EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2153

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2153 z dnia 6 sierpnia 2021 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, których spełnienie pozwala na objęcie niektórych firm inwestycyjnych wymogami rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/5780

Dz.U. L 436 z 7.12.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2153/oj

7.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 436/9


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/2153

z dnia 6 sierpnia 2021 r.

uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających kryteria, których spełnienie pozwala na objęcie niektórych firm inwestycyjnych wymogami rozporządzenia (UE) nr 575/2013

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającą dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE (1), w szczególności jej art. 5 ust. 6 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 5 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/2034 właściwe organy mogą postanowić, by niektóre firmy inwestycyjne podlegały takiemu samemu traktowaniu ostrożnościowemu jak instytucje kredytowe, które są objęte zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (2), oraz aby podlegały nadzorowi ostrożnościowemu na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (3).

(2)

Do celów art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2019/2034 należy sprecyzować, że jeżeli firma inwestycyjna prowadzi działalność na skalę przekraczającą co najmniej jeden z czterech progów ilościowych ustalonych w odniesieniu do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, gwarantowania emisji instrumentów finansowych lub subemisji instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji, kredytów lub pożyczek udzielonych inwestorom oraz niespłaconych dłużnych papierów wartościowych, działalność ta prowadzona jest na taką skalę, że upadek lub trudności firmy inwestycyjnej mogłyby prowadzić do ryzyka systemowego.

(3)

Z uwagi na systemowe znaczenie działalności firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 5 dyrektywy (UE) 2019/2034, oraz potencjalny znaczący wpływ efektu domina w sektorze finansowym, do celów art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 należy uwzględnić firmy inwestycyjne będące członkami rozliczającymi w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2019/2033 i oferujące usługi rozliczeniowe innym instytucjom finansowym, które same nie są członkami rozliczającymi.

(4)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego po konsultacji z Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

(5)

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zasięgnął porady Bankowej Grupy Interesariuszy powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Skala działalności

Do celów art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy (UE) 2019/2034 uznaje się, że działalność firmy inwestycyjna jest prowadzona na taką skalę, że upadek lub trudności tej firmy inwestycyjnej mogłyby prowadzić do ryzyka systemowego, jeżeli firma inwestycyjna przekracza dowolny z następujących progów:

a)

łączna wartość nominalna brutto nierozliczanych centralnie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym wynosząca 50 mld EUR;

b)

łączna wartość gwarantowania emisji instrumentów finansowych lub subemisji instrumentów finansowych z gwarancją przejęcia emisji wynosząca 5 mld EUR;

c)

łączna wartość kredytów lub pożyczek udzielonych inwestorom na potrzeby realizowania przez nich transakcji wynosząca 5 mld EUR; oraz

d)

łączna wartość niespłaconych dłużnych papierów wartościowych wynosząca 5 mld EUR.

Artykuł 2

Członek rozliczający

Do celów art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy (UE) 2019/2034 uwzględnia się firmy inwestycyjne, które są członkami rozliczającymi i które oferują usługi rozliczeniowe innym podmiotom sektora finansowego, które same nie są członkami rozliczającymi.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 sierpnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 64.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12).


Top