7.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 436/9


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2153 AL COMISIEI

din 6 august 2021

de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile în baza cărora anumite firme de investiții trebuie să fie supuse cerințelor Regulamentului (UE) nr. 575/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE (1), în special articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/2034, autoritățile competente pot impune ca anumite firme de investiții să fie supuse aceluiași tratament prudențial ca și instituțiile de credit care intră sub incidența Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și să facă obiectul supravegherii prudențiale prevăzute de Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(2)

În sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034, ar trebui să se precizeze că, în cazul în care o firmă de investiții desfășoară activități care depășesc cel puțin unul dintre cele patru praguri cantitative pentru instrumentele financiare derivate tranzacționate pe piețele nereglementate, pentru subscrierea de instrumente financiare și/sau pentru plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm, pentru credite sau împrumuturi acordate investitorilor și pentru titlurile de creanță în circulație, se consideră că respectivele activități desfășurate de firma de investiții au o asemenea amploare încât, dacă firma intră în dificultate sau este în curs de a intra în dificultate, acest lucru ar putea conduce la un risc sistemic.

(3)

Având în vedere relevanța sistemică a activităților firmelor de investiții, astfel cum sunt menționate la articolul 5 din Directiva (UE) 2019/2034, precum și impactul semnificativ potențial al unui efect de contagiune asupra întregului sector financiar, firmele de investiții care sunt membri compensatori, astfel cum sunt definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 3 din Regulamentul (UE) 2019/2033, și care oferă servicii de compensare altor instituții financiare care nu sunt membri compensatori ar trebui să fie considerate membri compensatori în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2019/2034.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de către Autoritatea Bancară Europeană, după consultarea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(5)

Autoritatea Bancară Europeană a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile aferente potențiale și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Amploarea activităților

În sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2019/2034, se consideră că activitățile unei firme de investiții au o asemenea amploare încât, dacă firma intră în dificultate sau este în curs de a intra în dificultate, acest lucru ar putea conduce la un risc sistemic în cazul în care firma de investiții respectivă depășește oricare dintre următoarele praguri:

(a)

o valoare noțională brută totală de 50 de miliarde EUR a instrumentelor financiare derivate tranzacționate pe piețele nereglementate care nu sunt compensate la nivel central;

(b)

o valoare totală de 5 miliarde EUR a instrumentelor financiare subscrise și/sau a instrumentelor financiare plasate cu angajament ferm;

(c)

o valoare totală de 5 miliarde EUR a creditelor sau împrumuturilor acordate investitorilor pentru a le permite să efectueze tranzacții; și

(d)

o valoare totală de 5 miliarde EUR a titlurilor de creanță în circulație.

Articolul 2

Membru compensator

Firmele de investiții care sunt membri compensatori și care oferă servicii de compensare altor entități din sectorul financiar, care nu sunt membri compensatori, sunt luate în considerare în sensul articolului 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2019/2034.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 august 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 314, 5.12.2019, p. 64.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(3)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).