EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2122 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2019/7006

EUT L 321 af 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 321/45


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2122

af 10. oktober 2019

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår visse kategorier af dyr og varer, der er undtaget fra offentlig kontrol ved grænsekontrolsteder, særlig kontrol af passagerers personlige bagage og af små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 48, litra b), c), d), e) og f), artikel 53, stk. 1, litra d), nr. ii), og artikel 77, stk. 1, litra k), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved artikel 48 i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage regler om undtagelse af visse kategorier af dyr og varer fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, hvis en sådan undtagelse er berettiget. Ved artikel 53, stk. 1, litra d), nr. ii), i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage regler om specifikke opgaver i forbindelse med offentlig kontrol, som gennemføres af toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder, i det omfang disse opgaver ikke allerede henhører under disse myndigheders ansvar, vedrørende passagerers personlige bagage.

(2)

Reglerne er i det store og hele forbundet, og mange er beregnet til at blive anvendt sammen. Af hensyn til enkelhed og gennemsigtighed samt for at lette anvendelsen af reglerne og for at undgå en mangedobling af dem bør de derfor fastsættes i én enkelt retsakt og ikke i en række særskilte retsakter med mange krydshenvisninger og risiko for overlapning. Disse regler tjener ofte et fælles formål og omhandler supplerende aktiviteter, som udføres af operatører og kompetente myndigheder. Derfor bør disse regler samles i én enkelt delegeret forordning.

(3)

Hvis der vedtages regler om undtagelser fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, bør der fastsættes betingelser, såsom passende kontrolordninger, for at sikre, at der ikke opstår uacceptable risici for folke-, dyre- og plantesundheden, hvor sådanne dyr og varer indføres til Unionen.

(4)

Undtagelser fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder for produkter, der indgår i rejsendes personlige bagage, for produkter bestemt til forplejning af besætning og passagerer om bord på transportmidler i international fart og for produkter sendt som små sendinger til privatpersoner findes allerede i Rådets direktiv 97/78/EF (2). Af hensyn til den juridiske klarhed og for at sikre en ensartet anvendelse af disse undtagelser, idet direktiv 97/78/EF ophæves med virkning fra den 14. december 2019, bør der fastsættes bestemmelser om sådanne undtagelser i denne forordning. Undtagelserne vedrører visse kategorier af dyr og varer, der, selv om de føres ind i Unionen, ikke skal markedsføres.

(5)

For at sikre konsekvens i EU-lovgivningen bør medlemsstaterne fortsat foretage passende risikobaseret kontrol med henblik på at forebygge introduktion i Unionen af visse invasive ikke-hjemmehørende arter, jf. kravet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 (3).

(6)

Med henblik på at fremme videnskabelige aktiviteter bør visse kategorier af dyr og varer, der er bestemt til videnskabelige formål, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder.

(7)

Planter, planteprodukter og andre objekter, jf. artikel 47, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/625, der er bestemt til videnskabelige formål, bør på visse betingelser undtages fra identitetskontrol og fysisk kontrol på grænsekontrolsteder, da der er fastsat passende beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 (4).

(8)

I henhold til artikel 48, litra d) og e), i forordning (EU) 2017/625 skal produkter, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse, og små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, fritages for offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Med hensyn til små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført, bør medlemsstaterne foretage risikobaseret kontrol. Den mulige risiko for, at der indslæbes patogener eller sygdomme til Unionen ved indførsel af animalske produkter, bør tages i betragtning i forbindelse med foranstaltninger, der regulerer indførslen af sådanne sendinger eller produkter.

(9)

For at sikre, at risici for folkesundheden, dyresundheden og plantesundheden minimeres, bør medlemsstaterne mindst én gang om året gennemgå deres mekanismer og foranstaltninger vedrørende særlig kontrol af varer, som indgår i passagerers personlige bagage, og ajourføre disse mekanismer og foranstaltninger årligt efter den primære rejsesæson.

(10)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (5) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 (6) er der fastsat regler for visse arter af selskabsdyr, der ledsager deres ejer eller en bemyndiget person under ikke-kommerciel flytning til Unionen fra tredjelande. Den administrative byrde i forbindelse med sådanne flytninger bør minimeres, samtidig med at der bør sikres et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau med hensyn til risici for folke- og dyresundheden. Medlemsstaterne bør desuden kun tillade flytning til Unionen af fugle holdt som selskabsdyr i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/25/EF (7).

(11)

Ved artikel 48, litra f), i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage regler om undtagelse af selskabsdyr, der holdes i privat ikke-kommercielt øjemed, fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder. Nærværende forordnings regler om undtagelse bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelse til at foretage offentlig kontrol for at sikre, at forordning (EU) nr. 1143/2014 og Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 (8) overholdes.

(12)

Med henblik på at give borgerne klare og tilgængelige oplysninger om, hvilke regler der gælder for ikke-kommerciel flytning til Unionen af visse arter af selskabsdyr, bør medlemsstaterne forpligtes til at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden.

(13)

Omfanget af den risiko for folke- og dyresundheden, der opstår som følge af indslæbning af dyresygdomme og patogener, varierer alt efter faktorer som f.eks. produkttypen, de dyrearter, som produkterne hidrører fra, og sandsynligheden for forekomst af patogener. Der findes omfattende EU-regler for at forhindre, at der indslæbes dyresygdomme og patogener, i Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 (9) med henblik på at imødegå sådanne risici. Da der i nærværende forordning fastsættes regler, der er dækket af forordning (EF) nr. 206/2009, bør nævnte forordning ophæves fra nærværende forordnings anvendelsesdato.

(14)

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 (10) bør ændres for så vidt angår undtagelse af visse prøver til forskning og diagnosticering fra veterinærkontrol på grænsekontrolsteder, da dette emne er omfattet af nærværende forordning.

(15)

Forordning (EU) 2017/625 finder anvendelse fra den 14. december 2019. De regler, der fastsættes ved nærværende forordning, bør derfor også anvendes fra denne dato.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning fastsættes der regler for, i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser visse kategorier af dyr og varer kan undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, og i hvilke tilfælde og på hvilke betingelser specifikke kontrolopgaver kan gennemføres af toldmyndigheder eller andre offentlige myndigheder, i det omfang disse opgaver ikke allerede falder ind under disse myndigheders ansvar, vedrørende passagerers personlige bagage.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»prøver til forskning og diagnosticering«: prøver til forskning og diagnosticering som defineret i nr. 38) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011

2)

»IMSOC«: informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol, jf. artikel 131 i forordning (EU) 2017/625

3)

»ferske fiskevarer«: ferske fiskevarer som defineret i punkt 3.5 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (11)

4)

»tilberedte fiskevarer«: tilberedte fiskevarer som defineret i punkt 3.6 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

5)

»forarbejdede fiskevarer«: forarbejdede fiskevarer som defineret i punkt 7.4 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004

6)

»selskabsdyr«: selskabsdyr som defineret i artikel 4, nr. 11), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (12)

7)

»ikke-kommerciel flytning«: ikke-kommerciel flytning som defineret i artikel 4, nr. 14), i forordning (EU) 2016/429

8)

»foder til selskabsdyr«: foder til selskabsdyr som defineret i nr. 19) i bilag I til forordning (EU) nr. 142/2011.

Artikel 3

Dyr bestemt til videnskabelige formål

1.   Hvirvelløse dyr bestemt til videnskabelige formål, såsom forsknings- eller uddannelsesaktiviteter eller forskning relateret til produktudviklingsaktiviteter, undtages fra anden offentlig kontrol på grænsekontrolsteder end den kontrol, der foretages i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014, forudsat at:

a)

de opfylder de dyresundhedsmæssige krav, der er fastsat i de regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d), i forordning (EU) 2017/625

b)

deres indførsel til Unionen er godkendt på forhånd til det pågældende formål af den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten

c)

de og produkter afledt heraf, med undtagelse af de mængder, der er anvendt til videnskabelige formål, bortskaffes eller videresendes til oprindelsestredjelandet, når aktiviteterne i forbindelse med de videnskabelige formål er gennemført.

2.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på honningbier (Apis mellifera), humlebier (Bombus spp.), bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, og krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea.

Artikel 4

Prøver til forskning og diagnosticering

1.   Den kompetente myndighed kan undtage prøver til forskning og diagnosticering fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, forudsat at:

a)

den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, i forordning (EU) nr. 142/2011 til brugeren af prøverne på forhånd har givet en tilladelse til, at de indføres til Unionen, og denne tilladelse er registreret i et officielt dokument udstedt af den pågældende myndighed

b)

de ledsages af det officielle dokument, der er omhandlet i litra a), eller af en kopi heraf, indtil de når frem til den bruger, der er omhandlet i litra a), eller i det tilfælde, der er omhandlet i litra c), indgangsgrænsekontrolstedet

c)

operatøren fremviser prøverne på et grænsekontrolsted, hvis indførslen til Unionen finder sted via en anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten.

2.   I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, litra c), underretter den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet via IMSOC den kompetente myndighed i bestemmelsesmedlemsstaten om indførslen af prøverne.

Artikel 5

Planter, planteprodukter og andre objekter, der er bestemt til videnskabelige formål

1.   Planter, planteprodukter og andre objekter undtages fra anden identitetskontrol og fysisk kontrol på grænsekontrolsteder end den kontrol, der foretages i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014, forudsat at de er bestemt til videnskabelige formål i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031.

2.   Den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for sendingens første ankomst foretager dokumentkontrol af den tilladelse, der er omhandlet i artikel 48, stk. 1, i forordning (EU) 2016/2031. Hvis der konstateres manglende overholdelse eller der er mistanke herom, kan den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for første ankomst foretage identitetskontrol og fysisk kontrol af sendingen eller anmode om, at sådan kontrol foretages af den ansvarlige for den karantænestation eller indeslutningsfacilitet, der er udpeget af den kompetente myndighed.

3.   Hvis den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for sendingens første ankomst anmoder om, at den person, der er ansvarlig for den karantænestation eller indeslutningsfacilitet, der er udpeget af den kompetente myndighed, skal foretage identitetskontrol og fysisk kontrol, underretter den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for sendingens første ankomst via IMSOC den kompetente myndighed på karantænestationen eller indeslutningsfaciliteten om resultaterne af dokumentkontrollen og om sendingens efterfølgende afgang til karantænestationen eller inddæmningsfaciliteten. Den kompetente myndighed på karantænestationen eller indeslutningsfaciliteten underretter via IMSOC den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet for sendingens første ankomst om sendingens ankomst til karantænestationen eller indeslutningsfaciliteten. Den kompetente myndighed på karantænestationen eller indeslutningsfaciliteten foretager identitetskontrol og fysisk kontrol.

Artikel 6

Animalske produkter og sammensatte produkter om bord på transportmidler i international fart, som ikke aflæsses, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer

1.   Animalske produkter og sammensatte produkter undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, forudsat at:

a)

de er bestemt til forplejning af besætning og passagerer om bord på transportmidler i international fart, og

b)

de ikke aflæsses på Unionens område.

2.   Direkte overførsel af varer, der er omhandlet i stk. 1, og som aflæsses i en havn fra ét transportmiddel i international fart til et andet transportmiddel i international fart, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, forudsat at:

a)

det sker i overensstemmelse med accept fra den kompetente myndighed på grænsekontrolstedet, og

b)

det sker under toldtilsyn.

3.   Den operatør, der er ansvarlig for de i stk. 1 omhandlede varer, anmoder om den i stk. 2, litra a), omhandlede accept forud for overførslen af de pågældende varer fra ét transportmiddel i internationalt fart til et andet transportmiddel i international fart.

Artikel 7

Varer, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse

Animalske produkter, sammensatte produkter, produkter afledt af animalske biprodukter, planter, planteprodukter og andre objekter, som indgår i passagerers personlige bagage, og som er bestemt til eget forbrug eller anvendelse, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, forudsat at de tilhører mindst en af følgende kategorier:

a)

varer, der er opført i bilag I, del 1, forudsat at den samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg

b)

rensede ferske fiskevarer eller tilberedte fiskevarer eller forarbejdede fiskevarer, forudsat at deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 20 kg eller vægten af én fisk, hvis denne vejer mere end 20 kg

c)

andre varer end de i litra a) og b) nævnte og andre varer end dem, der er omhandlet i bilag I, del 2, forudsat at den samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg

d)

planter, bortset fra planter til plantning, planteprodukter og andre objekter

e)

planter, bortset fra planter til plantning, der kommer fra Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz

f)

fiskevarer, der kommer fra Færøerne eller Grønland

g)

varer, bortset fra planter til plantning og bortset fra fiskevarer, der kommer fra Færøerne eller Grønland, forudsat at den samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg.

Artikel 8

Oplysninger om varer, som indgår i passagerers personlige bagage og er bestemt til eget forbrug eller anvendelse

1.   På alle EU-indgangssteder viser den kompetente myndighed oplysninger ved hjælp af en af de plakater, der er fastsat i bilag II, på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor varerne føres ind i Unionen, idet plakaterne anbringes på steder, der er let synlige for passagerer, der ankommer fra tredjelande.

2.   Den kompetente myndighed kan supplere oplysningerne omhandlet i stk. 1 med yderligere oplysninger, herunder:

a)

de oplysninger, der er angivet i bilag III

b)

oplysninger, der er afpasset efter de lokale forhold.

3.   Operatører af international personbefordring, herunder lufthavne, havne- og jernbaneoperatører og rejsebureauer, skal:

a)

gøre deres kunder opmærksom på reglerne i artikel 7 og i nærværende artikel, navnlig ved at give dem de oplysninger, der er angivet i bilag II og III

b)

acceptere, at den kompetente myndighed viser de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 2, på steder i deres lokaliteter, som er let synlige for passagerer, der ankommer fra tredjelande.

Artikel 9

Særlig offentlig kontrol af varer, som indgår i passagerers personlige bagage

1.   For varer, som indgår i passagerers personlige bagage, tilrettelægger de kompetente myndigheder, toldmyndighederne eller andre ansvarlige offentlige myndigheder i samarbejde med havne-, lufthavns- og jernbaneoperatører og operatører med ansvar for andre indgangssteder foranstaltninger vedrørende særlig offentlig kontrol på EU-indgangssteder. Denne særlige offentlige kontrol skal være risikobaseret og effektiv.

2.   Kontrol som omhandlet i denne artikels stk. 1 skal:

a)

navnlig have sigte på at påvise forekomst af varer som omhandlet i artikel 7

b)

have sigte på at verificere, at betingelserne i artikel 7 er opfyldt, og

c)

foretages med egnede midler, som kan omfatte brug af scanningsudstyr eller specialtrænede hunde, til at screene store mængder af varer.

3.   De kompetente myndigheder, toldmyndighederne eller andre ansvarlige offentlige myndigheder, der foretager særlig offentlig kontrol, skal:

a)

have sigte på at identificere varer, som ikke er i overensstemmelse med reglerne i artikel 7

b)

sikre, at de identificerede varer, der ikke opfylder kravene, beslaglægges og destrueres/tilintetgøres i overensstemmelse med national lovgivning og, hvis det er relevant, i overensstemmelse med artikel 197-199 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (13)

c)

mindst en gang om året og inden den 1. oktober gennemgå deres anvendte mekanismer og foranstaltninger, fastlægge graden af den opnåede overholdelse og ud fra en risikobaseret tilgang tilpasse disse mekanismer og foranstaltninger, hvis det er nødvendigt for at nå målene i stk. 2, litra a) og b).

4.   Den gennemgang, der er omhandlet i stk. 3, litra c), skal sikre, at risici for folkesundheden, dyresundheden og plantesundheden minimeres.

Ved gennemgangen skal der tages hensyn til:

a)

data indsamlet om det omtrentlige antal sendinger, som er i strid med reglerne i artikel 7

b)

antallet af foretagne særlige offentlige kontroller

c)

den samlede mængde beslaglagte og destruerede/tilintetgjorte sendinger, som blev fundet i passagerers personlige bagage, og som ikke overholdt artikel 7, og

d)

andre relevante oplysninger.

Artikel 10

Små sendinger af varer til fysiske personer, som ikke er bestemt til at blive markedsført

1.   Små sendinger af animalske produkter, sammensatte produkter, produkter afledt af animalske biprodukter, planter, planteprodukter og andre objekter, der sendes til fysiske personer, og som ikke er bestemt til at blive markedsført, undtages fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder, forudsat at de tilhører mindst en af de kategorier, der er anført i artikel 7.

2.   Medlemsstaterne foretager særlig offentlig kontrol af disse varer i overensstemmelse med artikel 9.

3.   Posttjenester skal gøre deres kunder opmærksom på reglerne i stk. 1, navnlig ved at give dem de oplysninger, der er angivet i bilag III.

Artikel 11

Selskabsdyr

Følgende selskabsdyr, der føres ind i Unionen under en ikke-kommerciel flytning, undtages fra anden offentlig kontrol på grænsekontrolsteder end offentlig kontrol, der foretages i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1143/2014, og end offentlig kontrol, der foretages for at verificere overholdelsen af artikel 57, stk. 1, i forordning (EF) nr. 865/2006:

a)

dyr af arter, der er opført i del A i bilag I til forordning (EU) nr. 576/2013, og som:

i)

opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1, eller artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 og flyttes fra et område eller et tredjeland, der er opført i del 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, forudsat at de underkastes dokumentkontrol og identitetskontrol i overensstemmelse med artikel 33 og, hvor det er relevant, standardstikprøvekontroller i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013, eller

ii)

opfylder betingelserne i artikel 5, stk. 1, eller artikel 5, stk. 2, i forordning (EU) nr. 576/2013 og flyttes fra et område eller et tredjeland, der er opført i del 2 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013, forudsat at de underkastes dokumentkontrol og identitetskontrol i overensstemmelse med artikel 34 og, hvor det er relevant, standardstikprøvekontroller i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013, eller

iii)

opfylder betingelserne i artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) nr. 576/2013, forudsat at de underkastes kontrol i overensstemmelse med den tilladelse, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, litra a), i nævnte forordning, og med kravene i artikel 10, stk. 3, litra b), i nævnte forordning, eller

iv)

opfylder betingelserne i artikel 32 i forordning (EU) nr. 576/2013, forudsat at de underkastes kontrol i overensstemmelse med den tilladelse, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, litra a), i nævnte forordning

b)

fugle, der er opført i del B i bilag I til forordning (EU) nr. 576/2013, forudsat at:

i)

flytningen af dem er blevet godkendt af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 1, stk. 1, i beslutning 2007/25/EF, og

ii)

de underkastes veterinærkontrol i overensstemmelse med artikel 2 i beslutning 2007/25/EF

c)

fugle, der er opført i del B i bilag I til forordning (EU) nr. 576/2013, og som flyttes til Unionen fra Andorra, Færøerne, Grønland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten

d)

dyr af andre arter end fugle, der er opført i del B i bilag I til forordning (EU) nr. 576/2013.

Artikel 12

Oplysninger om selskabsdyr

1.   På alle EU-indgangssteder viser den kompetente myndighed oplysninger på den plakat, der er fastsat i bilag IV, på mindst ét af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor varerne føres ind i Unionen, med iøjnefaldende opslag, der er sat op på steder, som er let synlige for passagerer, der ankommer fra tredjelande.

2.   Operatører af international personbefordring, herunder lufthavne, havne- og jernbaneoperatører, skal acceptere, at den kompetente myndighed viser de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, på steder i deres lokaliteter, som er let synlige for passagerer, der ankommer fra tredjelande.

Artikel 13

Ophævelse af forordning (EF) nr. 206/2009

1.   Forordning (EF) nr. 206/2009 ophæves med virkning fra den 14. december 2019.

2.   Henvisninger til den ophævede retsakt gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag V.

Artikel 14

Ændring af forordning (EU) nr. 142/2011

Artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 142/2011 udgår.

Artikel 15

Ikrafttræden og anvendelsesdato

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 14. december 2019.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. oktober 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1143/2014 af 22. oktober 2014 om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter (EUT L 317 af 4.11.2014, s. 35).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/2031 af 26. oktober 2016 om beskyttelsesforanstaltninger mod planteskadegørere og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 og (EU) nr. 1143/2014 og om ophævelse af Rådets direktiv 69/464/EØF, 74/647/EØF, 93/85/EØF, 98/57/EF, 2000/29/EF, 2006/91/EF og 2007/33/EF (EUT L 317 af 23.11.2016, s. 4).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 af 28. juni 2013 om standardidentifikationsdokumenter til brug ved ikke-kommerciel flytning af hunde, katte og fritter, fastlæggelse af lister over områder og tredjelande samt krav vedrørende format, layout og sprog for erklæringer, der attesterer opfyldelse af visse betingelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 109).

(7)  Kommissionens beslutning 2007/25/EF af 22. december 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen aviær influenza og transport af fugle holdt som selskabsdyr, der ledsager deres ejere, til Fællesskabet (EUT L 8 af 13.1.2007, s. 29).

(8)  Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1).

(9)  Kommissionens forordning (EF) nr. 206/2009 af 5. marts 2009 om indførsel til Fællesskabet af sendinger af animalske produkter til eget forbrug og om ændring af forordning (EF) nr. 136/2004 (EUT L 77 af 24.3.2009, s. 1).

(10)  Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (EUT L 54 af 26.2.2011, s. 1).

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


BILAG I

DEL 1

Liste over varer omhandlet i artikel 7, litra a)

1.

Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, på betingelse af:

i)

at produkterne ikke skal opbevares på køl, før de er åbnet

ii)

at de er færdigpakkede mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, og

iii)

at emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

2.

Foder til selskabsdyr, der er påkrævet af sundhedsmæssige årsager, på betingelse af:

i)

at produkterne er beregnet til det selskabsdyr, der ledsager passageren

ii)

at produkterne er holdbare

iii)

at de er færdigpakkede mærkevarebeskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, og

iv)

at emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

DEL 2

Liste over varer, der ikke er undtaget fra offentlig kontrol på grænsekontrolsteder i henhold til artikel 7, litra c)

Kode i den kombinerede nomenklatur  (1)

Beskrivelse

Afgrænsning og forklaring

ex kapitel 2

(0201-0210)

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Alle, undtagen frølår (KN-kode 0208 90 70 )

0401-0406

Mejeriprodukter

Alle

ex 0504 00 00

Tarme, blærer og maver, hele eller stykker deraf, af andre dyr end fisk, fersk, kølet, frosset, saltet, i saltlage, tørret eller røget

Alle, undtagen tarme

ex 0511

Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; døde dyr af de arter, der er nævnt i del 2, afdeling 1, kapitel 1 eller 3, i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, uegnede til menneskeføde

Kun til foder til

1501 00

Fedt af svin og fjerkræ, bortset fra fedt henhørende under pos. 0209 eller 1503

Alle

1502 00

Talg af hornkvæg, får eller geder, bortset fra varer henhørende under pos. 1503

Alle

1503 00

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

Alle

1506 00 00

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Alle

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte fødevarer på basis heraf

Alle

1602

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede

Alle

1702 11 00

1702 19 00

Lactose og lactosesirup

Alle

ex1901

Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art, der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2004

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006 (2)

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2005

Andre grøntsager, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, ikke frosne, undtagen varer henhørende under pos. 2006

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2104

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf; homogeniserede sammensatte fødevarer

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2105 00

Konsumis, også med indhold af kakao

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder mælk

ex 2106

Tilberedte næringsmidler, ikke andetsteds tariferet

Kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

ex 2309

Tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder

Kun foder til selskabsdyr, tyggepinde og tyggeben og melblandinger, der indeholder kød eller mælk eller begge dele

Bemærkninger:

1.

Kolonne 1: Når det kun kræves, at visse produkter henhørende under en kode skal undersøges, og der ikke findes nogen specifik underopdeling af koden i varenomenklaturen, er koden markeret med »ex« (f.eks. ex19 01: kun tilberedte næringsmidler, der indeholder kød og/eller mælk eller begge dele, kræves undersøgt).

2.

Kolonne 2: Vareskrivelserne svarer til dem, der er fastsat i kolonnen med beskrivelser i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87.

3.

Kolonne 3: I denne kolonne findes nærmere oplysninger om de pågældende produkter.


(1)  Bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  Pos. 2006 omfatter: »Grøntsager, frugter, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)«.


BILAG II

Plakater omhandlet i artikel 8, stk. 1

Plakaterne findes på:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


BILAG III

Oplysninger omhandlet i artikel 8, stk. 2, litra a)

Image 5

Beskyt EU mod smitsomme dyresygdomme!

Animalske produkter kan være bærere af patogener, som forårsager smitsomme sygdomme

På grund af risikoen for, at der føres sygdomme ind i Den Europæiske Union (EU), gælder der strenge regler for indførsel af visse animalske produkter til EU. Reglerne gælder ikke for flytning af animalske produkter mellem EU-landene indbyrdes eller for animalske produkter, der kommer i små mængder til eget forbrug fra Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Alle animalske produkter, der ikke overholder disse regler, skal afleveres ved ankomsten til EU til officiel bortskaffelse. Hvis man ikke deklarerer sådanne produkter, kan der pålægges en bøde eller iværksættes retsforfølgelse.

Følgende varer må ikke indføres til EU, hvis den samlede mængde varer anført i punkt 2, 3 og 5 overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person.

Hvis der er tale om varer, der kommer fra Færøerne og Grønland, må den samlede mængde varer anført i punkt 1, 2, 3 og 5 ikke overstige en vægtgrænse på 10 kg pr. person.

1. Små mængder kød, kødprodukter, mælk og mejeriprodukter (bortset fra modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, eller foder til selskabsdyr, der er påkrævet af sundhedsmæssige årsager)

Kød, kødprodukter, mælk og mejeriprodukter til eget forbrug (bortset fra modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, eller foder til selskabsdyr, der er påkrævet af sundhedsmæssige årsager) må kun medbringes eller sendes til EU, hvis produkterne kommer fra Færøerne eller Grønland, og de højst vejer 10 kg pr. person.

2. Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager

Modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager, til eget forbrug må kun medbringes eller sendes til EU, hvis:

produkterne kommer fra Færøerne eller Grønland, og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg pr. person, og hvis:

a)

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

b)

produktet er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt, og

c)

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug

produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne eller Grønland), og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person, og hvis

a)

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

b)

produktet er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt, og

c)

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

3. Foder til selskabsdyr, der er påkrævet af sundhedsmæssige årsager

Foder til selskabsdyr, der er påkrævet af sundhedsmæssige årsager, til eget forbrug må kun medbringes eller sendes til EU, hvis:

produkterne kommer fra Færøerne eller Grønland, og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 10 kg pr. person, og hvis:

a)

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

b)

produktet er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt, og

c)

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug

produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne eller Grønland), og deres samlede mængde ikke overstiger en vægtgrænse på 2 kg pr. person, og hvis

a)

produktet ikke skal opbevares på køl før konsum

b)

produktet er et færdigpakket mærkevarebeskyttet produkt, og

c)

emballagen er ubrudt, medmindre produktet er i brug.

4. Små mængder fiskevarer til eget forbrug (konsum)

Fiskevarer til eget forbrug (herunder fersk, tørret, kogt, stegt, saltet eller røget fisk samt visse skaldyr, f.eks. rejer, hummere, døde muslinger og døde østers) må kun medbringes eller sendes til EU, hvis

den ferske fisk er renset

fiskevarernes samlede vægt pr. person højst er 20 kg eller vægten af én fisk, hvis denne vejer mere end 20 kg.

Disse begrænsninger gælder ikke for fiskevarer fra Færøerne eller Grønland.

5. Små mængder af andre animalske produkter til eget forbrug (konsum)

Andre animalske produkter, f.eks. honning, levende østers, levende muslinger og snegle, må kun medbringes eller sendes til EU, hvis

produkterne kommer fra Færøerne eller Grønland, og deres samlede vægt ikke overstiger 10 kg pr. person

produkterne kommer fra andre lande (dvs. ikke fra Færøerne eller Grønland), og deres samlede vægt ikke overstiger 2 kg pr. person.

NB: Små mængder af animalske produkter fra flere af de nævnte kategorier (punkt 1-5) kan medbringes eller sendes til EU, hvis de er i overensstemmelse med reglerne i hvert af de relevante punkter.

6. Større mængder animalske produkter

Større mængder animalske produkter må kun medbringes eller sendes til EU, hvis de opfylder kravene til kommercielle sendinger, som bl.a. omfatter:

certifikatkrav, jf. det relevante officielle EU-veterinærcertifikat

fremvisning af varerne med tilhørende korrekt dokumentation ved ankomsten til EU på et EU-grænsekontrolsted.

7. Produkter, der ikke er omfattet af reglerne

Følgende produkter er undtaget fra reglerne i punkt 1-6:

Brød, kager, kiks og vafler, tvebakker og kryddere, ristet brød og lignende ristede varer, som indeholder mindre end 20 % forarbejdede mejeriprodukter og ægprodukter og er behandlet som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), nr. i), i Kommissionens beslutning 2007/275/EF (1)

Chokolade og sukkervarer (herunder slik), som indeholder mindre end 50 % forarbejdede mejeriprodukter og ægprodukter og er behandlet som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), nr. i), i beslutning 2007/275/EF

Kosttilskud i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder små mængder (i alt mindre end 20 %) forarbejdede animalske produkter (herunder glucosamin, chondroitin eller chitosan eller både chondroitin og chitosan), bortset fra kødprodukter

Oliven med fiskefyld

Pasta og nudler, der ikke er blandet eller fyldt med kødprodukter, som indeholder mindre end 50 % forarbejdede mejeriprodukter og ægprodukter, og som er behandlet som fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a), nr. i), i beslutning 2007/275/EF

Suppefonder og aromaer i pakninger til den endelige forbruger, som indeholder mindre end 50 % fiskeolier, fiskepulver eller fiskeekstrakter og er behandlet som angivet i artikel 6, stk. 1, litra a), nr. i), i beslutning 2007/275/EF.


(1)  Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF (EUT L 116 af 4.5.2007, s. 9).


BILAG IV

Plakat omhandlet i artikel 12

Plakaten findes på:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


BILAG V

Sammenligningstabel, jf. artikel 13, stk. 2

Forordning (EF) nr. 206/2009

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 1, stk. 4

Artikel 2, stk. 1, litra a)

Artikel 2, stk. 1, litra b)

Artikel 2 stk. 1, litra c)

Artikel 2, stk. 1, litra d)

Artikel 2, stk. 2, litra a)

Artikel 2, stk. 2, litra b)

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 3, stk. 4, litra a)

Artikel 3, stk. 4, litra b)

Artikel 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6, stk. 1, litra a)

Artikel 6, stk. 1, litra b)

Artikel 6, stk. 2

Artikel 6, stk. 3

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bilag I, del 1

Bilag I, del 2

Bilag II, del 1

Bilag II, del 2

Bilag III

Bilag IV

Bilag V

Bilag VI

Bilag VII

__

Artikel 7, litra e) og f), og artikel 10, stk. 1

__

__

__

Artikel 7, litra a), og artikel 10, stk. 1

Artikel 7, litra b), og artikel 10, stk. 1

Artikel 7, litra c), og artikel 10, stk. 1

__

Artikel 7, litra a), og artikel 10, stk. 1

Artikel 7, litra g), og artikel 10, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 1

__

Artikel 8, stk. 3, litra a), og artikel 10, stk. 3

Artikel 9, stk. 1, og artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2, litra a) og b), og artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 2, litra c), og artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 3, litra a), og artikel 10, stk. 2

Artikel 9, stk. 3, litra b), og artikel 10, stk. 2

__

__

__

__

__

__

__

Bilag I, del 2

Bilag I, del 2

Bilag I, del 1, punkt 1

Bilag I, del 1, punkt 2

Bilag II

Bilag III

__

__

__


Top