EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2122 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 321/45


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2122

z dnia 10 października 2019 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 48 lit. b), c), d), e) oraz f), art. 53 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) oraz art. 77 ust. 1 lit. k),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 48 rozporządzenia (UE) 2017/625 upoważnia Komisję do przyjmowania przepisów zwalniających niektóre kategorie zwierząt i towarów z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, o ile takie zwolnienie jest uzasadnione. W art. 53 ust. 1 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do przyjmowania przepisów dotyczących określonych zadań związanych z kontrolami urzędowymi wykonywanych przez organy celne lub inne organy publiczne – o ile zadania te nie wchodzą już w zakres obowiązków tych organów – w odniesieniu do bagażu osobistego pasażerów.

(2)

Przepisy te są w dużym stopniu powiązane i wiele z nich ma być z założenia stosowanych wspólnie. Mając na względzie prostotę i przejrzystość, a także aby ułatwić stosowanie przepisów i uniknąć ich powielania, należy je ustanowić w jednym akcie prawnym, a nie w szeregu odrębnych aktów prawnych zawierających liczne krzyżowe odniesienia, z czym wiąże się ryzyko powielania. Przepisy te często służą wspólnym celom i odnoszą się do działań uzupełniających podmiotów i właściwych organów. W związku z tym należy zawrzeć te przepisy w jednym rozporządzeniu delegowanym.

(3)

W przypadku przyjęcia przepisów ustanawiających zwolnienia z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej należy również ustanowić warunki – np. odpowiednie rozwiązania dotyczące kontroli – w celu zapewnienia, aby wskutek wprowadzenia do Unii takich zwierząt i towarów nie wystąpiło niedopuszczalne ryzyko dla zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt i roślin.

(4)

Zwolnienia z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej w przypadku produktów stanowiących część bagażu osobistego podróżnych, produktów przeznaczonych do konsumpcji przez załogę i pasażerów na pokładach międzynarodowych środków transportu oraz produktów wysyłanych jako małe przesyłki do osób prywatnych obowiązywały już na mocy dyrektywy Rady 97/78/WE (2). Aby zapewnić jasność prawa oraz spójne stosowanie wspomnianych zwolnień, biorąc pod uwagę fakt, że dyrektywa 97/78/WE traci moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r., w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić przepisy dotyczące takich zwolnień. Zwolnienia te dotyczą niektórych kategorii zwierząt i towarów, które mimo wprowadzenia do Unii nie mają być wprowadzane do obrotu.

(5)

Aby zapewnić spójność przepisów Unii, państwa członkowskie nadal powinny przeprowadzać odpowiednie kontrole oparte na analizie ryzyka w celu zapobiegania wprowadzaniu do Unii niektórych inwazyjnych gatunków obcych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (3).

(6)

Aby ułatwić wspieranie działalności naukowej, niektóre kategorie zwierząt i towarów przeznaczonych do celów naukowych należy zwolnić z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej.

(7)

Przeznaczone do celów naukowych rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, o których mowa w art. 47 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/625, należy – pod określonymi warunkami – zwolnić z kontroli identyfikacyjnych i kontroli bezpośrednich w punktach kontroli granicznej, ponieważ ustanowiono odpowiednie środki ochronne zgodnie z art. 48 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 (4).

(8)

Zgodnie z art. 48 lit. d) i e) rozporządzenia (UE) 2017/625 towary, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub do własnego użytku, oraz małe przesyłki towarów wysyłane do osób fizycznych i nieprzeznaczone do wprowadzenia do obrotu powinny być zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej. W przypadku małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu państwa członkowskie powinny prowadzić kontrole oparte na analizie ryzyka. W ramach środków regulujących wprowadzanie takich przesyłek lub towarów należy uwzględnić ewentualne ryzyko wprowadzenia do Unii patogenów lub chorób związane z wwozem produktów pochodzenia zwierzęcego.

(9)

Aby ograniczyć do minimum ryzyko dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia roślin, państwa członkowskie powinny co najmniej raz w roku dokonywać przeglądu swoich mechanizmów i działań w zakresie określonych kontroli towarów, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów, oraz aktualizować te mechanizmy i działania co roku po głównym sezonie turystycznym.

(10)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (5) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 577/2013 (6) ustanowiono przepisy dotyczące niektórych gatunków zwierząt domowych towarzyszących swojemu właścicielowi lub osobie upoważnionej podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym z państw trzecich do Unii. Należy zminimalizować obciążenie administracyjne związane z takim przemieszczaniem, a jednocześnie zapewnić wystarczający poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do ryzyka dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Ponadto państwa członkowskie powinny wyłącznie zezwalać na przemieszczanie ptaków domowych do Unii zgodne z decyzją Komisji 2007/25/WE (7).

(11)

W art. 48 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do przyjmowania przepisów dotyczących zwolnienia zwierząt domowych utrzymywanych do prywatnych celów o charakterze niehandlowym z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej. Przepisy dotyczące zwolnienia z kontroli określone w niniejszym rozporządzeniu nie powinny mieć wpływu na obowiązek państw członkowskich dotyczący przeprowadzania kontroli urzędowych w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem (UE) nr 1143/2014 i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 865/2006 (8).

(12)

Aby zapewnić obywatelom jasne i dostępne informacje o przepisach mających zastosowanie do przemieszczania o charakterze niehandlowym do Unii dotyczącego niektórych gatunków zwierząt domowych, państwa członkowskie powinny być zobowiązane do publicznego udostępnienia tych informacji.

(13)

Poziom ryzyka dla zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, który wynika z wprowadzenia chorób zwierząt i patogenów, jest zróżnicowany w zależności od rozmaitych czynników, takich jak rodzaj produktu, gatunek zwierzęcia, z którego uzyskano produkty, oraz prawdopodobieństwo występowania patogenów. W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 (9) ustanowiono kompleksowe przepisy unijne, które mają zapobiegać wprowadzaniu chorób zwierząt i patogenów. Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy objęte rozporządzeniem (WE) nr 206/2009, rozporządzenie to powinno stracić moc z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(14)

Należy zmienić rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 (10) w odniesieniu do zwolnienia niektórych próbek badawczych i diagnostycznych z kontroli weterynaryjnych w punktach kontroli granicznej, ponieważ ta kwestia jest objęta zakresem niniejszego rozporządzenia.

(15)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r. W związku z tym przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć również zastosowanie od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące przypadków i warunków zwolnienia niektórych kategorii zwierząt i towarów z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej oraz dotyczące przypadków i warunków wykonywania określonych zadań związanych z kontrolami przez organy celne lub inne organy publiczne – o ile zadania te nie wchodzą już w zakres obowiązków tych organów – w odniesieniu do bagażu osobistego pasażerów.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„próbki badawcze i diagnostyczne” oznaczają próbki badawcze i diagnostyczne zdefiniowane w pkt 38 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;

2)

„system IMSOC” oznacza system zarządzania informacjami w zakresie kontroli urzędowych, o którym mowa w art. 131 rozporządzenia (UE) 2017/625;

3)

„świeże produkty rybołówstwa” oznaczają świeże produkty rybołówstwa zdefiniowane w pkt 3.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (11);

4)

„wstępnie przetworzone produkty rybołówstwa” oznaczają wstępnie przetworzone produkty rybołówstwa zdefiniowane w pkt 3.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

5)

„przetworzone produkty rybołówstwa” oznaczają przetworzone produkty rybołówstwa zdefiniowane w pkt 7.4 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

6)

„zwierzę domowe” oznacza zwierzę domowe zdefiniowane w art. 4 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (12);

7)

„przemieszczanie o charakterze niehandlowym” oznacza przemieszczanie o charakterze niehandlowym zdefiniowane w art. 4 pkt 14 rozporządzenia (UE) 2016/429;

8)

„karma dla zwierząt domowych” oznacza karmę dla zwierząt domowych zdefiniowaną w pkt 19 załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 142/2011.

Article 3

Zwierzęta przeznaczone do celów naukowych

1.   Bezkręgowce przeznaczone do celów naukowych, takich jak badania naukowe, działalność edukacyjna lub badania związane z innowacją produktową, są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej innych niż kontrole przeprowadzane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, pod warunkiem że:

a)

są zgodne z wymogami dotyczącymi zdrowia zwierząt określonymi w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/625;

b)

właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wcześniej zezwolił na wprowadzenie ich do Unii do tych celów;

c)

po przeprowadzeniu działań związanych z celami naukowymi te bezkręgowce i produkty z nich uzyskane – z wyjątkiem ilości wykorzystanych do celów naukowych – są usuwane lub ponownie wysłane do państwa trzeciego pochodzenia.

2.   Ust. 1 nie ma zastosowania do pszczół miodnych (Apis mellifera), trzmieli (Bombus spp.), mięczaków należących do typu Mollusca oraz skorupiaków należących do podtypu Crustacea.

Artykuł 4

Próbki badawcze i diagnostyczne

1.   Właściwy organ może zwolnić próbki badawcze i diagnostyczne z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że:

a)

właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia wcześniej zezwolił użytkownikowi próbek na wprowadzenie ich do Unii do tych celów zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 142/2011, a zezwolenie to zostało odnotowane w dokumencie urzędowym wydanym przez ten organ;

b)

dokument urzędowy, o którym mowa w lit. a), lub jego kopia towarzyszy próbkom do czasu dotarcia do użytkownika, o którym mowa w lit. a), lub – w przypadku, o którym mowa w lit. c) – do punktu kontroli granicznej wprowadzenia;

c)

jeśli wprowadzenie do Unii odbywa się przez terytorium państwa członkowskiego, które nie jest państwem członkowskim przeznaczenia, podmiot przedstawia próbki w punkcie kontroli granicznej.

2.   W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. c), właściwy organ w punkcie kontroli granicznej za pośrednictwem systemu IMSOC informuje o wprowadzeniu próbek właściwy organ państwa członkowskiego przeznaczenia.

Artykuł 5

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty przeznaczone do celów naukowych

1.   Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty są zwolnione z kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich w punktach kontroli granicznej innych niż kontrole przeprowadzane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014, pod warunkiem że są przeznaczone do celów naukowych zgodnie z art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031.

2.   Właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia przesyłki przeprowadza kontrole dokumentacji w odniesieniu do zezwolenia, o którym mowa w art. 48 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/2031. W przypadku wykrycia lub podejrzenia niezgodności z przepisami właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia może przeprowadzić kontrole identyfikacyjne i bezpośrednie przesyłki lub wystąpić o przeprowadzenie takich kontroli przez osobę odpowiedzialną za stację kwarantanny lub obiekt zapewniający izolację, które wyznaczył właściwy organ.

3.   Jeżeli właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia przesyłki wystąpił o przeprowadzenie kontroli identyfikacyjnych i bezpośrednich przez osobę odpowiedzialną za stację kwarantanny lub obiekt zapewniający izolację, które wyznaczył właściwy organ, właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia przesyłki informuje – za pośrednictwem systemu IMSOC – właściwy organ stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację o wynikach kontroli dokumentacji i następnie o wysłaniu przesyłki do stacji kwarantanny lub do obiektu zapewniającego izolację. Właściwy organ stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację informuje – za pośrednictwem systemu IMSOC – właściwy organ w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia przesyłki o przybyciu przesyłki do stacji kwarantanny lub do obiektu zapewniającego izolację. Właściwy organ stacji kwarantanny lub obiektu zapewniającego izolację przeprowadza kontrole identyfikacyjne i kontrole bezpośrednie.

Article 6

Produkty pochodzenia zwierzęcego oraz produkty złożone, które znajdują się na pokładach międzynarodowych środków transportu i nie są rozładowywane oraz są przeznaczone do spożycia przez załogę i pasażerów

1.   Produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty złożone są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że:

a)

są przeznaczone do spożycia przez załogę i pasażerów na pokładach międzynarodowych środków transportu; oraz

b)

nie są rozładowywane na terytorium Unii.

2.   Bezpośrednie przemieszczenie towarów, o których mowa w ust. 1, rozładowanych w porcie z jednego międzynarodowego środka transportu na inny międzynarodowy środek transportu jest zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że:

a)

odbywa się za zgodą właściwego organu w punkcie kontroli granicznej; oraz

b)

przebiega pod dozorem celnym.

3.   Podmiot odpowiedzialny za towary, o których mowa w ust. 1, występuje o zgodę, o której mowa w ust. 2 lit. a), przed przemieszczeniem tych towarów z jednego międzynarodowego środka transportu na inny międzynarodowy środek transportu.

Article 7

Towary, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub do własnego użytku

Produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty złożone, produkty uzyskane z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub do własnego użytku, są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z następujących kategorii:

a)

towary wymienione w części 1 załącznika I, pod warunkiem że ich łączna ilość nie przekracza limitu wagowego wynoszącego 2 kg;

b)

patroszone świeże produkty rybołówstwa albo wstępnie przetworzone produkty rybołówstwa albo przetworzone produkty rybołówstwa, pod warunkiem że ich łączna ilość nie przekracza limitu wagowego wynoszącego 20 kg albo masy jednej ryby, jeśli przekracza ona ten limit;

c)

towary inne niż te, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego artykułu, oraz inne niż te, o których mowa w załączniku I część 2, pod warunkiem że ich łączna ilość nie przekracza limitu wagowego wynoszącego 2 kg;

d)

rośliny inne niż rośliny do sadzenia, produkty roślinne i inne przedmioty;

e)

towary inne niż rośliny do sadzenia, pochodzące z Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino lub Szwajcarii;

f)

produkty rybołówstwa pochodzące z Wysp Owczych lub Grenlandii;

g)

towary inne niż rośliny do sadzenia i inne niż produkty rybołówstwa, pochodzące z Wysp Owczych lub Grenlandii, pod warunkiem że ich łączna ilość nie przekracza limitu wagowego wynoszącego 10 kg.

Artykuł 8

Informacje o towarach, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów i są przeznaczone do osobistej konsumpcji lub do własnego użytku

1.   We wszystkich punktach wprowadzenia do Unii właściwy organ umieszcza informacje w formie jednego z plakatów określonych w załączniku II, w co najmniej jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wprowadzenia do Unii, umieszczonych w miejscach łatwo widocznych dla pasażerów przybywających z państw trzecich.

2.   Właściwy organ może uzupełnić informacje, o których mowa w ust. 1, o dodatkowe informacje, w tym:

a)

informacje określone w załączniku III;

b)

informacje właściwe dla warunków lokalnych.

3.   Operatorzy międzynarodowego przewozu osób, w tym operatorzy portów lotniczych, operatorzy portów i operatorzy kolejowi oraz biura podróży:

a)

zwracają uwagę swoich klientów na przepisy ustanowione w art. 7 i w niniejszym artykule, w szczególności poprzez przekazywanie im informacji określonych w załącznikach II i III;

b)

zgadzają się na umieszczenie przez właściwy organ informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, na terenie należących do nich obiektów w miejscach łatwo widocznych dla pasażerów przybywających z państw trzecich.

Artykuł 9

Określone kontrole urzędowe towarów, które stanowią część bagażu osobistego pasażerów

1.   W przypadku towarów stanowiących część bagażu osobistego pasażerów właściwe organy, organy celne lub inne odpowiedzialne organy publiczne, we współpracy z operatorami portów, operatorami portów lotniczych i operatorami kolejowymi oraz z operatorami odpowiedzialnymi za inne punkty wprowadzenia, organizują w miejscach wprowadzenia do Unii określone kontrole urzędowe. Te określone kontrole urzędowe muszą być oparte na analizie ryzyka i muszą być skuteczne.

2.   Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu:

a)

mają w szczególności na celu wykrycie obecności towarów, o których mowa w art. 7;

b)

mają na celu sprawdzenie, czy spełniono warunki określone w art. 7; oraz

c)

są przeprowadzane przy pomocy odpowiednich środków, które w celu kontrolowania dużych ilości towarów mogą obejmować wykorzystywanie urządzeń skanujących lub specjalnie szkolonych psów.

3.   Właściwe organy, organy celne lub inne odpowiedzialne organy publiczne, które przeprowadzają określone kontrole urzędowe:

a)

dążą do identyfikacji towarów, które nie są zgodne z przepisami określonymi w art. 7;

b)

zapewniają konfiskatę i zniszczenie zidentyfikowanych towarów niezgodnych z przepisami zgodnie z prawodawstwem krajowym oraz – w stosownych przypadkach – zgodnie z art. 197–199 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 (13);

c)

co najmniej raz w roku oraz przed dniem 1 października dokonują przeglądu stosowanych mechanizmów i działań, określają osiągnięty poziom zgodności oraz, na podstawie analizy ryzyka, w stosownych przypadkach dostosowują te mechanizmy i działania, by zrealizować cele określone w ust. 2 lit. a) i b).

4.   Przegląd, o którym mowa w ust. 3 lit. c), zapewnia zminimalizowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia roślin.

W ramach przeglądu uwzględnia się:

a)

dane zebrane na temat przybliżonej liczby przesyłek, które były niezgodne z przepisami określonymi w art. 7;

b)

liczbę przeprowadzonych określonych kontroli urzędowych;

c)

łączną ilość skonfiskowanych i zniszczonych przesyłek, które znaleziono w bagażu osobistym pasażerów i które nie były zgodne z przepisami art. 7; oraz

d)

wszelkie inne istotne informacje.

Artykuł 10

Małe przesyłki towarów wysyłane do osób fizycznych i nieprzeznaczone do wprowadzenia do obrotu

1.   Małe przesyłki produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych, produktów uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wysyłane do osób fizycznych i nieprzeznaczone do wprowadzenia do obrotu są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, pod warunkiem że należą do co najmniej jednej z kategorii wymienionych w art. 7.

2.   Państwa członkowskie przeprowadzają określone kontrole urzędowe tych towarów zgodnie z art. 9.

3.   Operatorzy świadczący usługi pocztowe zwracają uwagę swoich klientów na przepisy ustanowione w ust. 1, w szczególności poprzez przekazywanie im informacji określonych w załączniku III.

Artykuł 11

Zwierzęta domowe

Następujące zwierzęta domowe wprowadzane do Unii podczas przemieszczania o charakterze niehandlowym są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej innych niż kontrole urzędowe przeprowadzane zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 i innych niż kontrole urzędowe przeprowadzane w celu sprawdzenia zgodności z art. 57 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 865/2006:

a)

zwierzęta gatunków wymienionych w części A załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013, które:

(i)

spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 i są przemieszczane z terytorium lub z państwa trzeciego wymienionego w części 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013, pod warunkiem że są poddane kontrolom dokumentów i kontrolom tożsamości zgodnie z art. 33 oraz, w stosownych przypadkach, standardowym wyrywkowym kontrolom zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013; lub

(ii)

spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 lub art. 5 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 576/2013 i są przemieszczane z terytorium lub z państwa trzeciego wymienionego w części 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 577/2013, pod warunkiem że są poddane kontrolom dokumentów i kontrolom tożsamości zgodnie z art. 34 oraz, w stosownych przypadkach, standardowym wyrywkowym kontrolom zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013; lub

(iii)

spełniają warunki określone w art. 10 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, pod warunkiem że są poddane kontrolom zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w art. 10 ust. 3 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, oraz zgodnie z wymogami art. 10 ust. 3 lit. b) wspomnianego rozporządzenia; lub

(iv)

spełniają warunki określone w art. 32 rozporządzenia (UE) nr 576/2013, pod warunkiem że są poddane kontrolom zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia;

b)

ptaki wymienione w części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013, pod warunkiem że:

(i)

państwa członkowskie zezwoliły na ich przemieszczanie zgodnie z art. 1 ust. 1 decyzji 2007/25/WE; oraz

(ii)

są poddane kontrolom weterynaryjnym zgodnie z art. 2 decyzji 2007/25/WE;

c)

ptaki wymienione w części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013 przemieszczane do Unii z Andory, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii oraz Państwa Watykańskiego;

d)

zwierzęta inne niż ptaki, wymienione w części B załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

Artykuł 12

Informacje o zwierzętach domowych

1.   We wszystkich punktach wprowadzenia do Unii właściwy organ umieszcza informacje z plakatu określonego w załączniku IV, w co najmniej jednym z języków urzędowych państwa członkowskiego wprowadzenia do Unii, w formie dobrze wyeksponowanych ogłoszeń umieszczonych w miejscach łatwo widocznych dla pasażerów przybywających z państw trzecich.

2.   Operatorzy międzynarodowego przewozu osób, w tym operatorzy portów lotniczych, operatorzy portów i operatorzy kolejowi, zgadzają się na umieszczenie przez właściwy organ informacji, o których mowa w ust. 1, na terenie należących do nich obiektów w miejscach łatwo widocznych dla pasażerów przybywających z państw trzecich.

Artykuł 13

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 206/2009

1.   Rozporządzenie (WE) nr 206/2009 traci moc ze skutkiem od dnia 14 grudnia 2019 r.

2.   Odesłania do uchylonego aktu odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia zgodnie z tabelą korelacji w załączniku V.

Artykuł 14

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 142/2011

W art. 27 rozporządzenia (WE) nr 142/2011 uchyla się ust. 2.

Artykuł 15

Wejście w życie i data rozpoczęcia stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 14 grudnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 października 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Dyrektywa Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiająca zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (Dz.U. L 24 z 30.1.1998, s. 9).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4).

(5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 577/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów identyfikacyjnych dla przemieszczania o charakterze niehandlowym psów, kotów i fretek, ustanowienia wykazów terytoriów i państw trzecich oraz formatu, szaty graficznej i wymogów językowych dotyczących oświadczeń potwierdzających spełnienie określonych warunków przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 109).

(7)  Decyzja Komisji 2007/25/WE z dnia 22 grudnia 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz przemieszczania do Wspólnoty ptaków domowych towarzyszących swoim właścicielom (Dz.U. L 8 z 13.1.2007, s. 29).

(8)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1).

(9)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz.U. L 77 z 24.3.2009, s. 1).

(10)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).

(11)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(12)  Rozporządzenie (UE) 2016/429 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”), (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).

(13)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ 1

Wykaz towarów, o których mowa w art. 7 lit. a)

1.

Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt i specjalna żywność wymagana ze względów medycznych, pod warunkiem że:

(i)

produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia;

(ii)

produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu; oraz

(iii)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

2.

Karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych, pod warunkiem że:

(i)

produkty te są przeznaczone dla zwierzęcia domowego, które towarzyszy pasażerowi;

(ii)

produkty te są trwałe w temperaturze pokojowej;

(iii)

produkty te stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu; oraz

(iv)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

CZĘŚĆ 2

Wykaz towarów, które nie są zwolnione z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej, jak przewidziano w art. 7 lit. c)

Kod Nomenklatury scalonej  (1)

Opis

Kwalifikacja i wyjaśnienia

ex rozdział 2

(0201–0210)

Mięso i podroby jadalne

Wszystko, z wyjątkiem żabich udek (kod CN 0208 90 70 )

0401–0406

Produkty mleczarskie

Wszystko

ex 0504 00 00

Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone

Wszystkie, oprócz osłonek

ex 0511

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3 w części 2 sekcja 1 załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, nienadające się do spożycia przez ludzi

Tylko karma dla zwierząt domowych

1501 00

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503

Wszystko

1502 00

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503

Wszystko

1503 00

Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej

Wszystko

1506 00 00

Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

Wszystko

1601 00

Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów

Wszystko

1602

Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane

Wszystko

1702 11 00

1702 19 00

Laktoza i syrop laktozowy

Wszystko

ex1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 1902

Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 2004

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006 (2)

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 2005

Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 2103

Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 2104

Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 2105 00

Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao

Tylko przetwory zawierające mleko

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko

ex 2309

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt

Tylko karma dla zwierząt domowych, gryzaki dla psów i mieszaniny mączek zawierające mięso i/lub mleko

Uwagi:

1.

Kolumna 1: Jeżeli kontroli muszą być poddane tylko niektóre produkty w ramach danego kodu, a w nomenklaturze towarów w ramach tego kodu nie zawarto żadnych szczegółowych podpodziałów, kod jest oznaczony „ex” (np. ex19 01: należy uwzględnić tylko przetwory zawierające mięso i/lub mleko).

2.

Kolumna 2: Opis towarów jest zgodny z kolumną zawierającą opisy w załączniku I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

3.

Kolumna 3: Kolumna zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów objętych daną pozycją.


(1)  Załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

(2)  Pozycja 2006 brzmi: „Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)”.


ZAŁĄCZNIK II

Plakaty, o których mowa w art. 8 ust. 1

Plakaty są dostępne na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


ZAŁĄCZNIK III

Informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a)

Image 5

Chrońmy Unię Europejską przed chorobami zwierząt!

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny, które wywołują choroby zakaźne

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE) obowiązują surowe procedury dotyczące wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE. Procedury te nie mają zastosowania do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE ani do produktów pochodzenia zwierzęcego w niewielkich ilościach przeznaczonych do indywidualnego spożycia, pochodzących z Andory, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, które nie spełniają tych wymogów, należy oddać po przybyciu do UE, aby mogły zostać usunięte pod nadzorem urzędowym. Niezgłoszenie takich produktów może skutkować karą grzywny lub wszczęciem postępowania karnego.

Nie można wwozić do UE następujących towarów, chyba że łączna ilość towarów wymienionych w pkt 2, 3 i 5 nie przekracza 2 kg na osobę.

W przypadku towarów z Wysp Owczych lub Grenlandii łączna ilość towarów wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 5 nie może przekraczać 10 kg na osobę.

1. Niewielkie ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych lub karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych)

Przesyłki na własny użytek, które zawierają mięso, mleko, produkty mięsne lub przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność wymagana ze względów medycznych lub karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych), można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich waga nie przekracza 10 kg na osobę.

2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych

Przesyłki na własny użytek, które zawierają mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt lub specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a)

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia,

b)

produkt stanowi pakowany produkt firmowy oraz

c)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna ilość nie przekracza 2 kg na osobę, oraz że:

a)

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b)

produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

3. Karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów zdrowotnych

Przesyłki na własny użytek, które zawierają karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów zdrowotnych, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę, oraz że:

a)

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b)

produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna ilość nie przekracza 2 kg na osobę, oraz że:

a)

produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia;

b)

produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz

c)

opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu.

4. Niewielkie ilości produktów rybołówstwa przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi

Przesyłki produktów rybołówstwa na własny użytek (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektórych skorupiaków, np. krewetek, homarów, martwych małży i martwych ostryg) można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

ryby świeże są wypatroszone,

waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kg albo wagi jednej ryby, jeśli ryba ta waży co najmniej 20 kg.

Ograniczenia te nie mają zastosowania do produktów rybołówstwa z Wysp Owczych lub Grenlandii.

5. Niewielkie ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do indywidualnego spożycia przez ludzi

Inne produkty pochodzenia zwierzęcego, np. miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można wwozić lub wysyłać do UE tylko pod warunkiem że:

pochodzą one z Wysp Owczych lub Grenlandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kg na osobę,

pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze lub Grenlandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę.

Uwaga: można wwozić lub wysyłać do UE jednocześnie niewielkie ilości produktów pochodzenia zwierzęcego z kilku z powyższych pięciu kategorii (pkt od 1 do 5), pod warunkiem że produkty te spełniają warunki określone w odpowiednich punktach.

6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego

Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego tylko wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, w tym:

wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim świadectwie urzędowym UE,

wymogi dotyczące przedstawienia towarów oraz odpowiedniej dokumentacji przy wjeździe do UE w punkcie kontroli granicznej UE.

7. Produkty zwolnione z ograniczeń

Następujące produkty są zwolnione z przepisów określonych w pkt 1–6:

chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, wafle i opłatki, sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe, zawierające mniej niż 20 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji Komisji 2007/275/WE (1),

czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze), zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/WE,

suplementy diety, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające niewielkie ilości (ogółem mniej niż 20 %) przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym glukozaminy, chondroityny lub chitozanu bądź zarówno chondroityny, jak i chitozanu) innych niż produkty mięsne,

oliwki nadziewane rybami,

makarony niemieszane z przetworzonymi produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi, zawierające mniej niż 50 % przetworzonych produktów mlecznych i jajecznych oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/WE,

buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, zawierające mniej niż 50 % olejów z ryb, ryb w proszku lub ekstraktów z ryb oraz spełniające wymogi art. 6 ust. 1 lit. a) ppkt (i) decyzji 2007/275/WE.


(1)  Decyzja Komisji 2007/275/WE z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).


ZAŁĄCZNIK IV

Plakat, o którym mowa w art. 12

Plakat jest dostępny na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


ZAŁĄCZNIK V

Tabela korelacji, o której mowa w art. 13 ust. 2

Rozporządzenie (WE) nr 206/2009

Niniejsze rozporządzenie

art. 1 ust. 1

art. 1 ust. 2

art. 1 ust. 3

art. 1 ust. 4

art. 2 ust. 1 lit. a)

art. 2 ust. 1 lit. b)

art. 2 ust. 1 lit. c)

art. 2 ust. 1 lit. d)

art. 2 ust. 2 lit. a)

art. 2 ust. 2 lit. b)

art. 2 ust. 3

art. 3 ust. 1

art. 3 ust. 2

art. 3 ust. 3

art. 3 ust. 4 lit. a)

art. 3 ust. 4 lit. b)

art. 4

art. 5 ust. 1

art. 5 ust. 2

art. 5 ust. 3

art. 6 ust. 1 lit. a)

art. 6 ust. 1 lit. b)

art. 6 ust. 2

art. 6 ust. 3

art. 7

art. 8

art. 9

art. 10

art. 11

załącznik I część 1

załącznik I część 2

załącznik II część 1

załącznik II część 2

załącznik III

załącznik IV

załącznik V

załącznik VI

załącznik VII

__

art. 7 lit. e) i f) i art. 10 ust. 1

__

__

__

art. 7 lit. a) i art. 10 ust. 1

art. 7 lit. b) i art. 10 ust. 1

art. 7 lit. c) i art. 10 ust. 1

__

art. 7 lit. a) i art. 10 ust. 1

art. 7 lit. g) i art. 10 ust. 1

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 1

art. 8 ust. 2

art. 8 ust. 1

__

art. 8 ust. 3 lit. a) i art. 10 ust. 3

art. 9 ust. 1 oraz art. 10 ust. 2

art. 9 ust. 2 lit. a) i b) i art. 10 ust. 2

art. 9 ust. 2 lit. c) i art. 10 ust. 2

art. 9 ust. 3 lit. a) i art. 10 ust. 2

art. 9 ust. 3 lit. b) oraz art. 10 ust. 2

__

__

__

__

__

__

__

załącznik I część 2

załącznik I część 2

Załącznik I część 1 pkt 1

Załącznik I część 1 pkt 2

załącznik II

załącznik III

__

__

__


Top