7.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 436/9


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2153

(2021. gada 6. augusts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizēti kritēriji, pēc kuriem konkrētām ieguldījumu brokeru sabiedrībām piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 prasības

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/2034 (2019. gada 27. novembris) par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un ar ko groza Direktīvas 2002/87/EK, 2009/65/EK, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES un 2014/65/ES (1), un jo īpaši tās 5. panta 6. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punktu kompetentās iestādes var pieprasīt piemērot noteiktām ieguldījumu brokeru sabiedrībām tādu pašu prudenciālo režīmu kā kredītiestādēm, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2), un piemērot tām prudenciālo uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (3).

(2)

Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta vajadzībām būtu jāprecizē, ka tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība veic darbības, kas pārsniedz vismaz vienu no četrām kvantitatīvajām robežvērtībām – attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, finanšu instrumentu sākotnējo izvietošanu un/vai izvietošanu ar neizvietoto instrumentu izpirkšanas garantiju, ieguldītājiem piešķirtiem kredītiem vai aizdevumiem un nedzēstiem parāda vērtspapīriem –, attiecīgo darbību mērogs ir tāds, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības bankrots vai nonākšana grūtībās varētu radīt sistēmisku risku.

(3)

Ņemot vērā ieguldījumu brokeru sabiedrību darbību sistēmisko nozīmīgumu, kā minēts Direktīvas (ES) 2019/2034 5. pantā, un kaitīgas ietekmes uz finanšu nozari iespējamās būtiskās sekas, Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām būtu jāņem vērā ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir tīrvērtes dalībnieki, kā definēts Regulas (ES) 2019/2033 4. panta 1. punkta 3) apakšpunktā, un kas piedāvā tīrvērtes pakalpojumus citām finanšu iestādēm, kuras pašas nav tīrvērtes dalībnieki.

(4)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde pēc apspriešanās ar Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

(5)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbību mērogs

Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta vajadzībām uzskata, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības darbības tiek veiktas tādā mērogā, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības bankrots vai nonākšana grūtības varētu radīt sistēmisku risku, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība pārsniedz kādu no šādām robežvērtībām:

a)

ārpusbiržas atvasināto instrumentu, kuru tīrvērte tiek veikta necentralizēti, kopējā bruto nosacītā vērtība – 50 miljardi EUR;

b)

finanšu instrumentu sākotnējās izvietošanas un/vai izvietošanas ar neizvietoto instrumentu izpirkšanas garantiju kopējā vērtība – 5 miljardi EUR;

c)

ieguldītājiem darījumu veikšanai piešķirto kredītu vai aizdevumu kopējā vērtība – 5 miljardi EUR; un

d)

nedzēstu parāda vērtspapīru kopējā vērtība – 5 miljardi EUR.

2. pants

Tīrvērtes dalībnieks

Ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas ir tīrvērtes dalībnieki un kas piedāvā tīrvērtes pakalpojumus citām finanšu sektora sabiedrībām, kuras pašas nav tīrvērtes dalībnieki, tiek ņemtas vērā Direktīvas (ES) 2019/2034 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 6. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 314, 5.12.2019., 64. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).