EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

Directiva Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

OJ L 156, 21.6.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 198 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 198 - 202
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 125 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 125 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 14 - 18

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

05/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

125


31990L0269


L 156/9

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA CONSILIULUI

din 29 mai 1990

privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]

(90/269/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene și, în special, articolul 118a al acestuia;

având în vedere propunerea Comisiei (1), prezentată după consultarea Comitetului consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă;

în cooperare cu Parlamentul European (2);

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3);

întrucât articolul 118a din Tratat prevede adoptarea de către Consiliu, prin intermediul directivelor, a cerințelor minime pentru a promova îmbunătățirea, în special, a mediului de muncă, în vederea garantării unui nivel mai bun de protecție a sănătății și securității lucrătorilor;

întrucât, în conformitate cu articolul menționat, aceste directive trebuie să evite impunerea unor constrângeri administrative, financiare și juridice care ar îngreuna constituirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii;

întrucât Comunicarea Comisiei privind programul său în domeniul securității, igienei și sănătății la locul de muncă (4) prevede adoptarea de directive menite să garanteze sănătatea și securitatea lucrătorilor;

întrucât Consiliul, în Rezoluția sa din 21 decembrie 1987 privind securitatea, igiena și sănătatea la locul de muncă (5), a luat act de intenția Comisiei de a prezenta Consiliului, în termenul cel mai scurt, o directivă privind protecția împotriva riscurilor pe care le prezintă manipularea manuală a încărcăturilor grele;

întrucât respectarea cerințelor minime destinate să garanteze un nivel mai bun de securitate și de sănătate la locul de muncă constituie un imperativ pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor;

întrucât prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (6); întrucât, prin urmare, dispozițiile directivei menționate se aplică în întregime în domeniul manipulării manuale a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale conținute în prezenta directivă;

întrucât prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne;

întrucât, în temeiul Deciziei 74/325/CEE (7), Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă este consultat de către Comisie în vederea elaborării propunerilor în acest domeniu,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezenta directivă, care este a patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE, stabilește cerințele minime de protecție pentru manipularea manuală a încărcăturilor grele care prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.

(2)   Dispozițiile Directivei 89/391/CEE se aplică în întregime domeniului menționat la alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale cuprinse în prezenta directivă.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentei directive, prin „manipulare manuală a încărcăturilor” se înțelege orice tip de transport sau susținere a unei încărcături, de către unul sau mai mulți lucrători, inclusiv ridicarea, așezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei încărcături, care, date fiind caracteristicile acesteia sau condițiile ergonomice nefavorabile, prezintă riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare.

SECȚIUNEA II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Articolul 3

Dispoziție generală

(1)   Angajatorul adoptă măsurile organizatorice corespunzătoare sau utilizează mijloacele corespunzătoare, în special echipamentele mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători.

(2)   În cazul în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători, angajatorul adoptă măsurile organizatorice corespunzătoare, utilizează mijloace corespunzătoare sau asigură lucrătorilor aceste mijloace pentru a reduce riscul pe care îl implică manipularea manuală a acestor încărcături, având în vedere anexa I.

Articolul 4

Organizarea posturilor de lucru

În toate cazurile în care manipularea manuală a încărcăturilor de către lucrător nu poate fi evitată, angajatorul organizează posturi de lucru, astfel încât această manipulare să fie cât mai sigură și mai sănătoasă posibil și:

(a)

evaluează, dacă este posibil, în prealabil, condițiile de securitate și de sănătate pentru tipul de lucrare în cauză, examinând în special caracteristicile încărcăturilor, ținând seama de anexa I;

(b)

se străduiește să evite sau să reducă riscurile pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere, în special, caracteristicile mediului de lucru și cerințele activității, ținând seama de anexa I.

Articolul 5

Trimitere la anexa II

Pentru punerea în aplicare a articolului 6 alineatul (3) litera (b) și a articolelor 14 și 15 din Directiva 89/391/CEE, trebuie să se țină seama de anexa II.

Articolul 6

Informarea și formarea lucrătorilor

(1)   Fără a aduce atingere articolului 10 din Directiva 89/391/CEE, lucrătorii și reprezentanții acestora sunt informați despre toate măsurile ce trebuie puse în practică, în aplicarea prezentei directive, cu privire la protecția securității și stării de sănătate.

Angajatorii trebuie să asigure primirea de către lucrători și de către reprezentanții acestora a indicațiilor generale și, ori de câte ori este posibil, a informațiilor precise cu privire la:

greutatea încărcăturii;

centrul de greutate sau porțiunea cea mai grea, dacă conținutul ambalajului este descentrat.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 12 din Directiva 89/391/CEE, angajatorii trebuie să asigure că lucrătorii beneficiază, în plus, de o formare adecvată și de informații precise cu privire la modul corect de manipulare a încărcăturilor și la riscurile la care aceștia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect din punct de vedere tehnic, având în vedere anexele I și II.

Articolul 7

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta directivă, inclusiv anexele acesteia, se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE.

SECȚIUNEA III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 8

Adaptarea anexelor

Modificările de natură strict tehnică ale anexelor I și II în funcție de progresul tehnic, de evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale sau a cunoștințelor în domeniul manipulării manuale a încărcăturilor sunt adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.

Articolul 9

Dispoziții finale

(1)   Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 31 decembrie 1992.

Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern deja adoptate sau pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(3)   Statele membre raportează Comisiei la fiecare patru ani cu privire la aplicarea dispozițiilor prezentei directive, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.

Comisia informează Parlamentul European, Consiliul, Comitetul Economic și Social și Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă.

(4)   Comisia prezintă periodic Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport privind aplicarea prezentei directive, ținând seama de alineatele (1)-(3).

Articolul 10

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 mai 1990.

Pentru Consiliu

Președintele

B. AHERN


(1)  JO C 117, 4.5.1988, p. 8.

(2)  JO C 326, 19.12.1988, p. 137 și

JO C 96, 17.4.1990, p. 82.

(3)  JO C 318, 12.12.1988, p. 37.

(4)  JO C 28, 3.2.1988, p. 3.

(5)  JO C 28, 3.2.1988, p. 1.

(6)  JO L 183, 29.6.1983, p. 1.

(7)  JO L 185, 9.7.1974, p. 15.


ANEXA I (1)

ELEMENTE DE REFERINȚĂ

[articolul 3 alineatul (2), articolul 4 literele (a) și (b) și articolul 6 alineatul (2)]

1.

Caracteristicile încărcăturii

Manipularea manuală a încărcăturii poate prezenta un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă aceasta:

este prea grea sau prea mare;

este greu de mânuit și de prins;

se află în echilibru instabil sau conținutul se poate deplasa;

se află într-o poziție care necesită ținerea sau manipularea ei la distanță de trunchi sau prin îndoirea sau răsucirea trunchiului;

poate, dat fiind aspectul său exterior și/sau consistența sa, să producă vătămări lucrătorilor, în special în cazul unei coliziuni.

2.

Efortul fizic necesar

Un efort fizic poate prezenta un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă:

este prea puternic;

poate fi realizat doar printr-o răsucire a trunchiului;

poate să ducă la o deplasare bruscă a încărcăturii;

este realizat atunci când corpul se află într-o poziție instabilă.

3.

Caracteristicile mediului de lucru

Caracteristicile mediului de lucru pot spori un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă:

nu există spațiu suficient, în special pe verticală, pentru desfășurarea activității;

solul prezintă denivelări, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încălțămintea lucrătorului;

amplasarea sau mediul de lucru împiedică manipularea încărcăturilor la o înălțime sigură sau într-o poziție bună a lucrătorului;

solul sau planul de lucru prezintă denivelări care implică manipularea încărcăturii pe diferite niveluri;

solul sau planul de sprijin nu este stabil;

temperatura, umiditatea sau ventilația sunt necorespunzătoare.

4.

Cerințe ale activității

Activitatea poate prezenta un risc și, în special, de producere a unei afecțiuni dorso-lombare, dacă impune una sau mai multe dintre următoarele cerințe:

efort fizic prea frecvent sau prea prelungit care implică în special coloana vertebrală;

o perioadă insuficientă de odihnă fizică sau recuperare;

distanțe excesive de ridicare, coborâre sau transport;

un ritm al muncii impus de un proces care nu poate fi modificat de către lucrător.


(1)  În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luați în considerare simultan diferiți factori prezentați în anexele I și II.


ANEXA II (1)

FACTORI INDIVIDUALI DE RISC

[Articolele 5 și 6 alineatul (2)]

Lucrătorul poate fi supus riscului dacă acesta:

nu este potrivit din punct de vedere fizic să execute sarcina în discuție;

poartă îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;

nu are cunoștințele sau instruirea corespunzătoare sau specifică.


(1)  În vederea efectuării unei analize multi-factor, pot fi luați în considerare simultan diferiți factori prezentați în anexele I și II.


Top