EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:344:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 344, 17 декември 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 344

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
17 декември 2016 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2016/2285 на Съвета от 12 декември 2016 година за определяне на възможностите за риболов за 2017 г. и 2018 г. по отношение на някои дълбоководни рибни запаси за риболовните кораби на Съюза и за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета

32

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка ( 1 )

46

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2287 на Комисията от 16 декември 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 431/2008 за откриване и управление на тарифна квота за замразено говеждо месо и на Регламент за изпълнение (ЕС) № 593/2013 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2288 на Комисията от 16 декември 2016 година за одобряване на пиперонил бутоксид като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2289 на Комисията от 16 декември 2016 година за одобряване на епсилон-момфлуоротрин като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 18 ( 1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2290 на Комисията от 16 декември 2016 година за одобряване на пероцетна киселина като съществуващо активно вещество за използване в биоциди от продуктови типове 11 и 12 ( 1 )

71

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2291 на Комисията от 16 декември 2016 година за одобряване на L(+) млечна киселина като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 1 ( 1 )

74

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2292 на Комисията от 16 декември 2016 година за определяне на средно претеглената стойност на максималните цени за терминиране в мобилни мрежи в Съюза и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2352 ( 1 )

77

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2293 на Комисията от 16 декември 2016 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

79

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2294 на Комисията от 16 декември 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

81

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2295 на Комисията от 16 декември 2016 година за изменение на решения 2000/518/ЕО, 2002/2/ЕО, 2003/490/ЕО, 2003/821/ЕО, 2004/411/ЕО, 2008/393/ЕО, 2010/146/ЕС, 2010/625/ЕС, 2011/61/ЕС и решения за изпълнение 2012/484/ЕС, 2013/65/ЕС, приети съгласно член 25, параграф 6 от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно достатъчната степен на защита на личните данни от страна на някои държави (нотифицирано под номер С(2016) 8353)  ( 1 )

83

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2296 на Комисията от 16 декември 2016 година за създаване на независима група от експерти, назначена като орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе

92

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2297 на Комисията от 16 декември 2016 година за изменение на решения 2001/497/ЕО и 2010/87/ЕС относно общите договорни клаузи за предаването на лични данни към трети страни и към лицата, които ги обработват, установени в трети страни, съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 8471)  ( 1 )

100

 

 

НАСОКИ

 

*

Насоки (ЕС) 2016/2298 на Европейската централна банка от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/31)

102

 

*

Насоки (ЕС) 2016/2299 на Европейската централна банка от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2016/32)

117

 

*

Насоки (ЕС) 2016/2300 на Европейската централна банка от 2 ноември 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2016/33)

123

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2016/1877 на Съвета от 17 октомври 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на експертната група по Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR), както и в рамките на работната група по автомобилния транспорт на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации ( ОВ L 288, 22.10.2016 г. )

126

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top