7.12.2021   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 436/9


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/2153 НА КОМИСИЯТА

от 6 август 2021 година

за допълнение на Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за доуточняване на критериите, въз основа на които изискванията на Регламент (ЕС) № 575/2013 да се прилагат спрямо някои инвестиционни посредници

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива (ЕС) 2019/2034 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 г. относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2002/87/ЕО, 2009/65/ЕО, 2011/61/ЕС, 2013/36/ЕС, 2014/59/ЕС и 2014/65/ЕС (1), и по-специално член 5, параграф 6, третата алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 5, параграф 1 от Директива (ЕС) 2019/2034 компетентните органи може да изискват някои инвестиционни посредници да бъдат подлагани на същото пруденциално третиране като кредитните институции от обхвата на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и да спазват разпоредбите за пруденциалния надзор по Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

За целите на член 5, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2019/2034 следва да се уточни, че ако инвестиционен посредник извършва дейности, които превишават най-малко един от четирите количествени прага за извънборсовите деривати, за поемането на емисии на финансови инструменти и/или пласирането на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение, за отпуснатите кредити или заеми на инвеститори и за непогасените дългови ценни книжа, тези дейности се извършват в такъв мащаб, че несъстоятелността или затруднението на инвестиционния посредник биха могли да доведат до системен риск.

(3)

Като се има предвид системното значение на дейностите на инвестиционните посредници съгласно член 5 от Директива (ЕС) 2019/2034 и възможното значително въздействие на разпространението на затрудненията в целия финансов сектор, инвестиционните посредници, които са клирингови членове съгласно определението по член 4, параграф 1, точка 3 от Регламент (ЕС) 2019/2033 и които предлагат клирингови услуги на други финансови институции, които не се клирингови членове, следва да бъдат смятани за такива за целите на член 5, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2019/2034.

(4)

Настоящият регламент е съставен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския банков орган след консултация с Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(5)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е съставен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становището на Групата на участниците от банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Мащаб на дейностите

За целите на член 5, параграф 1, буква а) от Директива (ЕС) 2019/2034 се смята, че дейностите на инвестиционния посредник се извършват в такъв мащаб, че несъстоятелността или затруднението на инвестиционния посредник биха могли да доведат до системен риск, когато инвестиционният посредник превишава някой от следните прагове:

а)

обща брутна условна стойност на извънборсовите деривати, които не са преминали централизиран клиринг, от 50 милиарда евро;

б)

обща стойност на поетите емисии на финансови инструменти и/или на финансовите инструменти, пласирани при условията на безусловно и неотменимо задължение, от 5 милиарда евро;

в)

обща стойност на кредитите или заемите, отпуснати на инвеститори с цел да им се осигури възможност за осъществяване на сделки, от 5 милиарда евро; както и

г)

обща стойност на непогасените дългови ценни книжа от 5 милиарда евро.

Член 2

Клирингов член

Инвестиционните посредници, които са клирингови членове и които предлагат клирингови услуги на други субекти от финансовия сектор, които не са клирингови членове, биват смятани за такива за целите на член 5, параграф 1, буква б) от Директива (ЕС) 2019/2034.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 август 2021 година.

За Комисията

Председател

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ОВ L 314, 5.12.2019 г., стр. 64.

(2)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).