EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0269

Padomes Direktīva (1990. gada 29. maijs) par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

OV L 156, 21.6.1990, p. 9–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/269/oj

31990L0269Oficiālais Vēstnesis L 156 , 21/06/1990 Lpp. 0009 - 0013
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 5 Sējums 4 Lpp. 0198
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 5 Sējums 4 Lpp. 0198


Padomes Direktīva

(1990. gada 29. maijs)

par minimālajām prasībām attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas (ceturtā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

(90/269/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 118.a pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1], kas iesniegts pēc apspriedes ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju,

sadarbībā ar Eiropas Parlamentu [2],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3],

tā kā Līguma 118.a pants paredz, ka Padome direktīvu veidā pieņem minimālās prasības uzlabojumu veicināšanai, īpaši darba apstākļu jomā, lai nodrošinātu darba ņēmēju veselības un drošības augstāku aizsardzības līmeni;

tā kā, ievērojot šo pantu, šādām direktīvām jāizvairās no administratīvu, finansiālu un tiesisku ierobežojumu uzlikšanas, kas kavētu mazo un vidējo uzņēmumu izveidošanu un attīstību;

tā kā Komisijas paziņojums par tās programmu darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības jomā [4] paredz direktīvu pieņemšanu, kas izstrādātas, lai nodrošinātu darba ņēmēju veselību un drošību darba vietā;

tā kā Padome savā 1987. gada 21. decembra rezolūcijā par darba drošību, higiēnu un veselības aizsardzību [5] ņēma vērā Komisijas nodomu tuvākajā nākotnē iesniegt Padomei direktīvu par aizsardzību pret riskiem, ko rada smagu kravu apstrāde ar rokām;

tā kā to minimālo prasību izpilde, kas izstrādātas, lai nodrošinātu augstākus darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzības standartus darba vietā, ir būtiska, lai nodrošinātu darba ņēmēju veselību un drošību;

tā kā šī direktīva ir individuāla direktīva Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē par pasākumu ieviešanu, lai veicinātu uzlabojumus darba ņēmēju veselības un drošības jomā darba vietā [6]; tā kā šī iemesla dēļ minētās direktīvas noteikumi ir pilnībā piemērojami smagu kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas, neierobežojot stingrākus un/vai specifiskākus noteikumus, kas uzskaitīti šajā direktīvā;

tā kā šī direktīva paredz praktiskus pasākumus iekšējā tirgus sabiedriskās dimensijas sasniegšanai;

tā kā, ievērojot Lēmumu 74/325/EEK [7], Komisija konsultējas ar Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju, lai izstrādātu priekšlikumus šajā jomā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1. Šī direktīva, kas ir ceturtā individuālā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē, nosaka minimālās veselības un drošības prasības kravu apstrādē ar rokām, pastāvot īpašam riskam darba ņēmējiem gūt muguras traumas.

2. Direktīva 89/391/EEK ir pilnībā piemērojama visā sfērā, kas norādīta 1. punktā, neskarot ierobežojošākus un/vai specifiskākus noteikumus, kas uzskaitīti šajā direktīvā.

2. pants

Definīcija

Šajā direktīvā "kravu apstrāde ar rokām" nozīmē jebkādu kravas transportēšanu vai atbalstīšanu, ko veic viens vai vairāki darba ņēmēji, to skaitā kravas pacelšanu, nolikšanu, stumšanu, vilkšanu, pārnēsāšanu vai pārvietošanu, kas kravas raksturīgo pazīmju vai nelabvēlīgu ergonomisku apstākļu dēļ ietver īpašu risku darba ņēmējiem gūt muguras traumas.

II SADAĻA

DARBA DEVĒJU PIENĀKUMI

3. pants

Vispārīgs noteikums

1. Darba devējs veic attiecīgus organizatoriskus pasākumus vai izmanto attiecīgus līdzekļus, jo īpaši, mehāniskās iekārtas, nolūkā izvairīties no tā, ka darba ņēmējiem būtu jāveic kravu apstrāde ar rokām.

2. Ja nevar izvairīties no nepieciešamības veikt kravu apstādi ar rokām, darba devējs veic attiecīgus organizatoriskus pasākumus, izmanto attiecīgus līdzekļus vai nodrošina darba ņēmējus ar šādiem līdzekļiem, lai mazinātu risku, saistītu ar I pielikumā minēto kravu apstrādi ar rokām.

4. pants

Darba vietu organizācija

Tur, kur nepieciešamība darba ņēmējiem veikt kravu apstrādi ar rokām ir nenovēršama, darba devējs organizē darba vietas tādējādi, lai padarītu šādu apstrādi pēc iespējas drošāku un veselībai nekaitīgāku, un:

a) novērtē, ja iespējams — iepriekš, veicamā darba veselības un drošības apstākļus, un īpaši pārbauda kravas raksturīgās pazīmes, ņemot vērā I pielikumu;

b) rūpējas par to, lai novērstu vai mazinātu risku darba ņēmējiem gūt muguras traumas, veicot attiecīgus pasākumus, konkrēti, apsverot darba vides raksturīgās pazīmes un nepieciešamos darbības nosacījumus, ņemot vērā I pielikumu.

5. pants

Atsauce uz II pielikumu

Direktīvas 89/391/EEK 6. panta 3. punkta b) apakšpunkta un 14. un 15. panta ieviešanai jāņem vērā II pielikums.

6. pants

Informācija darba ņēmējiem un viņu apmācība

1. Neskarot Direktīvas 89/391/EEK 10. pantu, darba ņēmējus un/vai viņu pārstāvjus informē par visiem pasākumiem, kas, atbilstīgi šai direktīvai, veicami attiecībā uz drošības un veselības aizsardzību.

Darba devējiem jāpārliecinās, ka darba ņēmēji un/vai viņu pārstāvji saņem vispārīgus norādījumus un, ja iespējams, precīzu informāciju par:

- kravas svaru,

- smagākās puses smaguma centru, kad iesaiņojums ir ekscentriski piekrauts.

2. Neskarot Direktīvas 89/391/EEK 12. pantu, darba devējiem jānodrošina darba ņēmējiem pienācīga apmācība un informācija par to, kā pareizi rīkoties ar kravām, un par riskiem, kuriem viņi var būt pakļauti, jo īpaši, ja šie uzdevumi netiek veikti pareizi, ievērojot I un II pielikumu.

7. pants

Darba ņēmēju konsultēšana un līdzdalība

Darba ņēmēju un/vai viņu pārstāvju konsultēšana un līdzdalība notiek saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 11. pantu jautājumos, kas ietverti šajā direktīvā, to skaitā tās pielikumos.

III SADAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI

8. pants

Pielikumu korekcija

Tādi izteikti tehniski grozījumi I un II pielikumā, ko rada tehnikas attīstība un grozījumi starptautiskajos noteikumos un specifikācijās vai zināšanās par kravu apstrādi ar rokām, tiek pieņemti saskaņā ar Direktīvas 89/391/EEK 17. pantā paredzēto procedūru.

9. pants

Nobeiguma noteikumi

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai vēlākais līdz 1992. gada 31. decembrim izpildītu šīs direktīvas prasības.

Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus tiesību aktus, ko tās pieņem vai ir pieņēmušas jomā, uz ko attiecas šī direktīva.

3. Dalībvalstis ik pa četriem gadiem ziņo Komisijai par šīs direktīvas praktisku ieviešanu, norādot darba devēju un darba ņēmēju viedokļus.

Komisija par to informē Eiropas Parlamentu, Padomi, Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības padomdevēju komiteju.

4. Komisija periodiski ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par direktīvas ieviešanu, ievērojot 1., 2. un 3. punktu.

10. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 29. maijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

B. Ahern

[1] OV C 117, 4.5.1988., 8. lpp.

[2] OV C 326, 19.12.1988., 137. lpp. un OV C 96, 17.4.1990., 82. lpp.

[3] OV C 318, 12.12.1988., 37. lpp.

[4] OV C 28, 3.2.1988., 3. lpp.

[5] OV C 28, 3.2.1988., 1. lpp.

[6] OV L 183, 29.6.1983., 1. lpp.

[7] OV L 185, 9.7.1974., 15. lpp.

--------------------------------------------------

I PIELIKUMS [1]

ATSAUCES FAKTORI

(3. panta 2. punkts, 4. panta a) un b) apakšpunkts un 6. panta 2. punkts)

1. Kravas raksturīgās pazīmes

Kravas apstrādē ar rokām pastāv risks gūt muguras traumas, ja krava ir:

- pārāk smaga vai pārāk liela,

- neparocīga vai grūti satverama,

- nestabila vai tai ir saturs, kas var pārvietoties,

- novietota tādā veidā, ka tā jātur vai jākustina pa gabalu no ķermeņa, vai ar ķermeņa liekšanu vai griešanu,

- savu apveidu un/vai konsistences dēļ var radīt traumas darba ņēmējiem, īpaši sadursmes gadījumā.

2. Nepieciešamā fiziskā piepūle

Fiziskā piepūle var radīt risku gūt muguras traumu, ja tā ir:

- pārāk spraiga,

- sasniegta tikai ķermeņa griešanās momentā,

- strauju kravas izkustēšanos izraisoša,

- ķermeņa radīta, atrodoties nestabilā stāvoklī.

3. Darba vides raksturīgās pazīmes

Darba vides raksturīgās pazīmes var palielināt risku gūt muguras traumu, ja:

- nav pietiekami plaša telpa, jo īpaši vertikālā virzienā, lai veiktu darbību,

- grīda ir nelīdzena, tādā veidā radot paklupšanas briesmas, vai tā ir slidena attiecībā uz darba ņēmēja apaviem,

- darba vieta vai darba vide liedz kravas apstrādi drošā augstumā vai neļauj darba ņēmējam ieņemt stabilu stāvokli,

- ir pārmaiņas grīdas līmenī vai darba virsmā, kas prasa, lai krava tiktu pārvietota dažādos līmeņos,

- grīda vai balsta virsma ir nestabila,

- temperatūra, mitrums vai ventilācija ir neatbilstīga.

4. Darbībai nepieciešamie nosacījumi

Darbība var radīt risku gūt muguras traumu, ja tā ietver vienu vai vairākus no šādiem nepieciešamiem nosacījumiem:

- pārāk bieža vai pārāk ilgstoša fiziska piepūle, pārsvarā vērsta uz mugurkaulu,

- nepietiekama ķermeņa atpūta vai atveseļošanās laikposms,

- pārmērīgi celšanas, nolaišanas vai nešanas attālumi,

- darba temps, ko nosaka process un ko darba ņēmējs nevar mainīt.

[1] Lai veiktu daudzfaktoru analīzi, vienlaikus var atsaukties uz dažādiem I un II pielikumā uzskaitītiem faktoriem.

--------------------------------------------------

II PIELIKUMS [1]

INDIVIDUĀLIE RISKA FAKTORI

(5. pants un 6. panta 2. punkts)

Darba ņēmējs var būt apdraudēts, ja viņš/viņa:

- ir fiziski nepiemērots konkrētā uzdevuma veikšanai,

- valkā neatbilstīgu apģērbu, apavus vai ir citi personiski iemesli,

- nav ieguvis atbilstīgas un pietiekamas zināšanas vai apmācību.

[1] Lai veiktu daudzfaktoru analīzi, vienlaikus var atsaukties uz dažādiem I un II pielikumā uzskaitītiem faktoriem.

--------------------------------------------------

Top