EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2153

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2153 2021 m. rugpjūčio 6 d. kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų taikymo tam tikroms investicinėms įmonėms kriterijai (Tekstas svarbus EEE)

C/2021/5780

OL L 436, 2021 12 7, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2153/oj

2021 12 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 436/9


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2021/2153

2021 m. rugpjūčio 6 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2034 papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų taikymo tam tikroms investicinėms įmonėms kriterijai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/2034 dėl investicinių įmonių riziką ribojančios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/87/EB, 2009/65/EB, 2011/61/ES, 2013/36/ES, 2014/59/ES ir 2014/65/ES (1), ypač į jos 5 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

pagal Direktyvos (ES) 2019/2034 5 straipsnio 1 dalį kompetentingos institucijos reikalauti, kad tam tikroms investicinėms įmonėms būtų taikoma tokia pati prudencinė tvarka, kaip kredito įstaigoms, kurios patenka į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (2) taikymo sritį, ir kad joms būtų taikoma riziką ribojanti priežiūra pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES (3);

(2)

Direktyvos (ES) 2019/2034 5 straipsnio 1 dalies a punkto tikslais reikėtų patikslinti, kad jeigu investicinė įmonė vykdo veiklą, kuri viršija bent vieną iš keturių kiekybinių ribinių verčių, taikomų ne biržos išvestinėms finansinėms priemonėms, finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklai, investuotojams suteiktiems kreditams ar paskoloms ir apyvartoje esantiems skolos vertybiniams popieriams, ta veikla yra vykdoma tokiu mastu, kad investicinės įmonės negebėjimas vykdyti įsipareigojimų arba patiriami sunkumai galėtų kelti sisteminę riziką;

(3)

atsižvelgiant į investicinių įmonių veiklos sisteminę svarbą, kaip nurodyta Direktyvos (ES) 2019/2034 5 straipsnyje, ir galimą didelį užkrato poveikį visam finansų sektoriui, investicinės įmonės, kurios yra tarpuskaitos narės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2019/2033 4 straipsnio 1 dalies 3 punkte, ir kurios siūlo tarpuskaitos paslaugas kitoms finansų įstaigoms, kurios pačios nėra tarpuskaitos narės, turėtų būti laikomos tarpuskaitos narėmis Direktyvos (ES) 2019/2034 5 straipsnio 1 dalies b punkto tikslais;

(4)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos po konsultacijų su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija Komisijai pateikė Europos bankininkystės institucija;

(5)

Europos bankininkystės institucija dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (4) 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Veiklos mastas

Direktyvos (ES) 2019/2034 5 straipsnio 1 dalies a punkto tikslais laikoma, kad investicinės įmonės veikla vykdoma tokiu mastu, kad investicinės įmonės negebėjimas vykdyti įsipareigojimų arba patiriami sunkumai galėtų kelti sisteminę riziką, jeigu investicinė įmonė viršija vieną iš toliau nurodytų ribinių verčių:

a)

ne biržos išvestinių finansinių priemonių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, visa bendroji tariamoji vertė viršija 50 mlrd. EUR;

b)

visa finansinių priemonių emisijos organizavimo ir vykdymo ir (arba) finansinių priemonių platinimo tvirto įsipareigojimo pagrindu veiklos vertė viršija 5 mlrd. EUR;

c)

visa kreditų ar paskolų, investuotojams suteiktų sandorių sudarymo tikslais, vertė viršija 5 mlrd. EUR, ir

d)

visa apyvartoje esančių skolos vertybinių popierių vertė viršija 5 mlrd. EUR.

2 straipsnis

Tarpuskaitos narys

Investicinės įmonės, kurios yra tarpuskaitos narės ir siūlo tarpuskaitos paslaugas kitiems finansų sektoriaus subjektams, kurie patys nėra tarpuskaitos nariai, laikomos tarpuskaitos narėmis Direktyvos (ES) 2019/2034 5 straipsnio 1 dalies b punkto tikslais.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. rugpjūčio 6 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 314, 2019 12 5, p. 64.

(2)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).

(3)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338).

(4)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).


Top