EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

A Tanács irányelve (1990. május 29.) az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

HL L 156., 1990.6.21, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

31990L0269Hivatalos Lap L 156 , 21/06/1990 o. 0009 - 0013
finn különkiadás fejezet 5 kötet 4 o. 0198
svéd különkiadás fejezet 5 kötet 4 o. 0198


A Tanács irányelve

(1990. május 29.)

az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményekről (negyedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében)

(90/269/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 118a. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően benyújtott javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Szerződés 118a. cikke előírja, hogy a Tanács irányelvek útján minimumkövetelményeket fogadjon el azért, hogy, különösen a munkakörnyezet tekintetében, javításokat ösztönözzön a munkavállalók munkahelyi biztonsága és egészsége védelmének magasabb szintű biztosítása érdekében;

mivel az említett cikk értelmében ezekben az irányelvekben kerülni kell az olyan közigazgatási, pénzügyi és jogi korlátozások előírását, amelyek gátolnák a kis- és középvállalkozások alapítását és fejlődését;

mivel a Bizottság a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi programjáról szóló közleményében [4] olyan irányelvek elfogadását írja elő, amelyek célja a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének biztosítása;

mivel a munkahelyi biztonságról, higiéniáról és egészségvédelemről szóló, 1987. december 21-i állásfoglalásában [5] a Tanács tudomásul vette a Bizottságnak azt a szándékát, hogy a közeljövőben a nehéz terhek kézi mozgatásából eredő kockázatok elleni védelemről szóló irányelvet nyújt be a Tanácsnak;

mivel a munkavállalók egészsége védelmének és biztonságának biztosításához elengedhetetlen azoknak a minimumkövetelményeknek a betartása, amelyek célja az egészségvédelem és a biztonság magasabb szintjének biztosítása;

mivel ez az irányelv egyedi irányelv a munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv [6] 16. cikkének (1) bekezdése értelmében; mivel ezért az említett irányelv rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók a kézi tehermozgatás területére, ahol fennáll a munkavállalók hátsérülésének kockázata, az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül;

mivel ez az irányelv gyakorlati lépést jelent a belső piac szociális dimenzióinak megvalósítása felé;

mivel a 74/325/EGK határozat [7] értelmében a Bizottság konzultál a munkahelyi biztonsági higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottsággal az e területre vonatkozó javaslatok kidolgozásáról,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. SZAKASZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

(1) Ez az irányelv, amely a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében a negyedik egyedi irányelv, megállapítja az elsősorban a munkavállalók hátsérülésének kockázatával járó kézi tehermozgatásra vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeket.

(2) A 89/391/EGK irányelv rendelkezései teljes mértékben alkalmazandók az első bekezdésben említett terület egészére az ebben az irányelvben foglalt szigorúbb, illetve különös rendelkezések sérelme nélkül.

2. cikk

Fogalommeghatározás

Ezen irányelv alkalmazásában "kézi tehermozgatás" a teher egy vagy több munkavállaló által történő szállítása vagy tartása, beleértve annak felemelését, lerakását, tolását, húzását, hordását vagy mozgatását, ami jellemzőinél vagy kedvezőtlen ergonómiai feltételeinél fogva magában foglalja a munkavállalók hátsérülésének kockázatát.

II. SZAKASZ

A MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3. cikk

Általános rendelkezések

(1) A munkáltató meghozza a szükséges szervezési intézkedéseket, vagy megfelelő eszközöket, különösen mechanikai eszközöket alkalmaz, hogy elkerülje a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségességét.

(2) Amennyiben nem kerülhető el a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségessége, a munkáltató meghozza a megfelelő szervezési intézkedéseket, alkalmazza a megfelelő eszközöket, vagy ellátja a munkavállalókat ilyen eszközökkel, hogy csökkentse a kézi rakodással kapcsolatos kockázatokat, az I. mellékletre tekintettel.

4. cikk

A munkahelyek kialakítása

Amennyiben nem kerülhető el a munkavállalók általi kézi tehermozgatás szükségessége, a munkáltató úgy alakítja ki a munkahelyeket, hogy a tehermozgatás a lehető legbiztonságosabb és az egészségre a lehető legkevésbé veszélyes legyen, és:

a) amennyiben lehetséges, előzetesen felméri az érintett munkatípus egészségvédelmi és biztonsági feltételeit, és különösen megvizsgálja a teher jellemzőit, tekintettel az I. mellékletre;

b) figyelmet fordít a munkavállalók hátsérülési kockázatának elkerülésére vagy csökkentésére a megfelelő intézkedések meghozatalával, a munkakörnyezet jellemzőinek és a tevékenység követelményeinek figyelembevételével, tekintettel az I. mellékletre.

5. cikk

Hivatkozás a II. mellékletre

A 89/391/EGK irányelv 6. cikke (3) bekezdésének b) pontja, valamint 14. és 15. cikkének végrehajtásakor figyelembe kell venni a II. mellékletet.

6. cikk

A munkavállalók tájékoztatása és oktatása

(1) A 89/391/EGK irányelv 10. cikkének sérelme nélkül a munkavállalók, illetve képviselőik tájékoztatást kapnak minden olyan intézkedésről, amelyet ezen irányelv értelmében a munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében végre kell hajtani.

A munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók, illetve képviselőik általános útmutatást, és, ahol szükséges, pontos információt kapjanak:

- a teher súlyáról,

- a súlypontról vagy a legnehezebb oldalról, amennyiben a rakomány külpontos terhelésű.

(2) A 89/391/EGK irányelv 12. cikkének sérelme nélkül a munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy a munkavállalók emellett megfelelő oktatásban részesüljenek és tájékoztatást kapjanak a terhek megfelelő mozgatásáról és azokról a kockázatokról, amelyek akkor jelentkezhetnek, ha e feladatokat nem helyesen hajtják végre, tekintettel az I. és II. mellékletre.

7. cikk

Konzultáció a munkavállalókkal és a munkavállalók részvétele

A munkavállalókkal, illetve képviselőikkel folytatott konzultációra, valamint a munkavállalók, illetve képviselőik részvételére az ezen irányelv, valamint annak mellékletei által érintett kérdésekben a 89/391/EGK irányelv 11. cikkének megfelelően kerül sor.

III. SZAKASZ

VEGYES RENDELKEZÉSEK

8. cikk

A mellékletek kiigazítása

A 89/391/EGK irányelv 17. cikkében megállapított eljárás szerint kell elfogadni az I. és II. mellékletnek a műszaki fejlődésből és a nemzetközi szabályozásoknak, előírásoknak vagy ismereteknek a kézi tehermozgatás területén végbemenő változásából eredő, szigorúan technikai jellegű módosításait.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak vagy fogadtak el.

(3) A tagállamok négyévente jelentést tesznek a Bizottságnak az irányelv rendelkezéseinek gyakorlati végrehajtásáról, jelezve a munkáltatók és a munkavállalók álláspontjait.

A Bizottság erről tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Gazdasági és Szociális Bizottságot és a munkahelyi biztonsági, higiéniai és egészségvédelmi tanácsadó bizottságot.

(4) A Bizottság az (1), (2) és (3) bekezdés figyelembevételével időszakonként jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak az irányelv végrehajtásáról.

10. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1990. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

B. Ahern

[1] HL C 117., 1988.5.4., 8. o.

[2] HL C 326., 1988.12.19., 137. o. és HL C 96., 1990.4.17., 82. o.

[3] HL C 318., 1988.12.12., 37. o.

[4] HL C 28., 1988.2.3., 3. o.

[5] HL C 28., 1988.2.3., 1. o.

[6] HL L 183., 1983.6.29. 1. o.

[7] HL L 185., 1974.7.9., 15. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET [1]

HIVATKOZÁSI TÉNYEZŐK

(A 3. cikk (2) bekezdése, a 4. cikk a) és b) pontja és a 6. cikk (2) bekezdése)

1. A teher jellemzői

A kézi tehermozgatás különösen hátsérülés kockázatával járhat, amennyiben a rakomány:

- túl nehéz, vagy túl nagy,

- nem kézhez álló, vagy nehezen megfogható,

- instabil, vagy tartalma elmozdulhat,

- olyan módon helyezkedik el, hogy a törzstől távol vagy a törzs előrehajlásával, illetve elfordításával lehet tartani vagy mozgatni,

- külseje, illetve állaga következtében a munkavállalók sérülését okozhatja, különösen ütközés esetén.

2. A szükséges fizikai erőkifejtés

A fizikai erőkifejtés különösen hátsérülés kockázatával járhat, amennyiben az(t):

- túl megerőltető,

- csak a törzs elfordításával fejthető ki,

- valószínűleg a teher hirtelen elmozdulását eredményezi,

- instabil helyzetben kell a testnek kifejtenie.

3. A munkakörnyezet jellemzői

A munkakörnyezet jellemzői növelhetik a hátsérülés kockázatát, amennyiben:

- nincs elég hely, főként függőleges irányban, a tevékenység végzéséhez,

- a padló egyenetlen, így botlásveszéllyel jár, vagy a munkavállaló cipője megcsúszhat azon,

- a munkahely vagy a munkakörnyezet nem teszi lehetővé a tehernek biztonságos magasságban vagy a munkavállaló számára megfelelő testhelyzetben való mozgatását,

- a padlónak vagy a munkafelületnek több szintje van, és a terhet különböző szinteken kell mozgatni,

- a padló vagy a láb megtámasztása nem stabil,

- nem megfelelő a hőmérséklet, a páratartalom vagy a szellőzés.

4. A tevékenység követelményei

A tevékenység különösen hátsérülés kockázatával járhat, amennyiben az alábbi feltételekkel jár együtt:

- túl gyakori vagy túl hosszú, különösen a gerincet érintő fizikai erőkifejtés,

- nem elegendő a testi pihenési vagy a felfrissülési időszak,

- túlzott emelési, lerakási vagy továbbítási távolságok,

- az eljárás által meghatározott munkatempó, amelyen a munkavállaló nem változtathat.

[1] Többtényezős elemzés céljából az I. és II. mellékletben felsorolt különböző tényezőkre egyidejűleg is lehet hivatkozni.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET [1]

EGYEDI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

(Az 5. cikk és a 6. cikk (2) bekezdése)

A munkavállaló veszélyben lehet, amennyiben:

- fizikailag alkalmatlan a kérdéses feladat elvégzésére,

- nem megfelelő öltözetet, lábbelit vagy személyes tárgyat visel,

- nem rendelkezik az alkalmas vagy megfelelő ismeretekkel vagy gyakorlattal.

[1] Az I. és II. mellékletben felsorolt különböző tényezőkre egyidejűleg is lehet hivatkozni többtényezős elemzés céljából.

--------------------------------------------------

Top