EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

EGT L 156, 21.6.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

31990L0269

Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 156 , 21/06/1990 s. 0009 - 0013
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0198
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0198


RÅDETS DIREKTIV av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (90/269/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 118a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1), som framlagts efter samråd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 118a i fördraget skall rådet, genom direktiv, fastställa minimikrav för att främja förbättringar framför allt i arbetsmiljön och därigenom säkerställa en högre skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

I enlighet med samma artikel får sådana direktiv inte medföra administrativa, ekonomiska och rättsliga hinder av sådan art att de motverkar bildande och utveckling av små och medelstora företag.

Kommissionen förutsätter i sitt meddelande om programmet för arbetarskyddsfrågor(4), att direktiv antas för att säkerställa arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Rådet uppmärksammade i sin resolution av den 21 december 1987 om arbetarskyddsfrågor(5) att kommissionen avsåg att inom en snar framtid föreslå rådet ett direktiv om skydd mot de risker som förekommer vid manuell hantering av tunga laster.

För att säkerställa arbetstagarnas säkerhet och hälsa är det av stor betydelse att minimikraven på en bättre hälso- och säkerhetsstandard på arbetsplatserna uppfylls.

Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i arbetet(6). Bestämmelserna i nämnda direktiv skall därför tilllämpas fullt ut inom området manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagarna skall drabbas av skador, särskilt i ryggen, utan att det hindrar strängare och/eller mer specifika bestämmelser i detta direktiv.

Detta direktiv utgör ett led i arbetet på att praktiskt förverkliga den inre marknadens sociala dimension.

Enligt beslut 74/325/EEG(7) skall kommissionen samråda med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor för att utarbeta förslag inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv, som är det fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG, fastställer minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där det finns risk för att arbetstagarna skall drabbas av skador, särskilt i ryggen.

2. Bestämmelserna i direktiv 89/391/EEG skall fullt ut tillämpas inom hela det område som avses i punkt 1 utan att hindra tillämpningen av de strängare eller mer specificerade bestämmelser som finns i detta direktiv.

Artikel 2

Definition

I detta direktiv avses med manuell hantering av laster alla slags transporter eller förflyttningar av laster där en eller flera arbetstagare lyfter, sätter ned, skjuter, drar, bär eller flyttar en last som, på grund av dess egenskaper eller på grund av ogynnsamma ergonomiska förhållanden medför risk för att arbetstagarna skall drabbas av skador, särskilt i ryggen.

AVSNITT II ARBETSGIVARNAS SKYLDIGHETER

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1. Arbetsgivaren skall vidta de organisatoriska åtgärder eller använda sig av de andra medel som behövs, framför allt vad gäller mekanisk utrustning, för att undvika att laster behöver hanteras manuellt av arbetstagarna.

2. Om behovet av manuell hantering av laster inte kan undvikas, skall arbetsgivaren, med beaktande av bilaga 1, vidta sådana organisatoriska åtgärder, använda sådana medel eller se till att arbetstagarna har sådana hjälpmedel till sitt förfogande att riskerna vid manuell hantering av laster minskar.

Artikel 4

Anordnande av arbetsplatser

Överallt där behovet av manuell hantering av laster inte kan undvikas skall arbetsgivaren anordna arbetsstället på ett sådant sätt att hanteringen blir så säker och riskfri som möjligt och

a) om så är möjligt, på förhand göra en bedömning av hälso och säkerhetsförhållandena med avseende på det arbete som skall utföras och särskilt undersöka lasternas egenskaper, allt under hänsynstagande till vad som sägs i bilaga 1,

b) med hänsynstagande till vad som sägs i bilaga 1 se till att risken för att arbetstagarna skall drabbas av skador, särskilt i ryggen, undviks eller minskar genom att vidta lämpliga åtgärder framför allt vad avser arbetsmiljöns utformning och verksamhetens krav.

Artikel 5

Beträffande bilaga 2

Vid genomförandet av artikel 6.3 b och artiklarna 14 och 15 i direktiv 89/391/EEG skall bilaga 2 beaktas.

Artikel 6

Information till och utbildning av arbetstagarna

1. Utöver vad som sägs i artikel 10 i direktiv 89/391/EEG skall arbetstagarna och/eller deras representanter informeras om alla åtgärder som enligt detta direktiv skall vidtas till skydd för deras säkerhet och hälsa.

Arbetsgivarna skall säkerställa att arbetstagarna och/eller deras representanter får allmän information och, där det är möjligt, exakta upplysningar om

- en lasts vikt,

- ett kollis tyngdpunkt eller tyngsta sida när dess innehåll är excentriskt placerat.

2. Med beaktande av vad som sägs i bilagorna 1 och 2 och utan att det hindrar tillämpning av artikel 12 i direktiv 83/391/EEG skall arbetsgivarna vidare se till att arbetstagarna får tillräcklig utbildning och information om rätt hantering av laster och om de risker de kan löpa, särskilt om dessa arbetsuppgifter inte utförs på rätt sätt.

Artikel 7

Samråd med och medverkan av arbetstagarna

Arbetstagarna och/eller deras representanter skall enligt artikel 11 i direktiv 89/391/EEG delta i samråd om och behandling av frågor som omfattas av detta direktiv med bilagor.

AVSNITT III ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 8

Ändringar i bilagorna

Ändringar av rent teknisk art i bilagorna 1 och 2 som föranleds av den tekniska utvecklingen, av ändrade internationella regler och specifikationer eller av nya rön inom området manuell hantering av laster skall beslutas enligt den procedur som anges i artikel 17 i direktiv 89/391/EEG.

Artikel 9

Slutbestämmelser

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som behövs för att följa detta direktiv senast den 31 december 1992.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar eller har antagit inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall vart fjärde år rapportera till kommissionen om den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv och om arbetsgivarnas och arbetstagarnas synpunkter.

Kommissionen skall informera Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor om detta.

4. Kommissionen skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av direktivet med avseende på punkterna 1, 2 och 3.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 maj 1990.

På rådets vägnar

B. AHERN

Ordförande

(1) EGT nr C 117, 4.5.1988, s. 8.

(2) EGT nr C 326, 19.12.1988, s. 137 och

EGT nr C 96, 17.4.1990, s. 82.

(3) EGT nr C 318, 12.12.1988, s. 37.

(4) EGT nr C 28, 3.2.1988, s. 3.

(5) EGT nr C 28, 3.2.1988, s. 1.

(6) EGT nr L 183, 29.6.1983, s. 1.

(7) EGT nr L 185, 9.7.1974, s. 15.

BILAGA 1(1*)

REFERENSFAKTORER (Artikel 3.2, artikel 4 a och b samt artikel 6.2)

1. Lastens egenskaper

Manuell hantering av en last kan medföra risk för skador, särskilt i ryggen, om lasten

- är för tung eller för stor,

- är otymplig eller svår att få grepp om,

- är instabil eller har ett innehåll som kan förskjutas,

- är placerad på ett sätt som kräver att man håller eller hanterar den på ett visst avstånd från kroppen eller så att man böjer eller vrider på bålen,

- på grund av sin yttre form och/eller sin beskaffenhet kan utgöra en skaderisk för arbetstagarna, särskilt i händelse av en sammanstötning.

2. Krav på fysisk ansträngning

En fysisk ansträngning kan medföra risk för skador, särskilt i ryggen, om ansträngningen

- är alltför påfrestande,

- bara utförs genom vridning av bålen,

- kan medföra att lasten plötsligt kommer i rörelse,

- utförs i en ostadig kroppsställning.

3. Arbetsmiljöns utformning

Arbetsmiljöns utformning kan medföra att risken för skador, särskilt i ryggen, ökar om

- det inte finns tillräckligt med utrymme, särskilt i höjdled, för att utföra arbetet,

- golvet är ojämnt och därigenom medför risk för snubbling eller om det är halt i förhållande till arbetstagarens skodon,

- arbetsplatsen eller arbetsmiljön hindrar arbetstagaren från att hantera lasten i en säker arbetshöjd eller i lämplig kroppsställning,

- det är nivåskillnad i golvet eller arbetsytan som kräver att lasten hanteras på olika nivåer,

- golvet eller underlaget är ostadigt,

- temperaturen, fuktigheten eller ventilationen är otillfredsställande.

4. Verksamhetens krav

Arbetet kan medföra risk för skador, särskilt i ryggen, om det är förenat med ett eller flera av följande krav:

- alltför ofta förekommande eller alltför långvarig fysisk ansträngning som belastar särskilt ryggraden,

- otillräcklig fysisk vila eller återhämtningstid,

- för långa avstånd att lyfta, sänka eller bära lasten,

- en arbetstakt som påtvingas arbetstagaren genom en arbetsprocess som han/hon inte själv kan påverka.

(1*) Vid genomförande av en multifaktoriell analys kan de olika faktorerna som räknas upp i bilagorna 1 och 2 behöva beaktas samtidigt.

BILAGA 2(1*)

INDIVIDUELLA RISKFAKTORER (Artiklarna 5 och 6.2)

Arbetstagaren kan löpa risk om han/hon

- ej är fysiskt lämpad att utföra arbetsuppgiften i fråga,

- bär olämplig klädsel, olämpliga skodon eller andra personliga effekter som är olämpliga,

- inte har de kunskaper eller den utbildning som behövs.

(1*) Vid genomförande av en multifaktoriell analys kan de olika faktorerna som räknas upp i bilagorna 1 och 2 behöva beaktas samtidigt.

Top