EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Komisjoni Delegeeritud Määrus (EL) 2019/2122, 10. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 142/2011 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/45


KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2122,

10. oktoober 2019,

millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/625 seoses piiripunktides ametlikust kontrollist vabastatud teatavate looma- ja kaubakategooriatega, reisijate isikliku pagasi ja selliste kaupade erikontrolliga, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, ning millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 142/2011

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 48 punkte b, c, d, e ja f, artikli 53 lõike 1 punkti d alapunkti ii ning artikli 77 lõike 1 punkti k,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2017/625 artikliga 48 antakse komisjonile õigus võtta vastu eeskirju, millega vabastatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvad loomad ja kaubad piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, juhul kui erandi tegemine on põhjendatud. Määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punkti d alapunktiga ii antakse komisjonile õigus võtta vastu eeskirju tolli või muude avalik-õiguslike asutuste täidetavate eriülesannete kohta, mis on seotud reisijate isikliku pagasi ametliku kontrolliga, kui need ülesanded ei kuulu juba nimetatud ametiasutuste vastutusalasse.

(2)

Need eeskirjad on sisuliselt seotud ja paljud neist on ette nähtud koos kohaldamiseks. Lihtsuse ja läbipaistvuse huvides ning eeskirjade kohaldamise hõlbustamiseks ja nende paljususe vältimiseks tuleks need seepärast sätestada pigem ühes õigusaktis kui mitmes eraldi õigusaktis, mis sisaldavad palju ristviiteid ja mille puhul tekib dubleerimise oht. Need eeskirjad teenivad sageli ühiseid eesmärke ning neis viidatakse ettevõtjate ja pädevate asutuste täiendavale tegevusele. Seepärast on asjakohane koondada need eeskirjad ühte delegeeritud määrusesse.

(3)

Kui piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist vabastamise eeskirjad on vastu võetud, tuleks kehtestada tingimused, näiteks piisava kontrolli tegemise kord, mille eesmärk on tagada, et loomade ja kaupade liitu sisenemisel ei tekiks lubamatut ohtu rahva-, looma- ega taimetervisele.

(4)

Piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist on nõukogu direktiiviga 97/78/EÜ (2) juba vabastatud tooted, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka, tooted, mis on ette nähtud rahvusvahelistel liinidel sõitva transpordivahendi meeskonnale ja reisijatele tarbimiseks, ning tooted, mis saadetakse väikeste partiidena eraisikutele. Arvestades et direktiiv 97/78/EÜ tunnistatakse alates 14. detsembrist 2019 kehtetuks, on õigusselguse huvides ja nimetatud erandite järjepideva kohaldamise tagamiseks asjakohane käesolevas määruses kehtestada nimetatud erandeid käsitlevad sätted. Kontrollist vabastatakse teatavate kategooriate alla kuuluvad loomad ja tooted, mis sisenevad liitu, ent mida ei lasta turule.

(5)

Liidu õigusaktide järjepidevuse tagamiseks peaksid liikmesriigid teatavate looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide liitu sissetoomise vältimiseks jätkama korrakohase riskipõhise kontrolli tegemist, nagu on nõutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1143/2014 (3).

(6)

Teadusuuringute edendamise hõlbustamise huvides on põhjendatud, et teatavatesse kategooriatesse kuuluvad teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ette nähtud loomad ja tooted vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist.

(7)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 1 punktis c nimetatud ja teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ette nähtud taimed, taimsed saadused ja muud objektid peaksid teatavatel tingimustel olema vabastatud piiripunktis tehtavast identsus- ja füüsilisest kontrollist, sest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 (4) artikliga 48 on kehtestatud piisavad kaitsemeetmed.

(8)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 48 punkti d ja punkti e kohaselt tuleks piiripunktides toimuvast ametlikust kontrollist vabastada tooted, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks, ning kaubad, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks. Kaupu, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, peaksid liikmesriigid kontrollima riskipõhiselt. Nimetatud saadetiste või kaupade sissetoomist reguleerivate meetmete puhul tuleks arvesse võtta ohtu, et loomsete saaduste sissetoomisel liitu tuuakse nendega kaasa haigusetekitajaid või haigusi.

(9)

Selleks et tagada rahva-, looma- ja taimetervise ohtude minimeerimine, peaksid liikmesriigid vähemalt kord aastas vaatama läbi oma konkreetsed reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate kaupadega seotud kontrollimehhanismid ja -meetmed ning ajakohastama neid mehhanisme ja meetmeid kord aastas pärast peamise turismihooaja lõppu.

(10)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 (5) ja komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 577/2013 (6) on sätestatud eeskirjad lemmikloomade teatavate liikide mittekaubanduslikule liikumisele kolmandatest riikidest liitu koos omanikuga või volitatud isikuga. Nimetatud liikumistega seotud halduskoormust tuleks minimeerida ning samal ajal tuleks tagada piisav ohutustase, arvestades kaasnevat ohtu rahva- ja loomatervisele. Lisaks peaksid liikmesriigid lubama lemmiklinde liitu tuua üksnes kooskõlas komisjoni otsusega 2007/25/EÜ (7).

(11)

Määruse (EL) 2017/625 artikli 48 punktiga f antakse komisjonile õigus võtta vastu eeskirju, millega vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist mittekaubanduslikul isiklikul eesmärgil peetavad lemmikloomad. Käesolevas määruses sätestatud vabastamiseeskirjad ei tohiks mõjutada liikmesriikide kohustust teha ametlikku kontrolli, mille eesmärk on tagada määruse (EL) nr 1143/2014 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 (8) nõuete täitmine.

(12)

Teatavat liiki lemmikloomade mittekaubanduslikule liitu liikumisele kohaldatavate eeskirjade kohta kodanikele selge ja kättesaadava teabe andmiseks tuleks liikmesriikidelt nõuda sellise teabe avalikuks tegemist.

(13)

See, kui suurt ohtu loomahaiguste ja haigusetekitajate sissetoomine endast rahva- ja loomatervisele kujutab, sõltub mitmest tegurist, nagu toote liik, loomaliik, kellelt toode on saadud, ning haigusetekitaja olemasolu tõenäosus. Selliste ohtude kõrvaldamise eesmärgil on komisjoni määruses (EÜ) nr 206/2009 (9) sätestatud kõikehõlmavad liidu eeskirjad loomahaiguste ja haigusetekitajate sissetoomise ärahoidmiseks. Võttes arvesse, et käesolevas määruses sätestatakse määrusega (EÜ) nr 206/2009 hõlmatud eeskirjad, tuleks nimetatud määrus tunnistada kehtetuks alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast.

(14)

Komisjoni määrust (EL) nr 142/2011 (10) tuleks muuta seoses teatavate teadustöös ja diagnostikas kasutatavate proovide vabastamisega veterinaarkontrollidest piiripunktides, kuna need kuuluvad käesoleva määruse reguleerimisalasse.

(15)

Määrust (EL) 2017/625 kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. Seega tuleks käesolevas määruses sätestatud eeskirju samuti kohaldada alates nimetatud kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad selle kohta, millistel juhtudel ja tingimustel vabastatakse teatavatesse kategooriatesse kuuluvad loomad ja kaubad piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist ning millistel juhtudel ja tingimustel võivad toll või muud avalik-õiguslikud asutused täita reisijate isikliku pagasi kontrolliga seotud eriülesandeid, kui need ülesanded ei kuulu juba nimetatud ametiasutuste vastutusalasse.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„teadustöös ja diagnostikas kasutatavad proovid“ – teadustöös ja diagnostikas kasutatavad proovid, nagu need on määratletud määruse (EL) nr 142/2011 I lisa punktis 38;

2)

„ametliku kontrolli teabehaldussüsteem“ – määruse (EL) 2017/625 artiklis 131 nimetatud ametliku kontrolli teabehaldussüsteem;

3)

„värsked kalandustooted“ – värsked kalandustooted, nagu need on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (11) I lisa punktis 3.5;

4)

„ettevalmistatud kalandustooted“ – ettevalmistatud kalandustooted, nagu need on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 3.6;

5)

„töödeldud kalandustooted“ – töödeldud kalandustooted, nagu need on määratletud määruse (EÜ) nr 853/2004 I lisa punktis 7.4;

6)

„lemmikloom“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 (12) artikli 4 punktis 11 määratletud lemmikloom;

7)

„mittekaubanduslik liikumine“ – määruse (EL) 2016/429 artikli 4 punktis 14 määratletud mittekaubanduslik liikumine;

8)

„lemmikloomatoit“ – määruse (EL) nr 142/2011 I lisa punktis 19 määratletud lemmikloomatoit.

Artikkel 3

Teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ette nähtud loomad

1.   Teaduslikel eesmärkidel, näiteks teadustöös, õppetöös või tootearendusega seotud teadustöös kasutamiseks ette nähtud selgrootud vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, v.a määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 15 lõike 2 kohaselt tehtavast kontrollist, tingimusel et

a)

need selgrootud vastavad määruse (EL) 2017/625 artikli 1 lõike 2 punktis d nimetatud eeskirjades sätestatud loomatervisenõuetele;

b)

sihtliikmesriigi pädev asutus on enne nende liitu sissetoomist selleks loa andnud;

c)

teaduslikel eesmärkidel tehtava töö lõppedes need selgrootud ja neist saadud tooted, v.a teaduslikel eesmärkidel kasutatud kogused, kõrvaldatakse või saadetakse edasi kolmandasse riiki, millest need pärit on.

2.   Lõiget 1 ei kohaldata mesilastele (Apis mellifera), kimalastele (Bombus spp), hõimkonda Mollusca kuuluvatele molluskitele ning alamhõimkonda Crustacea kuuluvatele koorikloomadele.

Artikkel 4

Teadustöös ja diagnostikas kasutatavad proovid

1.   Pädev asutus võib vabastada teadustöös ja diagnostikas kasutatavad proovid piiripunktides tehtavast ametlikust kontrollist järgmistel tingimusel:

a)

sihtliikmesriigi pädev asutus on andnud proovide kasutajale nende liitu toomiseks määruse (EL) nr 142/2011 artikli 27 lõike 1 kohase eelneva loa ja kõnealune luba on kantud selle asutuse väljastatud ametlikku dokumenti;

b)

proovidega on kaasas punktis a osutatud ametlik dokument või selle koopia, kuni need jõuavad punktis a osutatud kasutajani või punktis c osutatud juhul liitu sisenemise piiripunkti;

c)

kui liitu sisenemine toimub liikmesriigi kaudu, mis ei ole sihtliikmesriik, esitab ettevõtja proovid piiripunktis.

2.   Lõike 1 punktis c nimetatud juhul teatab piiripunkti pädev asutus sihtliikmesriigi pädevale asutusele ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu proovide liitu sisenemisest.

Artikkel 5

Teaduslikel eesmärkidel kasutamiseks ette nähtud taimed, taimsed saadused ja muud objektid

1.   Taimed, taimsed saadused ja muud objektid vabastatakse piiripunktis tehtavast identsus- ja füüsilisest kontrollist, v.a määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 15 lõike 2 kohasest kontrollist, tingimusel et need on ette nähtud kasutamiseks määruse (EL) 2016/2031 artikli 48 lõike 1 kohastel teaduslikel eesmärkidel.

2.   Esimese liitu saabumise piiripunkti pädev asutus teeb määruse (EL) 2016/2031 artikli 48 lõikes 1 nimetatud loa dokumentide kontrolli. Nõuete rikkumise tuvastamise või kahtlustamise korral võib esimese saabumiskoha piiripunkti pädev asutus teha saadetise identsus- ja füüsilise kontrolli või nõuda selle tegemist pädeva asutuse määratud karantiinijaama või kinnise üksuse eest vastutavalt isikult.

3.   Kui saadetise esimese saabumiskoha piiripunkti pädev asutus taotleb identsus- ja füüsilise kontrolli tegemist pädeva asutuse määratud karantiinijaama või kinnise üksuse eest vastutavalt isikult, teavitab saadetise esimese saabumiskoha piiripunkti pädev asutus karantiinijaama või kinnise üksuse pädevat asutust ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu dokumentide kontrolli tulemustest ning sellele järgnevast saadetise lähetamisest karantiinijaama või kinnisesse üksusesse. Karantiinijaama või kinnise üksuse pädev asutus teatab saadetise esimese saabumiskoha piiripunkti pädevale asutusele ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi kaudu saadetise saabumisest karantiinijaama või kinnisesse üksusesse. Karantiinijaama või kinnise üksuse pädev asutus teeb identsus- ja füüsilise kontrolli.

Artikkel 6

Loomsed saadused ja liittooted, mis on rahvusvahelistel liinidel sõitvas transpordivahendis ja mida ei laadita maha ning mis on ette nähtud meeskonna ja reisijate tarbeks

1.   Loomsed saadused ja liittooted vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, tingimusel et

a)

need on ette nähtud rahvusvahelistel liinidel sõitva transpordivahendi meeskonnale ja reisijatele tarbimiseks ning

b)

neid ei laadita liidu territooriumil maha.

2.   Sadamas mahalaaditavate lõikes 1 nimetatud kaupade otsene üleandmine ühelt rahvusvahelistel liinidel sõitvalt transpordivahendilt teisele rahvusvahelistel liinidel sõitvale transpordivahendile vabastatakse piiripunktides tehtavast ametlikust kontrollist, tingimusel et

a)

see toimub vastavalt piiripunkti pädeva asutuse antud nõusolekule ning

b)

see toimub tollijärelevalve all.

3.   Lõikes 1 nimetatud kaupade eest vastutav ettevõtja taotleb lõike 2 punktis a nimetatud nõusolekut enne kaupade üleandmist ühelt rahvusvahelistel liinidel sõitvalt transpordivahendilt teisele rahvusvahelistel liinidel sõitvale transpordivahendile.

Artikkel 7

Kaubad, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks

Loomsed saadused, liittooted, loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted, taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks, vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, tingimusel et need kuuluvad vähemalt ühte järgmistest kategooriatest:

a)

kaubad, mis on loetletud I lisa 1. osas, tingimusel et nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut;

b)

roogitud värsked kalandustooted või ettevalmistatud kalandustooted või töödeldud kalandustooted, tingimusel et nende kogukaal ei ületa 20 kg suurust kaalupiirangut või ühe kala kaalu, olenevalt sellest, kumb kaal on suurem;

c)

käesoleva artikli punktides a ja b ning I lisa 2. osas nimetamata kaubad, tingimusel et nende kogukaal ei ületa 2 kg suurust kaalupiirangut;

d)

taimed, v.a istutamiseks ettenähtud taimed, taimsed saadused ja muud objektid;

e)

kaubad, v.a istutamiseks ettenähtud taimed, mis on pärit Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost või Šveitsist;

f)

Fääri saartelt või Gröönimaalt pärit kalandustooted;

g)

kaubad, mis ei ole istutamiseks ette nähtud taimed ega Fääri saartelt või Gröönimaalt pärit kalandustooted, tingimusel et nende kogukaal ei ületa 10 kg suurust kaalupiirangut.

Artikkel 8

Teave kaupade kohta, mis kuuluvad reisijate isikliku pagasi hulka ja on ette nähtud isiklikuks tarbimiseks või kasutamiseks

1.   Kõikides liitu sisenemise kohtades esitab pädev asutus teabe, paigutades kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele nähtavale kohale ühe II lisas esitatud hoiatusplakatitest vähemalt ühes liitu sisenemise liikmesriigi ametlikus keeles.

2.   Pädev asutus võib täiendada lõikes 1 nimetatud teavet lisateabega, sealhulgas

a)

III lisas sätestatud teabega;

b)

kohalikele tingimustele vastava teabega.

3.   Rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad, sealhulgas lennujaamade ja sadamate käitajad, raudtee-ettevõtjad ning reisibürood

a)

juhivad oma klientide tähelepanu artiklis 7 ja käesolevas artiklis sätestatud eeskirjadele, esitades neile eelkõige II ja III lisas sätestatud teabe;

b)

nõustuvad sellega, et pädev asutus paigutab nende ruumidesse kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele nähtavale kohale lõigetes 1 ja 2 nimetatud teabe.

Artikkel 9

Reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate kaupade ametlik erikontroll

1.   Pädevad asutused, tolliasutused või muud vastutavad avalik-õiguslikud asutused korraldavad koostöös lennujaamade ja sadamate käitajate ning raudtee-ettevõtjatega ja muude sisenemiskohtade eest vastutavate ettevõtjatega reisijate isikliku pagasi hulka kuuluvate kaupade ametliku erikontrolli liitu sisenemise kohtades. See ametlik erikontroll peab olema riskipõhine ja tõhus.

2.   Käesoleva artikli lõikes 1 nimetatud kontroll

a)

toimub eesmärgiga avastada eeskätt artiklis 7 nimetatud kaupade olemasolu;

b)

toimub eesmärgiga kontrollida, et artiklis 7 sätestatud tingimused on täidetud; ning

c)

tehakse sobivate vahenditega, mille hulka võib kuuluda läbivalgustusseadmete ja otsimiskoerte kasutamine suure hulga kaupade läbiotsimiseks.

3.   Ametlikku erikontrolli tegevad pädevad asutused, tolliasutused või muud vastutavad avalik-õiguslikud asutused

a)

seavad eesmärgiks avastada kaubad, mis ei vasta artiklis 7 sätestatud eeskirjadele;

b)

tagavad, et avastatud mittenõuetekohased kaubad konfiskeeritakse ja hävitatakse riigi õigusnormide kohaselt ja vajaduse korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (13) artiklite 197–199 kohaselt;

c)

vaatavad vähemalt kord aastas enne 1. oktoobrit läbi enda kohaldatavad mehhanismid ja meetmed, teevad kindlaks, mil määral vastavusnõudeid täidetakse, ning kohandavad nimetatud mehhanisme ja meetmeid vajaduse korral riskipõhiselt, et saavutada lõike 2 punktides a ja b sätestatud eesmärgid.

4.   Lõike 3 punktis c nimetatud läbivaatamisega tuleb tagada rahva-, looma- ja taimetervise ohtude minimeerimine.

Läbivaatamisel võetakse arvesse järgmist:

a)

artiklis 7 sätestatud eeskirjadele mittevastavate saadetiste ligikaudse arvu kohta kogutud andmed;

b)

tehtud ametlike erikontrollide arv;

c)

reisijate isikliku pagasi hulgast leitud ja artikli 7 nõuetele mittevastavate, konfiskeeritud ja hävitatud saadetiste koguhulk ning

d)

muu asjakohane teave.

Artikkel 10

Kaubad, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks

1.   Loomsed saadused, liittooted, loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted, taimed, taimsed saadused ja muud objektid, mis saadetakse väikeste saadetistena füüsilistele isikutele ja mis ei ole ette nähtud turule laskmiseks, vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, tingimusel et need kuuluvad vähemalt ühte artiklis 7 loetletud kategooriatest.

2.   Liikmesriigid teevad nende kaupade ametlikku erikontrolli kooskõlas artikliga 9.

3.   Postiteenistused juhivad oma klientide tähelepanu lõikes 1 sätestatud eeskirjadele, esitades neile eelkõige III lisas sätestatud teabe.

Artikkel 11

Lemmikloomad

Mittekaubandusliku liikumise käigus liitu sisenevad lemmikloomad vabastatakse piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist, v.a määruse (EL) nr 1143/2014 artikli 15 lõike 2 kohaselt tehtavast ametlikust kontrollist ja määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 57 lõike 1 nõutele vastavuse kontrollimiseks tehtavast ametlikust kontrollist, järgmises korras:

a)

määruse (EL) nr 576/2013 I lisa A osas nimetatud liikidesse kuuluvad loomad, kes

i)

vastavad määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetes 1 või 2 sätestatud tingimustele ja tuuakse sisse rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisa 1. osas nimetatud territooriumilt või kolmandast riigist, tingimusel et neile tehakse artikli 33 kohane dokumentide ja identsuskontroll ning vajaduse korral määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõike 3 kohane tavapärane kohapealne kontroll; või

ii)

vastavad määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõigetes 1 või 2 sätestatud tingimustele ja tuuakse sisse rakendusmääruse (EL) nr 577/2013 II lisa 2. osas nimetatud territooriumilt või kolmandast riigist, tingimusel et neile tehakse artikli 34 kohane dokumentide ja identsuskontroll ning vajaduse korral määruse (EL) nr 576/2013 artikli 5 lõike 3 kohane tavapärane kohapealne kontroll; või

iii)

vastavad määruse (EL) nr 576/2013 artikli 10 lõikes 3 sätestatud tingimustele, tingimusel et neile tehakse nimetatud määruse artikli 10 lõike 3 punktis a nimetatud loa tingimuste ja artikli 10 lõike 3 punkti b nõuete kohane kontroll; või

iv)

vastavad määruse (EL) nr 576/2013 artiklis 32 sätestatud tingimustele, tingimusel et neile tehakse nimetatud määruse artikli 32 lõike 1 punktis a nimetatud loa tingimuste kohane kontroll;

b)

määruse (EL) nr 576/2013 I lisa B osas nimetatud linnud, tingimusel et

i)

liikmesriigid on lubanud nende liikumist kooskõlas otsuse 2007/25/EÜ artikli 1 lõikega 1 ning

ii)

neile tehakse otsuse 2007/25/EÜ artikli 2 kohane veterinaarkontroll;

c)

määruse (EL) nr 576/2013 I lisa B osas nimetatud linnud, kes tuuakse liitu Andorrast, Fääri saartelt, Gröönimaalt, Islandilt, Liechtensteinist, Monacost, Norrast, San Marinost, Šveitsist või Vatikani Linnriigist;

d)

määruse (EL) nr 576/2013 I lisa B osas nimetatud liikidesse kuuluvad loomad, v.a linnud.

Artikkel 12

Teave lemmikloomade kohta

1.   Kõikides liitu sisenemise kohtades esitab pädev asutus IV lisas esitatud hoiatusplakatil oleva teabe vähemalt ühes liitu sisenemise liikmesriigi ametlikus keeles, paigutades kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele nähtavale kohale silmatorkavad teadaanded.

2.   Rahvusvahelise reisijateveo ettevõtjad, sealhulgas lennujaamade ja sadamate käitajad ning raudtee-ettevõtjad nõustuvad sellega, et pädev asutus paigutab nende ruumidesse kolmandatest riikidest saabuvatele reisijatele nähtavale kohale lõikes 1 nimetatud teabe.

Artikkel 13

Määruse (EÜ) nr 206/2009 kehtetuks tunnistamine

1.   Määrus (EÜ) nr 206/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 14. detsembrist 2019.

2.   Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ja tõlgendatakse vastavalt V lisa vastavustabelile.

Artikkel 14

Määruse (EL) nr 142/2011 muutmine

Määruse (EL) nr 142/2011 artikli 27 lõige 2 jäetakse välja.

Artikkel 15

Jõustumine ja kohaldamise kuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. oktoober 2019

Komisjoni nimel

president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiiv 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted (EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrus (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta (ELT L 317, 4.11.2014, lk 35).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 576/2013 lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 998/2003 (ELT L 178, 28.6.2013, lk 1).

(6)  Komisjoni 28. juuni 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 577/2013, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 576/2013 ettenähtud identifitseerimisdokumentide näidiseid koerte, kasside ja valgetuhkrute mittekaubanduslikuks liikumiseks, territooriumide ja kolmandate riikide loetelude kehtestamist ning nõudeid teatavatele tingimustele vastavust tõendavate deklaratsioonide vormi, kujunduse ja keelte kohta (ELT L 178, 28.6.2013, lk 109).

(7)  Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta otsus 2007/25/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripiga ja omanikega kaasas olevate lemmiklindude liikumisega ühendusse (ELT L 8, 13.1.2007, lk 29).

(8)  Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).

(9)  Komisjoni 5. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 206/2009, milles käsitletakse isiklikuks tarbimiseks ettenähtud loomsete saaduste ühendusse toomist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 136/2004 (ELT L 77, 24.3.2009, lk 1).

(10)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus) (ELT L 84, 31.3.2016, lk 1).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).


I LISA

1. OSA

Artikli 7 punktis a nimetatud kaupade loetelu

1.

Väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja eriotstarbelised ravitoidud, tingimusel et

i)

neid ei pea enne avamist jahutama;

ii)

need on lõpptarbijale müümiseks ettenähtud pakendis kaubanduslikud margitooted ning

iii)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

2.

Tervisega seotud põhjustel vajalik lemmikloomatoit, tingimusel et see

i)

on ette nähtud reisijaga kaasas oleva lemmiklooma jaoks;

ii)

on pika säilivusajaga;

iii)

on otse lõpptarbijale müümiseks ettenähtud pakendis kaubanduslik margitoode ning

iv)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

2. OSA

Artikli 7 punkti c kohaselt piiripunktis tehtavast ametlikust kontrollist vabastamata kaupade loetelu

Kombineeritud nomenklatuuri kood (1)

Kirjeldus

Kvalifitseerumine ja selgitus

ex grupp 2

(0201–0210)

Liha ja söödav rups

Kõik, välja arvatud konnakoivad (CN-kood 0208 90 70 )

0401–0406

Piimatooted

Kõik

ex 0504 00 00

Loomasooled, -põied ja -maod (v.a kalade omad), terved või tükeldatud, värsked, jahutatud, külmutatud, soolatud, soolvees, kuivatatud või suitsutatud

Kõik, välja arvatud ümbrised

ex 0511

Mujal nimetamata loomsed tooted; määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa 2. osa 1. jaotise 1. või 3. grupi surnud loomad, inimtoiduks kõlbmatud

Ainult lemmikloomatoit

1501 00

Searasv ja -rasvkude (k.a seapekk) ning kodulinnurasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 0209 või 1503 kuuluv

Kõik

1502 00

Veise-, lamba- või kitserasv ja -rasvkude, v.a rubriiki 1503 kuuluv

Kõik

1503 00

Rasvasteariin, sulatatud searasva õli, oleosteariin, oleoõli ja rasvõli (emulgeerimata, segamata või muul viisil töötlemata)

Kõik

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

Kõik

1601 00

Vorstid jms tooted lihast, rupsist või verest; nende baasil valmistatud toiduained

Kõik

1602

Muud lihast, rupsist või verest tooted või konservid

Kõik

1702 11 00

1702 19 00

Laktoos ja laktoosisiirup

Kõik

ex 1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal nimetamata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, canneloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 (1) nimetatud tooted

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2005

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2104

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

Ainult piima sisaldavad tooted

ex 2106

Mujal nimetamata toiduvalmistised

Ainult liha ja/või piima sisaldavad tooted

ex 2309

Loomasöödana kasutatavad tooted

Ainult lemmikloomatoit, koerte närimiskondid ja valmistoidud, mis sisaldavad liha ja/või piima

Märkused:

1.

veerg: kui kontrollida on vaja üksnes teatav osa mis tahes koodi alla kuuluvatest toodetest ja kaupade nomenklatuuris puudub kõnealuse koodi all konkreetne alajaotis, lisatakse koodile „ex“ (näiteks ex19 01: kontrollida tuleb ainult liha ja/või piima sisaldavaid tooteid).

2.

veerg: kasutatakse kaupade kirjeldusi, mis on sätestatud nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa kirjelduse veerus.

3.

veerg: selles veerus täpsustatakse hõlmatud tooteid.


(1)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(2)  Rubriigi 2006 sõnastus on järgmine: „Köögiviljad, puuviljad, pähklid, puuviljakoored jm taimeosad, suhkrus säilitatud (nõrutatud ja kuivanud, glasuuritud või suhkrustatud)“.


II LISA

Artikli 8 lõikes 1 osutatud hoiatusplakatid

Hoiatusplakatid leiab veebilehelt

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


III LISA

Artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud teave

Image 5

Vältige loomade nakkushaiguste toomist ELi!

Loomsed saadused võivad sisaldada patogeene, mis põhjustavad nakkushaigusi

Haiguste ELi sissetoomise ohu tõttu on teatavate loomsete saaduste ELi toomise suhtes kehtestatud range kord. Seda korda ei kohaldata loomsete saaduste suhtes, mis liiguvad ELi liikmesriikide vahel, ega nende suhtes, mis tuuakse väikeses koguses ja isiklikuks tarbimiseks sisse Andorrast, Islandilt, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost või Šveitsist.

Kõik eeskirjadele mittevastavad loomsed saadused tuleb ELi saabumisel loovutada ametlikuks kõrvaldamiseks. Selliste toodete deklareerimata jätmine võib kaasa tuua trahvi või kriminaalvastutusele võtmise.

Järgmisi kaupu võib ELi sisse tuua üksnes juhul, kui punktides 2, 3 ja 5 loetletud kaupade kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta.

Kui kaubad on pärit Fääri saartelt või Gröönimaalt, siis ei tohi punktides 1, 2, 3 ja 5 nimetatud kaupade kogukaal ületada kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta.

1.Väikesed liha ja piima ning nendest valmistatud toodete kogused (v.a väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ning eriotstarbelised ravitoidud ja tervisega seotud põhjustel vajalik lemmikloomatoit)

ELi võib tuua või saata üksnes isiklikuks tarbimiseks mõeldud liha ja piima ning nendest valmistatud tooteid (v.a väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoit ning eriotstarbeline ravitoit ja tervisega seotud põhjustel vajalik lemmikloomatoit), juhul kui need on pärit Fääri saartelt või Gröönimaalt, tingimusel et nende kaal ei ületa 10 kilogrammi inimese kohta.

2.Väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja eriotstarbelised ravitoidud

ELi võib isiklikuks tarbimiseks tuua või saata väikelaste pulbrilisi piimasegusid, lastetoitusid ja eriotstarbelisi ravitoitusid, tingimusel et:

need on pärit Fääri saartelt või Gröönimaalt ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta ning

a)

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

b)

toode on pakendis kaubanduslik margitoode ja

c)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses

need on pärit muudest riikidest (v.a Fääri saartelt või Gröönimaalt) ja nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta ning

a)

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

b)

toode on pakendis kaubanduslik margitoode ja

c)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

3.Tervisega seotud põhjustel vajalik lemmikloomatoit

ELi võib isiklikuks tarbimiseks tuua või saata tervisega seotud põhjustel vajalikku lemmikloomatoitu, tingimusel et

see on pärit Fääri saartelt või Gröönimaalt ja et selle kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta ning

a)

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

b)

toode on pakendis kaubanduslik margitoode ja

c)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses

see on pärit muudest riikidest (v.a Fääri saartelt või Gröönimaalt) ja selle kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta ning

a)

toodet ei pea enne tarbimist jahutama;

b)

toode on pakendis kaubanduslik margitoode ja

c)

pakend on avamata, kui see ei ole parasjagu kasutuses.

4.Väikesed isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalandustoodete kogused

ELi võib tuua või saata isiklikuks tarbimiseks ettenähtud kalandustooteid (sh värske, kuivatatud, küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala, teatavad karplased, nagu krevetid, vähid, mitteelusad rannakarbid ja austrid) tingimusel, et

värske kala on roogitud;

kalandustoodete kaal ei ületa kaalupiirangut 20 kilogrammi inimese kohta või ühe kala kaalu, olenevalt sellest, kumb kaal on suurem.

Kõnealuseid piiranguid ei kohaldata Fääri saartelt või Gröönimaalt pärit kalandustoodete suhtes.

5.Väikesed muude inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste kogused

ELi võib tuua või saata muid loomseid saadusi, nagu mesi, elusad austrid, rannakarplased ja teod, tingimusel et

need on pärit Fääri saartelt või Gröönimaalt ja nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 10 kilogrammi inimese kohta;

need on pärit muudest riikidest (v.a Fääri saartelt või Gröönimaalt) ja et nende kogukaal ei ületa kaalupiirangut 2 kilogrammi inimese kohta.

Arvestada tuleb seda, et loomseid saadusi võib väikestes kogustes ELi tuua või saata mitme eespool nimetatud viie kategooria hulgast (vt punktid 1–5), tingimusel et need vastavad iga asjaomase kategooria kohta esitatud nõuetele.

6.Suuremad loomsete saaduste kogused

Suuremaid loomsete saaduste koguseid võib ELi tuua või saata ainult siis, kui need vastavad kaubasaadetisi käsitlevatele nõuetele, mis hõlmavad

ELi asjakohasel ametlikul sertifikaadil märgitud sertifitseerimisnõudeid;

ELi saabumisel ELi piiripunktile kaupade ja nõuetekohaste dokumentide esitamist.

7.Nõuetest vabastatud tooted

Punktides 1–6 sätestatud eeskirjadest on vabastatud järgmised tooted:

leiva- ja saiatooted, koogid, küpsised, vahvlid, kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted jms röstitud tooted, mis sisaldavad alla 20 % töödeldud piima- ja munatooteid ning mida on töödeldud vastavalt komisjoni otsuse 2007/275/EÜ (1) artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktile i;

kondiitritooted (sh kompvekid) ja šokolaad, mis sisaldavad alla 50 % töödeldud piima- ja munatooteid ning mida on töödeldud vastavalt otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktile i;

lõpptarbija jaoks pakendatud toidulisandid, mis sisaldavad väikeses koguses (kokku alla 20 %) töödeldud loomseid saadusi (sh glükoosamiin, kondroitiin ja/või kitosaan), välja arvatud lihatooted;

kalaga täidetud oliivid;

pasta ja nuudlid, mida ei ole segatud ega täidetud töödeldud lihatootega, mis sisaldavad alla 50 % töödeldud piima- ja munatooteid ning mida on töödeldud vastavalt otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktile i;

lõpptarbija jaoks pakendatud puljongitooted ning lõhna- ja maitseained, mis sisaldavad alla 50 % kalaõlisid, -pulbreid või -ekstrakte ning mida on töödeldud vastavalt otsuse 2007/275/EÜ artikli 6 lõike 1 punkti a alapunktile i.


(1)  Komisjoni 17. aprilli 2007. aasta otsus 2007/275/EÜ, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 91/496/EMÜ ja 97/78/EÜ alusel piiripunktides kontrollitavate loomade ja toodete loetelusid (ELT L 116, 4.5.2007, lk 9).


IV LISA

Artiklis 12 osutatud hoiatusplakat

Hoiatusplakati leiab veebilehelt

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


V LISA

Artikli 13 lõikes 2 osutatud vastavustabel

Määrus (EÜ) nr 206/2009

Käesolev määrus

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 2

Artikli 1 lõige 3

Artikli 1 lõige 4

Artikli 2 lõike 1 punkt a

Artikli 2 lõike 1 punkt b

Artikli 2 lõike 1 punkt c

Artikli 2 lõike 1 punkt d

Artikli 2 lõike 2 punkt a

Artikli 2 lõike 2 punkt b

Artikli 2 lõige 3

Artikli 3 lõige 1

Artikli 3 lõige 2

Artikli 3 lõige 3

Artikli 3 lõike 4 punkt a

Artikli 3 lõike 4 punkt b

Artikkel 4

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõige 2

Artikli 5 lõige 3

Artikli 6 lõike 1 punkt a

Artikli 6 lõike 1 punkt b

Artikli 6 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

I lisa 1. osa

I lisa 2. osa

II lisa 1. osa

II lisa 2. osa

III lisa

IV lisa

V lisa

VI lisa

VII lisa

__

Artikli 7 punktid e ja f ning artikli 10 lõige 1

__

__

__

Artikli 7 punkt a ja artikli 10 lõige 1

Artikli 7 punkt b ja artikli 10 lõige 1

Artikli 7 punkt c ja artikli 10 lõige 1

__

Artikli 7 punkt a ja artikli 10 lõige 1

Artikli 7 punkt g ja artikli 10 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 1

Artikli 8 lõige 2

Artikli 8 lõige 1

__

Artikli 8 lõike 3 punkt a ja artikli 10 lõige 3

Artikli 9 lõige 1 ja artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõike 2 punktid a ja b ning artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõike 2 punkt c ja artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõike 3 punkt a ja artikli 10 lõige 2

Artikli 9 lõike 3 punkt b ja artikli 10 lõige 2

__

__

__

__

__

__

__

I lisa 2. osa

I lisa 2. osa

I lisa 1. osa punkt 1

I lisa 1. osa punkt 2

II lisa

III lisa

__

__

__


Top