EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2153

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2153 av den 6 augusti 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för att vissa värdepappersföretag ska omfattas av kraven i förordning (EU) nr 575/2013 (Text av betydelse för EES)

C/2021/5780

EUT L 436, 7.12.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2153/oj

7.12.2021   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 436/9


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2021/2153

av den 6 augusti 2021

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kriterierna för att vissa värdepappersföretag ska omfattas av kraven i förordning (EU) nr 575/2013

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (1), särskilt artikel 5.6 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 5.1 i direktiv (EU) 2019/2034 får de behöriga myndigheterna kräva att vissa värdepappersföretag ska underställas samma tillsynsbehandling som kreditinstitut som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (2) och att de uppfyller tillsynskraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (3).

(2)

Vid tillämpning av artikel 5.1 a i direktiv (EU) 2019/2034 bör det specificeras att om ett värdepappersföretag har verksamhet som överstiger minst ett av de fyra kvantitativa tröskelvärdena för OTC-derivat, garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande, krediter eller lån till investerare, och utestående skuldförbindelser, utövas denna verksamhet i en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget fallerar eller hamnar i kris.

(3)

Med tanke på systemrelevansen hos värdepappersföretagens verksamhet enligt vad som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034 och de potentiella allvarliga följderna av en spridningseffekt inom den finansiella sektorn, bör värdepappersföretag som är clearingmedlemmar enligt definitionen i artikel 4.1.3 i förordning (EU) 2019/2033 och som erbjuder clearingtjänster till andra finansiella institut som inte själva är clearingmedlemmar beaktas vid tillämpningen av artikel 5.1 b i direktiv (EU) 2019/2034.

(4)

Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska tillsynsstandarder som Europeiska bankmyndigheten har lagt fram för kommissionen efter samråd med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(5)

Europeiska bankmyndigheten har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska tillsynsstandarder som denna förordning grundar sig på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Verksamhetens omfattning

Vid tillämpning av artikel 5.1 a i direktiv (EU) 2019/2034 ska ett värdepappersföretags verksamhet anses utövas i en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om värdepappersföretaget fallerar eller hamnar i kris, om värdepappersföretaget överskrider något av följande tröskelvärden:

a)

Totalt teoretiskt bruttovärde för OTC-derivat som inte clearas centralt på 50 miljarder euro.

b)

Totalt värde för garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande på 5 miljarder euro.

c)

Totalt värde av beviljade krediter eller lån till investerare som gör det möjligt för dem att genomföra transaktioner på 5 miljarder euro.

d)

Totalt värde av utestående skuldförbindelser på 5 miljarder euro.

Artikel 2

Clearingmedlem

Värdepappersföretag som är clearingmedlemmar och som erbjuder clearingtjänster till andra enheter i den finansiella sektorn som inte själva är clearingmedlemmar ska beaktas vid tillämpningen av artikel 5.1 b i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top