EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

Директива на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

OB L 156, 21.6.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Този документ е публикуван в специално издание (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

05/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

125


31990L0269


L 156/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА

от 29 май 1990 година

относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

(90/269/ЕИО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 118а от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1), представено след консултации с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място,

в сътрудничество с Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (3),

като има предвид, че член 118а от Договора предвижда Съветът да приеме чрез директиви минимални изисквания за насърчаване на подобряването по-конкретно на работната среда, за да се гарантира по-добра степен на защита на здравето и безопасността на работниците;

като има предвид, че съгласно същия член тези директиви трябва да избягват налагането на административни, финансови и юридически ограничения по начин, който би забавил създаването и развитието на малки и средни предприятия;

като има предвид, че в съобщението на Комисията относно програмата ѝ за безопасността, хигиената и здравето на работното място (4) се предвижда приемане на директиви, разработени с цел да се гарантират здравето и безопасността на работниците на работното място;

като има предвид, че в Резолюцията си от 21 декември 1987 г. относно безопасността, хигиената и здравето на работното място (5) Съветът взе под внимание намерението на Комисията в близко бъдеще да представи на Съвета директива за защита срещу опасности, произтичащи от ръчната обработка на тежки товари;

като има предвид, че спазването на минималните изисквания, чиято цел е да се гарантира по-добър стандарт на здраве и безопасност на работното място, е от съществено значение за гарантирането на здравето и безопасността на работниците;

като има предвид, че настоящата директива е специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. относно въвеждането на мерки за насърчаване на подобряването на здравето и безопасността на работниците на работното място (6); като има предвид, че поради това разпоредбите на посочената директива са напълно приложими в областта на ръчната обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от наранявания на гърба на работниците, без да се нарушават по-строгите и/или конкретни разпоредби, предвидени в настоящата директива;

като има предвид, че настоящата директива представлява практическа стъпка към постигането на социално измерение на вътрешния пазар;

като има предвид, че съгласно Решение 74/325/ЕИО (7) Комисията провежда консултации с Консултативния комитет по безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място с оглед изготвянето на предложения в тази област,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

1.   Настоящата директива, която е четвъртата специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО, определя минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците.

2.   Разпоредбите на Директива 89/391/ЕИО са напълно приложими за цялата посочена в параграф 1 област, без да се засягат по-строгите и/или конкретни разпоредби, които се съдържат в настоящата директива.

Член 2

Определение

По смисъла на настоящата директива „ръчна обработка на товари“ означава всякакъв вид транспортиране или поддържане на товар от един или повече работници, включително вдигане, сваляне, бутане, теглене, носене или преместване на товар, което поради своите характеристики или неблагоприятни ергономични условия предполага опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците.

РАЗДЕЛ II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Член 3

Обща разпоредба

1.   Работодателят предприема подходящи организационни мерки или използва подходящи средства, по-специално механично оборудване, с цел избягване на необходимостта от ръчна обработка на товари от работниците.

2.   Когато не може да се избегне необходимостта от ръчна обработка на товари от страна на работниците, работодателят предприема подходящи организационни мерки, използва подходящи средства или осигурява на работниците такива средства с цел намаляване на съществуващата при ръчната обработка на такива товари опасност, като взема предвид посоченото в приложение I.

Член 4

Организация на работните места

Когато не може да се избегне необходимостта от ръчна обработка на товари от страна на работниците, работодателят организира работните места така, че тази обработка да е възможно най-безопасна и здравословна и:

а)

оценява, по възможност предварително, условията за здравословен и безопасен труд на съответната работа и по-конкретно проучва характеристиките на товарите, като взема предвид посоченото в приложение I;

б)

полага грижи за избягване или намаляване на риска конкретно от нараняване на гърба на работниците, като предприема подходящи мерки и по-специално като отчита характеристиките на работната среда и изискванията на дейността, като взема предвид посоченото в приложение I.

Член 5

Позоваване на приложение II

При прилагането на член 6, параграф 3, буква б) и членове 14 и 15 от Директива 89/391/ЕИО следва да се има предвид приложение II.

Член 6

Информация и обучение на работниците

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 10 от Директива 89/391/ЕИО, работниците и/или техните представители следва да бъдат информирани за всички мерки, които ще се прилагат съгласно настоящата директива по отношение на защитата на безопасността и здравето.

Работодателите трябва да гарантират, че работниците и/или техните представители получават общи указания, а по възможност и точна информация за:

теглото на товара,

центъра на тежестта на най-тежката страна, когато товарът е с изместен център на тежестта.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 12 от Директива 83/391/ЕИО, работодателите трябва да гарантират, че в допълнение работниците получават подходящо обучение и информация за правилна работа с товари и за евентуално съществуващите рискове при неправилно изпълнение на задачите, като се взема предвид посоченото в приложения I и II.

Член 7

Консултации с работниците и работническо участие

Консултациите и участието на работници и/или техни представители се осъществяват в съответствие с член 11 от Директива 89/391/ЕИО по въпроси, които са предмет на настоящата директива, включително на приложенията към нея.

РАЗДЕЛ III

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Адаптация на приложенията

Адаптациите от строго техническо естество в приложения I и II в резултат на техническия прогрес и промените в международните норми и спецификации или познанията в областта на ръчната обработка на товари се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17 от Директива 89/391/ЕИО.

Член 9

Заключителни разпоредби

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31 декември 1992 г.

Те незабавно информират Комисията за това.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат или са приели в областта, уредена с настоящата директива.

3.   На всеки четири години държавите-членки докладват на Комисията за практическото прилагане на разпоредбите на настоящата директива, като посочват гледните точки на работодателите и работниците.

Комисията информира за това Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Консултативния комитет за безопасност, хигиена и опазване на здравето на работното място.

4.   Комисията редовно докладва на Европейския парламент, Съвета и Икономическия и социален комитет за прилагането на директивата в светлината на параграфи 1, 2 и 3.

Член 10

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 29 май 1990 година.

За Съвета

Председател

B. AHERN


(1)  ОВ С 117, 4.5.1988 г., стр. 8.

(2)  ОВ С 326, 19.12.1988 г., стр. 137 и ОВ С 96, 17.4.1990 г., стр. 82.

(3)  ОВ С 318, 12.12.1988 г., стр. 37.

(4)  ОВ С 28, 3.2.1988 г., стр. 3.

(5)  ОВ С 28, 3.2.1988 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 183, 29.6.1983 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 185, 9.7.1974 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I (1)

ФАКТОРИ ЗА ПРЕПРАТКА

(Член 3, параграф 2, член 4, букви а) и б) и член 6, параграф 2)

1.

Характеристики на товара

Ръчната обработка на товар може да представлява опасност конкретно за нараняване на гърба, ако товарът е:

твърде тежък или твърде голям,

труден за носене или хващане,

нестабилен или съдържанието му има вероятност да се размести,

поставен по начин, който изисква той да бъде държан или манипулиран на разстояние от опаковката му или чрез навеждане, или извъртане на опаковката,

поради формата и/или съдържанието му има вероятност да доведе до нараняване на работниците, особено при сблъсък.

2.

Необходимо физическо усилие

Физическото усилие може да представлява опасност конкретно от нараняване на гърба, ако:

е съпроводено с твърде голямо напрежение,

се постига единствено с извъртане на опаковката на товара,

има вероятност да доведе до внезапно движение на товара,

се извършва, когато тялото е в нестабилна поза.

3.

Характеристики на работната среда

Характеристиките на работната среда могат да увеличат опасността конкретно от нараняване на гърба, ако:

няма достатъчно пространство, по-специално във вертикална посока, за извършване на дейността,

подът е неравен и по този начин създава опасност от препъване или е хлъзгав за използваните от работниците обувки,

работното място или работната среда не позволяват обработка на товарите от безопасна височина или при добра стойка на работника,

налице е денивелация на пода или на работната повърхност, което изисква товарът да се обработва на различни нива,

подът или мястото за поставяне на краката са нестабилни,

температурата, влажността или вентилацията са неподходящи.

4.

Изисквания на дейността

Дейността може да представлява опасност конкретно за нараняване на гърба, ако предполага едно или повече от следните изисквания:

твърде често или твърде продължително физическо усилие, в което по-специално е включен гръбначният стълб,

недостатъчен период за почивка на тялото или за възстановяване,

прекалено големи разстояния за вдигане, сваляне или носене,

работно темпо, наложено от процес, който не може да бъде променен от работника.


(1)  С оглед извършването на многофакторен анализ, може да се прави едновременно позоваване на различните фактори, изброени в приложения I и II.


ПРИЛОЖЕНИЕ II (1)

ИНДИВИДУАЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ

(член 5 и член 6, параграф 2)

Работникът може да е изложен на опасност, ако той/тя:

е физически непригоден/на да извършва съответната задача,

носи неподходящо облекло, обувки или други лични вещи,

няма достатъчни или подходящи знания или обучение.


(1)  С оглед извършването на многофакторен анализ, може да се прави едновременно позоваване на различните фактори, изброени в приложения I и II.


Top