EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2122

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2122 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 142/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/7006

OJ L 321, 12.12.2019, p. 45–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2122/oj

12.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/45


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2122

(2019. gada 10. oktobris),

ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 142/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 48. panta b), c), d), e) un f) punktu, 53. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punktu un 77. panta 1. punkta k) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2017/625 48. pants pilnvaro Komisiju pieņemt noteikumus, ar ko noteiktu kategoriju dzīvniekus un preces atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, ja šāds atbrīvojums ir pamatots. Regulas (ES) 2017/625 53. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punkts pilnvaro Komisiju pieņemt noteikumus par tādiem konkrētiem kontroles uzdevumiem attiecībā uz pasažieru personīgo bagāžu, ko veic muitas dienesti vai citas publiskās iestādes, ciktāl šādi uzdevumi jau neietilpst minēto iestāžu atbildības jomā.

(2)

Šie noteikumi ir cieši saistīti, un vairākus no tiem ir paredzēts piemērot vienlaicīgi. Vienkāršības un pārredzamības labad, kā arī nolūkā atvieglot noteikumu piemērošanu un izvairīties no noteikumu vairošanas, tie būtu jānosaka ar vienu tiesību aktu, nevis jāizdod vairāki atsevišķi tiesību akti ar daudzām mijnorādēm un dublēšanās risku. Šiem noteikumiem bieži ir kopīgs mērķis un tajos noteiktas papildu darbības, kas jāveic operatoriem un kompetentajām iestādēm. Tādēļ ir lietderīgi šos noteikumus apvienot vienā deleģētajā regulā.

(3)

Ja tiek pieņemti noteikumi par atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, būtu jāparedz nosacījumi, piemēram, pienācīga kontroles kārtība, lai nodrošinātu, ka, šādus dzīvniekus un preces ievedot Savienībā, netiek radīts nepieļaujams risks sabiedrības, dzīvnieku un augu veselībai.

(4)

Padomes Direktīvā 97/78/EK (2) jau ir noteikti atbrīvojumi no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos attiecībā uz produktiem, kuri veido daļu no ceļotāja personīgās bagāžas, produktiem, kuri atrodas uz starptautiskā transportlīdzekļa klāja un ir paredzēti apkalpes un pasažieru patēriņam, un produktiem, kurus sīksūtījumu veidā nosūta privātpersonām. Ņemot vērā to, ka Direktīvu 97/78/EK no 2019. gada 14. decembra atceļ, juridiskās skaidrības labad un šādu atbrīvojumu konsekventas piemērošanas nodrošināšanai šajā regulā ir lietderīgi noteikt šādu atbrīvojumu piešķiršanas noteikumus. Šie atbrīvojumi attiecas uz noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, kuras, lai gan tiek ievestas Savienībā, nav paredzēts laist tirgū.

(5)

Lai nodrošinātu Savienības tiesību aktu konsekvenci, dalībvalstīm būtu jāturpina veikt attiecīgas uz riskiem balstītas kontroles nolūkā novērst dažu invazīvu svešzemju sugu introdukciju Savienībā, kā prasīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1143/2014 (3).

(6)

Lai veicinātu zinātnisku darbību popularizēšanu, ir pamatoti noteiktu kategoriju dzīvniekus un preces, kas paredzētas zinātniskiem mērķiem, atbrīvot no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos.

(7)

Augi, augu produkti un citi objekti, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) apakšpunktā un paredzēti zinātniskiem mērķiem, saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem būtu jāatbrīvo no identitātes un fiziskajām kontrolpārbaudēm robežkontroles punktos, jo pienācīgi aizsardzības pasākumi ir noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 (4) 48. pantu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 48. panta d) un e) punktu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos būtu jāatbrīvo produkti, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas un paredzēti personīgam patēriņam vai lietošanai, un nelieli preču sūtījumi fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū. Dalībvalstīm būtu jāveic uz risku balstītas kontroles attiecībā uz nelieli tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū. Nosakot pasākumus, kas reglamentē šādu sūtījumu vai produktu ievešanu, būtu jāņem vērā iespējamais risks, ka ar dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Savienībā var tikt introducēti patogēni vai slimības.

(9)

Lai nodrošinātu, ka riski sabiedrības, cilvēku un dzīvnieku veselībai tiek samazināti līdz minimumam, dalībvalstīm vismaz reizi gadā būtu jāpārskata savi īpašie kontroļu mehānismi un darbības attiecībā uz precēm, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas, un katru gadu pēc galvenās ceļošanas sezonas šie mehānismi un darbības būtu jāatjaunina.

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 576/2013 (5) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 (6) paredz noteikumus par konkrētu sugu lolojumdzīvniekiem, kas pavada savu īpašnieku vai pilnvarotu personu nekomerciālas pārvietošanas laikā uz Savienību no trešām valstīm. Pēc iespējas būtu jāsamazina administratīvais slogs, kas saistīts ar šādu pārvietošanu, vienlaikus nodrošinot pietiekamu drošības līmeni attiecībā uz cilvēku un dzīvnieku veselības riskiem, kas ir saistīti ar šādu pārvietošanu. Turklāt dalībvalstīm būtu jāatļauj lolojumputnu pārvietošana uz Savienību vienīgi saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2007/25/EK (7).

(11)

Regulas (ES) 2017/625 48. panta f) punkts pilnvaro Komisiju pieņemt noteikumus, ar ko lolojumdzīvniekus, kurus tur privātos nekomerciālos nolūkos, atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos. Šajā regulā paredzētajiem atbrīvojumu piešķiršanas noteikumiem nevajadzētu ietekmēt dalībvalstu pienākumu veikt oficiālās kontroles, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu atbilstību Regulai (ES) Nr. 1143/2014 un Komisijas Regulai (EK) Nr. 865/2006 (8).

(12)

Lai iedzīvotājiem sniegtu skaidru un pieejamu informāciju par noteikumiem, kas piemērojami noteiktu sugu lolojumdzīvnieku nekormerciālai pārvietošanai uz Savienību, dalībvalstīm būtu jānosaka pienākums darīt šādu informāciju pieejamu sabiedrībai.

(13)

Dzīvnieku slimību un patogēnu introdukcijas radītā sabiedrības un dzīvnieku veselības riska līmenis ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, no produkta veida, dzīvnieku sugas, no kuras produkti iegūti, un patogēnu klātbūtnes iespējamības. Šādu risku novēršanai Komisijas Regulā (EK) Nr. 206/2009 (9) ir noteikti visaptveroši Savienības noteikumi, kas paredzēti, lai nepieļautu dzīvnieku slimību un patogēnu introdukciju. Ņemt vērā to, ka šī regula nosaka noteikumus, kas ietverti Komisijas Regulā (EK) Nr. 206/2009, minētā regula būtu jāatceļ no šīs regulas piemērošanas dienas.

(14)

Komisijas Regula (ES) Nr. 142/2011 (10) būtu jāgroza attiecībā uz dažu pētniecības un diagnostikas paraugu atbrīvošanu no veterinārajām pārbaudēm robežkontroles punktos, jo šis noteikuma priekšmets ir ietverts šajā regulā.

(15)

Regulu (ES) 2017/625 piemēro no 2019. gada 14. decembra. Līdz ar to šajā regulā paredzētie noteikumi arī būtu jāpiemēro no minētās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem noteiktu kategoriju dzīvniekus un preces atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos un kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem muitas dienesti vai citas publiskās iestādes var veikt konkrētus kontroles uzdevumus attiecībā uz pasažieru personīgo bagāžu, ciktāl šādi uzdevumi jau neietilpst minēto iestāžu atbildības jomā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pētniecības un diagnostikas paraugi” ir Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 38. punktā definētie pētniecības un diagnostikas paraugi;

2)

IMSOC” ir Informācijas pārvaldības sistēma oficiālo kontroļu vajadzībām, kas minēta Regulas (ES) 2017/625 131. pantā;

3)

“svaigi zvejniecības produkti” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.5. punktā definētie svaigie zvejniecības produkti (11);

4)

“sagatavoti zvejniecības produkti” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 3.6. punktā definētie sagatavotie zvejniecības produkti;

5)

“apstrādāti zvejniecības produkti” ir Regulas (EK) Nr. 853/2004 I pielikuma 7.4. punktā definētie apstrādātie zvejniecības produkti;

6)

“lolojumdzīvnieks” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 (12) 4. panta 11. punktā definētais lolojumdzīvnieks;

7)

“nekomerciāla pārvietošana” ir Regulas (ES) 2016/429 4. panta 14. punktā definētā nekomerciālā pārvietošana;

8)

“lolojumdzīvnieku barība” ir Regulas (ES) Nr. 142/2011 I pielikuma 19. punktā definētā lolojumdzīvnieku barība.

3. pants

Zinātniskiem mērķiem paredzēti dzīvnieki

1.   Bezmugurkaulniekus, kas paredzēti tādiem zinātniskiem mērķiem kā pētniecība, izglītības darbības vai pētniecība, kas saistīta ar produktu izstrādi, atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, izņemot kontroles, ko veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. panta 2. punktu, ja:

a)

tie atbilst dzīvnieku veselības prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta d) apakšpunktā minētajos noteikumos;

b)

to ievešanu Savienībā šim nolūkam iepriekš atļāvusi galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde;

c)

kad ir pabeigtas darbības zinātniskiem mērķiem, bezmugurkaulniekus un no tiem atvasinātos produktus, izņemot zinātniskiem mērķiem izmantotos daudzumus, likvidē vai nosūta atpakaļ uz izcelsmes trešo valsti.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro medus bitēm (Apis mellifera), kamenēm (Bombus spp), ūdens gliemjiem, kas pieder pie tipa Mollusca, un ūdens vēžveidīgajiem, kas pieder pie apakštipa Crustacea.

4. pants

Pētniecības un diagnostikas paraugi

1.   Kompetentā iestāde no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos drīkst atbrīvot pētniecības un diagnostikas paraugus, ja:

a)

galamērķa dalībvalsts kompetentā iestāde paraugu lietotājam ir iepriekš izsniegusi atļauju to ievešanai Savienībā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 142/2011 27. panta 1. punktu, un šī atļauja ir reģistrēta oficiālā dokumentā, ko sagatavojusi minētā iestāde;

b)

tiem ir pievienots a) punktā minētais oficiālais dokuments vai tā kopija, līdz tie nonāk pie a) punktā minētā lietotāja vai c) punktā minētajā gadījumā – ievešanas robežkontroles punktā;

c)

ja paraugus Savienībā ieved caur dalībvalsti, kas nav galamērķa dalībvalsts, operators tos uzrāda robežkontroles punktā.

2.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajā gadījumā robežkontroles punkta kompetentā iestāde, izmantojot IMSOC, informē galamērķa dalībvalsts kompetento iestādi par paraugu ievešanu.

5. pants

Augi, augu produkti un citi objekti, kas paredzēti zinātniskiem mērķiem

1.   Augus, augu produktus un citus objektus, ja tie paredzēti zinātniskiem mērķiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 48. panta 1. punktu, atbrīvo no identitātes un fiziskajām kontrolpārbaudēm robežkontroles punktos, izņemot kontroles, ko veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. panta 2. punktu.

2.   Tā robežkontroles punkta kompetentā iestāde, caur kuru sūtījumu pirmoreiz ieved, veic Regulas (ES) 2016/2031 48. panta 1. punktā minētās atļaujas dokumentu kontrolpārbaudi. Ja konstatē neatbilstību vai ir aizdomas par to, tā robežkontroles punkta kompetentā iestāde, caur kuru tos pirmoreiz ieved, var veikt sūtījuma identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes vai pieprasīt, lai šādas kontrolpārbaudes veiktu par kompetentās iestādes nozīmētās karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksu atbildīgā persona.

3.   Ja tā robežkontroles punkta kompetentā iestāde, caur kuru sūtījumu pirmoreiz ieved, pieprasa, lai identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes veiktu par kompetentās iestādes nozīmētās karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksu atbildīgā persona, tā robežkontroles punkta kompetentā iestāde, caur kuru sūtījumu pirmoreiz ieved, ar IMSOC starpniecību informē karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksa kompetento iestādi par dokumentu kontrolpārbaudes rezultātiem un par sūtījuma tālāku nosūtīšanu uz karantīnas staciju vai norobežošanas kompleksu. Karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksa kompetentā iestāde, izmantojot IMSOC, informē tā robežkontroles punkta kompetento iestādi, caur kuru sūtījumu pirmoreiz ieved, par sūtījuma saņemšanu karantīnas stacijā vai norobežošanas kompleksā. Karantīnas stacijas vai norobežošanas kompleksa kompetentā iestāde veic identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes.

6. pants

Tādi dzīvnieku izcelsmes produkti un salikti produkti, kas atrodas starptautiskos transportlīdzekļos, ko neizkrauj un kas ir paredzēti apkalpes locekļu un pasažieru patēriņam

1.   Dzīvnieku izcelsmes produktus un saliktus produktus atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, ja:

a)

tie atrodas starptautiskos transportlīdzekļos un ir paredzēti apkalpes locekļu un pasažieru patēriņam; un

b)

tie netiek izkrauti Savienības teritorijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto preču tieša pārkraušana, ostā pārkraujot no viena starptautiska transportlīdzekļa citā starptautiskā transportlīdzeklī, ir atbrīvota no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, ja:

a)

pārkraušana notiek ar robežkontroles punkta kompetentās iestādes piekrišanu; un

b)

tā notiek muitas uzraudzībā.

3.   Operators, kas ir atbildīgs par 1. punktā minētajām precēm, pieprasa 2. punkta a) apakšpunktā minēto piekrišanu pirms šo preču pārkraušanas no viena starptautiska transportlīdzekļa citā starptautiskā transportlīdzeklī.

7. pants

Preces, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas un ir paredzētas personīgam patēriņam vai lietošanai

Dzīvnieku izcelsmes produktus, saliktus produktus, no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem atvasinātus produktus, augus, augu produktus un citus objektus, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas un ir paredzēti personīgam patēriņam vai lietošanai, atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, ja tie ietilpst vismaz vienā no šīm kategorijām:

a)

preces, kas iekļautas I pielikuma 1. daļā, ja to kopējais svars nepārsniedz 2 kg ierobežojumu;

b)

ķidāti, svaigi zvejniecības produkti vai sagatavoti zvejniecības produkti, vai apstrādāti zvejniecības produkti, ja to kopējais svars nepārsniedz 20 kg ierobežojumu vai vienas zivs svaru atkarībā no tā, kurš svars ir lielāks;

c)

preces, kas nav minētas šā panta a) un b) punktā un I pielikuma 2. daļā, ja to kopējais svars nepārsniedz 2 kg ierobežojumu;

d)

augi, izņemot stādīšanai paredzētus augus, augu produkti un citi objekti;

e)

preces, izņemot stādīšanai paredzētus augus, kas ievestas no Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno vai Šveices;

f)

zvejniecības produkti, kas ievesti no Fēru Salām vai Grenlandes;

g)

preces, izņemot stādīšanai paredzētus augus un zvejniecības produktus, kas ir no Fēru Salām vai Grenlandes, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 kg ierobežojumu.

8. pants

Informācija par precēm, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas un ir paredzētas personīgam patēriņam vai lietošanai

1.   Visos Savienībā ievešanas punktos kompetentā iestāde vietās, kas ir labi redzamas pasažieriem, kuri ierodas no trešām valstīm un vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā notiek ievešana Savienībā, izvieto informāciju, kas attēlota kādā no II pielikumā iekļautajiem plakātiem.

2.   Kompetentā iestāde var papildināt 1. punktā minēto informāciju ar papildu informāciju, tostarp norādot:

a)

III pielikumā izklāstīto informāciju;

b)

informāciju, kas attiecas uz vietējiem apstākļiem.

3.   Starptautiskie pasažieru pārvadātāji, tostarp lidostu, ostu un dzelzceļa operatori un ceļojumu aģentūras:

a)

pievērš klientu uzmanību šajā pantā un 7. pantā paredzētajiem noteikumiem, jo īpaši sniedzot II un III pielikumā izklāstīto informāciju;

b)

piekrīt, ka kompetentā iestāde izvieto 1. un 2. punktā minēto informāciju attiecīgā operatora telpās tādās vietās, kas ir labi redzamas pasažieriem, kuri ierodas no trešām valstīm.

9. pants

Konkrētas oficiālās kontroles precēm, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas

1.   Attiecībā uz precēm, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas, kompetentās iestādes, muitas dienesti vai citas atbildīgās publiskās iestādes sadarbībā ar ostu, lidostu un dzelzceļa operatoriem un operatoriem, kuri ir atbildīgi par citiem ievešanas punktiem, organizē konkrētas oficiālās kontroles Savienībā ievešanas punktos. Šīs konkrētās oficiālās kontroles balstās uz risku un ir efektīvas.

2.   Šā panta 1. punktā minētās kontroles veic:

a)

jo īpaši ar mērķi konstatēt 7. pantā minēto preču klātbūtni;

b)

nolūkā pārbaudīt, vai ir izpildīti 7. pantā noteiktie nosacījumi; un

c)

ar atbilstīgiem līdzekļiem, kas var ietvert skenēšanas aprīkojuma vai īpaši apmācītu meklētājsuņu izmantošanu, lai izskatītu lielu daudzumu preču.

3.   Kompetentās iestādes, muitas dienesti vai citas atbildīgās publiskās iestādes, kas veic konkrētas oficiālās kontroles:

a)

tiecas identificēt preces, kas neatbilst 7. pantā noteiktajiem noteikumiem;

b)

nodrošina, ka neatbilstīgās preces tiek aizturētas un iznīcinātas saskaņā ar valsts tiesību aktiem un attiecīgā gadījumā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (13) 197.–199. pantu;

c)

vismaz reizi gadā līdz 1. oktobrim pārskata savus piemērotos mehānismus un darbības, nosaka panākto atbilstības līmeni un, pamatojoties uz risku, vajadzības gadījumā pielāgo minētos mehānismus un darbības, lai sasniegtu 2. punkta a) un b) apakšpunktā noteiktos mērķus.

4.   Šā panta 3. punkta c) apakšpunktā minētā pārskatīšana nodrošina, ka riski sabiedrības, cilvēku un dzīvnieku veselībai tiek samazināti līdz minimumam.

Pārskatīšanā ņem vērā:

a)

datus, kas savākti par to sūtījumu aptuveno skaitu, kuri neatbilst 7. pantā paredzētajiem noteikumiem;

b)

veikto konkrēto oficiālo kontroļu skaitu;

c)

tādu aizturēto un iznīcināto sūtījumu kopējo skaitu, kuri atrasti pasažieru personīgajā bagāžā un kuri neatbilst 7. panta noteikumiem; un

d)

jebkuru citu būtisku informāciju.

10. pants

Nelieli tādu preču sūtījumi fiziskām personām, kuras nav paredzēts laist tirgū

1.   Tādu dzīvnieku izcelsmes produktu, saliktu produktu, no dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem atvasinātu produktu, augu, augu produktu un citu objektu nelielus sūtījumus fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, ja tie ietilpst vismaz vienā no 7. pantā minētajām kategorijām.

2.   Dalībvalstis veic minēto preču konkrētas oficiālās kontroles saskaņā ar 9. pantu.

3.   Pasta pakalpojumu sniedzēji pievērš klientu uzmanību 1. punktā paredzētajiem noteikumiem, jo īpaši sniedzot III pielikumā izklāstīto informāciju.

11. pants

Lolojumdzīvnieki

Lolojumdzīvniekus, ko ieved Savienībā nekomerciālas pārvietošanas laikā, atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, izņemot oficiālās kontroles, ko veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1143/2014 15. panta 2. punktu, un oficiālās kontroles, ko veic, lai pārbaudītu atbilstību Regulas (EK) Nr. 865/2006 57. panta 1. punktam; proti, šādus dzīvniekus:

a)

Regulas (ES) Nr. 576/2013 I pielikuma A daļā uzskaitīto sugu dzīvniekus, kas:

i)

atbilst Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. vai 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem un tiek pārvietoti no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikuma 1. daļā minētas teritorijas vai trešās valsts, ar nosacījumu, ka tiem tiek veiktas dokumentu un identitātes kontrolpārbaudes saskaņā ar 33. pantu un attiecīgā gadījumā standarta izlases pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 3. punktu; vai

ii)

atbilst Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 1. vai 2. punktā noteiktajiem nosacījumiem un tiek pārvietoti no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 II pielikuma 2. daļā minētas teritorijas vai trešās valsts, ar nosacījumu, ka tiem tiek veiktas dokumentu un identitātes kontrolpārbaudes saskaņā ar 34. pantu un attiecīgā gadījumā standarta izlases pārbaudes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 576/2013 5. panta 3. punktu; vai

iii)

atbilst Regulas (ES) Nr. 576/2013 10. panta 3. punktā noteiktajiem nosacījumiem, ja tiem tiek veiktas kontrolpārbaudes saskaņā ar minētās regulas 10. panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto atļauju un minētās regulas 10. panta 3. punkta b) apakšpunktā minētajām prasībām; vai

iv)

atbilst Regulas (ES) Nr. 576/2013 32. pantā noteiktajiem nosacījumiem, ja tiem tiek veiktas kontrolpārbaudes saskaņā ar minētās regulas 32. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto atļauju;

b)

Regulas (ES) Nr. 576/2013 I pielikuma B daļā uzskaitītos putnus, ar nosacījumu, ka:

i)

to pārvietošanu dalībvalstis ir atļāvušas saskaņā ar Lēmuma 2007/25/EK 1. panta 1. punktu; un

ii)

tiem tiek veiktas veterinārās pārbaudes saskaņā ar Lēmuma 2007/25/EK 2. pantu;

c)

Regulas (ES) Nr. 576/2013 I pielikuma B daļā uzskaitītos putnus, ko uz Savienību pārvieto no Andoras, Fēru Salām, Grenlandes, Islandes, Lihtenšteinas, Monako, Norvēģijas, Sanmarīno, Šveices un Vatikāna Pilsētvalsts;

d)

Regulas (ES) Nr. 576/2013 I pielikuma B daļā uzskaitīto sugu dzīvniekus, izņemot putnus.

12. pants

Informācija par lolojumdzīvniekiem

1.   Visos Savienībā ievešanas punktos kompetentā iestāde vietās, kas ir labi redzamas pasažieriem, kuri ierodas no trešām valstīm, un vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā notiek ievešana Savienībā, izvieto informāciju, kas attēlota IV pielikumā iekļautajā plakātā.

2.   Starptautiskie pasažieru pārvadātāji, tostarp lidostu, ostu un dzelzceļa operatori piekrīt, ka kompetentā iestāde izvieto 1. punktā minēto informāciju attiecīgo operatoru telpās tādās vietās, kas ir labi redzamas pasažieriem, kuri ierodas no trešām valstīm.

13. pants

Regulas (EK) Nr. 206/2009 atcelšana

1.   Regulu (EK) Nr. 206/2009 atceļ no 2019. gada 14. decembra.

2.   Atsauces uz atcelto tiesību aktu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu V pielikumā.

14. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 142/2011

Regulas (EK) Nr. 142/2011 27. panta 2. punktu svītro.

15. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīva 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1143/2014 par invazīvu svešzemju sugu introdukcijas un izplatīšanās profilaksi un pārvaldību (OV L 317, 4.11.2014., 35. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (ES) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par Regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu (OV L 178, 28.6.2013., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem (OV L 178, 28.6.2013., 109. lpp.).

(7)  Komisijas 2006. gada 22. decembra Lēmums 2007/25/EK par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēno putnu gripu un tādu lolojumputnu ievešanu Kopienā, kas ir kopā ar to īpašniekiem (OV L 8, 13.1.2007., 29. lpp.).

(8)  Komisijas 2006. gada 4. maija Regula (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(9)  Komisijas 2009. gada 5. marta Regula (EK) Nr. 206/2009 par dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Kopienā personīgam patēriņam un Regulas (EK) Nr. 136/2004 grozīšanu (OV L 77, 24.3.2009., 1. lpp.).

(10)  Komisijas 2011. gada 25. februāra Regula (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai (OV L 54, 26.2.2011., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regula (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

1. DAĻA

7. panta a) punktā minēto preču saraksts

1.

Sausais piens zīdaiņiem, zīdaiņu pārtika un īpaša pārtika, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, ar nosacījumu, ka šie produkti:

i)

pirms atvēršanas nav jāatdzesē;

ii)

ir iepakoti un patentēti zīmola produkti, kas paredzēti tiešai pārdošanai galapatērētājam; kā arī

iii)

iepakojums nav atvērts, izņemot, ja attiecīgais produkts tobrīd tiek lietots.

2.

Lolojumdzīvnieku barība, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ, ar nosacījumu, ka šie produkti:

i)

ir paredzēti lolojumdzīvniekam, kas pavada pasažieri;

ii)

ir ilgi glabājami;

iii)

ir iepakoti un patentēti zīmola produkti, kas paredzēti tiešai pārdošanai galapatērētājam; kā arī

iv)

iepakojums nav atvērts, izņemot, ja attiecīgais produkts tobrīd tiek lietots.

2. DAĻA

Tādu preču saraksts, kuras nav atbrīvotas no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, kā to paredz 7. panta c) punkts

Kombinētās nomenklatūras kods (1)

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

ex 2. nodaļa

(0201-0210)

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Visi, izņemot varžu kājiņas (KN kods 0208 90 70 )

0401-0406

Piena pārstrādes produkti

Visi

ex 0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas veselas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

Visi, izņemot zarnas

ex 0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma 2. daļas 1. sadaļas 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

Tikai lolojumdzīvnieku barība

1501 00

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos

Visi

1502 00

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

Visi

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

Visi

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

Visi

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas subproduktiem vai asinīm; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

Visi

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem vai asinīm

Visi

1702 11 00

1702 19 00

Laktoze un laktozes sīrups

Visi

ex1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 1905

Maize, mīklas izstrādājumi, tortes, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi izstrādājumi

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citādi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos (1)

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citādi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir piens

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

ex 2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Tikai lolojumdzīvnieku barība, košļājamās suņu rotaļlietas un rupja maluma miltu maisījumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti

Piezīmes

1.

1. sleja. Ja jāpārbauda tikai daži ar kādu kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, tad kodu marķē ar ““ex” (piemēram, ex19 01: jāiekļauj tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir gaļa vai piens, vai abi minētie produkti).

2.

2. sleja. Preču apraksts ir noteikts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma apraksta slejā.

3.

3. sleja. Šajā slejā ir sīka informācija par attiecīgajiem produktiem.


(1)  I pielikums Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  Pozīcija 2006 izteikta šādi: “Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas).”


II PIELIKUMS

8. panta 1. punktā minētie plakāti

Plakāti pieejami šeit:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


III PIELIKUMS

8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā informācija

Image 5

Sargājiet Eiropas Savienību no dzīvnieku infekcijas slimībām!

Dzīvnieku izcelsmes produktos var būt patogēni, kas izraisa infekcijas slimības

Pastāvot riskam, ka Eiropas Savienībā (ES) varētu ievest slimības, ir izstrādātas stingras procedūras attiecībā uz noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu ES. Šīs procedūras neattiecas uz dzīvnieku izcelsmes produktu pārvadājumiem starp ES dalībvalstīm vai to ievešanu nelielos daudzumos personīgam patēriņam no Andoras, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas, Sanmarīno un Šveices.

Ieceļojot ES, visus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas neatbilst šiem noteikumiem, nodod oficiālai iznīcināšanai. Par šādu produktu nedeklarēšanu var uzlikt naudas sodu vai saukt pie kriminālatbildības.

Šādas preces nedrīkst ievest ES, izņemot gadījumus, kad 2., 3. un 5. punktā minēto preču kopējais svars nepārsniedz ierobežojumu 2 kg uz vienu cilvēku.

Ja preces tiek ievestas no Fēru Salām vai Grenlandes, 1., 2., 3. un 5. punktā minēto preču kopējais svars nedrīkst pārsniegt ierobežojumu 10 kg uz vienu cilvēku.

1. Gaļa, piens un to produkti nelielā daudzumā (izņemot sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku un īpašu pārtiku, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, vai lolojumdzīvnieku barību, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ)

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt personīgam patēriņam paredzētus gaļas, piena un to produktu sūtījumus (izņemot sauso pienu zīdaiņiem, zīdaiņu pārtiku un īpašu pārtiku, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, vai lolojumdzīvnieku barību, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ), ievērojot nosacījumu, ka tie ir no Fēru Salām vai Grenlandes un to svars nepārsniedz 10 kg uz vienu cilvēku.

2. Sausais piens zīdaiņiem, zīdaiņu pārtika un īpaša pārtika, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt personīgam patēriņam paredzētus sausā piena zīdaiņiem, zīdaiņu pārtikas un tādas īpašas pārtikas sūtījumus, kas vajadzīga medicīnisku iemeslu dēļ, ievērojot nosacījumu, ka:

tie ir no Fēru Salām vai Grenlandes un to kopējais svars nepārsniedz ierobežojumu 10 kg uz vienu cilvēku, un ka:

a)

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē;

b)

šis produkts ir iepakots un patentēts zīmola produkts; un

c)

iepakojums nav atvērts, izņemot, ja attiecīgais produkts tobrīd tiek lietots,

tie ir no citām valstīm (izņemot Fēru Salas vai Grenlandi) un to kopējais svars nepārsniedz svara ierobežojumu 2 kg uz vienu cilvēku, un ka:

a)

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē;

b)

šis produkts ir iepakots un patentēts zīmola produkts; un

c)

iepakojums nav atvērts, izņemot, ja attiecīgais produkts tobrīd tiek lietots.

3. Lolojumdzīvnieku barība, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt personīgam patēriņam paredzētus tādas lolojumdzīvnieku barības sūtījumus, kas vajadzīga ar veselību saistītu iemeslu dēļ, ievērojot nosacījumu, ka:

tie ir no Fēru Salām vai Grenlandes un to kopējais svars nepārsniedz ierobežojumu 10 kg uz vienu cilvēku, un ka:

a)

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē;

b)

šis produkts ir iepakots un patentēts zīmola produkts; un

c)

iepakojums nav atvērts, izņemot, ja attiecīgais produkts tobrīd tiek lietots,

tie ir no citām valstīm (izņemot Fēru Salas vai Grenlandi) un to kopējais svars nepārsniedz ierobežojumu 2 kg uz vienu cilvēku, un ka:

a)

šis produkts pirms patērēšanas nav jāatdzesē;

b)

šis produkts ir iepakots un patentēts zīmola produkts; un

c)

iepakojums nav atvērts, izņemot, ja attiecīgais produkts tobrīd tiek lietots.

4. Personīgam patēriņam paredzēti zvejniecības produkti nelielā daudzumā

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt zvejniecības produktus personīgam patēriņam (tostarp svaigas, kaltētas, termiski apstrādātas, sālītas vai kūpinātas zivis un dažus vēžveidīgos, piemēram, garneles, omārus, nedzīvas gliemenes un nedzīvas austeres), ievērojot nosacījumu, ka:

svaigas zivis ir izķidātas,

zvejniecības produktu svars uz vienu cilvēku nepārsniedz 20 kg vai vienas zivs svaru atkarībā no tā, kurš svars ir lielāks.

Šie ierobežojumi neattiecas uz zvejniecības produktiem, ko ieved no Fēru Salām vai Grenlandes.

5. Citi personīgam patēriņam paredzēti dzīvnieku izcelsmes produkti nelielā daudzumā

Eiropas Savienībā drīkst ievest vai uz to sūtīt citus dzīvnieku izcelsmes produktus, piemēram, medu, dzīvas austeres, dzīvas gliemenes un gliemežus, ievērojot nosacījumu, ka

tie ir no Fēru Salām vai Grenlandes un to kopējais svars nepārsniedz 10 kg uz vienu cilvēku,

tie ir no citām valstīm (ne Fēru Salām vai Grenlandes) un to kopējais svars nepārsniedz 2 kg uz vienu cilvēku.

Eiropas Savienībā nelielā daudzumā drīkst ievest vai uz to sūtīt dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri pieder pie vairākām no iepriekš minētajām piecām kategorijām (1.–5. punkts), ar nosacījumu, ka šie produkti atbilst katrā attiecīgajā punktā skaidrotajiem noteikumiem.

6. Dzīvnieku izcelsmes produkti lielākos daudzumos

Dzīvnieku izcelsmes produktus lielākos daudzumos Eiropas Savienībā ievest vai uz to sūtīt drīkst tikai tad, ja attiecībā uz tiem ir ievērotas prasības, kas ir spēkā komerciāliem sūtījumiem, tai skaitā:

sertifikācijas prasības, kā noteikts attiecīgajā oficiālajā ES veterinārajā sertifikātā,

ievedot ES, preces un atbilstoša dokumentācija tiek uzrādīta ES robežkontroles punktā.

7. Produkti, uz kuriem attiecas atbrīvojums

1.–6. punktā paredzētos noteikumus nepiemēro šādiem produktiem:

maize, kūkas, cepumi, vafeles un zīmogvafeles, sausiņi, grauzdiņi un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi; produkti, kas satur mazāk nekā 20 % pārstrādātu piena un olu produktu un ar ko rīkojas, kā noteikts Komisijas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā (1),

konditorejas izstrādājumi un šokolāde (ieskaitot saldumus), kas satur mazāk nekā 50 % pārstrādātu piena un olu produktu un ar ko rīkojas, kā noteikts Komisijas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā,

galapatērētājam iepakotas pārtikas piedevas, kas nelielā daudzumā (kopā mazāk nekā 20 %) satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (arī glukozamīnu, hondroitīnu vai hitozānu, vai gan hondroitīnu, gan hitozānu), kuri nav gaļas produkti,

olīvas ar zivju pildījumu,

makaronu izstrādājumi un nūdeles, kas nav jauktas vai pildītas ar gaļas produktiem, kas satur mazāk nekā 50 % pārstrādātu piena un olu produktu un ar ko rīkojas, kā noteikts Komisijas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā,

galapatērētājam iepakotas gatavās zupas un smaržvielas, kas satur mazāk nekā 50 % zivju eļļu, zivju pulveru vai zivju ekstraktu un ar ko rīkojas, kā noteikts Komisijas Lēmuma 2007/275/EK 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktā.


(1)  Komisijas 2007. gada 17. aprīļa Lēmums 2007/275/EK par dzīvnieku un produktu sarakstiem, kas jāpakļauj pārbaudei robežkontroles punktos saskaņā ar Padomes Direktīvām 91/496/EEK un 97/78/EK (OV L 116, 4.5.2007., 9. lpp.).


IV PIELIKUMS

12. pantā minētais plakāts

Plakāts pieejams šeit:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


V PIELIKUMS

13. panta 2. punktā minētā atbilstības tabulā

Regula (EK) Nr. 206/2009

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

1. panta 4. punkts

2. panta 1. punkta a) apakšpunkts

2. panta 1. punkta b) apakšpunkts

2. panta 1. punkta c) apakšpunkts

2. panta 1. punkta d) apakšpunkts

2. panta 2. punkta a) apakšpunkts

2. panta 2. punkta b) apakšpunkts

2. panta 3. punkts

3. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

3. panta 4. punkta a) apakšpunkts

3. panta 4. punkta b) apakšpunkts

4. pants

5. panta 1. punkts

5. panta 2. punkts

5. panta 3. punkts

6. panta 1. punkta a) apakšpunkts

6. panta 1. punkta b) apakšpunkts

6. panta 2. punkts

6. panta 3. punkts

7. pants

8. pants

9. pants

10. pants

11. pants

I pielikuma 1. daļa

I pielikuma 2. daļa

II pielikuma 1. daļa

II pielikuma 2. daļa

III pielikums

IV pielikums

V pielikums

VI pielikums

VII pielikums

__

7. panta e) un f) punkts un 10. panta 1. punkts

__

__

__

7. panta a) punkts un 10. panta 1. punkts

7. panta b) punkts un 10. panta 1. punkts

7. panta c) punkts un 10. panta 1. punkts

__

7. panta a) punkts un 10. panta 1. punkts

7. panta g) punkts un 10. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

8. panta 1. punkts

__

8. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 10. panta 3. punkts

9. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts

9. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkts un 10. panta 2. punkts

9. panta 2. punkta c) apakšpunkts un 10. panta 2. punkts

9. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 10. panta 2. punkts

9. panta 3. punkta b) apakšpunkts un 10. panta 2. punkts

__

__

__

__

__

__

__

I pielikuma 2. daļa

I pielikuma 2. daļa

I pielikuma 1. daļas 1. punkts

I pielikuma 1. daļas 2. punkts

II pielikums

III pielikums

__

__

__


Top