EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 344, 17. detsember 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 344

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
17. detsember 2016


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/2284, 14. detsember 2016, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, millega muudetakse direktiivi 2003/35/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/81/EÜ ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2016/2285, 12. detsember 2016, millega kehtestatakse 2017. ja 2018. aastaks liidu kalalaevadele püügivõimalused teatavate süvamere kalavarude osas ja muudetakse määrust (EL) 2016/72

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2286, 15. detsember 2016, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad, mis käsitlevad mõistliku kasutamise poliitika rakendamist, jaemüügitasandil osutatavate rändlusteenuste lisatasude kaotamise jätkusuutlikkuse hindamise metoodikat ja rändlusteenuse osutaja poolt sellise hindamise eesmärgil esitatavat taotlust ( 1 )

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2287, 16. detsember 2016, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 431/2008, millega avatakse külmutatud veiseliha impordi tariifikvoot ja nähakse ette selle haldamine, ning rakendusmäärust (EL) nr 593/2013, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

63

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2288, 16. detsember 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine piperonüülbutoksiidi kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

65

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2289, 16. detsember 2016, millega kiidetakse heaks toimeaine epsilon-momfluorotriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2290, 16. detsember 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine peräädikhappe kasutamine tooteliikidesse 11 ja 12 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

71

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2291, 16. detsember 2016, millega kiidetakse heaks toimeaine L(+)-piimhappe kasutamine tooteliiki 1 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

74

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2292, 16. detsember 2016, milles sätestatakse kõne mobiilsidevõrgus lõpetamise maksimaalsete tasude kogu liidu kaalutud keskmine ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2293, 16. detsember 2016, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

79

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/2294, 16. detsember 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

81

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2295, 16. detsember 2016, millega muudetakse otsuseid 2000/518/EÜ, 2002/2/EÜ, 2003/490/EÜ, 2003/821/EÜ, 2004/411/EÜ, 2008/393/EÜ, 2010/146/EL, 2010/625/EL ja 2011/61/EL ning rakendusotsuseid 2012/484/EL ja 2013/65/EL isikuandmete piisava kaitse kohta teatavates riikides vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõikele 6 (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2296, 16. detsember 2016, millega luuakse sõltumatute ekspertide rühm, kes on määratud ühtse Euroopa taeva tulemuslikkuse hindamise asutuseks

92

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/2297, 16. detsember 2016, millega muudetakse otsuseid 2001/497/EÜ ja 2010/87/EL kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimuste ja nende riikide volitatud töötajate kohta, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 95/46/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2016) 8471 all)  ( 1 )

100

 

 

SUUNISED

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/2298, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta (EKP/2016/31)

102

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/2299, 2. november 2016, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta (EKP/2016/32)

117

 

*

Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2016/2300, 2. november 2016, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega (EKP/2016/33)

123

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 17. oktoobri 2016. aasta otsuse (EL) 2016/1877 (seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelisel maanteeveol töötava sõiduki meeskonna töö alase Euroopa kokkuleppe (AETR) eksperdirühmas ja maanteetranspordi töörühmas) parandus ( ELT L 288, 22.10.2016 )

126

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top