EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2153

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2153 ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, za nichž se na určité investiční podniky vztahují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

C/2021/5780

Úř. věst. L 436, 7.12.2021, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2153/oj

7.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 436/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2153

ze dne 6. srpna 2021,

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, za nichž se na určité investiční podniky vztahují požadavky nařízení (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (1), a zejména na čl. 5 odst. 6 třetí pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 5 odst. 1 směrnice (EU) 2019/2034 mohou příslušné orgány požadovat, aby se na určité investiční podniky vztahovalo stejné obezřetnostní zacházení jako na úvěrové instituce spadající do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2) a aby podléhaly obezřetnostnímu dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (3).

(2)

Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 by mělo být upřesněno, že pokud investiční podnik provádí činnosti překračující alespoň jednu ze čtyř kvantitativních prahových hodnot pro OTC deriváty, upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí, půjčky nebo úvěry poskytnuté investorům a nesplacené dluhové cenné papíry, jsou tyto činnosti prováděny v takovém rozsahu, že by jeho selhání nebo potíže mohly vést k systémovému riziku.

(3)

Vzhledem k systémovému významu činností investičních podniků, jak je uvedeno v článku 5 směrnice (EU) 2019/2034, a k potenciálně značnému dopadu lavinového efektu v celém finančním sektoru, by investiční podniky, které jsou členy clearingového systému ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 3 nařízení (EU) 2019/2033 a nabízejí clearingové služby jiným finančním institucím, které samy nejsou členy clearingového systému, měly být brány v úvahu pro účely čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2019/2034.

(4)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

(5)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozsah činností

Pro účely čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2019/2034 se má za to, že činnosti investičního podniku jsou prováděny v takovém rozsahu, že by selhání nebo potíže investičního podniku mohly vést k systémovému riziku, pokud investiční podnik překročí některou z těchto prahových hodnot:

a)

celkovou hrubou pomyslnou hodnotu OTC derivátů, u nichž se neprovádí centrální clearing, ve výši 50 miliard EUR;

b)

celkovou hodnotu upisování finančních nástrojů a/nebo umisťování finančních nástrojů na základě pevného závazku převzetí ve výši 5 miliard EUR;

c)

celkovou hodnotu půjček nebo úvěrů poskytnutých investorům, aby mohli provádět transakce, ve výši 5 miliard EUR;

d)

celkovou hodnotu nesplacených dluhových cenných papírů ve výši 5 miliard EUR.

Článek 2

Člen clearingového systému

Investiční podniky, které jsou členy clearingového systému a nabízejí clearingové služby jiným finančním institucím, které samy nejsou členy clearingového systému, se berou v úvahu pro účely čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2019/2034.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. srpna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 64.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 338).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


Top