EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Komisijos Deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/2122 2019 m. spalio 10 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, keleivių asmeninio bagažo ir nedidelių fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntų, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, konkrečios kontrolės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (Tekstas svarbus EEE)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/45


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2122

2019 m. spalio 10 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 papildomas nuostatomis dėl tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių, kuriems netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, keleivių asmeninio bagažo ir nedidelių fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntų, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, konkrečios kontrolės ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (1), ypač į jo 48 straipsnio b, c, d, e ir f punktus, 53 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunktį ir 77 straipsnio 1 dalies k punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) 2017/625 48 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti taisykles, pagal kurias tam tikrų kategorijų gyvūnams ir prekėms netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, kai tokia išimtis pagrįsta; Reglamento (ES) 2017/625 53 straipsnio 1 dalies d punkto ii papunkčiu Komisija įgaliojama priimti taisykles dėl muitinės ar kitų viešosios valdžios institucijų vykdomos keleivių asmeninio bagažo konkrečios oficialiosios kontrolės užduočių, jei tos užduotys dar nėra priskirtos tų institucijų atsakomybei;

(2)

šios taisyklės yra iš esmės tarpusavyje susijusios ir daug jų turėtų būti taikomos kartu. Todėl, siekiant paprastumo ir skaidrumo, taip pat siekiant palengvinti taisyklių taikymą ir išvengti jų gausėjimo, taisyklės turėtų būti nustatytos viename teisės akte, o ne keliuose atskiruose teisės aktuose, kuriuose būtų pateikta daug kryžminių nuorodų ir dėl kurių kiltų dubliavimo rizika. Šiomis taisyklėmis dažnai siekiama bendrų tikslų ir jos yra susijusios su veiklos vykdytojų ir kompetentingų institucijų papildoma veikla. Todėl tikslinga šias taisykles sujungti į vieną deleguotąjį reglamentą;

(3)

jei priimamos taisyklės, kuriomis nustatomos oficialiosios kontrolės taikymo pasienio kontrolės postuose išimtys, reikėtų nustatyti sąlygas, kaip antai dėl tinkamos kontrolės tvarkos, siekiant užtikrinti, kad visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatai nekiltų nepriimtina rizika, kai tokie gyvūnai ir prekės įvežami į Sąjungą;

(4)

oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės postuose išimtys, taikomos produktams, kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, produktams, kurie vežami tarptautinių maršrutų transporto priemonėmis ir yra skirti įgulai ir keleiviams vartoti, ir nedidelėms fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntoms, jau nustatytos Tarybos direktyvoje 97/78/EB (2). Siekiant teisinio aiškumo ir siekiant užtikrinti nuoseklų tų išimčių taikymą, atsižvelgiant į tai, kad Direktyva 97/78/EB nuo 2019 m. gruodžio 14 d. panaikinama, tikslinga šiame reglamente nustatyti tokių išimčių nuostatas. Šios išimtys taikomos tam tikrų kategorijų gyvūnams ir prekėms, kurie įvežami į Sąjungą, bet nepateikiami rinkai;

(5)

siekdamos užtikrinti Sąjungos teisės aktų suderinamumą, valstybės narės turėtų toliau vykdyti tinkamą rizika grindžiamą kontrolę, kad būtų užkirstas kelias tam tikrų invazinių svetimų rūšių introdukcijai į Sąjungą, kaip reikalaujama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1143/2014 (3);

(6)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas skatinti mokslinę veiklą, pagrįsta tam tikrų kategorijų gyvūnams ir prekėms, skirtiems naudoti moksliniais tikslais, netaikyti oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės postuose;

(7)

Reglamento (ES) 2017/625 47 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, skirtiems naudoti moksliniais tikslais, tam tikromis sąlygomis turėtų būti netaikomi tapatumo ir fiziniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose, nes pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/2031 (4) 48 straipsnį yra nustatytos tinkamos apsaugos priemonės;

(8)

pagal Reglamento (ES) 2017/625 48 straipsnio d ir e punktus produktams, sudarantiems keleivių asmeninio bagažo dalį ir skirtiems asmeniniam vartojimui ar naudojimui, ir nedidelėms fiziniams asmenims siunčiamoms prekių siuntoms, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, turėtų būti netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose. Dėl nedidelių fiziniams asmenims siunčiamų prekių siuntų, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, valstybės narės turėtų vykdyti rizika grindžiamą kontrolę. Galima užkrato ar ligų introdukcijos į Sąjungą rizika, kurią kelia įvežami gyvūniniai produktai, turėtų būti šalinama priemonėmis, reglamentuojančiomis tokių siuntų ar produktų įvežimą;

(9)

siekiant užtikrinti, kad rizika visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir augalų sveikatai būtų kuo mažesnė, valstybės narės bent kartą per metus turėtų peržiūrėti savo konkrečius kontrolės mechanizmus ir veiksmus, susijusius su prekėmis, kurios sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, ir kasmet po pagrindinio kelionių sezono atnaujinti šiuos mechanizmus ir veiksmus;

(10)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 576/2013 (5) ir Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 577/2013 (6) nustatomos taisyklės dėl tam tikrų rūšių gyvūnų augintinių, kuriuos jų savininkas ar įgaliotasis asmuo nekomerciniais tikslais iš trečiųjų šalių veža į Sąjungą. Su tokiu judėjimu susijusi administracinė našta turėtų būti sumažinta iki minimumo, tačiau kartu turėtų būti užtikrintas pakankamas saugos, susijusios su rizika visuomenės ir gyvūnų sveikatai, lygis. Be to, valstybės narės turėtų leisti įvežti į Sąjungą kambarinius paukščius tik pagal Komisijos sprendimą 2007/25/EB (7);

(11)

Reglamento (ES) 2017/625 48 straipsnio f punktu Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti taisykles, pagal kurias gyvūnams augintiniams, laikomiems privačiais nekomerciniais tikslais, netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose. Šiame reglamente nustatytos išimties taikymo taisyklės neturėtų daryti poveikio valstybių narių prievolei vykdyti oficialiąją kontrolę, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 (8);

(12)

siekiant suteikti piliečiams aiškią ir prieinamą informaciją apie taisykles, taikomas tam tikrų rūšių gyvūnų augintinių vežimui į Sąjungą nekomerciniais tikslais, reikėtų nustatyti valstybių narių prievolę užtikrinti, kad ši informacija būtų prieinama visuomenei;

(13)

pavojaus visuomenės ir gyvūnų sveikatai, kylančio dėl gyvūnų ligų ir užkrato introdukcijos, lygis skiriasi dėl įvairių veiksnių, kaip antai produkto rūšies, gyvūno, iš kurio produktai buvo gauti, rūšies ir užkrato buvimo tikimybės. Šiai rizikai pašalinti Komisijos reglamente (EB) Nr. 206/2009 (9) nustatytos išsamios Sąjungos gyvūnų ligų ir užkrato introdukcijos prevencijos taisyklės. atsižvelgiant į tai, kad šiuo reglamentu nustatomos taisyklės patenka į Reglamento (EB) Nr. 206/2009 taikymo sritį, tas reglamentas turėtų būti panaikintas nuo šio reglamento taikymo pradžios datos;

(14)

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011 (10) turėtų būti iš dalies pakeistas dėl veterinarinių patikrinimų netaikymo tam tikriems mokslinių tyrimų ir diagnostiniams mėginiams pasienio kontrolės postuose, nes šis dalykas yra reglamentuojamas šiuo reglamentu;

(15)

Reglamentas (ES) 2017/625 taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d. Todėl šiame reglamente nustatytos taisyklės taip pat turėtų būti taikomos nuo tos dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl atvejų ir sąlygų, kuriais tam tikrų kategorijų gyvūnams ir prekėms netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, taip pat dėl atvejų ir sąlygų, kuriais muitinės ar kitos viešosios valdžios institucijos gali vykdyti keleivių asmeninio bagažo konkrečios kontrolės užduotis, jei tos užduotys dar nėra priskirtos tų institucijų atsakomybei.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai – mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai, apibrėžti Reglamento (ES) Nr. 142/2011 I priedo 38 punkte;

2)

IMSOC – oficialiosios kontrolės informacijos valdymo sistema, nurodyta Reglamento (ES) 2017/625 131 straipsnyje;

3)

švieži žuvininkystės produktai – švieži žuvininkystės produktai, apibrėžti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004 (11) I priedo 3.5 punkte;

4)

išdarinėti žuvininkystės produktai – išdarinėti žuvininkystės produktai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 3.6 punkte;

5)

žuvininkystės produktai – žuvininkystės produktai, apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 7.4 punkte;

6)

gyvūnas augintinis – gyvūnas augintinis, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/429 (12) 4 straipsnio 11 punkte;

7)

vežimas nekomerciniais tikslais – vežimas nekomerciniais tikslais, apibrėžtas Reglamento (ES) 2016/429 4 straipsnio 14 punkte;

8)

gyvūnų augintinių ėdalas – gyvūnų augintinių ėdalas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 142/2011 I priedo 19 punkte.

3 straipsnis

Gyvūnai, skirti naudoti moksliniais tikslais

1.   Bestuburiams, skirtiems naudoti moksliniais tikslais, pvz., moksliniams tyrimams, švietimo veiklai ar moksliniams tyrimams, susijusiems su produktų vystymo veikla, netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, išskyrus kontrolę, vykdomą pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnio 2 dalį, jeigu:

a)

jie atitinka gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytose taisyklėse;

b)

paskirties valstybės narės kompetentinga institucija yra iš anksto leidusi juos įvežti į Sąjungą tuo tikslu;

c)

užbaigus su moksliniais tikslais susijusią veiklą, jie ir iš jų gauti produktai, išskyrus moksliniais tikslais sunaudotus kiekius, sunaikinami arba išsiunčiami atgal į jų kilmės trečiąją šalį.

2.   1 dalis netaikoma bitėms (Apis mellifera), kamanėms (Bombus spp.), Mollusca tipo moliuskams ir Crustacea potipio vėžiagyviams.

4 straipsnis

Mokslinių tyrimų ir diagnostiniai mėginiai

1.   Kompetentinga institucija gali leisti mokslinių tyrimų ir diagnostiniams mėginiams netaikyti oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės postuose, jeigu:

a)

paskirties valstybės narės kompetentinga institucija mėginių naudotojui yra iš anksto išdavusi leidimą juos įvežti į Sąjungą pagal Reglamento (ES) Nr. 142/2011 27 straipsnio 1 dalį ir šis leidimas įformintas oficialiu tos institucijos išduotu dokumentu;

b)

iki a punkte nurodyto naudotojo arba c punkte nurodytu atveju iki įvežimo pasienio kontrolės posto jie yra vežami kartu su a punkte nurodytu oficialiu dokumentu arba jo kopija;

c)

jei mėginiai į Sąjungą įvežami per valstybę narę, kuri nėra paskirties valstybė narė, veiklos vykdytojas juos pateikia pasienio kontrolės poste.

2.   1 dalies c punkte nurodytu atveju pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija apie mėginių įvežimą per sistemą IMSOC praneša paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai.

5 straipsnis

Augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, skirti naudoti moksliniais tikslais

1.   Augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams netaikomi tapatumo ir fiziniai patikrinimai pasienio kontrolės postuose, išskyrus pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnio 2 dalį atliekamus patikrinimus, jeigu jie yra skirti naudoti moksliniais tikslais pagal Reglamento (ES) 2016/2031 48 straipsnio 1 dalį.

2.   Pirmojo siuntos atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija atlieka su Reglamento (ES) 2016/2031 48 straipsnio 1 dalyje nurodytu leidimu susijusius dokumentų patikrinimus. Nustačiusi arba įtarusi, kad nesilaikoma reikalavimų, pirmojo atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija gali atlikti siuntos tapatumo ir fizinius patikrinimus arba dėl jų atlikimo kreiptis į kompetentingos institucijos paskirtą už karantino punktą arba izoliavimo infrastruktūros objektą atsakingą asmenį.

3.   Jeigu pirmojo siuntos atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija reikalauja, kad kompetentingos institucijos paskirtas už karantino punktą arba izoliavimo infrastruktūros objektą atsakingas asmuo atliktų tapatumo ir fizinius patikrinimus, pirmojo siuntos atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentinga institucija per sistemą IMSOC informuoja karantino punkto arba izoliavimo infrastruktūros objekto kompetentingą instituciją apie dokumentų patikrinimų rezultatus ir paskesnį siuntos išvežimą į karantino punktą arba izoliavimo infrastruktūros objektą. Karantino punkto arba izoliavimo infrastruktūros objekto kompetentinga institucija per sistemą IMSOC informuoja pirmojo siuntos atvežimo pasienio kontrolės posto kompetentingą instituciją apie siuntos atvežimą į karantino punktą arba izoliavimo infrastruktūros objektą. Karantino punkto arba izoliavimo infrastruktūros objekto kompetentinga institucija atlieka tapatumo ir fizinius patikrinimus.

6 straipsnis

Gyvūniniai produktai ir sudėtiniai produktai, vežami tarptautinių maršrutų transporto priemonėmis, kurie nėra iškraunami ir yra skirti įgulai ir keleiviams vartoti

1.   Gyvūniniams produktams ir sudėtiniams produktams netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, jeigu:

a)

jie yra skirti tarptautinių maršrutų transporto priemonių įgulai ir keleiviams vartoti ir

b)

jie nėra iškraunami Sąjungos teritorijoje.

2.   1 dalyje nurodytoms prekėms, kurios perkraunamos uoste tiesiogiai iš vienos tarptautinių maršrutų transporto priemonės į kitą tarptautinių maršrutų transporto priemonę, netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, jeigu:

a)

tai atliekama gavus pasienio kontrolės posto kompetentingos institucijos sutikimą ir

b)

tai atliekama prižiūrint muitinei.

3.   Už 1 dalyje nurodytas prekes atsakingas veiklos vykdytojas paprašo 2 dalies a punkte nurodyto sutikimo iki prekių perkrovimo iš vienos tarptautinių maršrutų transporto priemonės į kitą tarptautinių maršrutų transporto priemonę.

7 straipsnis

Prekės, kurios sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį ir yra skirtos asmeniniam vartojimui ar naudojimui

Gyvūniniams produktams, sudėtiniams produktams, iš šalutinių gyvūninių produktų gautiems produktams, augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, kurie sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį ir yra skirti asmeniniam vartojimui ar naudojimui, netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, jeigu jie priskiriami bent vienai iš šių kategorijų:

a)

prekės, išvardytos I priedo 1 dalyje, jeigu jų bendras kiekis neviršija 2 kilogramų svorio ribos;

b)

išskrosti švieži žuvininkystės produktai arba išdarinėti žuvininkystės produktai, arba žuvininkystės produktai, jeigu jų bendras kiekis neviršija 20 kilogramų svorio ribos arba vienos žuvies svorio, priklausomai nuo to, kuris dydis didesnis;

c)

kitos nei šio straipsnio a ir b punktuose nurodytos prekės ir kitos nei I priedo 2 dalyje nurodytos prekės, jeigu jų bendras kiekis neviršija 2 kilogramų svorio ribos;

d)

augalai, išskyrus sodinti skirtus augalus, augaliniai produktai ir kiti objektai;

e)

prekės, išskyrus sodinti skirtus augalus, atvežamos iš Andoros, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino arba Šveicarijos;

f)

žuvininkystės produktai, atvežami iš Farerų Salų arba Grenlandijos;

g)

prekės, išskyrus sodinti skirtus augalus ir žuvininkystės produktus, atvežamos iš Farerų Salų arba Grenlandijos, jeigu jų bendras kiekis neviršija 10 kilogramų svorio ribos.

8 straipsnis

Informacija apie prekes, kurios sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį ir yra skirtos asmeniniam vartojimui ar naudojimui

1.   Visuose įvežimo į Sąjungą punktuose kompetentinga institucija skelbia informaciją bent viena įvežimo į Sąjungą valstybės narės oficialiąja kalba, surašytą vieno iš II priede nustatytų pavyzdžių plakatuose, kuriuos įrengia iš trečiųjų šalių atvykstantiems keleiviams aiškiai matomose vietose.

2.   Kompetentinga institucija 1 dalyje nurodytą informaciją gali papildyti kita informacija, be kita ko:

a)

III priede nurodyta informacija;

b)

vietos aplinkybėms tinkama informacija.

3.   Tarptautinio keleivių vežimo veiklos vykdytojai, įskaitant oro uostų, uostų ir geležinkelių veiklos vykdytojus, taip pat kelionių agentūros:

a)

atkreipia savo klientų dėmesį į 7 straipsnyje ir šiame straipsnyje nustatytas taisykles, visų pirma pateikdami II ir III prieduose nurodytą informaciją;

b)

sutinka, kad kompetentinga institucija 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją pateiktų jų patalpose iš trečiųjų šalių atvykstantiems keleiviams aiškiai matomose vietose.

9 straipsnis

Prekių, kurios sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, konkreti oficialioji kontrolė

1.   Dėl prekių, kurios sudaro keleivių asmeninio bagažo dalį, kompetentingos institucijos, muitinės ar kitos atsakingos viešosios valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su uostų, oro uostų ir geležinkelių veiklos vykdytojais bei už kitus įvežimo punktus atsakingais veiklos vykdytojais, įvežimo į Sąjungą punktuose organizuoja konkrečią oficialiąją kontrolę. Ši konkreti oficialioji kontrolė turi būti grindžiama rizika ir veiksminga.

2.   Atliekant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus patikrinimus:

a)

visų pirma siekiama aptikti 7 straipsnyje nurodytas prekes;

b)

siekiama patikrinti, ar tenkinamos 7 straipsnyje nustatytos sąlygos, ir

c)

naudojamos tinkamos priemonės dideliems prekių kiekiams patikrinti, tarp kurių gali būti skenavimo įranga arba specialiai išmokyti tarnybiniai šunys.

3.   Konkrečią oficialiąją kontrolę vykdančios kompetentingos institucijos, muitinės ir kitos atsakingos viešosios valdžios institucijos:

a)

siekia aptikti daiktus, kurie neatitinka 7 straipsnyje nustatytų taisyklių;

b)

užtikrina, kad aptikti reikalavimų neatitinkantys asmeniniai daiktai būtų konfiskuoti ir sunaikinti pagal nacionalinės teisės aktus ir, kai taikoma, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 (13) 197–199 straipsnius;

c)

bent kartą per metus iki spalio mėn. 1 d. peržiūri savo taikomus mechanizmus ir veiksmus, nustato pasiektą reikalavimų laikymosi lygį ir, remdamosi rizikos analize, koreguoja tuos mechanizmus ir veiksmus, jei tai būtina 2 dalies a ir b punktuose nustatytiems tikslams pasiekti.

4.   3 dalies c punkte nurodyta peržiūra užtikrinama, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir augalų sveikatai.

Atliekant peržiūrą atsižvelgiama į:

a)

surinktus duomenis apie apytikrį siuntų, kuriomis pažeidžiamos 7 straipsnyje nustatytos taisyklės, skaičių;

b)

atliktų konkrečios oficialiosios kontrolės patikrinimų skaičių;

c)

bendrą kiekybiškai įvertintą konfiskuotų ir sunaikintų siuntų, kurios buvo rastos keleivių asmeniniame bagaže ir kurios neatitiko 7 straipsnio reikalavimų, apimtį ir

d)

visą kitą svarbią informaciją.

10 straipsnis

Nedidelės fiziniams asmenims siunčiamos prekių siuntos, kurios nėra skirtos pateikti rinkai

1.   Fiziniams asmenims siunčiamoms nedidelėms gyvūninių produktų, sudėtinių produktų, iš šalutinių gyvūninių produktų gautų produktų, augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntoms, kurios nėra skirtos pateikti rinkai, netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, jeigu jos priskiriamos bent vienai iš 7 straipsnyje išvardytų kategorijų.

2.   Valstybės narės šių prekių konkrečią oficialiąją kontrolę vykdo pagal 9 straipsnį.

3.   Pašto tarnybos atkreipia savo klientų dėmesį į 1 dalyje nustatytas taisykles, visų pirma pateikdamos III priede nurodytą informaciją.

11 straipsnis

Gyvūnai augintiniai

Toliau išvardytiems nekomerciniais tikslais į Sąjungą įvežamiems gyvūnams augintiniams netaikoma oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose, išskyrus oficialiąją kontrolę, atliekamą pagal Reglamento (ES) Nr. 1143/2014 15 straipsnio 2 dalį, taip pat išskyrus oficialiąją kontrolę, atliekamą siekiant patikrinti, ar laikomasi Reglamento (EB) Nr. 865/2006 57 straipsnio 1 dalies:

a)

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priedo A dalyje išvardytų rūšių gyvūnams, kurie:

i)

atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 arba 2 dalyje nustatytas sąlygas, yra vežami iš teritorijos ar trečiosios šalies, įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 1 dalies sąrašą ir jeigu atliekami jų dokumentų ir tapatumo patikrinimai pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 33 straipsnį ir, kai tinkama, standartinės patikros vietoje pagal to reglamento 5 straipsnio 3 dalį arba

ii)

atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 5 straipsnio 1 arba 2 dalyje nustatytas sąlygas, yra vežami iš teritorijos ar trečiosios šalies, įtrauktos į Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 577/2013 II priedo 2 dalies sąrašą ir jeigu atliekami jų dokumentų ir tapatumo patikrinimai pagal Reglamento (ES) Nr. 576/2013 34 straipsnį ir, kai tinkama, standartinės patikros vietoje pagal to reglamento 5 straipsnio 3 dalį, arba

iii)

atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 10 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas ir jeigu atliekami jų patikrinimai pagal to reglamento 10 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą leidimą ir pagal 10 straipsnio 3 dalies b punkto reikalavimus, arba

iv)

atitinka Reglamento (ES) Nr. 576/2013 32 straipsnyje nustatytas sąlygas ir jeigu atliekami jų patikrinimai pagal to reglamento 32 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą leidimą;

b)

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priedo B dalyje išvardytiems paukščiams, jeigu:

i)

juos vežti valstybės narės leido pagal Sprendimo 2007/25/EB 1 straipsnio 1 dalį ir

ii)

atliekami jų veterinariniai patikrinimai pagal Sprendimo 2007/25/EB 2 straipsnį;

c)

paukščiams, išvardytiems Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priedo B dalyje, į Sąjungą vežamiems iš Andoros, Farerų Salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Monako, Norvegijos, San Marino, Šveicarijos ir Vatikano Miesto Valstybės;

d)

Reglamento (ES) Nr. 576/2013 I priedo B dalyje išvardytų rūšių gyvūnams, išskyrus paukščius.

12 straipsnis

Informacija apie gyvūnus augintinius

1.   Visuose įvežimo į Sąjungą punktuose kompetentinga institucija skelbia informaciją bent viena įvežimo į Sąjungą valstybės narės oficialiąja kalba, surašytą IV priede nustatyto pavyzdžio plakatuose, kuriuos įrengia iš trečiųjų šalių atvykstantiems keleiviams aiškiai matomose vietose.

2.   Tarptautinio keleivių vežimo veiklos vykdytojai, įskaitant oro uostų, uostų ir geležinkelių veiklos vykdytojus, sutinka, kad kompetentinga institucija 1 dalyje nurodytą informaciją pateiktų jų patalpose iš trečiųjų šalių atvykstantiems keleiviams aiškiai matomose vietose.

13 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 206/2009 panaikinimas

1.   Reglamentas (EB) Nr. 206/2009 panaikinamas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

2.   Nuorodos į panaikintą aktą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal V priede pateiktą atitikties lentelę.

14 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 142/2011 pakeitimai

Reglamento (EB) 142/2011 27 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

15 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo data

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2019 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 95, 2017 4 7, p. 1.

(2)  1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 24, 1998 1 30, p. 9).

(3)  2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL L 317, 2014 11 4, p. 35).

(4)  2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB (OL L 317, 2016 11 23, p. 4).

(5)  2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 576/2013 dėl gyvūnų augintinių vežimo nekomerciniais tikslais, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 998/2003 (OL L 178, 2013 6 28, p. 1).

(6)  2013 m. birželio 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 577/2013 dėl nekomerciniais tikslais vežamų šunų, kačių ir šeškų identifikavimo dokumentų pavyzdžių, teritorijų ir trečiųjų šalių sąrašo sudarymo ir deklaracijų, kuriomis patvirtinama, kad įvykdytos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 576/2013 nustatytos sąlygos, formato, išdėstymo ir kalbos reikalavimų (OL L 178, 2013 6 28, p. 109).

(7)  2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimas 2007/25/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu ir su kambarinių paukščių, vykstančių kartu su šeimininkais, vežimu į Bendriją (OL L 8, 2007 1 13, p. 29).

(8)  2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(9)  2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (OL L 77, 2009 3 24, p. 1).

(10)  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą (OL L 54, 2011 2 26, p. 1).

(11)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL L 139, 2004 4 30, p. 55).

(12)  2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1).

(13)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).


I PRIEDAS

1 DALIS

7 straipsnio a punkte nurodytų prekių sąrašas

1.

Pieno milteliai kūdikiams, kūdikių maistas ir specialus maistas, skirtas medicininiams tikslams, jei šie produktai:

i)

neturi būti laikomi šaldytuve prieš juos atidarant;

ii)

yra supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui, ir

iii)

yra su nepažeista pakuote, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

2.

Gyvūnų augintinių ėdalas, reikalingas dėl su sveikata susijusių priežasčių, jei šie produktai:

i)

yra skirti kartu su keleiviu keliaujančiam gyvūnui augintiniui;

ii)

ilgai negenda;

iii)

yra supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui, ir

iv)

yra su nepažeista pakuote, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

2 DALIS

Prekių, kurioms netaikoma oficialiosios kontrolės pasienio kontrolės postuose išimtis, kaip numatyta 7 straipsnio c punkte, sąrašas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas (1)

Aprašymas

Kvalifikavimas ir aiškinimas

ex 2 skirsnis

(0201-0210)

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Visi, išskyrus varlių kojeles (KN kodas 0208 90 70 )

0401-0406

Pienas ir pieno produktai

Visi

ex 0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

Visi, išskyrus žarnas

ex 0511

Gyvūniniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje; nugaišę gyvūnai, priskiriami Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo 2 dalies 1 skyriaus 1 arba 3 skirsniui, netinkami vartoti žmonių maistui

Tik gyvūnų augintinių ėdalas

1501 00

Kiaulių riebalai (įskaitant kiaulių taukus) ir naminių paukščių riebalai, išskyrus priskiriamus 0209 arba 1503 pozicijai

Visi

1502 00

Galvijų, avių arba ožkų riebalai, išskyrus priskiriamus 1503 pozicijai

Visi

1503 00

Taukų stearinas, taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

Visi

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Visi

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

Visi

1602

Kiti paruošti arba konservuoti gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

Visi

1702 11 00

1702 19 00

Laktozė ir laktozės sirupas

Visi

ex1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, priskiriamų 0401-0404 pozicijoms, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, priskiriamus 2006 pozicijai (2)

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, neužšaldytos, išskyrus produktus, priskiriamus 2006 pozicijai

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra pieno

ex 2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno

ex 2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Tik gyvūnų augintinių ėdalas, šunų kramtalai ir rupių miltų mišiniai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno arba ir mėsos, ir pieno

Pastabos

1.

1 skiltis. Kai turi būti tikrinami tik tam tikri bet kuriuo kodu ženklinami produktai, o prekių nomenklatūroje tas kodas nesuskirstytas į konkrečius poskyrius, jis žymimas „ex“ (pavyzdžiui, ex19 01: turėtų būti įtraukti tik tie produktai, kurių sudėtyje yra mėsos arba pieno, arba ir mėsos, ir pieno.

2.

2 skiltis. Prekės aprašytos taip, kaip nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo aprašo skiltyje.

3.

3 skiltis. Šioje skiltyje teikiama išsami informacija apie aptariamus produktus.


(1)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(2)  2006 pozicija: „Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)“.


II PRIEDAS

8 straipsnio 1 dalyje nurodyti plakatai

Plakatus galima rasti svetainėje

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


III PRIEDAS

8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodyta informacija

Image 5

Neleiskite infekcinėms gyvūnų ligoms patekti į ES!

Gyvūniniuose produktuose gali būti užkrato, sukeliančio infekcines ligas

Dėl ligų patekimo į Europos Sąjungą (ES) pavojaus tam tikriems į ES įvežamiems gyvūniniams produktams taikomos griežtos procedūros. Šios procedūros netaikomos gyvūniniams produktams, vežamiems iš vienos ES valstybės narės į kitą, ir iš Andoros, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos nedideliais kiekiais įvežamiems gyvūniniams produktams, skirtiems asmeniniam vartojimui.

Visi gyvūniniai produktai, neatitinkantys šių taisyklių, juos įvežant į ES atiduodami oficialiai sunaikinti. Asmeniui, nedeklaravusiam tokių produktų, gali būti skiriama bauda arba jis gali būti patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Toliau nurodytos prekės negali būti įvežamos į ES, nebent bendras 2, 3 ir 5 punktuose išvardytų prekių svoris vienam asmeniui negali viršyti 2 kilogramų.

Kai prekės vežamos iš Farerų Salų arba Grenlandijos, bendras 1, 2, 3 ir 5 punktuose išvardytų prekių svoris vienam asmeniui negali viršyti 10 kilogramų.

1. Nedideli mėsos ir pieno bei jų produktų kiekiai (išskyrus pieno miltelius kūdikiams, kūdikių maistą ir specialų maistą, skirtą medicininiams tikslams, arba gyvūnų augintinių ėdalą, reikalingą dėl su sveikata susijusių priežasčių)

Į ES galima įvežti arba atsiųsti asmenines mėsos ir pieno bei jų produktų siuntas (išskyrus pieno miltelius kūdikiams, kūdikių maistą ir specialų maistą, skirtą medicininiams tikslams, arba gyvūnų augintinių ėdalą, reikalingą dėl su sveikata susijusių priežasčių) tik iš Farerų Salų arba Grenlandijos ir jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų.

2 Pieno milteliai kūdikiams, kūdikių maistas ir specialus maistas, skirtas medicininiams tikslams

Į ES galima įvežti arba atsiųsti pieno miltelių kūdikiams, kūdikių maisto ir specialaus maisto, skirto medicininiams tikslams, asmenines siuntas tik:

iš Farerų Salų arba Grenlandijos, jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų ir su sąlyga, kad:

a)

produktai neturi būti laikomi šaldytuve prieš vartojant,

b)

tai yra supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai ir

c)

pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami;

iš kitų šalių (išskyrus Farerų Salas arba Grenlandiją), jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 2 kilogramų ir su sąlyga, kad:

a)

produktai neturi būti laikomi šaldytuve prieš vartojant,

b)

tai yra supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai ir

c)

pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

3. Gyvūnų augintinių ėdalas, reikalingas dėl su sveikata susijusių priežasčių

Į ES galima įvežti arba atsiųsti specialaus gyvūnų augintinių ėdalo, reikalingo dėl su sveikata susijusių priežasčių, asmenines siuntas tik:

iš Farerų Salų arba Grenlandijos, jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų ir su sąlyga, kad:

a)

produktai neturi būti laikomi šaldytuve prieš vartojant,

b)

tai yra supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai ir

c)

pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami;

iš kitų šalių (išskyrus Farerų Salas arba Grenlandiją), jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 2 kilogramų ir su sąlyga, kad:

a)

produktai neturi būti laikomi šaldytuve prieš vartojant,

b)

tai yra supakuoti patentuotu prekės ženklu paženklinti produktai ir

c)

pakuotė nėra pažeista, išskyrus atvejus, kai tie produktai tuo metu yra vartojami.

4. Nedideli žuvininkystės produktų, skirtų asmeniniam vartojimui, kiekiai

Į ES galima įvežti arba atsiųsti žuvininkystės produktų (įskaitant šviežių, džiovintų, virtų, apdorotų arba rūkytų žuvų, tam tikrų vėžiagyvių, kaip antai krevečių, omarų, negyvų midijų ir austrių) asmenines siuntas, tik jei:

šviežios žuvys yra išskrostos,

vienam asmeniui tenkantis žuvininkystės produktų kiekis neviršija 20 kilogramų arba vienos žuvies svorio, priklausomai nuo to, kuris dydis didesnis.

Šie ribojimai netaikomi iš Farerų Salų arba Grenlandijos įvežamiems žuvininkystės produktams.

5. Nedideli kitų gyvūninių produktų, skirtų asmeniniam vartojimui, kiekiai

Į ES galima įvežti arba atsiųsti kitų gyvūninių produktų, kaip antai medaus, gyvų austrių, gyvų midijų ir sraigių, siuntas tik:

iš Farerų Salų arba Grenlandijos, jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 10 kilogramų,

iš kitų šalių (išskyrus Farerų Salas arba Grenlandiją), jei vienam asmeniui tenkančių produktų svoris neviršija 2 kilogramų.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad į ES galima įvežti arba atsiųsti nedidelius gyvūninių produktų, priskiriamų keletui iš išvardytų penkių kategorijų (1–5 dalys), kiekius, jei jie atitinka kiekvienoje susijusioje dalyje išdėstytas taisykles.

6. Didesni gyvūninių produktų kiekiai

Į ES galima įvežti arba atsiųsti didesnius gyvūninių produktų kiekius, jei šie produktai atitinka komercinėms siuntoms taikomus reikalavimus, įskaitant:

sertifikavimo reikalavimus, nustatytus atitinkamame ES oficialiame sertifikate,

prekių ir tinkamų dokumentų pateikimo ES pasienio kontrolės poste atvykus į ES reikalavimus.

7. Produktai, kuriems taikoma išimtis

1–6 punktuose nustatytos taisyklės netaikomos šiems produktams:

duonai, pyragams, sausainiams, vafliams ir sausblyniams, džiūvėsiams, kepintos duonos arba pyrago riekelėms ir panašiems kepintiems produktams, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 20 % perdirbtų pieno ir kiaušinių produktų, ir apdorotiems, kaip numatyta Komisijos sprendimo 2007/275/EB (1) 6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje;

šokoladui ir konditerijos gaminiams (įskaitant saldainius), kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % perdirbtų pieno ir kiaušinių produktų, ir apdorotiems, kaip numatyta Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje;

maisto papildams galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra nedaug (iš viso mažiau nei 20 %) perdirbtų gyvūninių produktų (įskaitant gliukozaminą, chondroitiną arba chitozaną, arba ir chondroitiną, ir chitozaną), išskyrus mėsos produktus;

alyvuogėms, įdarytoms žuvimi;

tešlos gaminiams ir makaronams, kurie nėra sumaišyti su mėsos produktais arba jais įdaryti, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % perdirbtų pieno ir kiaušinių produktų, ir apdorotiems, kaip numatyta Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje;

sultinių sriuboms ir kvapiosioms medžiagoms galutiniam vartotojui skirtoje pakuotėje, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 50 % žuvų taukų, žuvų miltelių arba žuvies ekstraktų, ir apdorotoms, kaip numatyta Sprendimo 2007/275/EB 6 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje


(1)  2007 m. balandžio 17 d. Komisijos sprendimas 2007/275/EB dėl gyvūnų ir produktų, kurie pagal Tarybos direktyvas 91/496/EEB ir 97/78/EB turi būti patikrinti pasienio kontrolės postuose, sąrašų (OL L 116, 2007 5 4, p. 9).


IV PRIEDAS

12 straipsnyje nurodytas plakatas

Plakatą galima rasti svetainėje

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


V PRIEDAS

Atitikties lentelė, nurodyta 13 straipsnio 2 dalyje

Reglamentas (EB) Nr. 206/2009

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

1 straipsnio 4 dalis

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas

2 straipsnio 1 dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalies d punktas

2 straipsnio 2 dalies a punktas

2 straipsnio 2 dalies b punktas

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalies a punktas

3 straipsnio 4 dalies b punktas

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 dalies a punktas

6 straipsnio 1 dalies b punktas

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

I priedo 1 dalis

I priedo 2 dalis

II priedo 1 dalis

II priedo 2 dalis

III priedas

IV priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas

__

7 straipsnio e ir f punktai bei 10 straipsnio 1 dalis

__

__

__

7 straipsnio a punktas ir 10 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio b punktas ir 10 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio c punktas ir 10 straipsnio 1 dalis

__

7 straipsnio a punktas ir 10 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio g punktas ir 10 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 1 dalis

__

8 straipsnio 3 dalies a punktas ir 10 straipsnio 3 dalis

9 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalies a ir b punktai bei 10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalies c punktas ir 10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalies a punktas ir 10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 3 dalies b punktas ir 10 straipsnio 2 dalis

__

__

__

__

__

__

__

I priedo 2 dalis

I priedo 2 dalis

I priedo 1 dalies 1 punktas

I priedo 1 dalies 2 punktas

II priedas

III priedas

__

__

__


Top