7.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 436/9


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2153

af 6. august 2021

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kriterierne for at lade visse investeringsselskaber omfatte af kravene i forordning (EU) nr. 575/2013

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2034 af 27. november 2019 om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2002/87/EF, 2009/65/EF, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU og 2014/65/EU (1), særlig artikel 5, stk. 6, tredje afsnit,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/2034 kan kompetente myndigheder kræve, at visse investeringsselskaber skal omfattes af den samme tilsynsmæssige behandling som kreditinstitutter, der falder ind under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (2), og at de skal efterleve tilsynsmæssige krav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (3).

(2)

Hvis et investeringsselskab udøver aktiviteter, som overskrider mindst én af de fire kvantitative tærskler for OTC-derivater, garantistillelse for afsætning af finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse, kreditgivning eller långivning til investorer og udestående gældsinstrumenter, bør det med henblik på artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034 præciseres, at sådanne aktiviteter udøves i et sådant omfang, at investeringsselskabets sammenbrud eller betalingsvanskeligheder kan føre til en systemisk risiko.

(3)

På grundlag af den systemiske relevans af investeringsselskabers aktiviteter, jf. artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034, og de potentielt væsentlige virkninger af en afsmitningseffekt på tværs af den finansielle sektor, bør investeringsselskaber, som er clearingmedlemmer som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 3), i forordning (EU) 2019/2033, og som tilbyder clearingtjenester til andre finansielle institutter, der ikke selv er clearingmedlemmer, tages i betragtning med henblik på artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2019/2034.

(4)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen efter høring af Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed.

(5)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om rådgivning (4)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Aktiviteternes omfang

Med henblik på artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv (EU) 2019/2034 betragtes et investeringsselskabs aktiviteter som værende udført i et sådant omfang, at investeringsselskabets sammenbrud eller betalingsvanskeligheder kan føre til en systemisk risiko, hvis investeringsselskabets overkrider én af følgende tærskler:

a)

samlet nominel bruttoværdi af ikke centralt clearede OTC-derivater på 50 mia. EUR

b)

samlet værdi af garantistillelse for afsætning af finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse på 5 mia. EUR

c)

samlet værdi af kreditgivning eller långivning til investorer, således at de kan gennemføre transaktioner, på 5 mia. EUR og

d)

samlet værdi af udstående gældsinstrumenter på 5 mia. EUR.

Artikel 2

Clearingmedlem

Investeringsselskaber, som er clearingmedlemmer, og som tilbyder clearingtjenester til andre enheder i den finansielle sektor, som ikke er selv er clearingmedlemmer, skal tages i betragtning med henblik på artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. august 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 314 af 5.12.2019, s. 64.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).