12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/45


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2122,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse rajatarkastusasemilla tehtävästä virallisesta valvonnasta vapautetuista tietyistä eläinten ja tavaroiden luokista, matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvasta erityisestä valvonnasta ja luonnollisille henkilöille osoitetuista pienistä tavaralähetyksistä, joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, sekä komission asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 48 artiklan ensimmäisen kohdan b, c, d, e ja f alakohdan, 53 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdan sekä 77 artiklan 1 kohdan k alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklassa siirretään komissiolle valta antaa sääntöjä, joilla tietyt eläinten ja tavaroiden luokat vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, kun tällainen vapautus on perusteltu. Asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 1 kohdan d alakohdan ii alakohdassa annetaan komissiolle valta vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat tulliviranomaisten tai muiden viranomaisten suorittamia matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kohdistuvia erityisiä viralliseen valvontaan liittyviä tehtäviä, siltä osin kuin ne eivät jo kuulu näiden viranomaisten vastuulle.

(2)

Säännöt ovat sisällöllisesti sidoksissa toisiinsa, ja monia niistä on tarkoitus soveltaa yhdessä. Yksinkertaisuuden ja avoimuuden vuoksi sekä sääntöjen soveltamisen helpottamiseksi ja niiden moninkertaistumisen välttämiseksi säännöt olisikin vahvistettava yhdessä säädöksessä eikä useissa erillisissä säädöksissä, joissa on useita ristiviittauksia ja päällekkäisyyksien vaara. Näillä säännöillä on usein yhteisiä tarkoituksia ja niissä viitataan toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten toisiaan täydentäviin toimiin. Tämän vuoksi on aiheellista ryhmitellä nämä säännöt samaan delegoituun asetukseen.

(3)

Kun hyväksytään sääntöjä, joilla vahvistetaan vapautuksia rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta, olisi vahvistettava asianmukaiset valvontajärjestelyt, jotta varmistetaan, että kansanterveydelle ja eläinten ja kasvien terveydelle ei koidu kohtuuttomia riskejä, kun tällaisia elämiä ja tavaroita tulee unioniin.

(4)

Jo neuvoston direktiiviin 97/78/EY (2) sisältyy vapautuksia rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta sellaisten tuotteiden osalta, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, jotka on tarkoitettu kansainvälistä liikennettä harjoittavien kulkuneuvojen miehistön ja matkustajien muonitukseksi ja jotka lähetetään pikkupaketteina yksityishenkilöille. Oikeudellisen selkeyden vuoksi ja sen varmistamiseksi, että tällaisia vapautuksia sovelletaan johdonmukaisesti, kun direktiivi 97/78/EY kumotaan 14 päivästä joulukuuta 2019, on aiheellista vahvistaa tällaisia vapautuksia koskevat säännökset tässä asetuksessa. Nämä vapautukset koskevat tiettyjä eläinten ja tavaroiden luokkia, jotka tulevat unioniin mutta joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille.

(5)

Jotta voidaan taata unionin lainsäädännön johdonmukaisuus, jäsenvaltioiden olisi edelleen toteutettava asianmukaisia riskiperusteisia tarkastuksia, joilla pyritään torjumaan tiettyjen haitallisten vieraslajien kulkeutuminen unioniin, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1143/2014 (3) edellytetään.

(6)

Tieteellisen toiminnan edistämisen helpottamiseksi on perusteltua vapauttaa tietyt tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut eläinten ja tavaroiden luokat virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla.

(7)

Asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka on tarkoitettu tieteellisiin tarkoituksiin, olisi tietyin edellytyksin vapautettava tunnistustarkastuksista ja fyysisistä tarkastuksista rajatarkastusasemilla, sillä riittävistä suojatoimenpiteistä on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (4) 48 artiklan mukaisesti.

(8)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ensimmäisen kohdan d ja e alakohdan nojalla tavarat, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä, ja tavarat, jotka lähetetään pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, olisi vapautettava virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla. Niiden tavaroiden osalta, jotka lähetetään pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, jäsenvaltioiden olisi toteutettava riskiperusteista valvontaa. Toimenpiteissä, joilla säännellään tällaisten lähetysten tai tuotteiden tuontia unionin alueelle, olisi otettava huomioon mahdollinen riski taudinaiheuttajien tai tautien kulkeutumisesta unioniin eläinperäisten tuotteiden tuonnin kautta.

(9)

Jotta varmistetaan kansanterveyteen, eläinten terveyteen ja kasvien terveyteen kohdistuvien riskien minimointi, jäsenvaltioiden olisi vähintään vuosittain tarkasteltava uudelleen erityisiä valvontajärjestelyjään ja toimiaan, jotka koskevat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluvia tavaroita, ja päivitettävä näitä järjestelyjä ja toimia vuosittain päämatkailukauden jälkeen.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 (5) ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 577/2013 (6) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tiettyjen lajien lemmikkieläimiä, jotka ovat omistajansa tai muun valtuutetun henkilön mukana kolmansista maista unioniin tapahtuvan muun kuin kaupallisen siirron aikana. Tällaisiin siirtoihin liittyvää hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä mahdollisimman paljon ja samalla olisi varmistettava riittävä turvallisuustaso asiaan liittyvien kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevien riskien osalta. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi sallittava lemmikkilintujen kuljetukset unioniin ainoastaan komission päätöksen 2007/25/EY (7) mukaisesti.

(11)

Asetuksen (EU) 2017/625 48 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdassa komissiolle annetaan valta hyväksyä sääntöjä, joilla lemmikkieläimet, joita pidetään yksityisessä, muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa, vapautetaan rajatarkastusasemilla suoritettavasta virallisesta valvonnasta. Tällaista vapautusta koskevien sääntöjen ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen suorittaa virallista valvontaa asetuksen (EU) N:o 1143/2014 ja komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (8) vaatimusten mukaisuuden varmistamiseksi.

(12)

Jotta kansalaisille voidaan tarjota selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa säännöistä, joita sovelletaan muihin kuin kaupallisiin tiettyjen lemmikkieläinlajien kuljetuksiin unioniin, olisi edellytettävä, että jäsenvaltiot asettavat nämä tiedot yleisön saataville.

(13)

Eläintautien ja taudinaiheuttajien kulkeutumisesta kansanterveydelle ja eläinten terveydelle aiheutuvan riskin taso vaihtelee eri tekijöiden, kuten tuotteen lajin, sen eläinlajin, josta tuotteet on saatu, ja taudinaiheuttajien esiintymisen todennäköisyyden, mukaisesti. Komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009 (9) vastataan tällaisiin riskeihin antamalla kattavat unionin säännöt, joilla torjutaan eläintautien ja taudinaiheuttajien kulkeutumista. Koska tässä asetuksessa vahvistetaan sääntöjä, jotka kuuluvat komission asetuksen (EY) N:o 206/2009 piiriin, mainittu säädös olisi kumottava tämän asetuksen soveltamispäivästä.

(14)

Komission asetusta (EU) N:o 142/2011 (10) olisi muutettava siltä osin. kuin kyse on tutkimusnäytteiden ja diagnostisten näytteiden vapauttamisesta eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemalla, sillä mainitusta aiheesta säädetään tässä asetuksessa.

(15)

Asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Tämän vuoksi myös tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava mainitusta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt ja edellytykset tapauksille, joissa tietyt eläinten ja tavaroiden luokat vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla, sekä tapauksille, joissa tulliviranomaiset tai muut viranomaiset voivat suorittaa sellaisia erityisiä valvontatehtäviä, jotka kohdistuvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, siltä osin kuin tällaiset tehtävät eivät jo kuulu kyseisten viranomaisten vastuulle.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’tutkimusnäytteillä’ ja ’diagnostisilla näytteillä’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 38 kohdassa määriteltyjä tutkimusnäytteitä ja diagnostisia näytteitä.

2)

’IMSOC:llä’ asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklassa tarkoitettua virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää;

3)

’tuoreilla kalastustuotteilla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (11) liitteessä I olevassa 3.5 kohdassa määriteltyjä tuoreita kalastustuotteita;

4)

’raakavalmisteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 3.6 kohdassa määriteltyä raakavalmisteita;

5)

’jalostetuilla kalastustuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.4 kohdassa määriteltyjä jalostettuja kalastustuotteita;

6)

’lemmikkieläimellä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (12) 4 artiklan ensimmäisen kohdan 11 alakohdassa määriteltyä lemmikkieläintä;

7)

’muulla kuin kaupallisella siirrolla’ asetuksen (EU) 2016/429 4 artiklan ensimmäisen kohdan 14 alakohdassa määriteltyä muuta kuin kaupallista siirtoa;

8)

’lemmikkieläinten ruoalla’ asetuksen (EU) N:o 142/2011 liitteessä I olevassa 19 kohdassa määriteltyä lemmikkieläinten ruokaa.

3 artikla

Tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut eläimet

1.   Tieteellisiin tarkoituksiin, kuten tutkimus- tai koulutustoimintaan tai tuotekehitystoimintaan liittyvään tutkimukseen, tarkoitetut selkärangattomat vapautetaan muusta virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla kuin asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritettu valvonta sillä edellytyksellä, että

a)

ne ovat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetuissa säännöissä vahvistettujen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

b)

määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on etukäteen hyväksynyt niiden tulon unioniin asianomaiseen tarkoitukseen;

c)

kun tieteellisiin tarkoituksiin liittyvät toimet on toteutettu, ne ja niistä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta tieteellisiin tarkoituksiin käytettyjä määriä, on hävitettävä tai lähetettävä takaisin alkuperämaana olevaan kolmanteen maahan.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta mehiläisiin (Apis mellifera), kimalaisiin (Bombus spp), nilviäisiin, jotka kuuluvat pääjaksoon Mollusca, eikä äyriäisiin, jotka kuuluvat alajaksoon Crustacea.

4 artikla

Tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet

1.   Toimivaltainen viranomainen voi vapauttaa tutkimusnäytteet ja diagnostiset näytteet virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että

a)

määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on etukäteen antanut näytteiden käyttäjälle luvan ennen näytteiden tuontia unionin alueelle asetuksen (EU) N:o 142/2011 27 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja tämä lupa on kirjattu kyseisen viranomaisen antamaan viralliseen asiakirjaan;

b)

niiden mukana on a alakohdassa tarkoitettu virallinen asiakirja tai sen jäljennös siihen asti, kunnes ne saapuvat a alakohdassa tarkoitetulle käyttäjälle tai, kun kyseessä on c alakohdassa tarkoitettu tapaus, saapumisrajatarkastusasemalle;

c)

kun kyseessä on tulo unioniin muun jäsenvaltion kuin määräjäsenvaltion kautta, toimija esittää näytteet rajatarkastusasemalla.

2.   Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava IMSOC:n kautta määräjäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle näytteiden tuonnista.

5 artikla

Tieteellisiin tarkoituksiin tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

1.   Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat vapautetaan tunnistus- ja fyysisistä tarkastuksista rajatarkastusasemilla, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan nojalla toteuttavaa valvontaa, sillä edellytyksellä, että ne on tarkoitettu tieteellisiin tarkoituksiin asetuksen (EU) 2016/2031 48 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Sen rajatarkastusaseman, joka on lähetyksen ensimmäinen saapumispaikka, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä asetuksen (EU) 2016/2031 48 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua lupaa koskevat asiakirjatarkastukset. Jos kyseessä on havaittu tai epäilty vaatimustenvastaisuus, toimivaltainen viranomainen sillä rajatarkastusasemalla, joka on ensimmäinen saapumispaikka, voi suorittaa lähetystä koskevia tunnistus- tai fyysisiä tarkastuksia tai pyytää toimivaltaisen viranomaisen nimeämästä karanteeniasemasta tai eristystilasta vastuussa olevaa henkilöä suorittamaan tällaisia tarkastuksia.

3.   Jos toimivaltainen viranomainen sillä rajatarkastusasemalla, joka on lähetyksen ensimmäinen saapumispaikka, pyytää, että toimivaltaisen viranomaisen nimeämästä karanteeniasemasta tai eristystilasta vastuussa oleva henkilö suorittaa tunnistus- tai fyysisiä tarkastuksia, sen rajatarkastusaseman, joka on ensimmäinen saapumispaikka, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava IMSOC:n välityksellä karanteeniaseman tai eristystilan toimivaltaiselle viranomaiselle asiakirjatarkastusten tuloksista ja lähetyksen lähdöstä karanteeniasemalle tai eristystilalle näiden tarkastusten jälkeen. Karanteeniaseman tai eristystilan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava sen rajatarkastusaseman, joka on lähetyksen ensimmäinen saapumispaikka, toimivaltaiselle viranomaiselle IMSOC:n välityksellä lähetyksen saapumisesta karanteeniasemalle tai eristystilalle. Karanteeniaseman tai eristystilan toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tunnistus- ja fyysiset tarkastukset.

6 artikla

Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kulkuneuvoissa olevat eläinperäiset tuotteet ja elintarvikesekoitukset, joita ei pureta ja jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien kulutukseen

1.   Eläinperäiset tuotteet ja elintarvikesekoitukset vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että

a)

ne on tarkoitettu kansainvälisesti liikennöivissä kulkuneuvoissa miehistön ja matkustajien kulutukseen; ja

b)

niitä ei pureta unionin alueella.

2.   Jostakin kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kulkuneuvosta satamassa purettujen, edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden suora siirto toiseen kansainvälistä liikennettä harjoittavaan kulkuneuvoon samassa satamassa vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että

a)

se tapahtuu rajatarkastusaseman toimivaltaisen viranomaisen suostumuksen mukaisesti; ja

b)

se tapahtuu tullivalvonnassa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista tavaroista vastaavan toimijan on pyydettävä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua suostumusta ennen kyseisten tavaroiden siirtoa kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kulkuneuvosta toiseen kansainvälistä liikennettä harjoittavaan kulkuneuvoon.

7 artikla

Tavarat, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä

Eläinperäiset tuotteet, elintarvikesekoitukset, eläimistä saatavista sivu tuotteista johdetut tuotteet, kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä, vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että ne kuuluvat vähintään yhteen seuraavista luokista:

a)

liitteessä I olevassa 1 osassa luetellut tavarat, joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa;

b)

suolistetut tuoreet kalastustuotteet tai raakavalmisteet tai jalostetut kalastustuotteet, joiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 20 kilogramman painorajaa tai yhden kalan painoa sen mukaan kumpi paino on suurempi;

c)

muut kuin tämän artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tavarat ja muut kuin liitteessä I olevassa 2 osassa tarkoitetut tavarat sillä edellytyksellä, että niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä kahden kilogramman painorajaa;

d)

muut kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat;

e)

Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä tulevat muut tavarat kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit;

f)

Färsaarilta tai Grönlannista tulevat kalastustuotteet;

g)

Färsaarilta tai Grönlannista tulevat muut tavarat kuin istutettaviksi tarkoitetut kasvit ja kalastustuotteet sillä edellytyksellä, että niiden yhteenlaskettu määrä ei ylitä 10 kilogramman painorajaa.

8 artikla

Tiedot tavaroista, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin ja on tarkoitettu heidän henkilökohtaiseen kulutukseensa tai käyttöönsä

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on kaikissa unionin saapumispaikoissa esitettävä tietoja jollakin liitteessä II esitetyistä julisteista vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, siten, että julisteet sijoitetaan paikkoihin, joissa ne ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi täydentää 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja lisätiedoilla, joihin kuuluvat seuraavat:

a)

liitteessä III vahvistetut tiedot;

b)

paikallisiin oloihin soveltuvat tiedot.

3.   Kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittajien, mukaan lukien lentokenttien, satamien ja rautatieliikenteen operaattorit sekä matkanjärjestäjät, on

a)

kehotettava asiakkaitaan ottamaan huomioon 7 artiklassa ja tässä artiklassa vahvistetut säännöt, erityisesti tarjoamalla liitteissä II ja III vahvistetut tiedot;

b)

hyväksyttävä, että toimivaltainen viranomainen esittää 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot niiden tiloissa paikoissa, jotka ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

9 artikla

Matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin kuuluviin tavaroihin kohdistuva erityinen virallinen valvonta

1.   Niiden tavaroiden osalta, jotka kuuluvat matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, toimivaltaisten viranomaisten, tulliviranomaisten tai muiden asiasta vastaavien viranomaisten on yhteistyössä satama-, lentoasema- ja rautatieliikenteen operaattoreiden sekä muista saapumispaikoista vastaavien operaattoreiden kanssa järjestettävä erityinen virallinen valvonta unionin saapumispaikoissa. Tällaisen erityisen virallisen valvonnan on oltava riskiperusteista ja vaikuttavaa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun valvonnan

a)

on kohdistuttava erityisesti 7 artiklassa tarkoitettujen tavaroiden esiintyminen havaitsemiseen;

b)

tavoitteena on oltava varmistaa 7 artiklassa vahvistettujen edellytysten täyttyminen; ja

c)

valvonta on toteutettava soveltuvin keinoin, joihin voi kuulua läpivalaisulaitteen tai erityisesti koulutettujen etsintäkoirien käyttö suurten tavaramäärien tutkimiseksi.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten, tulliviranomaisten tai muiden erityisestä virallisesta valvonnasta vastaavien viranomaisten on

a)

pyrittävä tunnistamaan tavarat, jotka eivät ole 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisia;

b)

varmistettava, että vaatimusten vastaisiksi havaitut tavarat takavarikoidaan ja hävitetään kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja, soveltuvin osin, Europan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (13) 197–199 artiklan mukaisesti;

c)

vähintään kerran vuodessa ja ennen 1 päivää lokakuuta tarkasteltava soveltamiaan menettelyitä ja toimia, määritettävä saavutettu vaatimustenmukaisuuden taso ja tarvittaessa mukautettava riskiperusteisesti tällaisia menettelyitä ja toimia 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

4.   Tämän artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tarkastelulla on varmistettava, että kansanterveyteen, eläinten terveyteen ja kasvien terveyteen kohdistuvat riskit minimoidaan.

Tarkastelussa on otettava huomioon

a)

tiedot, jotka on kerätty sellaisten lähetysten arvioidusta määrästä, jotka ovat 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen vastaisia;

b)

toteutetun erityisen virallisen valvonnan toimien määrä;

c)

niiden takavarikoitujen ja hävitettyjen lähetysten määrällisinä mittayksiköinä ilmaistu kokonaismäärä, jotka on löydetty matkustajien henkilökohtaisista matkatavaroista ja jotka eivät ole olleet 7 artiklan vaatimusten mukaisia; ja

d)

kaikki muut merkitykselliset tiedot.

10 artikla

Tavarat, jotka lähetetään pieninä lähetyksinä yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille

1.   Eläinperäisten tuotteiden, elintarvikesekoitusten, eläimistä saatavista sivutuotteista johdettujen tuotteiden, kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden pienet lähetykset, jotka suunnataan yksityishenkilöille ja joita ei ole tarkoitus saattaa markkinoille, vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla sillä edellytyksellä, että ne kuuluvat vähintään yhteen 7 artiklassa luetelluista luokista.

2.   Jäsenvaltioiden on suoritettava kyseisiä tavaroita koskevaa erityistä virallista valvontaa 9 artiklan mukaisesti.

3.   Postipalveluiden on kehotettava asiakkaitaan ottamaan huomioon 1 kohdassa vahvistetut säännöt, erityisesti tarjoamalla liitteessä III esitetyt tiedot.

11 artikla

Lemmikkieläimet

Unioniin ei-kaupallisen siirron aikana tulevat lemmikkieläimet vapautetaan virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla lukuun ottamatta virallista valvontaa, joka toteutetaan asetuksen (EU) N:o 1143/2014 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti, ja lukuun ottamatta virallista valvontaa, jolla varmistetaan asetuksen (EY) N:o 865/2006 57 artiklan 1 kohdassa esitettyjen vaatimusten mukaisuus seuraavasti:

a)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat eläimet, jotka

i)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 tai 2 kohdassa vahvistetut edellytykset ja jotka siirrettään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellulta alueelta tai kolmannesta maasta, sillä edellytyksellä, että niille tehdään 33 artiklan mukaiset asiakirja- ja tunnistustarkastukset ja, tarvittaessa, asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti vakiomuotoisia tarkastuksia paikan päällä; tai

ii)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 1 tai 2 kohdassa vahvistetut edellytykset ja jotka siirrettään täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 577/2013 liitteessä II olevassa 2 osassa luetellulta alueelta tai kolmannesta maasta, sillä edellytyksellä, että niille tehdään 34 artiklan mukaiset asiakirja- ja tunnistustarkastukset ja, tarvittaessa, asetuksen (EU) N:o 576/2013 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti vakiomuotoisia tarkastuksia paikan päällä; tai

iii)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 10 artiklan 3 kohdassa vahvistetut edellytykset, sillä edellytyksellä, että niille tehdään tarkastukset mainitun asetuksen 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan ja 10 artiklan 3 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti; tai

iv)

täyttävät asetuksen (EU) N:o 576/2013 32 artiklassa vahvistetut edellytykset sillä edellytyksellä, että niille tehdään mainitun asetuksen 32 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun luvan mukaiset tarkastukset;

b)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa B osassa luetellut linnut sillä edellytyksellä, että

i)

jäsenvaltio on antanut luvan niiden siirtoon päätöksen 2007/25/EY 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti; ja

ii)

niille tehdään eläinlääkärintarkastukset päätöksen 2007/25/EY 2 artiklan mukaisesti;

c)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa B osassa luetellut linnut, jotka siirretään unioniin Andorrasta, Färsaarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanivaltiosta;

d)

asetuksen (EU) N:o 576/2013 liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin muihin lajeihin kuin lintuihin kuuluvat eläimet.

12 artikla

Lemmikkieläimiä koskevat tiedot

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on kaikissa unionin saapumispaikoissa esitettävä tietoja jollakin liitteessä II esitetyistä julisteista vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka kautta tuonti unionin alueelle tapahtuu, siten, että julisteet sijoitetaan paikkoihin, joissa ne ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

2.   Kansainvälisen matkustajaliikenteen harjoittajien, mukaan lukien lentokenttien, satamien ja rautatieliikenteen operaattorit sekä matkanjärjestäjät, on hyväksyttävä, että toimivaltainen viranomainen esittää 1 kohdassa tarkoitetut tiedot niiden tiloissa paikoilla, jotka ovat helposti kolmansista maista tulevien matkustajien nähtävissä.

13 artikla

Asetuksen (EY) N:o 206/2009 kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 206/2009 14 päivästä joulukuuta 2019.

2.   Viittauksia kumottuun säädökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

14 artikla

Asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttaminen

Poistetaan asetuksen (EU) N:o 142/2011 27 artiklan 2 kohta.

15 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Neuvoston direktiivi 97/78/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1997, kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1143/2014, annettu 22 päivänä lokakuuta 2014, haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta (EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013, lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 1).

(6)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 577/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, koirien, kissojen ja frettien muissa kuin kaupallisissa siirroissa käytettävien tunnistusasiakirjojen malleista, alueiden ja kolmansien maiden luettelojen vahvistamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 576/2013 säädettyjen tiettyjen edellytysten noudattamista osoittavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevista vaatimuksista (EUVL L 178, 28.6.2013, s. 109).

(7)  Komission päätös 2007/25/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan ja omistajiensa mukana seuraavien lemmikkilintujen kuljetuksiin yhteisöön (EUVL L 8, 13.1.2007, s. 29).

(8)  Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 206/2009, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2009, eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta (EUVL L 77, 24.3.2009, s. 1).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 142/2011, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (EUVL L 54, 26.2.2011, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).


LIITE I

OSA 1

Luettelo 7 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa tarkoitetuista tavaroista

1.

Pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet sillä edellytyksellä, että

i)

nämä tuotteet eivät vaadi jäähdytystä ennen avaamista;

ii)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myyntiin tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita; ja

iii)

niiden pakkaus on ehjä, ellei se ole parhaillaan käytössä.

2.

Terveyssyistä tarvittavat lemmikkieläinten ruoat sillä edellytyksellä, että

i)

ne on tarkoitettu matkustajan mukana tulevalle lemmikkieläimelle;

ii)

ne ovat pitkään säilyviä;

iii)

ne ovat suoraan loppukuluttajalle myyntiin tarkoitettuja pakattuja merkkivalmisteita; ja

iv)

niiden pakkaus on ehjä, ellei se ole parhaillaan käytössä.

OSA 2

Luettelo 7 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tavaroista, joita ei ole vapautettu virallisesta valvonnasta rajatarkastusasemilla

Yhdistetyn nimikkeistön koodi  (1)

Kuvaus

Selitys

ex 2 ryhmä

(0201–0210)

Liha ja muut syötävät eläimen osat

Kaikki, lukuun ottamatta sammakonreisiä (CN-koodi 0208 90 70 )

0401–0406

Maitotuotteet

Kaikki

ex 0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

Kaikki, paitsi makkarateollisuudessa käytettävät kuivatut tai suolatut rakot ja suolet (”casings”)

ex 0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan toisen osan 1 jakson 1 tai 3 ryhmään kuuluvat kuolleet eläimet

Ainoastaan lemmikkieläinten ruoka

1501 00

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat

Kaikki

1502 00

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

Kaikki

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat

Kaikki

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat

Kaikki

1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

Kaikki

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä

Kaikki

1702 11 00

1702 19 00

Laktoosi ja laktoosisiirappi

Kaikki

ex1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaattikapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2004

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet (1)

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2105 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät

Ainoastaan maitoa sisältävät valmisteet

ex 2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet

ex 2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Ainoastaan lemmikkieläinten ruoka, koiran puruluut ja jauhosekoitukset, jotka sisältävät lihaa tai maitoa tai kumpaakin

Huomautukset:

1.

Sarake 1: Jos johonkin nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella "Ex" (esimerkiksi ex19 01: ainoastaan lihaa tai maitoa tai kumpaakin sisältävät valmisteet olisi sisällytettävä mukaan).

2.

Sarake 2: Tavaroiden kuvaus vastaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan kuvaussarakkeen mukaista kuvausta.

3.

Sarake 3: Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot kyseisistä tuotteista.


(1)  Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liite I (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).

(2)  Nimikkeessä 2006 mainitaan: ”Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat”.


LIITE II

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut julisteet

Julisteet ovat osoitteessa:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


LIITE III

8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tiedot

Image 5

Älä tuo tarttuvia eläintauteja EU:hun!

Eläintuotteissa voi olla tarttuvien tautien aiheuttajia

Tiettyjen eläintuotteiden tuonnissa Euroopan unioniin (EU) noudatetaan tiukkoja menettelyjä, koska niiden mukana saattaa kulkeutua tauteja EU:hun. Menettelyjä ei sovelleta eläintuotteiden liikkumiseen EU jäsenvaltioiden välillä eikä Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä henkilökohtaiseen kulutukseen pieninä määrinä tuleviin eläintuotteisiin.

Kaikki eläintuotteet, jotka eivät ole kyseisten sääntöjen mukaisia, on EU:hun tullessa luovutettava virallisesti hävitettäviksi. Tällaisten tuotteiden ilmoittamatta jättäminen voi johtaa sakkoon tai syytteeseen.

Seuraavia tavaroita ei saa tuoda unionin alueelle, paitsi jos 2, 3 ja 5 kohdassa lueteltujen tavaroiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohti.

Kun kyseessä ovat Färsaarilta tai Grönlannista tulevat tavarat, 1, 2, 3 ja 5 kohdassa lueteltujen tavaroiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 10 kg henkilöä kohti.

1. Pienet määrät lihaa, maitoa sekä liha- ja maitotuotteita (muut kuin pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet tai terveyteen liittyvistä syistä tarvittava lemmikkieläinten ruoka)

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät lihaa, maitoa sekä liha- ja maitotuotteita (muita kuin pikkulasten maitojauhetta, pikkulasten ruokaa ja lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita tai terveyteen liittyvistä sysitä tarvittavaa lemmikkieläinten ruokaa) vain, jos ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja jos niiden paino on enintään 10 kg henkilöä kohti.

2. Pikkulasten maitojauhe, pikkulasten ruoka ja lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät pikkulasten maitojauhetta, pikkulasten ruokaa ja lääketieteellisistä syistä tarvittavia erikoiselintarvikkeita vain, jos

ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg henkilöä kohti ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret tai Grönlanti) ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohtia, ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

3. Terveyteen liittyvistä syistä tarvittava lemmikkieläinten ruoka

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät terveyteen liittyvistä syistä tarvittavaa lemmikkieläinten erikoisruokaa vain, jos

ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 10 kg henkilöä kohti ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret tai Grönlanti) ja niiden yhteenlaskettu määrä on enintään 2 kg henkilöä kohtia, ja

a)

tuote ei vaadi jäähdytystä ennen käyttöä,

b)

tuote on pakattu merkkivalmiste, ja

c)

pakkaus on ehjä, paitsi jos se on parhaillaan käytössä.

4. Pienet määrät ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja kalastustuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää henkilökohtaisia lähetyksiä, jotka sisältävät kalastustuotteita (mukaan lukien tuore, kuivattu, keitetty, suolattu tai savustettu kala ja tietyt äyriäiset, kuten katkaravut, hummerit, kuolleet simpukat ja kuolleet osterit) vain, jos

tuore kala on suolistettu,

kalastustuotteiden paino on henkilöä kohti enintään 20 kg tai yhden kalan paino, sen mukaan kumpi paino on suurempi.

Näitä rajoituksia ei sovelleta Färsaarilta tai Islannista tuleviin kalastustuotteisiin.

5. Pienet määrät muita ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen tarkoitettuja eläintuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää muita eläintuotteita, kuten hunajaa, eläviä ostereita, eläviä simpukoita ja etanoita vain, jos

ne tulevat Färsaarilta tai Grönlannista ja niiden yhteenlaskettu paino on enintään 10 kg henkilöä kohti,

ne tulevat muista maista (muista kuin Färsaaret tai Grönlanti) ja niiden yhteenlaskettu paino on enintään 2 kg henkilöä kohti.

On huomattava, että pieniä määriä eläintuotteita saa tuoda tai lähettää EU:hun kaikista edellä luetelluista viidestä ryhmästä (1-5), jos ne täyttävät kunkin asianomaisen ryhmän kohdalla selostetut säännöt.

6. Suuremmat määrät eläintuotteita

EU:hun saa tuoda tai lähettää suurempia määriä eläintuotteita ainoastaan, jos ne täyttävät kaupallisia lähetyksiä koskevat vaatimukset, kuten

asianmukaisessa EU:n virallisessa todistuksessa säädetyt todistusvaatimukset,

tavarat ja asianmukaiset asiakirjat esitetään EU:n rajatarkastusasemalla EU:hun saavuttaessa.

7. Säännöistä vapautetut tuotteet

Seuraavat tuotteet on vapautettu 1–6 kohdassa vahvistetuista säännöistä:

leipä, kakut, keksit ja pikkuleivät (biscuits), vohvelit ja vohvelikeksit, korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet, jotka sisältävät alle 20 prosenttia jalostettuja maitotuotteita ja munatuotteita ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY (1) 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

suklaa ja muut sokerileipomotuotteet (mukaan lukien makeiset), jotka sisältävät alle 50 prosenttia jalostettuja maitotuotteita ja munatuotteita ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä (yhteensä vähemmän kuin 20 prosenttia) jalostettuja eläintuotteita (mukaan lukien glukosamiini, kondroitiini tai kitosaani tai sekä kondroitiini ja kitosaani), muita kuin lihavalmisteita;

kalalla täytetyt oliivit;

makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä, jotka sisältävät alle 50 prosenttia jalostettuja maitotuotteita ja munatuotteita ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

lopulliselle kuluttajalle pakatut keittoliemet ja mausteet, jotka sisältävät vähemmän kuin 50 prosenttia kalaöljyä, kalajauhoa tai kalauutetta ja joita käsitellään komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti.


(1)  Komission päätös 2007/275/EY, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (EUVL L 116, 4.5.2007, s. 9).


LIITE IV

12 artiklassa tarkoitetut julisteet

Juliste on osoitteessa:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


LIITE V

13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 206/2009

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 3 kohta

1 artiklan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta

2 artiklan 1 kohdan c alakohta

2 artiklan 1 kohdan d alakohta

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohdan b alakohta

2 artiklan 3 kohta

3 artiklan 1 kohta

3 artiklan 2 kohta

3 artiklan 3 kohta

3 artiklan 4 kohdan a alakohta

3 artiklan 4 kohdan b alakohta

4 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

7 artikla

8 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

Liite I, 1 osa

Liite I, 2 osa

Liite II, 1 osa

Liite II, 2 osa

Liite III

Liite IV

Liite V

Liite III

Liite IV

7 artiklan ensimmäisen kohdan e ja f alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

7 artiklan ensimmäisen kohdan g alakohta ja 10 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohta

8 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 10 artiklan 3 kohta

9 artiklan 1 kohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 3 kohdan b alakohta ja 10 artiklan 2 kohta

Liite I, 2 osa

Liite I, 2 osa

Liite I, 1 osa, 1 kohta

Liite I, 1 osa, 2 kohta

Liite II

Liite III