EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

OJ L 156, 21.6.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 198 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 198 - 202
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 125 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 125 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 14 - 18

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

31990L0269

Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)

EF-Tidende nr. L 156 af 21/06/1990 s. 0009 - 0013
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0198
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 4 s. 0198


RAADETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel haandtering af byrder, som kan medfoere risiko for isaer ryg- og laendeskader hos arbejdstagerne (fjerde saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF) (90/269/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 118 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen udarbejdet efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 118 A vedtager Raadet ved udstedelse af direktiver minimumsforskrifter med henblik paa at forbedre navnlig arbejdsmiljoeet for at sikre et hoejere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

i henhold til denne artikel skal det i disse direktiver undgaas, at der paalaegges administrative, finansielle og retlige byrder af en saadan art, at de haemmer oprettelse og udvikling af smaa og mellemstore virksomheder;

Kommissionens meddelelse om dens program for sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (4) omhandler vedtagelse af direktiver med det formaal at varetage arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

Raadet har i sin resolution af 21. december 1987 om sikkerhed, hygiejne og sundhed paa arbejdspladsen (5) taget til efterretning, at Kommissionen i naer fremtid agter at forelaegge det et direktiv om beskyttelse mod risici i forbindelse med manuel transport af tunge byrder;

overholdelse af de minimumsforskrifter, der kan garantere et hoejere niveau for sikkerhed og sundhed paa arbejdsstedet, er bydende noedvendig for varetagelsen af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i Raadets direktiv 89/391/EOEF af 12. juni 1989 om ivaerk-

saettelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (6); bestemmelserne i naevnte direktiv finder derfor i fuld udstraekning anvendelse paa spoergsmaal vedroerende manuel haandtering af byrder, som kan medfoere risiko for isaer ryg- og laendeskader hos arbejdstagerne, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv;

dette direktiv udgoer et konkret led i gennemfoerelsen af den sociale dimension inden for det indre marked;

i henhold til afgoerelse 74/325/EOEF (7) skal Kommissionen hoere Det Raadgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse paa Arbejdspladsen med henblik paa udarbejdelsen af forslag paa dette omraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formaal

1. Ved dette direktiv, som er fjerde saerdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EOEF, fastsaettes der minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel haandtering af byrder, som kan medfoere risiko for isaer ryg- og laendeskader hos arbejdstagerne.

2. Bestemmelserne i direktiv 89/391/EOEF finder i fuld udstraekning anvendelse paa hele det i stk. 1 naevnte omraade, dog med forbehold af strengere og/eller mere specifikke bestemmelser i naervaerende direktiv.

Artikel 2

Definition

I dette direktiv forstaas ved manuel haandtering af byrder enhver flytning eller stoette af en byrde udfoert af én eller flere

arbejdstagere, som paa grund af byrdens beskaffenhed eller ugunstige ergonomiske betingelser kan medfoere risiko for isaer ryg- og laendeskader hos arbejdstagerne, naar byrden loeftes, saenkes, skubbes, traekkes, baeres eller flyttes.

AFSNIT II

ARBEJDSGIVERNES FORPLIGTELSER

Artikel 3

Almindelig bestemmelse

1. Arbejdsgiveren skal tilrettelaegge arbejdet eller anvende hjaelpemidler, herunder navnlig mekanisk udstyr, paa en saadan maade, at det undgaas, at arbejdstageren skal haandtere byrder manuelt.

2. Hvis manuel haandtering af byrder ikke kan undgaas, skal arbejdsgiveren planlaegge og tilrettelaegge arbejdet paa hensigtsmaessig maade, anvende egnede hjaelpemidler eller stille saadanne til raadighed for arbejdstagerne for at mindske risikoen ved den manuelle haandtering af byrderne, jf. bilag I.

Artikel 4

Indretning af arbejdspladsen

I alle de tilfaelde, hvor arbejdstagerens manuelle haandtering af byrder ikke kan undgaas, skal arbejdsgiveren indrette arbejdspladsen saaledes, at haandteringen foregaar saa sikkert og sundt som muligt, og

a) foretage en vurdering af de sikkerhedsmaessige og sundhedsmaessige aspekter af den paagaeldende type arbejde under hensyntagen til navnlig byrdens beskaffenhed, jf. bilag I; vurderingen foretages om muligt, inden arbejdet paabegyndes

b) soerge for at undgaa eller mindske risikoen for isaer ryg-

og laendeskader hos arbejdstageren ved at traeffe pas-

sende foranstaltninger under hensyntagen til navnlig arbejdsmiljoeets beskaffenhed og de krav, som arbejdsopgaven stiller, jf. bilag I.

Artikel 5

Hensyntagen til bilag II

Ved gennemfoerelsen af artikel 6, stk. 3, litra b), og artikel 14 og 15 i direktiv 89/391/EOEF skal der tages hensyn til bilag II.

Artikel 6

Underretning og oplaering af arbejdstagerne

1. Arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter skal, jf. dog artikel 10 i direktiv 89/391/EOEF, underrettes om alle de foranstaltninger, der skal ivaerksaettes i henhold til naervaerende direktiv med hensyn til beskyttelse af sikkerhed og sundhed.

Arbejdsgiverne skal soerge for, at arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter modtager generelle anvisninger samt i de tilfaelde, hvor det er muligt, noejagtige oplysninger om:

- en byrdes vaegt

- tyngdepuntet eller den tungeste side, naar indholdet af en pakke er forskudt i forhold til midten.

2. Arbejdsgiverne skal, jf. dog artikel 12 i direktiv 89/391/EOEF, soerge for, at arbejdstagerne desuden faar en passende oplaering i og noejagtige oplysninger om den korrekte haandtering af byrder og om de risici, som de udsaetter sig for, specielt naar disse arbejdsopgaver ikke udfoeres teknisk korrekt, jf. bilag I og II.

Artikel 7

Hoering af arbejdstagerne samt disses deltagelse

Hoering og deltagelse af arbejdstagerne og/eller deres repraesentanter finder sted i overensstemmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EOEF i forbindelse med de spoergsmaal, der er omfattet af naervaerende direktiv og de hertil knyttede bilag.

AFSNIT III

DIVERSE BESTEMMELSER

Artikel 8

Tilpasning af bilagene

Rent tekniske tilpasninger af bilag I og II som foelge af tekniske fremskridt, udviklingen inden for internationale bestemmelser og specifikationer samt indvundne erfaringer vedroerende manuel haandtering af byrder vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 17 i direktiv 89/391/EOEF.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1992.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de allerede har udstedt eller udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

3. Medlemsstaterne forelaegger hvert fjerde aar Kommissionen en rapport om den praktiske gennemfoerelse af bestemmelserne i dette direktiv med anfoerelse af de af arbejdsmarkedets parter fremfoerte synspunkter.

Kommissionen giver Europa-Parlamentet, Raadet, Det OEkonomiske og Sociale Udvalg og Det Raadgivende

Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse

paa Arbejdspladsen underretning herom.

4. Kommissionen forelaegger regelmaessigt Europa-Parlamentet, Raadet og Det OEkonomiske og Sociale Udvalg en rapport om gennemfoerelsen af dette direktiv under hensyntagen til stk. 1, 2 og 3.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. maj 1990.

Paa Raadets vegne

B. AHERN

Formand

(1) EFT nr. C 117 af 4. 5. 1988, s. 8.

(2) EFT nr. C 326 af 19. 12. 1988, s. 137, og EFT nr. C 96 af 17. 4. 1990, s. 82.

(3) EFT nr. C 318 af 12. 12. 1988, s. 37.

(4) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 3.

(5) EFT nr. C 28 af 3. 2. 1988, s. 1.(6) EFT nr. L 183 af 29. 6. 1989, s. 1.

(7) EFT nr. L 185 af 9. 7. 1974, s. 15.

BILAG I (*) REFERENCEELEMENTER (Artikel 3, stk. 2, artikel 4, litra a) og b), samt artikel 6, stk. 2) 1. Byrdens beskaffenhed

Manuel haandtering af en byrde kan medfoere risiko for isaer ryg- og laendeskader, hvis byrden

- er for tung eller for stor

- er uhaandterlig eller vanskelig at faa fat paa

- er i ustabil balance eller har et indhold, der kan forskubbe sig

- er placeret paa en saadan maade, at den skal holdes eller haandteres i en vis afstand fra kroppen, eller med boejet eller drejet krop

- paa grund af sin form og/eller sin beskaffenhed vil kunne paafoere arbejdstageren kvaestelser, navnlig hvis han rammes af den.

2. Den kraevede fysiske anstrengelse

En fysisk anstrengelse kan indebaere risiko for isaer ryg- og laendeskader, hvis den

- er for stor

- kun kan foregaa ved, at kroppen drejes

- kan medfoere, at byrden pludselig bevaeger sig

- foregaar med kroppen i en ustabil position.

3. Arbejdsmiljoeet

Arbejdsmiljoeet kan oege risikoen for isaer ryg- og laendeskader, hvis

- arbejdet udfoeres paa et sted, hvor der ikke er tilstraekkelig plads, navnlig i hoejden

- gulvet er ujaevnt, hvorfor der er fare for at snuble, eller er af en saadan art, at arbejdstagerens fodtoej glider paa det

- arbejdsstedets indretning eller arbejdsmiljoeet forhindrer haandtering af byrder i en hoejde, der er sikkerhedsmaessigt og sundhedsmaessigt forsvarlig, eller under indtagelse af en god arbejdsstilling

- gulv eller underlag er niveauforskudt, hvilket indebaerer, at byrden maa haandteres i forskellige hoejder

- gulv eller stoettepunkt er ustabilt

- temperaturen, fugtigheden eller ventilationen er uhensigtsmaessig.

4. Arbejdsopgaven

Arbejdsopgaven kan indebaere risiko for isaer ryg- og laendeskader, hvis den medfoerer et eller flere af foelgende forhold:

- for hyppig eller for langvarig belastning af isaer ryggen

- utilstraekkelige perioder til fysiologisk hvile eller restituering

- loeftning, saenkning eller transport over for store afstande

- et arbejdstempo, der paalaegges arbejdstageren af en arbejdsproces, han ikke selv kan variere.

(*) Med henblik paa en multifaktoriel analyse kan der tages hensyn til de forskellige elementer i bilag I og II samtidig.

BILAG II (*) INDIVIDUELLE RISIKOFAKTORER (Artikel 5 og artikel 6, stk. 2) Arbejdstageren kan udsaettes for risiko, hvis han/hun

- er fysisk uegnet til at udfoere arbejdsopgaven

- er ifoert uhensigtsmaessigt toej, fodtoej eller andre personlige effekter

- ikke har tilstraekkelig eller relevant viden eller uddannelse.

(*) Med henblik paa en multifaktoriel analyse kan der tages hensyn til de forskellige elementer i bilag I og II samtidig.

Top