EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2153

A Bizottság (EU) 2021/2153 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. augusztus 6.) az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az 575/2013/EU rendelet követelményeinek bizonyos befektetési vállalkozásokra való alkalmazásával kapcsolatos feltételeket megállapító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5780

HL L 436., 2021.12.7, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2153/oj

2021.12.7.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 436/9


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/2153 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. augusztus 6.)

az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az 575/2013/EU rendelet követelményeinek bizonyos befektetési vállalkozásokra való alkalmazásával kapcsolatos feltételeket megállapító szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU, a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i európai parlamenti és tanácsi (EU) 2019/2034 irányelvre (1) és különösen annak 5. cikke (6) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban az illetékes hatóságok előírhatják, hogy bizonyos befektetési vállalkozások ugyanolyan prudenciális bánásmódban részesüljenek, mint az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) hatálya alá tartozó hitelintézetek, és hogy feleljenek meg a 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) szerinti prudenciális felügyeletnek.

(2)

Az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában meg kell határozni, hogy amennyiben a befektetési vállalkozás olyan tevékenységeket folytat, amelyek meghaladják a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek, a pénzügyi eszközöknek az eszköz vételére irányuló kötelezettségvállalással történő jegyzési garanciavállalása és/vagy elhelyezése, a befektetőknek nyújtott hitelek vagy kölcsönök, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, forgalomban lévő értékpapírok tekintetében meghatározott négy mennyiségi küszöbérték legalább egyikét, e tevékenységeket olyan nagyságrendűnek kell tekinteni, hogy a befektetési vállalkozás csődje vagy pénzügyi nehézségei rendszerszintű kockázathoz vezethetnek.

(3)

Tekintettel a befektetési vállalkozások tevékenységeinek az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikkében említett rendszerszintű jelentőségére, valamint a pénzügyi ágazatra gyakorolt, potenciálisan jelentős dominóhatásra, az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott klíringtagnak minősülő befektetési vállalkozásokat és azon befektetési vállalkozásokat, amelyek elszámolási szolgáltatásokat nyújtanak más, nem klíringtag pénzügyi intézményeknek, figyelembe kell venni az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában.

(4)

Ez a rendelet az Európai Bankhatóság által az Európai Értékpapírpiaci Hatósággal folytatott konzultációt követően a Bizottsághoz benyújtott szabályozástechnikai standardtervezeteken alapul.

(5)

Az Európai Bankhatóság nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az ezzel összefüggésben felmerülő lehetséges költségeket és hasznot, és kikérte az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 37. cikke alapján létrehozott Banki Érdekképviseleti Csoport véleményét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tevékenységek nagyságrendje

Az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának alkalmazásában a befektetési vállalkozás tevékenységeit olyan nagyságrendűnek kell tekinteni, hogy a befektetési vállalkozás csődje vagy pénzügyi nehézségei rendszerkockázathoz vezethetnek, ha a befektetési vállalkozás túllépi az alábbi küszöbértékek bármelyikét:

a)

a nem központi szerződő félen keresztül elszámolt, tőzsdén kívüli származtatott ügyletek esetében: 50 milliárd EUR teljes bruttó névérték;

b)

a pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, az eszköz vételére irányuló kötelezettségvállalással történő jegyzési garanciavállalás és/vagy elhelyezés esetében: 5 milliárd EUR összérték;

c)

a befektetőknek nyújtott, ügyletek lebonyolítását lehetővé tevő hitelek vagy kölcsönök esetében: 5 milliárd EUR összérték; valamint

d)

a hitelviszonyt megtestesítő, forgalomban lévő értékpapírok esetében: 5 milliárd EUR összérték.

2. cikk

Klíringtag

Az (EU) 2019/2034 irányelv 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazásában azokat a klíringtag befektetési vállalkozásokat kell figyelembe venni, amelyek elszámolási szolgáltatásokat nyújtanak más, nem klíringtag pénzügyi ágazatbeli szervezetek számára.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. augusztus 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 314., 2019.12.5., 64. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 2013.6.27., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.).


Top