EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Делегиран регламент (ЕС) 2019/2122 на Комисията от 10 октомври 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (текст от значение за ЕИП)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/45


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2122 НА КОМИСИЯТА

от 10 октомври 2019 година

за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории животни и стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове, по отношение на специалния контрол на личния багаж на пътниците и на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, и за изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005, (ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО) № 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и 2008/120/ЕО на Съвета, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО, 91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета (Регламента относно официалния контрол) (1), и по-специално член 48, букви б), в), г), д) и е), член 53, параграф 1, буква г), подточка ii), както и член 77, параграф 1, буква к) от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 48 от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да приема правила за освобождаване на някои категории животни и стоки от официален контрол на граничните контролни пунктове, когато такова освобождаване е обосновано. С член 53, параграф 1, буква г), подточка ii) от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да приема правила относно специфични задачи по осъществяването на официален контрол, извършвани от митническите органи или от други публични органи, доколкото тези задачи вече не попадат в задълженията на тези органи, по отношение на личния багаж на пътниците.

(2)

Тези правила са свързани по същество и е предвидено много от тях да се прилагат съвместно. С цел опростяване и постигане на прозрачност, както и за да се улесни прилагането им и да се избегне увеличаването на броя на правилата, те следва да бъдат определени в един акт, а не в няколко отделни акта с множество препратки и с риск от дублиране. Тези правила често целят постигането на общи цели и се отнасят до допълващи се действия на операторите и на компетентните органи. Поради това е целесъобразно тези правила да се групират в един-единствен делегиран регламент.

(3)

Когато се приемат правилата за освобождаване от официален контрол на граничните контролни пунктове, следва да се установят условия, като например подходяща организация за извършването на контрол, чрез които да се гарантира, че когато такива животни и стоки се въвеждат в Съюза, това не поражда неприемливи рискове за общественото здраве и за здравето на животните и растенията.

(4)

Освобождаване от официален контрол на граничните контролни пунктове за продукти, които са част от личния багаж на пътници, за продукти, които са предназначени за консумация от екипажа и пътниците на борда на превозни средства, работещи по международни линии, както и за продукти, изпратени като малки пратки до физически лица, вече съществува по силата на Директива 97/78/ЕО на Съвета (2). Като се има предвид, че Директива 97/78/ЕО се отменя, считано от 14 декември 2019 г., е целесъобразно — в интерес на правната яснота и с цел да се гарантира последователност при това освобождаване — в настоящия регламент да се установят разпоредби за тези случаи на освобождаване. Тези случаи на освобождаване се отнасят до някои категории животни и стоки, които, макар че се въвеждат в Съюза, не са предназначени за пускане на пазара.

(5)

С цел да се гарантира последователността на законодателството на Съюза държавите членки следва да продължат да извършват подходящи основани на риска проверки в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета (3), за да се предотврати въвеждането в Съюза на някои инвазивни чужди видове.

(6)

В интерес на по-лесното насърчаване на научните дейности е обосновано някои категории животни и стоки, предназначени за научни цели, да се освободят от официален контрол на граничните контролни пунктове.

(7)

При определени условия растенията, растителните продукти и другите обекти по член 47, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/625, предназначени за научни цели, следва да бъдат освободени от проверките за идентичност и от физическите проверки на граничните контролни пунктове, тъй като са установени адекватни мерки за защита в съответствие с член 48 от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета (4).

(8)

Съгласно член 48, букви г) и д) от Регламент (ЕС) 2017/625 продукти, които са част от личния багаж на пътниците и са предназначени за тяхна лична консумация или употреба, както и малки пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, следва да бъдат освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове. По отношение на малките пратки от стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара, държавите членки следва да извършват основан на риска официален контрол При мерките за регулиране на въвеждането на такива пратки или продукти следва да се взема предвид възможният риск от въвеждането на патогенни агенти или на болести в Съюза посредством продукти от животински произход.

(9)

За да се гарантира, че рисковете за общественото здраве, за здравето на животните и на растенията са сведени до минимум, държавите членки следва да подлагат на преглед най-малко веднъж годишно своите механизми и действия за специален контрол на стоките, които са част от личния багаж на пътниците, и да актуализират тези механизми и действия ежегодно след края на основния сезон на пътувания.

(10)

В Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията (6) се предвиждат правила относно някои видове животни — домашни любимци, които придружават своите собственици или упълномощено лице при движение с нетърговска цел към Съюза от трети държави. Свързаната с такова движение административна тежест следва да бъде сведена до минимум, като същевременно следва да се осигури достатъчна степен на безопасност с оглед на произтичащите рискове за общественото здраве и за здравето на животните. Освен това държавите членки следва да разрешават въвеждането в Съюза на птици домашни любимци само ако то е в съответствие с Решение 2007/25/ЕО на Комисията (7).

(11)

С член 48, буква е) от Регламент (ЕС) 2017/625 Комисията се оправомощава да приема правила за освобождаване на домашни любимци, отглеждани за лични нетърговски цели, от официален контрол на граничните контролни пунктове. Правилата за освобождаване в настоящия регламент следва да не засяга задължението на държавите членки да извършват официален контрол с цел да се гарантира спазването на Регламент (ЕС) № 1143/2014 и на Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията (8).

(12)

С цел на гражданите да се предостави ясна и достъпна информация относно правилата, които се прилагат за движението с нетърговска цел към Съюза на някои видове животни — домашни любимци, от държавите членки следва да се изисква да предоставят тази информация на обществеността.

(13)

Степента на риск за здравето на хората и животните, произтичащ от въвеждането на болести по животните и на патогенни агенти, варира в зависимост от различни фактори, като напр. вида на продукта, видовете животни, от които продуктите са получени, както и вероятността от наличие на патогенни агенти. С цел справяне с такива рискове в Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията (9) са формулирани всеобхватни правила на Съюза, насочени към предотвратяване въвеждането на болести по животните и на патогенни агенти. Като се има предвид, че в настоящия регламент се установяват правила, обхванати от Регламент (ЕО) № 206/2009, посоченият регламент следва да се отмени, считано от датата на прилагана на настоящия регламент.

(14)

Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (10) следва да бъде изменен по отношение на освобождаването на пробите за научноизследователски и диагностични цели от ветеринарни проверки на граничните инспекционни пунктове, тъй като предметът на въпросната разпоредба се урежда с настоящия регламент.

(15)

Регламент (ЕС) 2017/625 се прилага от 14 декември 2019 г. Съответно правилата, установени в настоящия регламент, следва също да се прилагат от тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата относно случаите и условията, при които някои категории животни и стоки се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, и относно случаите и условията, при които митническите органи или други публични органи могат да извършват специфични задачи по осъществяването на контрол, доколкото тези задачи вече не попадат в задълженията на тези органи, по отношение на личния багаж на пътниците.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„проби за научноизследователски и диагностични цели“ означава проби за научноизследователски и диагностични цели съгласно определението в точка 38 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011;

2.

„IMSOC“ означава системата за управление на информацията относно официалния контрол, посочена в член 131 от Регламент (ЕС) 2017/625;

3.

„пресни рибни продукти“ означава пресни рибни продукти съгласно определението в точка 3.5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (11);

4.

„предварително обработени рибни продукти“ означава предварително обработени рибни продукти съгласно определението в точка 3.6 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

5.

„преработени рибни продукти“ означава преработени рибни продукти съгласно определението в точка 7.4 от приложение I към Регламент (ЕО) № 853/2004;

6.

„домашен любимец“ означава домашен любимец съгласно определението в член 4, точка 11 от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (12);

7.

„движение с нетърговска цел“ означава движение с нетърговска цел съгласно определението в член 4, точка 14 от Регламент (ЕС) 2016/429;

8.

„храни за домашни любимци“ означава храни за домашни любимци съгласно определението в точка 19 от приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011.

Член 3

Животни, предназначени за научни цели

1.   Безгръбначните животни, предназначени за научни цели, като напр. научни изследвания, образователни дейности или научни изследвания, свързани с дейности по разработването на продукти, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, различен от проверките, извършвани в съответствие с член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, при условие че:

а)

отговарят на изискванията по отношение на здравеопазването на животните, определени в правилата, посочени в член 1, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2017/625;

б)

въвеждането им в Съюза за посочените цели е предварително разрешено от компетентния орган на държавата членка на местоназначение;

в)

след провеждането на дейностите, свързани с научните цели, безгръбначните животни и производните от тях продукти, с изключение на използваните за научните цели количества, се унищожават или реекспедират в третата държава на произход.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение на медоносни пчели (Apis mellifera), земни пчели (Bombus spp), мекотели, принадлежащи към тип Mollusca, и ракообразни животни, принадлежащи към подтип Crustacea.

Член 4

Проби за научноизследователски и диагностични цели

1.   Компетентният орган може да освободи пробите за научноизследователски и диагностични цели от официален контрол на граничните контролни пунктове, при условие че:

а)

компетентният орган на държавата членка на местоназначение е издал на ползвателя на пробите предварително разрешение за въвеждането им в Съюза в съответствие с член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 142/2011 и това разрешение е вписано в официален документ, издаден от този орган;

б)

се придружават от официалния документ, посочен в буква а) от настоящия член, или от копие от него, докато достигнат до ползвателя, посочен в буква а), или в случая, посочен в буква в) — до граничния контролен пункт на въвеждане;

в)

в случай на въвеждане в Съюза през държава членка, различна от държавата членка на местоназначение, операторът представя пробите на граничен контролен пункт.

2.   В случая, посочен в параграф 1, буква в), компетентният орган на граничния контролен пункт информира чрез IMSOC компетентния орган на държавата членка на местоназначение за въвеждането на пробите.

Член 5

Растения, растителни продукти и други обекти, предназначени за научни цели

1.   Растенията, растителните продукти и другите обекти се освобождават от проверки за идентичност и физически проверки на граничните контролни пунктове, различни от проверките, извършвани съгласно член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, при условие че са предназначени за научни цели в съответствие с член 48, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.

2.   Компетентният орган на граничния контролен пункт на първо пристигане на пратката подлага на проверка на документи разрешението, посочено в член 48, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031. В случай на установено или предполагаемо несъответствие компетентният орган на граничния контролен пункт на първо пристигане може да извърши проверки за идентичност и физически проверки на пратката или да поиска такива проверки да бъдат извършени от лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане, определен или определено от компетентния орган.

3.   Ако компетентният орган на граничния контролен пункт на първо пристигане на пратката поиска да бъдат извършени проверки за идентичност и физически проверки от лицето, отговарящо за карантинния пункт или съоръжението за задържане, определен или определено от компетентния орган, компетентният орган на граничния контролен пункт на първо пристигане на пратката информира чрез IMSOC компетентния орган на карантинния пункт или съоръжението за задържане за резултатите от проверките на документи и за последващото отпътуване на пратката за карантинния пункт или съоръжението за задържане. Компетентният орган на карантинния пункт или съоръжението за задържане информира чрез IMSOC компетентния орган на граничния контролен пункт на първо пристигане на пратката за пристигането на пратката в карантинния пункт или съоръжението за задържане. Компетентният орган на карантинния пункт или съоръжението за задържане извършва проверките за идентичност и физическите проверки.

Член 6

Продукти от животински произход и съставни продукти на борда на транспортни средства, работещи по международни линии, които не се разтоварват и са предназначени за консумация от екипажа и пътниците

1.   Продуктите от животински произход и съставните продукти се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, при условие че:

а)

са предназначени за консумация от екипажа и пътниците на борда на транспортни средства, работещи по международни линии; и

б)

не се разтоварват на територията на Съюза.

2.   При директно прехвърляне на стоки, които са посочени в параграф 1 и се разтоварват на пристанище от едно транспортно средство, работещо по международни линии, на друго транспортно средство, работещо по международни линии, те се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, при условие че:

а)

прехвърлянето се осъществява в съответствие със съгласието на компетентния орган на граничния контролен пункт; и

б)

прехвърлянето се осъществява под митнически надзор.

3.   Операторът, отговарящ за стоките, посочени в параграф 1, изисква съгласието, посочено в параграф 2, буква а), преди прехвърлянето на тези стоки от едно транспортно средство, работещо по международни линии, на друго транспортно средство, работещо по международни линии.

Член 7

Стоки, които са част от личния багаж на пътниците и са предназначени за лична консумация или употреба

Продуктите от животински произход, съставните продукти, продуктите, производни от странични продукти, растенията, растителните продукти и другите обекти, които са част от личния багаж на пътниците и са предназначени за лична консумация или употреба, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, при условие че принадлежат към най-малко една от следните категории:

а)

стоки, които са изброени в част 1 от приложение I, при условие че тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg;

б)

изкормени пресни рибни продукти или предварително обработени рибни продукти, или преработени рибни продукти, при условие че тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 20 kg или теглото на една риба, в зависимост от това кое от двете е по-голямо;

в)

стоки, различни от посочените в букви а) и б) от настоящия член, и различни от посочените в част 2 от приложение I, при условие че тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg;

г)

растения, различни от растения за засаждане, растителни продукти и други обекти;

д)

стоки, различни от растения за засаждане, идващи от Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино или Швейцария;

е)

рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Гренландия;

ж)

стоки, различни от растения за засаждане и различни от рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Гренландия, при условие че тяхното общо количество не надвишава ограничението за тегло от 10 kg.

Член 8

Информация относно стоките, които са част от личния багаж на пътниците и са предназначени за лична консумация или употреба

1.   Във всички места на въвеждане в Съюза компетентният орган излага информация посредством един от определените в приложение II плакати, изготвен на най-малко един от официалните езици на държавата членка на въвеждане в Съюза и разположен на места, които са лесно видими за пътниците, пристигащи от трети държави.

2.   Компетентният орган може да допълни информацията, посочена в параграф 1, с друга информация, включително:

а)

информацията, посочена в приложение III;

б)

информация, съобразена с местните условия.

3.   Международните пътнически превозвачи, в това число летищните, пристанищните и железопътните оператори и туристическите агенции:

а)

привличат вниманието на своите клиенти към правилата, установени в член 7 и в настоящия член, по-специално като предоставят информацията, посочена в приложения II и III;

б)

приемат компетентният орган да изложи информацията, посочена в параграфи 1 и 2, в техните помещения на места, които са лесно видими за пътниците, пристигащи от трети държави.

Член 9

Специален официален контрол на стоки, които са част от личния багаж на пътниците

1.   По отношение на стоки, които са част от личния багаж на пътниците, компетентните органи, митническите органи или другите отговорни публични органи организират, в сътрудничество с пристанищните, летищните и железопътните оператори и с операторите, отговарящи за другите места на въвеждане, извършването на специален официален контрол в местата на въвеждане в Съюза. Този специален официален контрол трябва да е основан на риска и ефективен.

2.   Контролът, посочен в параграф 1 от настоящия член:

а)

е насочен по-специално към откриване наличието на стоките, посочени в член 7;

б)

е насочен към осъществяването на проверка дали са изпълнени условията, установени в член 7; и

в)

се извършва чрез подходящи средства, като това може да включва използването на оборудване за сканиране или на специално обучени за целите на откриването кучета, за преглеждане на големи количества стоки.

3.   Компетентните органи, митническите органи или другите отговорни публични органи, извършващи специален официален контрол:

а)

се стремят да идентифицират стоките, които не са в съответствие с правилата, установени в член 7;

б)

гарантират, че идентифицираните несъответстващи стоки се задържат и унищожават в съответствие с националното законодателство и когато е приложимо, в съответствие с членове 197—199 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (13);

в)

подлагат на преглед най-малко веднъж годишно и преди 1 октомври прилаганите от тях механизми и действия, установяват степента на постигнато съответствие и адаптират, въз основа на риска, тези механизми и действия, ако това е необходимо, с цел постигане на целите, определени в параграф 2, букви а) и б).

4.   С прегледа по параграф 3, буква в) се гарантира, че рисковете за общественото здраве и за здравето на животните и растенията са сведени до минимум.

При прегледа се вземат предвид:

а)

събраните данни за приблизителния брой пратки, при които е налице нарушаване на правилата, установени в член 7;

б)

броят на извършените проверки в рамките на специалния официален контрол;

в)

общият размер, в количествено изражение, на задържаните и унищожени пратки, които са открити в личния багаж на пътниците и при които е имало несъответствие с член 7; и

г)

друга информация, която е от значение.

Член 10

Малки пратки стоки, изпратени до физически лица, които не са предназначени за пускане на пазара

1.   Малките пратки с продукти от животински произход, със съставни продукти, с продукти, производни от странични продукти, с растения, растителни продукти и други обекти, които са изпратени до физически лица и не са предназначени за пускане на пазара, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, при условие че принадлежат към най-малко една от изброените в член 7 категории.

2.   Държавите членки извършват специалния официален контрол на тези стоки в съответствие с член 9.

3.   Пощенските служби привличат вниманието на своите клиенти към правилата, установени в параграф 1, по-специално като предоставят информацията, посочена в приложение III.

Член 11

Домашни любимци

Домашните любимци, които се въвеждат в Съюза при движение с нетърговска цел, се освобождават от официален контрол на граничните контролни пунктове, различен от официалните проверки, извършвани съгласно член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1143/2014, и различен от официалния контрол, извършван с цел проверка на съответствието с член 57, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 865/2006, както следва:

а)

животни от видовете, изброени в част А от приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013, които:

i)

отговарят на условията, установени в член 5, параграф 1 или в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013, и се придвижват от територия или трета държава, изброена в част 1 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, при условие че бъдат подложени на проверки на документи и проверки за идентичност в съответствие с член 33, както и — когато е приложимо — на стандартни проверки на място в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013; или

ii)

отговарят на условията, установени в член 5, параграф 1 или в член 5, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013, и се придвижват от територия или трета държава, изброена в част 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013, при условие че бъдат подложени на проверки на документи и проверки за идентичност в съответствие с член 34, както и — когато е приложимо — на стандартни проверки на място в съответствие с член 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013; или

iii)

отговарят на условията, установени в член 10, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 576/2013, при условие че бъдат подложени на проверки в съответствие с разрешението, посочено в член 10, параграф 3, буква а) от посочения регламент, и с изискванията по член 10, параграф 3, буква б) от посочения регламент; или

iv)

отговарят на условията, установени в член 32 от Регламент (ЕС) № 576/2013, при условие че бъдат подложени на проверки в съответствие с разрешението, посочено в член 32, параграф 1, буква а) от посочения регламент;

б)

птици, изброени в част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013, при условие че:

i)

движението им е било разрешено от държави членки в съответствие с член 1, параграф 1 от Решение 2007/25/ЕО; и

ii)

са били подложени на ветеринарни проверки в съответствие с член 2 от Решение 2007/25/ЕО;

в)

птици, изброени в част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013, които се придвижват към Съюза от Андора, града държава Ватикан, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Фарьорските острови и Швейцария;

г)

животни от видове, различни от птици, изброени в част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 576/2013.

Член 12

Информация относно домашните любимци

1.   Във всички места на въвеждане в Съюза компетентният орган излага информацията, съдържаща се в определения в приложение IV плакат, на най-малко един от официалните езици на държавата членка на въвеждане в Съюза чрез привличащи вниманието съобщения, разположени на места, които са лесно видими за пътниците, пристигащи от трети държави.

2.   Международните пътнически превозвачи, в това число летищните, пристанищните и железопътните оператори, приемат компетентният орган да изложи информацията, посочена в параграф 1, в техните помещения на места, които са лесно видими за пътниците, пристигащи от трети държави.

Член 13

Отмяна на Регламент (ЕО) № 206/2009

1.   Регламент (ЕО) № 206/2009 се отменя, считано от 14 декември 2019 г.

2.   Позоваванията на отменения акт се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съобразно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 14

Изменение на Регламент (ЕС) № 142/2011

В член 27 от Регламент (ЕС) № 142/2011 параграф 2 се заличава.

Член 15

Влизане в сила и дата на прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 14 декември 2019 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 10 октомври 2019 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 95, 7.4.2017 г., стр. 1.

(2)  Директива 97/78/ЕО на Съвета от 18 декември 1997 г. за определяне на принципите, които регулират организацията на ветеринарните проверки на продуктите, въведени в Общността от трети страни (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 9).

(3)  Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).

(4)  Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 69/464/ЕИО, 74/647/ЕИО, 93/85/ЕИО, 98/57/ЕО, 2000/29/ЕО, 2006/91/ЕО и 2007/33/ЕО на Съвета (ОВ L 317, 23.11.2016 г., стр. 4).

(5)  Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 109).

(7)  Решение 2007/25/ЕО на Комисията от 22 декември 2006 г. по отношение на някои защитни мерки във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците и въвеждане в Общността на птици домашни любимци, които придружават [своите] собственици (ОВ L 8, 13.1.2007 г., стр. 29).

(8)  Регламент (ЕО) № 865/2006 на Комисията от 4 май 2006 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях (ОВ L 166, 19.6.2006 г., стр. 1).

(9)  Регламент (ЕО) № 206/2009 на Комисията от 5 март 2009 г. относно въвеждането в Общността на пратки с продукти от животински произход за лична консумация и за изменение на Регламент (ЕО) № 136/2004 (ОВ L 77, 24.3.2009 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията от 25 февруари 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за прилагане на Директива 97/78/ЕО на Съвета по отношение на някои проби и артикули, освободени от ветеринарни проверки на границата съгласно посочената директива (ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55).

(12)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ 1

Списък на стоките, посочени в член 7, буква а)

1.

Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по медицински причини, при условие че тези продукти:

i)

не изискват съхранение в хладилник преди отваряне,

ii)

са пакетирани продукти, носещи търговска марка и предназначени за директна продажба на крайния потребител, и

iii)

целостта на опаковката им не е нарушена, освен ако продуктите не се използват в момента.

2.

Храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини, при условие че тези продукти:

i)

са предназначени за домашния любимец, придружаващ пътника;

ii)

са дълготрайни,

iii)

са пакетирани продукти, носещи търговска марка и предназначени за директна продажба на крайния потребител, и

iv)

целостта на опаковката им не е нарушена, освен ако продуктите не се използват в момента.

ЧАСТ 2

Списък на стоките, които не са освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове съгласно предвиденото в член 7, буква в)

Код по Комбинираната номенклатура (1)

Описание

Уточнения и обяснения

ех глава 2

(0201-0210)

Меса и карантии, годни за консумация

Всички, с изключение на жабешки бутчета (код по КН 0208 90 70 )

0401-0406

Мляко и млечни продукти

Всички

ex 0504 00 00

Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени

Всички, без обвивки от черва

ex 0511

Продукти от животински произход, неупоменати, нито включени другаде; мъртви животни, включени в част 2, раздел 1, глава 1 или 3 от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87, неподходящи за консумация от човека

Само храна за домашни любимци

1501 00

Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в позиция 0209 или 1503

Всички

1502 00

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в позиция 1503

Всички

1503 00

Стеарин от свинска мас, масло от свинска мас, олеостеарин, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин

Всички

1506 00 00

Други видове мазнини и масла от животински произход и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Всички

1601 00

Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или кръв; приготвени храни на базата на тези продукти

Всички

1602

Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв

Всички

1702 11 00

1702 19 00

Лактоза и сироп от лактоза

Всички

ex 1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от позиции 0401 до 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 5 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслена маса, неупоменати, нито включени другаде

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 1902

Макаронени изделия, дори варени или пълнени (с месо или други продукти) или обработени по друг начин, такива като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньоки, равиоли, канелони; кус-кус, дори приготвен

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 1905

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитени продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите от позиция 2006 (2)

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или с оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите от позиция 2006

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2103

Препарати за сосове и готови сосове; комбинирани подправки; синапено брашно и готова горчица

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2104

Препарати за супи или бульони; готови супи или бульони; съставни хомогенизирани готови храни

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2105 00

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

Само продуктите, съдържащи мляко

ex 2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

Само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете.

ex 2309

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

Само храна за домашни любимци, артикули за дъвчене за кучета и брашнени смески, съдържащи месо или мляко, или и двете.

Бележки:

1.

Колона 1: Когато се изисква да се подложат на проверка само някои продукти, независимо от техния код, и не съществува специално подразделяне в рамките на този код в номенклатурата на стоките, кодът се отбелязва с „ех“ (напр. ex 19 01: включват се само продуктите, съдържащи месо или мляко, или и двете).

2.

Колона 2: Описанието на стоките отговаря на колоната „Описание“ от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

3.

Колона 3: Тази колона съдържа подробности за обхванатите продукти.


(1)  Приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(2)  Позиция 2006 гласи: „Зеленчуци, плодове, кори от плодове и други части от растения, консервирани със захар (изцедени, захаросани или кристализирани)“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Плакати, посочени в член 8, параграф 1

Плакатите са на разположение на адрес:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация, посочена в член 8, параграф 2, буква а)

Image 5

Не допускайте проникването на инфекциозни болести по животните в Европейския съюз!

Продуктите от животински произход може да съдържат патогени, причинители на инфекциозни болести по животните.

Поради риска от въвеждане на болести в Европейския съюз (ЕС) съществуват стриктни процедури за въвеждането на някои продукти от животински произход в ЕС. Тези процедури не се прилагат за продукти от животински произход, превозвани между държавите — членки на ЕС, нито за продукти от животински произход в малки количества за лична консумация, идващи от Андора, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Сан Марино и Швейцария.

Всички продукти от животински произход, които не отговарят на тези правила, трябва да бъдат предадени на официалните органи при пристигането в ЕС, за да бъдат унищожени. Ако не декларирате такива продукти, може да Ви бъде наложена глоба или срещу Вас да започне наказателно преследване.

Посочените по-долу стоки не може да се въвеждат в ЕС, освен ако общото количество на продуктите, посочени в точки 2, 3 и 5, не надвишава ограничението за тегло от 2 kg на човек.

В случай на стоки, идващи от Фарьорските острови или Гренландия, общото количество на продуктите, посочени в точки 1, 2, 3 и 5, не трябва да надвишава ограничението за тегло от 10 kg на човек.

1. Малки количества месо и мляко и продукти от тях (различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по медицински причини, или храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини)

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с месо и мляко и продукти от тях за лична консумация (различни от мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по медицински причини, или храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини) само при условие че те идват от Фарьорските острови или Гренландия и теглото им не надвишава 10 kg на човек.

2. Мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по медицински причини

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с мляко на прах за кърмачета, детски храни и специални храни, необходими по медицински причини, за лична консумация само при условие че:

идват от Фарьорските острови или Гренландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 kg на човек, а също и:

а)

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

б)

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

в)

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента,

идват от други страни (различни от Фарьорските острови или Гренландия) и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg на човек, а също и:

а)

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

б)

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

в)

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

3. Храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с храни за домашни любимци, необходими по здравословни причини, за лична консумация само при условие че:

идват от Фарьорските острови или Гренландия и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 10 kg на човек, а също и:

а)

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

б)

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

в)

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента,

идват от други страни (различни от Фарьорските острови или Гренландия) и общото им количество не надвишава ограничението за тегло от 2 kg на човек, а също и:

а)

продуктът не изисква съхранение в хладилник преди консумация;

б)

продуктът е пакетиран продукт, носещ търговска марка; и

в)

целостта на опаковката не е нарушена, освен ако продуктът не се използва в момента.

4. Малки количества рибни продукти за лична консумация от човека

Можете да внасяте или изпращате в ЕС пратки с рибни продукти (включително прясна, изсушена, приготвена, консервирана или пушена риба и някои ракообразни, като скариди, омари, неживи миди и неживи стриди) за лична консумация само при условие че:

прясната риба е изкормена;

теглото на рибните продукти на човек или теглото на една риба не надвишава 20 kg в зависимост от това кое от двете е по-голямо.

Тези ограничения не се прилагат за рибни продукти, идващи от Фарьорските острови или Гренландия.

5. Малки количества други продукти от животински произход за лична консумация от човека

Можете да внасяте или изпращате в ЕС други продукти от животински произход, като например мед, живи стриди, живи миди и охлюви, само при условие че:

идват от Фарьорските острови или Гренландия и общото им тегло не надвишава 10 kg на човек;

идват от други държави (различни от Фарьорските острови или Гренландия) и общото им тегло не надвишава 2 kg на човек.

Обърнете внимание на факта, че можете да внасяте или изпращате в ЕС малки количества продукти от животински произход от няколко от горепосочените пет категории (точки 1—5), при условие че за тях са спазени правилата, обяснени във всяка от съответните точки.

6. По-големи количества продукти от животински произход

Можете да внасяте или изпращате в ЕС по-големи количества продукти от животински произход само ако те отговарят на изискванията за търговски пратки, включващи:

изискванията за сертифициране, установени в съответния официален сертификат на ЕС;

декларирането на стоките и представянето на правилните документи към тях пред граничен контролен пункт на ЕС при пристигане в ЕС.

7. Освободени продукти

Следните продукти са освободени от правилата, изложени в точки 1—6:

хляб, кексове, бисквити, гофрети и вафли, сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти, съдържащи по-малко от 20 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а), подточка i) от Решение 2007/275/ЕО на Комисията (1);

шоколад и захарни изделия (включително бонбони), съдържащи по-малко от 50 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а), подточка i) от Решение 2007/275/ЕО;

хранителни добавки, пакетирани за крайния потребител, съдържащи малки количества (общо по-малко от 20 %) преработени продукти от животински произход (включително глюкозамин, хондроитин или хитозан, или едновременно хондроитин и хитозан), различни от месни продукти;

маслини, пълнени с риба;

макаронени изделия и юфка без примеси или пълнеж от месен продукт, съдържащи по-малко от 50 % преработени млечни и яйчни продукти и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а), подточка i) от Решение 2007/275/ЕО;

пакетирани заготовки за супи и овкусители, предназначени за крайния потребител, съдържащи по-малко от 50 % рибни масла, рибни прахове или екстракти от риби и обработени, както е предвидено в член 6, параграф 1, буква а), подточка i) от Решение 2007/275/ЕО.


(1)  Решение 2007/275/ЕО на Комисията от 17 април 2007 г. относно списъците с животни и продукти, които подлежат на проверка в граничните инспекционни пунктове съгласно Директиви 91/496/ЕИО и 97/78/ЕО на Съвета (ОВ L 116, 4.5.2007 г., стр. 9).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Плакати, посочени в член 12

Плакатите са на разположение на адрес:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Таблица на съответствието, посочена в член 13, параграф 2

Регламент (ЕО) № 206/2009

Настоящият регламент

Член 1, параграф 1

Член 1, параграф 2

Член 1, параграф 3

Член 1, параграф 4

Член 2, параграф 1, буква а)

Член 2, параграф 1, буква б)

Член 2, параграф 1, буква в)

Член 2, параграф 1, буква г)

Член 2, параграф 2, буква а)

Член 2, параграф 2, буква б)

Член 2, параграф 3

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3

Член 3, параграф 4, буква а)

Член 3, параграф 4, буква б)

Член 4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2

Член 5, параграф 3

Член 6, параграф 1, буква а)

Член 6, параграф 1, буква б)

Член 6, параграф 2

Член 6, параграф 3

Член 7

Член 8

Член 9

Член 10

Член 11

Приложение I, част 1

Приложение I, част 2

Приложение II, част 1

Приложение II, част 2

Приложение III

Приложение IV

Приложение V

Приложение VI

Приложение VII

__

Член 7, букви д) и е) и член 10, параграф 1

__

__

__

Член 7, буква а) и член 10, параграф 1

Член 7, буква б) и член 10, параграф 1

член 7, буква в) и член 10, параграф 1

__

Член 7, буква а) и член 10, параграф 1

Член 7, буква ж) и член 10, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 1

Член 8, параграф 2

Член 8, параграф 1

__

Член 8, параграф 3, буква а) и член 10, параграф 3

Член 9, параграф 1 и член 10, параграф 2

Член 9, параграф 2, букви а) и б) и член 10, параграф 2

Член 9, параграф 2, буква в) и член 10, параграф 2

Член 9, параграф 3, буква а) и член 10, параграф 2

Член 9, параграф 3, буква б) и член 10, параграф 2

__

__

__

__

__

__

__

Приложение I, част 2

Приложение I, част 2

Приложение I, част 1, точка 1

Приложение I, част 1, точка 2

Приложение II

Приложение III

__

__

__


Top