EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

1990 m. gegužės 29 d. Tarybos Direktyva dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

OJ L 156, 21.6.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 198 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 198 - 202
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 386 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 125 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 125 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 001 P. 14 - 18

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

31990L0269Oficialusis leidinys L 156 , 21/06/1990 p. 0009 - 0013
specialusis leidimas suomių kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0198
specialusis leidimas švedų kalba: skyrius 5 tomas 4 p. 0198


Tarybos Direktyva

1990 m. gegužės 29 d.

dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)

(90/269/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 118a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą [1], pateiktą pasikonsultavus su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu,

bendradarbiaudama su Europos Parlamentu [2],

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę [3],

kadangi Sutarties 118a straipsnyje numatyta, kad Taryba direktyvomis nustato būtiniausius reikalavimus, skatinančius sąlygų, pirmiausia darbo aplinkos, gerinimą, kad būtų užtikrinta geresnė darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga;

kadangi pagal minėtąjį straipsnį tokiose direktyvose turi būti vengiama nustatyti tokius administracinius, finansinius ir teisinius apribojimus, kurie trukdytų steigti ir plėtoti mažas ir vidutines įmones;

kadangi Komisijos pranešime apie jos programą dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos [4] numatyta priimti direktyvas, skirtas darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbovietėse garantuoti;

kadangi 1987 m. gruodžio 21 d. rezoliucijoje dėl darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos [5] Taryba atkreipė dėmesį į Komisijos ketinimą artimiausiu metu pateikti Tarybai svarstyti direktyvą dėl apsaugos nuo rizikos, kuri kyla sunkius krovinius kraunant rankomis;

kadangi siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatos apsaugą būtina laikytis būtiniausių reikalavimų, skirtų geresnei sveikatos apsaugai ir saugai darbovietėse užtikrinti;

kadangi ši direktyva yra atskira direktyva, kaip numatyta 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo [6] 16 straipsnio 1 dalyje; kadangi dėl to visos šios direktyvos nuostatos taikomos krovinių krovimui rankomis, pirmiausia, kai darbuotojams gresia pavojus susižeisti nugarą, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų;

kadangi ši direktyva praktiškai padeda siekti socialinės vidaus rinkos dimensijos;

kadangi pagal Direktyvą 74/325/EEB [7] Komisija konsultuojasi su Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamuoju komitetu, rengdama šios srities pasiūlymus,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKYVĄ:

I SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Objektas

1. Šia, ketvirtąja atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje, nustatomi būtiniausi sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimai, taikomi krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai darbuotojams gresia pavojus susižeisti nugarą.

2. Visos Direktyvos 89/391/EEB nuostatos taikomos šio straipsnio 1 dalyje nurodytai sričiai, nepažeidžiant griežtesnių ir (arba) specialių šios direktyvos nuostatų.

2 straipsnis

Apibrėžimas

Šioje direktyvoje "krovinių krovimas rankomis" — bet koks krovinio gabenimas ar nešimas, kai vienas ar keli darbuotojai kelia, leidžia žemyn, stumia, traukia, neša ar judina krovinį, kuris dėl jo specifikacijų ar nepalankių ergonominių sąlygų kelia pavojų darbuotojams susižeisti nugarą.

II SKIRSNIS

DARBDAVIŲ PAREIGOS

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1. Darbdavys imasi tinkamų organizacinių veiksmų arba naudoja tinkamas priemones, ypač mechaninius įrenginius, kad kroviniams krauti nereikėtų naudoti darbuotojų rankų darbo.

2. Jei kraunant krovinius negalima išsiversti be darbuotojų rankų darbo, darbdavys imasi tinkamų organizacinių veiksmų, naudoja tinkamas priemones arba aprūpina darbuotojus tokiomis priemonėmis, kad atsižvelgiant į I priedą būtų sumažinta rizika, kylanti kraunant krovinius rankomis.

4 straipsnis

Darbo vietų organizavimas

Visada, kai kraunant krovinius negalima išsiversti be darbuotojų rankų darbo, darbdavys įrengia darbo vietas taip, kad šis darbas būtų kuo saugesnis bei tausotų sveikatą, ir:

a) įvertina, jei įmanoma iš anksto, tokiai darbo rūšiai būdingas sveikatos ir saugos sąlygas ir pirmiausia ištiria krovinių specifikacijas atsižvelgiant į I priedą;

b) imdamasis tinkamų priemonių stengiasi, kad būtų išvengta pirmiausia darbuotojų nugaros sužeidimo rizikos ar ji būtų sumažinta, ypač atsižvelgdamas į darbo aplinkos specifikacijas ir darbo reikalavimus pagal I priedą.

5 straipsnis

Nuorodos į II priedą

Norint įgyvendinti Direktyvos 89/391/EEB 6 straipsnio 3 dalies b punktą, 14 ir 15 straipsnius, atsižvelgiama į II priedą.

6 straipsnis

Informacija ir darbuotojų mokymas

1. Nepažeidžiant Direktyvos 89/391/EEB 10 straipsnio, darbuotojai ir (arba) jų atstovai informuojami apie visas priemones, kurios bus įgyvendintos pagal šią direktyvą, siekiant užtikrinti saugą ir apsaugoti sveikatą.

Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai ir (arba) jų atstovai gautų bendruosius nurodymus ir, jei įmanoma, tikslią informaciją apie:

- krovinio svorį,

- sunkiausios krovinio pusės gravitacijos centrą, kai krovinys yra sukrautas ekscentriškai.

2. Nepažeisdami Direktyvos 83/391/EEB 12 straipsnio, darbdaviai privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų papildomai mokomi kaip teisingai elgtis su kroviniais, bei būtų informuojami apie riziką, su kuria jie gali susidurti ypač tada, kai atsižvelgiant į I ir II priedus šie darbai yra neteisingai atliekami.

7 straipsnis

Darbuotojų konsultavimas ir jų dalyvavimas

Darbuotojai ir (arba) jų atstovai konsultuojami bei dalyvauja sprendžiant šioje direktyvoje ir jos prieduose minimus klausimus vadovaujantis Direktyvos 89/391/EEB 11 straipsniu.

III SKIRSNIS

ĮVAIRIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Priedų pakeitimai

Techniniai I ir II priedų pakeitimai, nulemti techninės pažangos, tarptautinių taisyklių, specifikacijų ar žinių apie krovinių krovimą rankomis pasikeitimų, priimami laikantis Direktyvos 89/391/EEB 17 straipsnyje nustatytos tvarkos.

9 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 1992 m. gruodžio 31 d. priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kad šių direktyvų.

Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių teisės aktų, kuriuos jos priėmė arba priima šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

3. Kas ketverius metus valstybės narės atsiskaito Komisijai, kaip praktiškai įgyvendinamos šios direktyvos nuostatos, ir nurodo darbdavių ir darbuotojų nuomonę.

Komisija apie tai informuoja Europos Parlamentą, Tarybą, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą bei Darbuotojų saugos, higienos ir sveikatos patariamąjį komitetą.

4. Komisija reguliariai atsiskaito Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui apie šios direktyvos įgyvendinimą, atsižvelgdama į šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.

10 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 1990 m. gegužės 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. Ahern

[1] OL C 117, 1988 5 4, p. 8.

[2] OL C 326, 1988 12 19, p.137 ir OL C 96, 1990 4 17, p. 82.

[3] OL C 318, 1988 12 12, p. 37.

[4] OL C 28, 1988 2 3, p. 3.

[5] OL C 28, 1988 2 3, p. 1.

[6] OL L 183, 1983 6 29, p. 1.

[7] OL L 185, 1974 7 9, p. 15.

--------------------------------------------------

I PRIEDAS [1]

PAMATINIAI FAKTORIAI

(3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio a ir b punktai, 6 straipsnio 2 dalis)

1. Krovinio specifikacijos

Keldamas krovinį rankomis, pirmiausia darbuotojas gali susižeisti nugarą, jei krovinys:

- pernelyg sunkus ar pernelyg didelis,

- griozdiškas ar nepatogus paimti,

- nestabilus arba jo turinys gali judėti,

- padėtas taip, kad jį reikia laikyti arba juo manipuliuoti per atstumą nuo liemens, liemenį lenkti arba sukti,

- dėl savo matmenų ir (arba) konsistencijos gali sužeisti su juo susidūrusius darbuotojus.

2. Fizinės jėgos naudojimas

Naudojant fizinę jėgą, gali kilti pavojus susižeisti nugarą, jei:

- dirbama pernelyg energingai,

- atliekami tik sukamieji liemens judesiai,

- krovinys gali netikėtai pajudėti,

- dirbama esant nestabiliai kūno laikysenai.

3. Darbo aplinkos specifikacijos

Darbo aplinkos specifikacijos pirmiausia gali padidinti nugaros susižalojimo pavojų, jei:

- nėra pakankamai erdvės, ypač į viršų, darbui atlikti,

- grindys nelygios, gresia pavojus suklupti arba grindys yra slidžios darbuotojų avalynei,

- darbo vieta ar darbo aplinka netinkami kroviniams krauti, nes nesaugus aukštis ir netinkama darbuotojų kūno padėtis,

- grindų ar darbo vietos paviršiaus aukštis nelygus ir kroviniu tenka manipuliuoti skirtinguose aukščiuose,

- grindys ar pėdų atrama nestabilios,

- netinkama temperatūra, drėgmė ir ventiliacija.

4. Darbo reikalavimai

Darbuotojams pirmiausia gali grėsti pavojus susižaloti nugarą, jei keliamas vienas ar daugiau šių reikalavimų:

- naudojant fizinę jėgą, pernelyg dažnai ar pernelyg ilgam įtempiamas stuburas,

- nepakankamai pailsi kūnas ar nepakanka poilsio pertraukų,

- pernelyg ilgi kėlimo, nuleidimo ar nešimo atstumai,

- darbuotojas negali pakeisti procese numatyto darbo tempo.

[1] Norint išanalizuoti keletą veiksnių, vienu metu galima remtis įvairiais veiksniais, nurodytais I ir II prieduose.

--------------------------------------------------

II PRIEDAS [1]

INDIVIDUALŪS RIZIKOS VEIKSNIAI

(5 straipsnis, 6 straipsnio 2 dalis)

Darbuotojui gali grėsti pavojus, jei jis:

- šių darbų fiziškai negali atlikti,

- dėvi netinkamą aprangą, apavą ar naudoja netinkamus asmeninius daiktus,

- neturi reikiamų ar tinkamų žinių arba yra neapmokyti.

[1] Norint išanalizuoti keletą veiksnių, vienu metu galima remtis įvairiais veiksniais, nurodytais I ir II prieduose.

--------------------------------------------------

Top