EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_002_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
05.Свободно движение на работници и социална политика
TOM 02

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

05.   Свободно движение на работници и социална политика

TOM 002

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

1983

L 377

1

 

 

31983D0673

 

 

 

Решение на Комисията от 22 декември 1983 година относно управлението на Европейския социален фонд

3

1985

L 160

7

 

 

31985R1661

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 1661/85 на Съвета от 13 юни 1985 година относно техническите адаптации на правилата на Общността за социално осигуряване на работниците мигранти по отношение на Гренландия

43

1985

L 370

1

 

 

31985R3820

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета от 20 декември 1985 година относно хармонизирането на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

45

1985

L 370

40

 

 

31985D0568

 

 

 

Решение на Съвета от 20 декември 1985 година за изменение, с оглед присъединяването на Испания и Португалия, на Решение № 83/516/ЕИО за задачите на Европейския социален фонд

52

1986

L 225

40

 

 

31986L0378

 

 

 

Директива на Съвета от 24 юли 1986 година относно прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените в професионалните социалноосигурителни схеми

53

1986

L 359

56

 

 

31986L0613

 

 

 

Директива на Съвета от 11 декември 1986 година за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство

56

1987

L 072

15

 

 

31987R0680

 

 

 

Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 680/87 на Съвета от 23 февруари 1987 година за изменение на Регламент (ЕОВС, ЕИО, Евратом) № 1860/76 относно определяне на условията за заетост на персонала на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд

59

1988

L 183

34

 

 

31988D0383

 

 

 

Решение на Комисията от 24 февруари 1988 година за осигуряване подобряването на информираността в областта на безопасността, хигиената и здравето на работното място

73

1988

L 183

35

 

 

31988D0384

 

 

 

Решение на Комисията от 8 юни 1988 година относно установяване на предварителна процедура за съобщаване и консултации по миграционните политики по отношение на страни, които не са членки

74

1989

L 019

16

 

 

31989L0048

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година относно обща система за признаване на дипломите за висше образование, издадени след завършването на професионално образование и обучение с минимална продължителност от три години

76

1989

L 040

8

 

 

31989L0105

 

 

 

Директива на Съвета от 21 декември 1988 година относно прозрачността на мерките, регулиращи цените на лекарствени продукти за употреба от човека и включването им в обхвата на националните системи за здравно осигуряване

84

1989

L 183

1

 

 

31989L0391

 

 

 

Директива на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място

88

1989

L 393

1

 

 

31989L0654

 

 

 

Директива на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (първа специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

97

1989

L 393

13

 

 

31989L0655

 

 

 

Директива на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работницитепри използването на работни съоръжения по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

109

1989

L 393

18

 

 

31989L0656

 

 

 

Директива на Съвета от 30 ноември 1989 година относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

114

1990

L 156

9

 

 

31990L0269

 

 

 

Директива на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (четвърта специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

125

1990

L 156

14

 

 

31990L0270

 

 

 

Директива на Съвета от 29 май 1990 година относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 87/391/ЕИО)

130

1990

L 349

21

 

 

31990L0641

 

 

 

Директива на Съвета от 4 декември 1990 година относно оперативната защита на външни работници, изложени на риск от йонизиращо лъчение по време на работа в контролирани зони

135

1991

L 059

21

 

 

31991D0116

 

 

 

Решение на Съвета от 25 февруари 1991 година относно създаването на Европейски консултативен комитет за статистическа информация в икономическата и социалната област

140

1991

L 177

22

 

 

31991L0322

 

 

 

Директива на Комисията от 29 май 1991 година за установяване на индикативни гранични стойности в прилагането на Директива 80/1107/ЕИО на Съвета за защита на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични, физични и биологични агенти по време на работа

142

1991

L 206

16

 

 

31991L0382

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юни 1991 година за изменение на Директива 83/477/ЕИО за защита на работниците от рискове, свързани с излагане на въздействието на азбест по време на работа (втора специална директива по смисъла на член 8 от Директива 80/1107/ЕИО)

145

1991

L 206

19

 

 

31991L0383

 

 

 

Директива на Съвета от 25 юни 1991 година за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение

148

1991

L 235

1

 

 

31991D0423

 

 

 

Решение № 145 от 27 юни 1990 година относно изплащането на неизплатени семейни обезщетения, дължими на самостоятелно заети лица съгласно членове 73 и 74 от Регламент (ЕИО) № 1408/71

151

1991

L 235

9

 

 

31991D0424

 

 

 

Решение № 146 от 10 октомври 1990 година относно тълкуването на член 94, параграф 9 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 91/424/ЕИО

158

1991

L 235

21

 

 

31991D0425

 

 

 

Решение № 147 от 10 октомври 1990 година относно прилагането на член 76 от Регламент (ЕИО) № 1408/71

168

1991

L 288

32

 

 

31991L0533

 

 

 

Директива на Съвета от 14 октомври 1991 година относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение

174

1991

L 296

42

 

 

31991D0544

 

 

 

Решение на Комисията от 17 октомври 1991 година относно Групата за връзка по въпросите на възрастните хора

178

1991

L 377

48

 

 

31991L0692

 

 

 

Директива на Съвета от 23 декември 1991 година относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда

181

1992

L 075

51

 

 

31992D0170

 

 

 

Решение на Съвета от 16 март 1992 година за създаване на единен Консултативен комитет за Евротехнет и Форс и за изменение на Решения № 89/657/ЕИО и 90/267/ЕИО

190

1992

L 113

19

 

 

31992L0029

 

 

 

Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 година относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове

192

1992

L 209

25

 

 

31992L0051

 

 

 

Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 година относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО

212

1992

L 245

1

 

 

31992R2434

 

 

 

Регламент (ЕИО) № 2434/92 на Съвета от 27 юли 1992 година за изменение на част II от Регламент (ЕИО) № 1612/68 относно свободното движение на работници в рамките на Общността

234

1992

L 245

6

 

 

31992L0057

 

 

 

Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни участъци (осма специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

236

1992

L 245

23

 

 

31992L0058

 

 

 

Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 година относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по време на работа (Девета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО)

254

Top