EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Regulamentul delegat (UE) 2019/2122 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/45


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2122 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite categorii de animale și de mărfuri exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, controalele specifice privind bagajele personale ale pasagerilor și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 48 literele (b), (c), (d), (e) și (f), articolul 53 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) și articolul 77 alineatul (1) litera (k),

întrucât:

(1)

Articolul 48 din Regulamentul (UE) 2017/625 abilitează Comisia să adopte norme de exceptare a anumitor categorii de animale și de mărfuri de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, atunci când o astfel de exceptare este justificată. Articolul 53 alineatul (1) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (UE) 2017/625 abilitează Comisia să adopte norme privind sarcinile specifice în materie de controale oficiale efectuate de autoritățile vamale sau de alte autorități publice, în măsura în care sarcinile respective nu intră deja în responsabilitatea acestor autorități, în ceea ce privește bagajele personale ale pasagerilor.

(2)

Aceste norme sunt legate între ele substanțial și multe dintre ele sunt destinate să fie aplicate împreună. Prin urmare, în interesul simplității și al transparenței, precum și pentru facilitarea aplicării normelor și evitarea multiplicării lor, acestea ar trebui să fie prevăzute într-un singur act, iar nu în mai multe acte separate cu numeroase referințe încrucișate și în cazul cărora există riscul duplicării. Aceste norme servesc adesea unor scopuri comune și se referă la activități complementare ale operatorilor și autorităților competente. Prin urmare, este oportun să se grupeze aceste norme într-un singur regulament delegat.

(3)

În cazul în care se adoptă norme care stabilesc exceptări de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, ar trebui stabilite condiții, cum ar fi măsuri de control adecvate, pentru a garanta faptul că nu există riscuri inacceptabile pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor și a plantelor în cazul în care astfel de animale și de mărfuri intră în Uniune.

(4)

Există deja, în temeiul Directivei 97/78/CE a Consiliului (2), exceptări de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră pentru produsele care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor, pentru produsele destinate consumului echipajului și al pasagerilor la bordul mijloacelor de transport care operează internațional, precum și pentru produsele expediate ca transporturi mici către persoane private. Din motive de claritate juridică și pentru a asigura o aplicare consecventă a exceptărilor respective ținând cont că Directiva 97/78/CE se abrogă de la 14 decembrie 2019, este adecvat să se stabilească dispozițiile privind astfel de exceptări în prezentul regulament. Exceptările respective vizează anumite categorii de animale și de bunuri care, deși intră în Uniune, nu sunt introduse pe piață.

(5)

Pentru a asigura coerența legislației Uniunii, statele membre ar trebui să continue să efectueze controale adecvate bazate pe riscuri, cu scopul de a preveni introducerea în Uniune a anumitor specii alogene invazive, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(6)

Pentru a facilita promovarea activităților științifice, este justificat să fie exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră anumite categorii de animale și de mărfuri destinate unor scopuri științifice.

(7)

Plantele, produsele vegetale și alte obiecte menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625 destinate unor scopuri științifice ar trebui să fie exceptate de la efectuarea controalelor de identitate și a celor fizice la posturile de inspecție la frontieră, în anumite condiții, întrucât sunt prevăzute măsuri de protecție adecvate în conformitate cu articolul 48 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(8)

În temeiul articolului 48 literele (d) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625, bunurile care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și care sunt destinate consumului sau uzului personal, precum și transporturile mici de bunuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, ar trebui să fie exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră. În ceea ce privește transporturile mici de mărfuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, statele membre ar trebui să efectueze controale pe bază de riscuri. Riscul potențial de introducere a unor agenți patogeni sau a unor boli în Uniune prin introducerea de produse de origine animală ar trebui luat în considerare în măsurile care reglementează introducerea unor astfel de transporturi sau produse.

(9)

Pentru a garanta că sunt reduse la minimum riscurile pentru sănătatea publică, sănătatea animală și sănătatea plantelor, statele membre ar trebui să revizuiască cel puțin o dată pe an mecanismele și acțiunile specifice de control pentru bunurile care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și să actualizeze aceste mecanisme și acțiuni în fiecare an după încheierea sezonului principal de călătorie.

(10)

Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei (6) stabilesc norme privind anumite specii de animale de companie care însoțesc proprietarul sau o persoană autorizată în cadrul circulației necomerciale în Uniune și care provin din țări terțe. Sarcina administrativă aferentă acestei circulații ar trebui să fie redusă la minimum, însă ar trebui garantat un nivel suficient de siguranță în ceea ce privește riscurile legate de sănătatea publică și sănătatea animalelor. În plus, statele membre ar trebui să autorizeze circulația în Uniune a păsărilor de companie numai în conformitate cu Decizia 2007/25/CE a Comisiei (7).

(11)

Articolul 48 litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/625 abilitează Comisia să adopte norme de exceptare de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră pentru animalele de companie deținute în scopuri necomerciale. Normele de exceptare din prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere obligației statelor membre de a efectua controale oficiale pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 și a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (8).

(12)

Pentru a oferi cetățenilor informații clare și accesibile privind normele care se aplică circulației necomerciale în Uniune a anumitor specii de animale de companie, statele membre ar trebui să aibă obligația de a pune aceste informații la dispoziția publicului.

(13)

Nivelul de risc pentru sănătatea publică și animală care decurge din introducerea de boli ale animalelor și de agenți patogeni variază în funcție de diferiți factori, cum ar fi tipul de produs, speciile de animale de la care au fost obținute produsele și posibilitatea prezenței agenților patogeni. Pentru a contracara astfel de riscuri, Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei (9) prevede norme cuprinzătoare ale Uniunii vizând prevenirea introducerii bolilor animalelor și a agenților patogeni. Având în vedere faptul că prezentul regulament stabilește norme care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 206/2009, regulamentul menționat ar trebui abrogat de la data aplicării prezentului regulament.

(14)

Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (10) ar trebui modificat în ceea ce privește exceptarea anumitor probe pentru cercetare și diagnostic de la efectuarea controalelor veterinare la posturile de inspecție la frontieră, deoarece obiectul regulamentului menționat intră sub incidența prezentului regulament.

(15)

Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică de la 14 decembrie 2019. Prin urmare, normele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme pentru cazurile și condițiile în care anumite categorii de animale și de mărfuri sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, precum și pentru cazurile și condițiile în care pot fi îndeplinite sarcini de control specifice de către autoritățile vamale sau de către alte autorități publice, în măsura în care sarcinile respective nu intră deja în responsabilitatea acestor autorități, în ceea ce privește bagajele personale ale pasagerilor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„probe pentru cercetare și diagnostic” înseamnă probe pentru cercetare și diagnostic astfel cum sunt definite la punctul 38 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

2.

„IMSOC” înseamnă sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale menționat la articolul 131 din Regulamentul (UE) 2017/625;

3.

„produs pescăresc proaspăt” înseamnă produs pescăresc proaspăt astfel cum este definit la punctul 3.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (11);

4.

„produs pescăresc preparat” înseamnă produs pescăresc preparat astfel cum este definit la punctul 3.6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

5.

„produs pescăresc prelucrat” înseamnă produs pescăresc prelucrat astfel cum este definit la punctul 7.4 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

6.

„animal de companie” înseamnă animal de companie astfel cum este definit la articolul 4 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (12);

7.

„circulație necomercială” înseamnă circulație necomercială astfel cum este definită la articolul 4 punctul 14 din Regulamentul (UE) 2016/429;

8.

„hrană pentru animale de companie” înseamnă hrană pentru animale de companie astfel cum este definită la punctul 19 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Articolul 3

Animale destinate unor scopuri științifice

(1)   Nevertebratele destinate unor scopuri științifice, cum ar fi cercetarea, activitățile educaționale sau cercetarea în sprijinul activităților de dezvoltare a unor produse sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, altele decât controalele efectuate în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, dacă:

(a)

respectă cerințele în materie de sănătate a animalelor stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(b)

intrarea lor în Uniune este autorizată în prealabil, în scopul respectiv, de către autoritatea competentă a statului membru de destinație;

(c)

Atunci când activitățile legate de scopuri științifice s-au încheiat, animalele și produsele derivate din ele, cu excepția cantităților utilizate în scopuri științifice, se elimină sau se reexpediază în țara terță de origine.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică albinelor de miere (Apis mellifera), bondarilor (Bombus spp), moluștelor care aparțin tipului Mollusca și crustaceelor care aparțin subtipului Crustacea.

Articolul 4

Probe pentru cercetare și diagnostic

(1)   Autoritatea competentă poate excepta probele pentru cercetare și diagnostic de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, dacă:

(a)

autoritatea competentă a statului membru de destinație a eliberat, în prealabil, utilizatorului probelor o autorizație pentru introducerea lor în Uniune, în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 142/2011, iar această autorizație este înregistrată într-un document oficial eliberat de respectiva autoritate;

(b)

sunt însoțite de documentul oficial menționat la litera (a) sau de o copie a acestuia până când ajung la utilizatorul menționat la litera (a) sau, în cazul menționat la litera (c), la postul de inspecție la frontiera de intrare;

(c)

în cazul intrării în Uniune printr-un alt stat membru decât statul membru de destinație, operatorul prezintă probele la un post de inspecție la frontieră.

(2)   În cazul menționat la alineatul (1) litera (c), autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontieră informează prin intermediul IMSOC autoritatea competentă din statul membru de destinație cu privire la introducerea probelor.

Articolul 5

Plante, produse vegetale și alte obiecte destinate unor scopuri științifice

(1)   Plantele, produsele vegetale și alte obiecte sunt exceptate de la efectuarea controalelor de identitate și a celor fizice la posturile de inspecție la frontieră, altele decât controalele efectuate în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014, dacă sunt destinate unor scopuri științifice, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(2)   Autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontiera de primă sosire a transportului în Uniune efectuează controale documentare privind autorizația menționată la articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031. În cazul unei neconformități identificate sau suspectate, autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontiera de primă sosire poate efectua controale de identitate și controale fizice vizând transportul sau poate solicita efectuarea unor astfel de controale de către persoana responsabilă de unitatea de carantină sau de instalația de izolare care a fost desemnată de autoritatea competentă.

(3)   În cazul în care autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontiera la primă sosire a transportului solicită efectuarea de controale de identitate și fizice de către persoana responsabilă de unitatea de carantină sau de instalația de izolare care a fost desemnată de autoritatea competentă, autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontiera de la primă sosire a transportului informează, prin intermediul IMSOC, autoritatea competentă a unității de carantină sau a instalației de izolare cu privire la rezultatele controalelor documentare și cu privire la plecarea ulterioară a transportului către unitatea de carantină sau instalația de izolare. Autoritatea competentă a unității de carantină sau a instalației de izolare informează, prin intermediul IMSOC, autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontiera de primă sosire a transportului despre sosirea transportului la unitatea de carantină sau la instalația de izolare. Autoritatea competentă a unității de carantină sau a instalației de izolare efectuează controale de identitate și controale fizice.

Articolul 6

Produse de origine animală și produse compuse aflate la bordul mijloacelor de transport care operează internațional, care nu sunt descărcate, ci sunt destinate consumului de către echipaj și pasageri

(1)   Produsele de origine animală și produsele compuse sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră dacă:

(a)

sunt destinate consumului de către echipaj și de către pasageri la bordul mijloacelor de transport care operează internațional; și

(b)

nu sunt descărcate pe teritoriul Uniunii.

(2)   Transferul direct al bunurilor menționate la alineatul (1) descărcate într-un port de pe un mijloc de transport care operează internațional pe un alt mijloc de transport care operează internațional este exceptat de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră dacă:

(a)

are loc în conformitate cu acordul autorității competente de la postul de inspecție la frontieră; și

(b)

are loc sub supraveghere vamală.

(3)   Operatorul responsabil de bunurile menționate la alineatul (1) solicită acordul menționat la alineatul (2) litera (a) înainte de transferul acestor bunuri de pe un mijloc de transport care operează internațional pe un alt mijloc de transport care operează internațional.

Articolul 7

Bunurile care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și care sunt destinate consumului sau uzului personal

Produsele de origine animală, produsele compuse, produsele derivate din subproduse de origine animală, plantele, produsele vegetale și alte obiecte care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și care sunt destinate consumului sau uzului personal sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră dacă aparțin cel puțin uneia dintre următoarele categorii:

(a)

produse enumerate în partea 1 a anexei I, dacă greutatea lor totală nu depășește limita de greutate de 2 kg;

(b)

produse pescărești proaspete eviscerate, produse pescărești preparate sau produse pescărești prelucrate, dacă greutatea lor totală nu depășește limita de greutate de 20 kg sau greutatea unui singur pește, luându-se în considerare greutatea cea mai mare;

(c)

bunuri, altele decât cele menționate la literele (a) și (b) de la prezentul alineat și altele decât cele menționate în partea 2 din anexa I, dacă greutatea lor totală nu depășește limita de 2 kg;

(d)

plante, altele decât plantele destinate plantării, produse vegetale și alte obiecte;

(e)

bunuri, altele decât plantele destinate plantării, provenite din Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino sau Elveția;

(f)

produse pescărești provenite din Insulele Feroe sau din Groenlanda;

(g)

bunuri, altele decât plantele destinate plantării și altele decât produsele pescărești, care provin din Insulele Feroe sau Groenlanda, dacă greutatea lor totală nu depășește limita de 10 kg.

Articolul 8

Informații privind bunurile care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor și care sunt destinate consumului sau uzului personal

(1)   La toate punctele de intrare în Uniune, autoritatea competentă afișează informații prin intermediul unuia dintre afișele prevăzute în anexa II, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru de introducere în Uniune, plasate în locuri ușor vizibile pentru pasagerii care sosesc din țări terțe.

(2)   Autoritatea competentă poate completa informațiile menționate la alineatul (1) cu informații suplimentare, incluzând:

(a)

informațiile prevăzute în anexa III;

(b)

informații adecvate condițiilor locale.

(3)   Operatorii de transport internațional de persoane, inclusiv operatorii portuari, aeroportuari și feroviari, precum și agențiile de voiaj:

(a)

atrag atenția clienților lor asupra normelor prevăzute la articolul 7 și la prezentul articol, în special prin furnizarea informațiilor prevăzute în anexele II și III;

(b)

acceptă ca autoritatea competentă să afișeze informațiile menționate la alineatele (1) și (2) la sediile lor, în locuri vizibile cu ușurință pentru pasagerii care sosesc din țări terțe.

Articolul 9

Controale oficiale specifice vizând bunurile care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor

(1)   Pentru bunurile care fac parte din bagajele personale ale pasagerilor, autoritățile competente, autoritățile vamale sau alte autorități publice responsabile, în cooperare cu operatorii portuari, aeroportuari și feroviari și cu operatorii responsabili de alte puncte de intrare, organizează controale oficiale specifice la punctele de intrare în Uniune. Aceste controale oficiale specifice trebuie să fie bazate pe riscuri și să fie eficace.

(2)   Controalele menționate la alineatul (1) din prezentul articol:

(a)

vizează în special să detecteze prezența mărfurilor menționate la articolul 7;

(b)

vizează verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 7; și

(c)

se efectuează cu mijloace corespunzătoare, care pot include utilizarea echipamentelor de scanare sau a unor câini detectivi instruiți în mod specific, pentru a controla volume mari de mărfuri.

(3)   Autoritățile competente, autoritățile vamale sau alte autorități publice responsabile, care efectuează controale oficiale specifice:

(a)

vizează identificarea mărfurilor care nu respectă normele prevăzute la articolul 7;

(b)

se asigură că mărfurile neconforme identificate sunt confiscate și distruse în conformitate cu legislația națională și, dacă este relevant, în conformitate cu articolele 197‐199 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (13);

(c)

revizuiesc, cel puțin o dată pe an și înainte de 1 octombrie, mecanismele și acțiunile aplicate, stabilesc nivelul de conformitate atins și, în funcție de riscuri, adaptează aceste mecanisme și acțiuni, dacă este necesar, pentru a atinge obiectivele stabilite la alineatul (2) literele (a) și (b).

(4)   Revizuirea menționată la alineatul (3) litera (c) asigură faptul că riscurile pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor sunt reduse la minimum.

Revizuirea ține seama de următoarele elemente:

(a)

datele colectate cu privire la numărul aproximativ de transporturi care încalcă normele prevăzute la articolul 7;

(b)

numărul de controale oficiale specifice efectuate;

(c)

cantitatea totală cuantificată de mărfuri confiscate și distruse care au fost găsite în bagajele personale ale pasagerilor și care nu erau în conformitate cu articolul 7; și

(d)

orice alte informații relevante.

Articolul 10

Transporturile mici de mărfuri expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață

(1)   Transporturile mici de produse de origine animală, produse compuse, produse derivate din subproduse de origine animală, plante, produse vegetale și alte obiecte expediate către persoane fizice, care nu sunt destinate introducerii pe piață, sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră dacă aparțin cel puțin uneia dintre categoriile enumerate la articolul 7.

(2)   Statele membre efectuează controale oficiale specifice care vizează aceste mărfuri în conformitate cu articolul 9.

(3)   Serviciile poștale atrag atenția clienților lor asupra normelor stabilite la alineatul (1), în special prin furnizarea informațiilor prevăzute în anexa III.

Articolul 11

Animale de companie

Animalele de companie care intră în Uniune în timpul unei circulații necomerciale sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră, altele decât controalele oficiale efectuate în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 și altele decât controalele oficiale efectuate pentru a verifica respectarea articolul 57 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, după cum urmează:

(a)

animalele din speciile enumerate în partea A din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013, care:

(i)

îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) sau la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 și sunt deplasate dintr-un teritoriu sau o țară terță care figurează în partea 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013, cu condiția ca ele să facă obiectul controalelor documentare și de identitate în conformitate cu articolul 33 și, dacă este relevant, al controalelor standard la fața locului în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013; sau

(ii)

îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) sau la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013 și sunt deplasate dintr-un teritoriu sau o țară terță care figurează în partea 2 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013, cu condiția ca ele să facă obiectul controalelor documentare și de identitate în conformitate cu articolul 34 și, dacă este relevant, al controalelor standard la fața locului în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013; sau

(iii)

îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, cu condiția ca ele să facă obiectul controalelor în conformitate cu permisul menționat la articolul 10 alineatul (3) litera (a) din regulamentul respectiv și cu cerințele prevăzute la articolul 10 alineatul (3) litera (b) din regulamentul respectiv; sau

(iv)

îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, cu condiția ca ele să facă obiectul controalelor în conformitate cu autorizația menționată la articolul 32 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv;

(b)

păsările enumerate în partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013, dacă:

(i)

circulația lor a fost autorizată de statele membre în conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia 2007/25/CE a Comisiei; și

(ii)

ele fac obiectul unor controale veterinare în conformitate cu articolul 2 din Decizia 2007/25/CE;

(c)

păsările enumerate în partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 care se deplasează în Uniune din Andorra, Insulele Feroe, Groenlanda, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția și Cetatea Vaticanului;

(d)

animalele din specii care nu sunt păsări, enumerate în partea B din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 576/2013.

Articolul 12

Informații privind animalele de companie

(1)   La toate punctele de intrare în Uniune, autoritatea competentă afișează informațiile din afișul prevăzut în anexa IV, în cel puțin una dintre limbile oficiale ale statului membru de introducere în Uniune, prin anunțuri proeminente plasate în locuri ușor vizibile pentru pasagerii care sosesc din țări terțe.

(2)   Operatorii de transport internațional de persoane, inclusiv operatorii portuari, aeroportuari și feroviari, precum și agențiile de voiaj acceptă ca autoritatea competentă să afișeze informațiile menționate la alineatul (1) la sediile lor, în locuri vizibile cu ușurință pentru pasagerii care sosesc din țări terțe.

Articolul 13

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 206/2009

(1)   Regulamentul (CE) nr. 206/2009 se abrogă de la 14 decembrie 2019.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 14

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 142/2011

La articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 142/2011, se elimină alineatul (2).

Articolul 15

Intrare în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (JO L 24, 30.1.1998, p. 9).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (JO L 178, 28.6.2013, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulația necomercială a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii și țări terțe și cerințele referitoare la format, punere în pagină și limbă ale declarațiilor care atestă respectarea anumitor condiții prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 178, 28.6.2013, p. 109).

(7)  Decizia 2007/25/CE a Comisiei din 22 decembrie 2006 privind anumite măsuri de protecție referitoare la influența aviară produsă de tulpini înalt patogene și circulația păsărilor de companie care își însoțesc proprietarii în Comunitate (JO L 8, 13.1.2007, p. 29).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 206/2009 al Comisiei din 5 martie 2009 privind introducerea în Comunitate a transporturilor personale cu produse de origine animală și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 136/2004 (JO L 77, 24.3.2009, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(12)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(13)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).


ANEXA I

PARTEA 1

Lista mărfurilor menționate la articolul 7 litera (a)

1.

Lapte praf pentru sugari, alimente pentru sugari și produse alimentare speciale necesare din motive medicale, cu condiția ca aceste produse:

(i)

să nu necesite refrigerare înainte de deschidere;

(ii)

să fie produse ambalate de o marcă comercială înregistrată și destinate vânzării directe către consumatorul final; și

(iii)

să aibă ambalajul intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

2.

Hrană specială pentru animale de companie necesară din motive medicale, cu condiția ca aceste produse:

(i)

să fie destinate animalului de companie care însoțește pasagerul;

(ii)

să fie cu durată lungă de conservare;

(iii)

să fie produse ambalate de o marcă comercială înregistrată și destinate vânzării directe către consumatorul final; și

(iv)

să aibă ambalajul intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

PARTEA 2

Lista mărfurilor care nu sunt exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră astfel cum se prevede la articolul 7 litera (c)

Codul din Nomenclatura combinată (1)

Descriere

Calificare și explicație

ex capitolul 2

(0201-0210)

Carne și organe comestibile

Toate, cu excepția pulpelor de broască (codul NC 0208 90 70 )

0401-0406

Lapte și produse lactate

Toate

ex 0504 00 00

Intestine, vezici și stomacuri de animale, întregi sau bucăți, altele decât cele de pește, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, cu excepția intestinelor

ex 0511

Produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3 din secțiunea 1 a părții 2 din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, improprii alimentației umane

Numai hrană pentru animale de companie

1501 00

Grăsime de porc (inclusiv untură) și grăsime de pasăre, altele decât cele de la pozițiile 0209 sau 1503

Toate

1502 00

Grăsimi de animale din speciile bovine, ovine sau caprine, altele decât cele de la poziția 1503

Toate

1503 00

Stearină din untură, ulei de untură, oleo-stearină, oleo‐margarină și ulei de seu, neemulsionate, neamestecate și nici altfel preparate

Toate

1506 00 00

Alte grăsimi și uleiuri de origine animală și fracțiunile acestora, chiar rafinate, dar nemodificate chimic

Toate

1601 00

Cârnați, cârnăciori, salamuri și produse similare, din carne, din organe sau din sânge; preparate alimentare pe baza acestor produse

Toate

1602

Alte preparate și conserve din carne, din organe sau din sânge

Toate

1702 11 00

1702 19 00

Lactoză și sirop de lactoză

Toate

ex1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401‐0404, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 1902

Paste alimentare chiar fierte sau umplute (cu carne sau cu alte substanțe) sau chiar altfel preparate, cum ar fi spaghete, macaroane, fidea, lasagna, gnochi, ravioli, caneloni; cușcuș, chiar preparat

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 1905

Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, congelate, altele decât produsele de la poziția 2006 (2)

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 2005

Alte legume preparate sau conservate altfel decât în oțet sau acid acetic, necongelate, altele decât produsele de la poziția 2006

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 2103

Preparate pentru sosuri și sosuri preparate; condimente și produse de asezonare, amestecate; făină și pudră de muștar și muștar preparat

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 2104

Supe și ciorbe și preparate pentru supe și ciorbe; preparate alimentare compuse omogenizate

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 2105 00

Înghețate și alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile, cu sau fără cacao

Numai acele preparate care conțin lapte

ex 2106

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele

ex 2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Numai hrană pentru animalele de companie, produse de ros pentru câini și amestecuri de prafuri care conțin carne, lapte sau ambele

Observații:

1.

Coloana 1: În cazul în care numai anumite produse încadrate la un cod trebuie să fie examinate și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în nomenclatura mărfurilor, codul este marcat prin „ex” (de exemplu, ex 19 01: trebuie incluse numai acele preparate care conțin carne, lapte sau ambele).

2.

Coloana 2: Descrierea mărfurilor este cea din coloana de descriere din anexa 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87.

3.

Coloana 3: Această coloană furnizează detalii cu privire la produsele vizate.


(1)  Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(2)  Poziția 2006 are următorul conținut: „Legume, fructe, coji de fructe și alte părți de plante, confiate (uscate, glasate sau cristalizate)”.


ANEXA II

Afișele menționate la articolul 8 alineatul (1)

Afișele sunt disponibile la următoarea adresă:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


ANEXA III

Informațiile menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a)

Image 5

Nu aduceți boli infecțioase de origine animală în UE!

Produsele de origine animală pot fi purtătoare de agenți patogeni care provoacă boli infecțioase la animale

Din cauza riscului de a introduce boli în Uniunea Europeană (UE), există proceduri stricte de introducere a anumitor produse animale în UE. Aceste proceduri nu se aplică circulației produselor animale între statele membre ale UE și nici produselor animale aduse în cantități mici pentru consum personal provine din Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino și Elveția.

Toate produsele animale care nu respectă aceste norme se predau la sosirea în UE pentru a fi distruse în mod oficial. Nedeclararea acestor produse poate conduce la impunerea unei amenzi sau la urmărire penală.

Următoarele mărfuri nu se introduc în UE, decât dacă cantitatea totală a mărfurilor enumerate la punctele 2, 3 și 5 nu depășește limita de greutate de 2 kg de persoană.

În cazul mărfurilor provenite din Insulele Feroe sau din Groenlanda, cantitatea totală a mărfurilor enumerate la punctele 1, 2, 3 și 5 nu depășește limita de greutate de 10 kg de persoană.

1. Cantități mici de carne, lapte și produse derivate (altele decât laptele praf pentru copii sub doi ani, alimentele pentru copii sub doi ani și produsele alimentare speciale, necesare din motive medicale, sau hrana specială pentru animale de companie, necesară din motive medicale)

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând carne, lapte și produse derivate (altele decât laptele praf pentru copii sub doi ani, alimentele pentru copii sub doi ani și produsele alimentare speciale, necesare din motive medicale, sau hrana specială pentru animale de companie, necesară din motive medicale) numai dacă acestea provin din Insulele Feroe sau din Groenlanda, iar greutatea lor nu depășește 10 kg de persoană.

2. Lapte praf pentru copii sub doi ani, alimente pentru copii sub doi ani și produse alimentare speciale, necesare din motive medicale

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând lapte praf pentru copii sub doi ani, alimente pentru copii sub doi ani și produse alimentare speciale, necesare din motive medicale, numai dacă acestea:

provin din Insulele Feroe sau din Groenlanda, iar greutatea lor totală nu depășește limita de 10 kg de persoană și dacă:

(a)

produsul nu necesită refrigerare înainte de consum;

(b)

este un produs ambalat de o marcă comercială înregistrată; și

(c)

ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

provin din alte țări (decât Insulele Feroe sau Groenlanda), iar greutatea lor totală nu depășește limita de 2 kg de persoană și dacă:

(a)

produsul nu necesită refrigerare înainte de consum;

(b)

este un produs ambalat de o marcă comercială înregistrată; și

(c)

ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

3. Hrană pentru animale de companie necesară din motive medicale

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând hrană pentru animale de companie necesară din motive medicale, numai dacă:

provin din Insulele Feroe sau din Groenlanda, iar greutatea lor totală nu depășește limita de 10 kg de persoană și dacă:

(a)

produsul nu necesită refrigerare înainte de consum;

(b)

este un produs ambalat de o marcă comercială înregistrată; și

(c)

ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

provin din alte țări (decât Insulele Feroe sau Groenlanda), iar greutatea lor totală nu depășește limita de 2 kg de persoană și dacă:

(a)

produsul nu necesită refrigerare înainte de consum;

(b)

este un produs ambalat de o marcă comercială înregistrată; și

(c)

ambalajul este intact, mai puțin în cazul în care conținutul este în curs de utilizare.

4. Cantități mici de produse pescărești pentru consumul uman personal

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE transporturi personale conținând produse pescărești (inclusiv pește proaspăt, uscat, gătit, tratat sau afumat și anumite crustacee precum creveți, homari, midii moarte și stridii moarte) cu respectarea următoarelor condiții:

peștele proaspăt este eviscerat;

greutatea totală a produselor pescărești nu depășește, de persoană, 20 kg sau greutatea unui singur pește, luându-se în considerare greutatea cea mai mare.

Aceste restricții nu se aplică produselor pescărești provenite din Insulele Feroe sau din Groenlanda.

5. Cantități mici de alte produse animale pentru consumul uman personal

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE alte produse animale, cum ar fi de exemplu miere, stridii vii, midii și melci vii, numai dacă acestea:

provin din Insulele Feroe sau din Groenlanda, iar greutatea lor totală nu depășește 10 kg de persoană,

provin din alte țări (decât Insulele Feroe sau Groenlanda), iar greutatea lor totală nu depășește 2 kg de persoană.

Trebuie să știți că puteți aduce sau trimite în UE cantități mici de produse animale din cele cinci categorii menționate anterior (punctele 1-5) cu condiția ca acestea să respecte normele explicate în fiecare paragraf relevant.

6. Cantități mari de produse animale

Aveți voie să aduceți sau să trimiteți în UE cantități mari de produse animale numai dacă acestea respectă cerințele pentru transporturi comerciale, care includ:

cerințe de certificare, astfel cum sunt prevăzute în certificatul oficial UE corespunzător;

prezentarea mărfurilor, însoțite de documentația corectă, la un post de inspecție la frontiera UE, la sosirea în UE.

7. Produse exceptate

Următoarele produse sunt exceptate de la aplicarea normelor prevăzute la punctele 1-6:

pâine, produse de patiserie, biscuiți, vafe și alveole, pesmeți, pâine prăjită și produse similare prăjite, care conțin mai puțin de 20 % produse lactate și produse din ouă prelucrate și tratate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Decizia 2007/275/CE a Comisiei (1);

ciocolată și produse de cofetărie (inclusiv dulciuri) care conțin mai puțin de 50 % produse lactate și produse din ouă prelucrate și tratate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Decizia 2007/275/CE;

suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină ori chitosan sau și condroitină, și chitosan), altele decât produsele din carne;

măsline umplute cu pește;

paste făinoase și fidea care nu sunt amestecate sau umplute cu produse din carne și care conțin mai puțin de 50 % produse lactate și produse din ouă prelucrate și tratate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Decizia 2007/275/CE;

supe, ciorbe și arome ambalate pentru consumatorul final, care conțin mai puțin de 50 % ulei de pește, făină de pește sau extracte de pește și tratate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Decizia 2007/275/CE.


(1)  Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului (JO L 116, 4.5.2007, p. 9).


ANEXA IV

Afișul menționat la articolul 12

Afișul este disponibil la următoarea adresă:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


ANEXA V

Tabelul de corespondență menționat la articolul 13 alineatul (2)

Regulamentul (CE) nr. 206/2009

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

Articolul 2 alineatul (2) litera (b)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4) litera (a)

Articolul 3 alineatul (4) litera (b)

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (1) litera (a)

Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

Articolul 6 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 11

Anexa I, partea 1

Anexa I, partea 2

Anexa II, partea 1

Anexa II, partea 2

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa VI

Anexa VII

__

Articolul 7 litera (e) și articolul 10 alineatul (1)

__

__

__

Articolul 7 litera (a) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 7 litera (b) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 7 litera (c) și articolul 10 alineatul (1)

__

Articolul 7 litera (a) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 7 litera (g) și articolul 10 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1)

__

Articolul 8 alineatul (3) litera (a) și articolul 10 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (1) și articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2) litera (a) și articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2) litera (c) și articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3) litera (a) și articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3) litera (b) și articolul 10 alineatul (2)

__

__

__

__

__

__

__

Anexa I partea 2

Anexa I partea 2

Anexa I partea 1 punctul 1

Anexa I partea 1 punctul 2

Anexa II

Anexa III

__

__

__


Top