EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0480

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

OJ L 138, 13.5.2014, p. 5–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/05/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/480/oj

13.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 138/5


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 480/2014 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2014 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 22, параграф 7, член 37, параграф 13, член 38, параграф 4, член 40, параграф 4, член 41, параграф 3, член 42, параграфи 1 и 6, член 61, параграф 3, член 68, параграф 1, член 101, член 125, параграфи 8 и 9, член 127, параграфи 7 и 8 и член 144, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Във втора част от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се установяват общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) („европейските структурни и инвестиционни фондове“, или „ЕСИФ“), които вече функционират въз основа на обща нормативна уредба. Освен това в трета част от посочения регламент се съдържат общи разпоредби, които се прилагат за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, но не се прилагат за ЕЗФРСР и ЕФМДР, а в четвърта част от посочения регламент се съдържат общи разпоредби, които се прилагат за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР, но не се прилагат за ЕЗФРСР. Ето защо с настоящия регламент се установяват разпоредби, които се прилагат за всички ЕСИФ, както и разпоредби, които се прилагат само за ЕЗФРСР и Кохезионния фонд или само за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР.

(2)

Необходимо е да се установят подробни разпоредби относно критериите за определяне на размера на финансовата корекция, която Комисията може да наложи съгласно рамката на изпълнението за всеки приоритет, включен в програмите, подкрепяни от ЕСИФ.

(3)

Такива финансови корекции може да се налагат само ако едновременно са изпълнени няколко условия. Размерът на финансовата корекция следва да се определя въз основа на единни ставки, свързани със съотношение, изчислено по отношение на нивото на физическото изпълнение и усвояването на финансовите средства. Външните фактори, допринасящи за висока степен на неизпълнение на целите по рамката на изпълнението до 2023 г., различни от факторите, изключващи финансовата корекция, следва да се разглеждат поотделно за всеки отделен случай и биха могли да бъдат основание за по-ниския размер на корекцията в сравнение с размера, който иначе би бил приложим въз основа на съотношението.

(4)

В разпоредбите относно критериите за определяне на размера на финансовите корекции, които трябва да се налагат съгласно рамката на изпълнението, специално разпределените средства за инициативата за младежка заетост следва да се разглеждат поотделно.

(5)

Чрез специални правни норми следва да бъдат пояснени разпоредбите за закупуването на земя с подкрепа от финансовите инструменти.

(6)

За осигуряването на съгласувана нормативна уредба за съчетаването на безвъзмездни средства за техническа помощ с финансов инструмент в единна операция е необходимо да се предвиди, че това е възможно само с цел техническа подготовка на предстоящата инвестиция в полза на крайния получател.

(7)

За да се гарантира, че прилагането на финансовите инструменти се възлага на организации, които имат подходящ капацитет за тяхното прилагане в съответствие с целите и приоритетите на ЕСИФ и по-най-ефикасния начин, следва да се определят критериите за избора на тези организации и да бъдат определени ролята, задълженията и отговорностите им.

(8)

За да се гарантира доброто финансово управление на финансовите инструменти, чрез които се предоставят гаранции, средствата от програмите следва да бъдат определени въз основа на предпазлива предварителна оценка на риска, при която се взема предвид подходящо съотношение.

(9)

За да се гарантира, че финансовите инструменти се прилагат в съответствие с приложимото право, следва да се установят специални разпоредби за управлението им и контрола върху тях, в т.ч. за одит.

(10)

За да се осигури доброто финансово управление на средствата от дадена програма за финансовите инструменти, всяка отмяна на тези плащания следва да бъде отразявана по подходящ начин в съответните заявления за плащане.

(11)

За да се осигури съгласуваност при изчисляването на допустимите капитализирани лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси, следва да се установят специални разпоредби за тяхното изчисляване.

(12)

За да се насърчи бързото и ефективно вливане на средства в реалната икономика и доброто финансово управление, като същевременно се гарантира разумно възнаграждение за организациите, прилагащи финансови инструменти, следва да се установят критериите за определяне на разходите и таксите за управление въз основа на изпълнението, приложимите прагове и разпоредби относно възстановяването на капитализираните разходи и такси за управление за инструментите с дялово участие и микрокредитите.

(13)

В съответствие с принципа за добро финансово управление генерираните от операциите приходи следва да бъдат взети предвид при изчисляването на размера на публичните средства.

(14)

Необходимо е да се определи методът за изчисляване на дисконтираните нетни приходи от всяка операция при отчитане на приложимите за сектора на операцията референтни периоди, обичайно очакваната рентабилност за съответния вид инвестиция, прилагането на принципа „замърсителят плаща“ и — при необходимост — съображенията за справедливост, свързани с относителното благосъстояние на съответната държава членка или регион.

(15)

Следва да се определят приложимите за секторите референтни периоди въз основа на записаните и съхранявани исторически данни за генериращите приходи проекти през програмния период 2007—2013 г.

(16)

Необходимо е да се определят разходите и приходите, които да бъдат отчитани при изчисляването на дисконтираните нетни приходи, както и условията за определяне на остатъчната стойност и финансовата норма на дисконтиране.

(17)

Нормата на дисконтиране от 4 %, предложена като индикативен целеви показател, следва да се основава на текущата дългосрочна норма на възвръщаемост от международен портфейл от инвестиции, изчислена като средната стойност на възвръщаемостта на активите в размер на 3 %, увеличена с 1 процентен пункт, което се равнява на процента, с който средната доходност по дългосрочните държавни ценни книжа в Съюза е намаляла от определянето на финансовата норма на дисконтиране за програмния период 2007—2013 г. насам.

(18)

Принципът „замърсителят плаща“ изисква екологичните разходи, свързани със замърсяването и предпазните мерки, да се поемат от тези, които замърсяват, а системите за налагане на такси да отразяват всички разходи, включително капиталовите разходи, разходите за екологични услуги, екологичните разходи, свързани със замърсяването и с прилаганите предпазни мерки, както и разходите, свързани с недостига на използваните ресурси.

(19)

За да бъде намалена административната тежест, на бенефициерите следва да се позволи да използват съществуващите методи и съответните ставки, приложими в рамките на други политики на Съюза, за да изчисляват непреките разходи, ако операциите и бенефициерите са от сходни категории.

(20)

За да се гарантира, че подкрепяните от ЕСИФ операции, за които може да се прилага единна ставка за непреките разходи, установена в рамките на други политики на Съюза, са подобни на операциите, финансирани в рамките на другите съответни политики, трябва да бъдат определени категориите интервенции и инвестиционните приоритети или мерки, в чийто обхват попадат те.

(21)

Следва да се установи методиката, която трябва да се използва при извършването на преглед на качеството на големите проекти. Извършването на преглед на качеството от независими експерти е предварително условие за представянето пред Комисията на голям проект от държава членка по процедурата за уведомяване, предвидена в Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(22)

Когато държава членка реши да използва процедурата за уведомяване, тя следва да реши дали големият проект трябва да бъде оценяван от независими експерти, на които Комисията оказва техническа помощ, или — със съгласието на Комисията — от други независими експерти.

(23)

Капацитетът, компетентността и безпристрастността на независимите експерти, които извършват прегледа на качеството, са сред основните фактори, определящи качеството и надеждността на резултата от прегледа. Поради това за тези независими експерти следва да се определят изисквания, които да гарантират, че работата им по прегледа на качеството е надеждна и висококачествена. Всички независими експерти следва да отговарят на тези изисквания, независимо дали за работата им се предоставя техническа помощ по инициатива на Комисията или от държава членка. Държавата членка следва да бъде задължена да провери дали независимите експерти отговарят на изискванията, преди да поиска съгласието на Комисията за избора на независими експерти.

(24)

Тъй като само големи проекти, които са били оценени положително от независимите експерти, могат да бъдат избрани за представяне пред Комисията по процедурата за уведомяване, е необходимо да се определят ясни критерии за тази цел. Освен това е необходимо да се определят етапите на този процес на преглед и параметрите за оценяване на качеството, които да бъдат използвани при прегледа, за да се гарантира, че прегледът на качеството на всеки голям проект се основава на един и същи методически подход и се извършва по начин, който допринася за подобряване на качеството на големите проекти — обект на преглед.

(25)

С Регламент (ЕС) № 1303/2013 от управляващия орган се изисква да създаде система за записване и съхраняване в електронна форма на данни за всяка операция, необходими за мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверката и одита, включително данни за отделните участници. Затова е необходимо да се състави списък на данните, които трябва да се записват и съхраняват в тази система.

(26)

Някои данни са от значение за определени типове операции или само за някои от ЕСИФ; поради това следва да се уточни приложимостта на изискванията относно данните. В Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) се установяват специални изисквания за записването и съхраняването на данни за отделните участници в подкрепяните от ЕСФ операции, които трябва да бъдат взети под внимание.

(27)

При съставянето на списъка на данните следва да се вземат предвид изискванията за докладване, установени по силата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и регламентите за отделните фондове, за да се гарантира, че данните, необходими за финансовото управление и мониторинга, включително данните, необходими за изготвянето на заявления за плащане, финансови отчети и доклади за изпълнението, са налични за всяка операция във форма, която позволява лесно обобщаване и равняване. При съставянето на списъка следва да се вземе предвид, че за ефективното финансово управление на операциите и за изпълнението на изискването за публикуване на основна информация относно операциите са необходими някои основни съхранявани в електронна форма данни за операциите. За ефективното планиране и извършване на проверките и одитната дейност са необходими и други данни.

(28)

Съставянето на списъка на данните, които трябва да се записват и съхраняват, следва да не засяга техническите характеристики или структурата на компютризираните системи, създадени от управляващите органи, и да не предопределя формата на записваните и съхраняваните данни, освен ако това изрично е посочено в настоящия регламент. То също така следва да не засяга средствата, чрез които данните се въвеждат или генерират в рамките на системата; в някои случаи за данните, включени в списъка, може да се окаже необходимо въвеждането на множество стойности. При все това е необходимо да се установят определени разпоредби относно естеството на тези данни, за да се гарантира, че управляващият орган може да изпълнява отговорностите си за мониторинг, оценяване, финансово управление, проверки и одит, включително когато това изисква обработването на данни за отделните участници.

(29)

За да се осигури възможност за проверяване и одитиране на разходите, извършвани по оперативните програми, е необходимо да се определят критериите, на които следва да отговаря одитната следа, за да бъде счетена за подходяща.

(30)

Във връзка с одитната дейност по реда на Регламент (ЕС) № 1303/2013 е необходимо да се предвиди, че Комисията и държавите членки следва да предотвратяват разкриването или получаването на достъп до лични данни без разрешение, и да се определи за какви цели Комисията и държавите членки имат право да обработват такива данни.

(31)

Одитният орган отговаря за одитите на операциите. За да се гарантира, че обхватът и ефективността на тези одити са подходящи, както и че тези одити се извършват по едни и същи стандарти във всички държави членки, е необходимо да се определят изискванията, на които следва да отговарят тези одити.

(32)

Необходимо е да се определят подробно основните правила за формирането на извадки от операциите за одитиране, които одитният орган следва да съблюдава при установяването или одобряването на метода за формиране на извадките, включително определянето на статистическата единица, някои технически критерии, които трябва да се използват за извадката, и при нужда факторите, които трябва да бъдат взети под внимание при формиране на допълнителни извадки.

(33)

Одитният орган следва да изготвя одитно становище, обхващащо отчетите по Регламент (ЕС) № 1303/2013. За да се гарантира, че обхватът и съдържанието на одитите на отчети са подходящи, както и че тези одити се извършват по едни и същи стандарти във всички държави членки, е необходимо да се определят изискванията, на които следва да отговарят тези одити.

(34)

За да се гарантират правната сигурност и еднаквото третиране на всички държави членки при налагането на финансови корекции в съответствие с принципа на пропорционалността, е необходимо да се определят критериите за установяване на сериозни недостатъци във функционирането на системите за управление и контрол, основните видове такива недостатъци, критериите за определяне на размера на приложимата финансова корекция и критериите за налагане на финансови корекции с единни ставки или на екстраполирани финансови корекции.

(35)

За да се създадат условия за своевременното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват следните разпоредби за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013:

а)

разпоредби за допълнение на втора част от посочения регламент, които се прилагат за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, ЕЗФРСР и ЕФМДР (наричани по-нататък „европейските структурни и инвестиционни фондове“, или „ЕСИФ“) и които се отнасят до:

i)

критериите за определяне на размера на финансовата корекция, която трябва да бъде приложена съгласно рамката на изпълнението;

ii)

правилата относно финансовите инструменти, по-конкретно:

допълнителни специални разпоредби относно закупуването на земя и относно съчетаването на техническа подкрепа с финансови инструменти;

допълнителни специални разпоредби относно ролята, задълженията и отговорността на организациите, прилагащи финансовите инструменти, съответните критерии за подбор и продуктите, които могат да се доставят чрез финансови инструменти;

разпоредби относно управлението и контрола на определени финансови инструменти, включително относно проверките, които трябва да бъдат извършвани от управляващите и одитните органи, изискванията за съхранението на разходооправдателни документи, елементите, които трябва да бъдат доказвани с разходооправдателните документи, както и изискванията за управлението, контрола и одита;

разпоредби за отмяната на плащанията, направени за финансови инструменти, и за последващите корекции по отношение на заявленията за плащане;

специални разпоредби относно създаването на система за капитализиране на годишните вноски за лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси;

специални разпоредби, с които се установяват критериите за определяне на разходите и таксите за управление въз основа на изпълнението и приложимите прагове, както и разпоредби относно възстановяването на капитализираните разходи и такси за управление за инструменти с дялово участие и микрокредити;

iii)

метода за изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операциите, които след приключване генерират нетни приходи;

iv)

единната ставка за непреките разходи и съответните методи, които се прилагат в рамките на други политики на Съюза;

б)

разпоредби за допълнение на трета част от посочения регламент, приложими за ЕФРР и Кохезионния фонд и отнасящи се до методиката, която трябва да се използва при извършването на преглед на качеството на големи проекти;

в)

разпоредби за допълнение на четвърта част от посочения регламент, които се прилагат за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР и които се отнасят до:

i)

правилата за определяне на данните, които трябва да се записват и съхраняват в електронна форма в рамките на системата за мониторинг, създадена от управляващия орган;

ii)

подробните минимални изисквания за одитната следа по отношение на счетоводните регистри, които трябва да се водят, и разходооправдателните документи, които трябва да се съхраняват на равнището на сертифициращия орган, управляващия орган, междинните звена и бенефициерите;

iii)

обхвата и съдържанието на одитите на операциите и одитите на отчетите, както и методиката за формиране на извадката от операции;

iv)

подробните правила за използването на данните, които се събират по време на одитите, извършвани от длъжностни лица на Комисията или от упълномощени представители на Комисията;

v)

подробните правила относно критериите за установяване на сериозни недостатъци във функционирането на системите за управление и контрол, включително основните видове такива недостатъци, критериите за определяне на размера на приложимата финансова корекция и критериите за прилагане на единни ставки или екстраполирани финансови корекции.

ГЛАВА II

РАЗПОРЕДБИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРА ЧАСТ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ЕСИФ

РАЗДЕЛ I

Критерии за определяне на размера на финансовата корекция, която трябва да бъде наложена съгласно рамката на изпълнението

(Член 22, параграф 7, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 2

Определяне на размера на финансовата корекция

(Член 22, параграф 7, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Размерът на финансовата корекция, която се трябва да бъде наложена от Комисията по силата на член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изчислява по единна ставка, която се определя въз основа на съотношението на средния краен процент на изпълнение по всички показатели за крайните продукти и ключови етапи на изпълнението съгласно дадена рамка на изпълнението спрямо крайния процент на изпълнение по финансовия показател съгласно тази рамка на изпълнението („съотношение изпълнение/усвояване“).

2.   Съотношението изпълнение/усвояване се изчислява по следния начин:

а)

крайната постигната стойност по всеки показател за крайните продукти и всеки ключов етап на изпълнението, избран за рамката на изпълнението по даден приоритет, се разделя на съответните целеви стойности, за да се получи крайният им процент на изпълнение, изразен като процентен дял от целта;

б)

определя се средната величина на крайните проценти на изпълнение за всички показатели за крайните продукти и ключови етапи на изпълнението, избрани за рамката на изпълнението по даден приоритет. За тази цел когато крайният процент на изпълнение бъде изчислен в размер над 100 %, той се приема за равен на 100 %.

в)

крайната постигната стойност по финансовия показател, избран за рамката на изпълнението по даден приоритет, се разделя на съответната целева стойност, за да се получи крайният му процент на изпълнение, изразен като процентен дял от целта. За тази цел когато крайният процент на изпълнение бъде изчислен в размер над 100 %, той се приема за равен на 100 %.

г)

средната величина на крайните проценти на изпълнение по всички показатели за крайните резултати и ключови етапи на изпълнението, избрани за рамката на изпълнението по даден приоритет, се разделя на крайния процент на изпълнение по финансовия показател, избран за рамката на изпълнението по даден приоритет.

3.   Ако приоритетът се отнася до повече от един ЕСИФ или повече от една категория региони, съотношението изпълнение/усвояване се изчислява поотделно за всеки ЕСИФ и/или категория региони.

Член 3

Размер на финансовата корекция

(Член 22, параграф 7, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Размерът на финансовата корекция се определя по следния начин:

а)

за съотношение изпълнение/усвояване под 65 %, но не по-малко от 60 %, се прилага единна ставка от 5 %;

б)

за съотношение изпълнение/усвояване под 60 %, но не по-малко от 50 %, се прилага единна ставка от 10 %;

в)

за съотношение изпълнение/усвояване под 50 % се прилага единна ставка от 25 %.

2.   Единната ставка се прилага спрямо размера на средствата от съответния ЕСИФ, определени въз основа на разходите, декларирани от държавата членка по този приоритет, отговарящ на условията по член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, след прилагането на евентуалните други финансови корекции.

За приоритетите, които се отнасят до повече от един ЕСИФ или повече от една категория региони, единната ставка се прилага за всеки ЕСИФ и/или категория региони.

3.   Външните фактори, допринасящи за високата степен на неизпълнение на целите, различни от посочените в член 22, параграф 7, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се разглеждат за всеки отделен случай. Корекцията с единна ставка по параграф 1 може да бъде намалена с до 50 %, като се отчита степента, в която тези фактори са допринесли за високата степен на неизпълнение.

4.   Когато прилагането на единната ставка, определена по реда на параграф 1, би било непропорционално, размерът на корекцията се намалява.

РАЗДЕЛ II

Финансови инструменти

Член 4

Специални разпоредби относно закупуването на земя

(Член 37, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Чрез финансовите инструменти, финансирани от ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕЗФРСР, може да се оказва подкрепа за инвестиции, които включват закупуването на незастроена и застроена земя, в размер най-много 10 % от изплатените на крайния получател средства от програмата. По отношение на гаранциите този процент се прилага спрямо размера на базовия заем или на други рискови инструменти.

2.   Когато чрез финансовите инструменти се предоставя подкрепа на крайни получатели за инвестиции в инфраструктура с цел подпомагане на развитието или възстановяването на градските райони, максималният размер по параграф 1 е 20 %.

3.   По изключение и при надлежна обосновка управляващият орган може да не спази максималните размери по параграфи 1 и 2 по отношение на операции, свързани с опазването на околната среда.

Член 5

Съчетаване на техническа подкрепа с финансови инструменти

(Член 37, параграф 13 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Безвъзмездните средства за техническа подкрепа могат да бъдат съчетавани с финансов инструмент в единна операция съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 само с цел техническа подготовка на предстоящата инвестиция в полза на крайния получател, който ще получи подкрепа чрез тази операция.

Член 6

Специални разпоредби относно ролята, задълженията и отговорността на организациите, прилагащи финансови инструменти

(Член 38, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Организациите, прилагащи финансови инструменти, изпълняват задълженията си в съответствие с приложимото право и действат с професионално старание, ефикасност, прозрачност и дължима грижа в степента, която се очаква от специализирана организация с опит в прилагането на финансови инструменти. Те гарантират, че:

а)

крайните получатели, получаващи подкрепа чрез финансовите инструменти, се избират при надлежно отчитане на естеството на финансовия инструмент и на потенциалната икономическа жизнеспособност на инвестиционните проекти, които трябва да бъдат финансирани. Подборът трябва да бъде прозрачен и обективно обоснован и да не поражда конфликт на интереси;

б)

крайните получатели биват информирани, че финансирането се предоставя по програми, съфинансирани от ЕСИФ, в съответствие с изискванията по член 115 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за ЕФРР, ЕСФ и Кохезионния фонд, по член 66, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) за ЕЗФРСР и в бъдещия законодателен акт на Съюза за определяне на условията за финансовата подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 г. (Регламента за ЕФМДР) за ЕФМДР;

в)

чрез финансовите инструменти се предоставя подкрепа по начин, който е пропорционален и има възможно най-малко нарушаващо конкуренцията въздействие;

г)

преференциалното възнаграждение за частните инвеститори или публичните инвеститори, работещи съгласно принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика, както е посочено в член 37, параграф 2, буква в) и член 44, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е пропорционално спрямо рисковете, поети от тези инвеститори, и е ограничено до необходимия минимум за привличането на такива инвеститори, като това се гарантира чрез определени условия и предпазни процедури.

2.   Тъй като пряката финансова отговорност на управляващия орган спрямо организациите, прилагащи финансови инструменти, или крайните получатели, както и отговорността му във връзка с всеки друг дълг или задължение по финансовия инструмент не могат да надвишават сумата, за която управляващият орган е поел задължение по финансовия инструмент по силата на съответните споразумения за финансиране, прилагащите финансови инструменти организации гарантират, че към управляващия орган не може да се предявяват искове за вземания в размер, надвишаващ сумата, за която той е поел задължение по финансовия инструмент.

3.   Организациите, прилагащи финансови инструменти, отговарят за възстановяването на средства от програмата, във връзка с които са установени нередности, заедно с лихвите и всякакви други приходи, генерирани от тези средства.

Въпреки това организациите, прилагащи финансови инструменти, не отговарят за възстановяването на сумите по първа алинея, ако докажат, че във връзка с дадена нередност са изпълнени всички посочени по-долу условия:

а)

нередността е възникнала на равнището на крайните получатели или — в случай на фонд на фондове — на равнището на финансовите посредници или крайните получатели;

б)

организациите, прилагащи финансови инструменти, са спазили изискванията по параграф 1 от настоящия член по отношение на средствата от програмата, във връзка с които е установена тази нередност;

в)

не е било възможно да бъдат възстановени средствата, във връзка с които е установена тази нередност, независимо че организациите, прилагащи финансови инструменти, са предприели всички предвидени по договора и по закон мерки с дължимата грижа.

Член 7

Критерии за подбор на организациите, прилагащи финансови инструменти

(Член 38, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Когато избира организация, която да прилага даден финансов инструмент по силата на член 38, параграф 4, буква а) и буква б), подточки ii) и iii) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващият орган се уверява, че тази организация отговаря на следните минимални изисквания:

а)

има право да изпълнява съответните задачи по прилагането на финансовите инструменти съгласно правото на Съюза и националното право;

б)

има подходяща икономическа и финансова жизнеспособност;

в)

има подходящ капацитет за прилагане на финансовия инструмент, включително организационна структура и рамка за управление, осигуряващи необходимата увереност за управляващия орган;

г)

разполага с ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол;

д)

използва счетоводна система, осигуряваща своевременно точна, пълна и надеждна информация;

е)

споразумението трябва да бъде одитирано от одитните органи на държавата членка, Комисията и Европейската сметна палата.

2.   При избора на организация по параграф 1 управляващият орган надлежно взема под внимание естеството на финансовия инструмент, който трябва да се прилага, опита на тази организация в прилагането на подобни финансови инструменти, експертните знания и опита на предвидените членове на екипа, както и оперативния и финансовия капацитет на организацията. Изборът трябва да бъде прозрачен и обективно обоснован и да не поражда конфликт на интереси. Използват се най-малко следните критерии за подбор:

а)

стабилността и надеждността на методиката за определяне и оценяване на финансовите посредници или крайните получатели, според случая;

б)

равнището на разходите и таксите за управление за прилагането на финансовия инструмент и предвидената за тяхното изчисляване методика;

в)

редът и условията, прилагани по отношение на подкрепата за крайните получатели, включително ценообразуването;

г)

способността да се набират средства за инвестиции за крайните получатели в допълнение към средствата от програмите;

д)

способността да се извършва допълнителна дейност в сравнение със сегашната дейност;

е)

в случаите, когато организацията, прилагаща финансовия инструмент, отпуска собствени финансови ресурси за финансовия инструмент или споделя риска — предвидените мерки за хармонизиране на интересите и за ограничаване на евентуалните конфликти на интереси.

3.   Когато дадена организация, която изпълнява фонд на фондове, включително Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), допълнително възлага на финансов посредник задачи по прилагането, тя гарантира, че изискванията и критериите по параграфи 1 и 2 са изпълнени по отношение на този финансов посредник.

Член 8

Специални разпоредби за гаранциите, предоставяни чрез финансови инструменти

(Член 38, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Когато чрез финансови инструменти се предоставят гаранции, трябва да бъдат изпълнени следните изисквания:

а)

трябва да бъде постигнато подходящо съотношение между размера на средствата от програмата, които са отделени за покриване на очаквани и неочаквани загуби от нови заеми или други инструменти за споделяне на риска, подлежащи на покриване от гаранциите, и размера на съответните преведени средства по нови заеми или други инструменти за споделяне на риска;

б)

определянето на съотношението се извършва чрез разумна предварителна оценка на риска за конкретния предлаган гаранционен продукт, като се отчитат специфичните пазарни условия, инвестиционната стратегия на финансовия инструмент и принципите на икономичност и ефикасност. Предварителната оценка на риска може да се преразгледа, ако това се налага поради последвали промени в пазарните условия;

в)

средствата от програмата, отделени за гаранции, отразяват предварителната оценка на риска;

г)

ако финансовият посредник или ползващото се лице по гаранциите не е превело на крайните получатели планираните средства по новите заеми или други инструменти за споделяне на риска, допустимите разходи се намаляват пропорционално.

Член 9

Управление и контрол на финансовите инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично равнище

(Член 40, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   За операциите, включващи подкрепа от програми за финансовите инструменти, създадени на национално, регионално, транснационално или трансгранично равнище по силата на член 38, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващият орган гарантира, че:

а)

всяка операция е съобразена с приложимото право, съответната програма и съответното споразумение за финансиране както по време на процеса на оценяване и подбор на операцията, така и по време на създаването и прилагането на финансовия инструмент;

б)

споразуменията за финансиране съдържат разпоредби относно изискванията за одит и одитната следа в съответствие с точка 1, буква д) от приложение IV към Регламент (ЕС) № 1303/2013;

в)

през целия програмен период и по време на създаването и прилагането на финансовите инструменти по реда на член 125, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР и по реда на член 58, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 за ЕЗФРСР се извършват проверки на управлението;

г)

за разходите, декларирани като допустими:

i)

по отношение на операцията управляващият орган, финансовият посредник или организацията, която изпълнява фонда на фондовете в случаите, когато финансовият инструмент се прилага чрез фонд на фондове, съхраняват разходооправдателни документи с цел осигуряване на доказателства за използването на средствата от фондовете по предназначение и за съответствие с приложимото право и с критериите и условията за финансиране по съответните програми;

ii)

има разходооправдателни документи, въз основа на които може да се извърши проверка на законосъобразността и редовността на разходите, декларирани пред Комисията;

д)

разходооправдателните документи, осигуряващи възможност за проверка на съответствието с правото на Съюза и националното право и с условията за финансирането включват най-малко:

i)

документи относно създаването на финансовия инструмент;

ii)

документи, в които се посочват средствата, предоставени за финансовия инструмент по всяка програма и по всяка приоритетна ос, разходите, които са допустими по програмите, както и лихвите и други приходи, генерирани от подкрепата от ЕСИФ, и повторното използване на средствата, които могат да бъдат отнесени към ЕСИФ по реда на членове 43 и 44 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

iii)

документи относно функционирането на финансовия инструмент, включително документи, свързани с мониторинга, докладването и проверките;

iv)

документи, доказващи съответствието с членове 43, 44 и 45 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

v)

документи относно случаите на спиране на средствата от програмата за финансовия инструмент и ликвидацията на финансовия инструмент;

vi)

документи относно разходите и таксите за управление;

vii)

заявления или равностойни документи, подадени от крайните получатели заедно с разходооправдателните документи, в т.ч. бизнес планове, а при необходимост — и предходни годишни отчети;

viii)

контролни списъци и отчети от организациите, прилагащи финансови инструменти — когато има такива;

ix)

декларации, представени във връзка с минималната помощ — в съответните случаи;

х)

споразумения, сключени във връзка с подкрепата, предоставена чрез финансовия инструмент, включително за дялово участие, заеми, гаранции или други форми на инвестиции за крайните получатели;

xi)

доказателства, че подкрепата, предоставена чрез финансовия инструмент, е била използвана по предназначение;

xii)

регистрирани данни за финансовите потоци между управляващия орган и финансовия инструмент, както и в рамките на финансовия инструмент на всички равнища, а по отношение на гаранциите — доказателства, че средствата по базовите заеми са били преведени;

xiii)

отделни регистри или счетоводни сметки за платените средства от програмата или за учредената гаранция по финансовия инструмент в полза на крайния получател.

2.   За операциите, включващи подкрепа за финансовите инструменти от програми в рамките на ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР, одитните органи гарантират, че финансовите инструменти се одитират през целия програмен период до приключването в рамките на одитите на системите и одитите на операциите по реда на член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

За операциите, включващи подкрепа за финансовите инструменти от програми в рамките на ЕЗФРСР, одитните органи гарантират, че финансовите инструменти се одитират през целия програмен период до приключването в рамките на одитите на системите и одитите на операциите по реда на член 59 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4).

3.   Когато финансовите инструменти се прилагат от ЕИБ по силата на член 38, параграф 4, буква б), подточка i) от Регламент (ЕС) № 1303/2013:

а)

за извършването на проверки на място по отношение на операцията по смисъла на член 125, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 управляващият орган оправомощава дружество, което извършва дейността си съгласно обща нормативна уредба, установена от Комисията;

б)

за извършването на одити на операцията одитният орган оправомощава дружество, което извършва дейността си съгласно обща нормативна уредба, установена от Комисията.

Одитният орган изготвя одитното си становище въз основа на информацията, предоставена от оправомощеното дружество.

4.   При липсата на установена от Комисията обща нормативна уредба по смисъла на параграф 3 управляващият орган представя на Комисията за одобрение предвидената от него методика за извършване на проверките на място, а одитният орган ѝ представя предвидената от него методика за одитите.

Член 10

Разпоредби за отмяната на плащанията за финансови инструменти и за последващите корекции по отношение на заявленията за плащане

(Член 41, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Държавите членки и управляващите органи могат да отменят плащания от програмите за финансовите инструменти по член 38, параграф 1, буква а) и финансовите инструменти по член 38, параграф 1, буква б), прилагани по реда на член 38, параграф 4, букви а) и б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, само ако средствата все още не са били включени в заявление за плащане по член 41 от посочения регламент. Въпреки това по отношение на финансовите инструменти, подкрепяни от ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР, плащанията могат да бъдат отменени и ако следващото заявление за плащане бъде изменено с цел отмяна или заместване на съответния разход.

Член 11

Система за капитализиране на годишните вноски за лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси

(Член 42, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Капитализираните лихвени субсидии и субсидии за гаранционни такси по член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изчисляват в края на периода на допустимост като сбор на дисконтираните задължения за плащане за целите и периодите, определени в посочения член, и в съответствие със съответните споразумения за финансиране.

2.   Всички остатъчни средства по гаранционната блокирана сметка след изтичането на срока по член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 или в резултат на неочаквана ликвидация на финансовия инструмент преди края на този срок, се използват по реда на член 45 от посочения регламент.

Член 12

Критерии за определяне на разходите и таксите за управление въз основа на изпълнението

(Член 42, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Управляващият орган изчислява разходите и таксите за управление, които могат да бъдат декларирани като допустими разходи по член 42, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по следните критерии, базирани на изпълнението, както е посочено в член 42, параграф 5 от споменатия регламент:

а)

преведените средства, осигурени по програмата в рамките на ЕСИФ;

б)

изплатените средства от инвестиции или от освобождаване на средства, за които е поето задължение по договори за гаранции;

в)

качеството на мерките, предприемани заедно с инвестицията преди решението за инвестиране да максимизира въздействието си и след това; и

г)

приноса на финансовия инструмент за постигането на целите и крайните продукти на програмата.

2.   Управляващият орган информира мониторинговия комитет, създаден по силата на член 47 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, за разпоредбите относно базираното на изпълнението изчисление на извършените разходи за управление или на таксите за управление на финансовия инструмент. Мониторинговият комитет получава ежегодно доклади за разходите и таксите за управление, които са били действително платени през предходната календарна година.

Член 13

Прагове за разходите и таксите за управление

(Член 42, параграфи 5 и 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   По отношение на организация, изпълняваща фонд на фондове, разходите и таксите за управление, които може да бъдат декларирани като допустими разходи по силата на член 42, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, не надвишават сбора от следните елементи:

а)

3 % за първите 12 месеца след подписването на споразумението за финансиране, 1 % за следващите 12 месеца и след това по 0,5 % годишно от средствата от програмата, платени на фонда на фондове, изчислени пропорционално на изминалото време от момента на действителното плащане към фонда на фондове до най-ранната от следните дати — края на периода на допустимост, датата на изплащането на средствата обратно на управляващия орган или датата на ликвидацията; и

б)

0,5 % годишно от средствата от програмата, платени от фонда на фондове на финансовите посредници, изчислени пропорционално на изминалото време от момента на действителното плащане от фонда на фондове до най-ранната от следните дати — датата на изплащането на средствата обратно на управляващия орган, края на периода на допустимост или датата на ликвидацията;

2.   По отношение на организациите, прилагащи финансови инструменти, чрез които се предоставят дялови участия, заеми, гаранции и микрокредити, в т.ч. когато са съчетани с безвъзмездни средства, лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси по силата на член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, разходите и таксите за управление, които може да бъдат декларирани като допустими разходи по силата на член 42, параграф 1, буква г) от посочения регламент, не надвишават сбора от следните елементи:

а)

основно възнаграждение, което се изчислява по следния начин:

i)

за финансов инструмент за осигуряване на дялово участие: по 2,5 % годишно за първите 24 месеца след подписването на споразумението за финансиране и след това по 1 % годишно от средствата от програмата, за които е поето задължение за финансовия инструмент съгласно съответното споразумение за финансиране, изчислени пропорционално на изминалото време от датата на подписването на съответното споразумение за финансиране до най-ранната от следните дати — края на периода на допустимост, датата на изплащането на средствата обратно на управляващия орган или фонда на фондове или датата на ликвидацията;

ii)

за финансов инструмент във всички други случаи: по 0,5 % годишно от средствата от програмата, платени за финансовия инструмент, изчислени пропорционално на изминалото време от датата на действителното плащане към финансовия инструмент до най-ранната от следните дати — края на периода на допустимост, датата на изплащането на средствата обратно на управляващия орган или фонда на фондове или датата на ликвидацията; и

б)

възнаграждение въз основа на изпълнението, което се изчислява по следния начин:

i)

за финансов инструмент за осигуряване на дялово участие: по 2,5 % годишно от средствата от програмата, платени по смисъла на член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на крайните получатели под формата на дялово участие, както и от реинвестираните средства, относими към средствата от програмата, които все още предстои да бъдат изплатени обратно на финансовия инструмент, изчислени пропорционално на изминалото време от датата на плащането към крайния получател до най-ранната от следните дати — датата на изплащането на инвестицията, края на процедурата по възстановяване в случай на отписване на активи, съответно пасиви, или края на периода на допустимост;

ii)

за финансов инструмент за отпускане на заеми: по 1 % годишно от средствата от програмата, платени по смисъла на член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на крайните получатели под формата на заеми, и от реинвестираните средства, относими към средствата от програмата, които все още предстои да бъдат изплатени обратно на финансовия инструмент, изчислени пропорционално на изминалото време от датата на плащането към крайния получател до най-ранната от следните дати — датата на изплащането на инвестицията, края на процедурата по възстановяване в случай на неизпълнение на задълженията или края на периода на допустимост;

iii)

за финансов инструмент за предоставяне на гаранции: по 1,5 % годишно от средствата от програмата, за които е поето задължение по договори за гаранции с ненастъпил падеж по смисъла на член 42, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и от повторно използване на средствата, относими към средствата от програмата, изчислени пропорционално на изминалото време от датата на поемането на задължението до най-ранната от следните дати — падежа по договора за гаранция, края на процедурата по възстановяване в случай на неизпълнение на задълженията или края на периода на допустимост;

iv)

за финансов инструмент за отпускане на микрокредити: по 1,5 % годишно от средствата от програмата, платени по смисъла на член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на крайните получатели под формата на микрокредити, и от реинвестираните средства, относими към средствата от програмата, които все още предстои да бъдат изплатени обратно на финансовия инструмент, изчислени пропорционално на изминалото време от датата на плащането към крайния получател до най-ранната от следните дати — датата на изплащането на инвестицията, края на процедурата по възстановяване в случай на неизпълнение на задълженията или края на периода на допустимост;

v)

за финансов инструмент за отпускане на безвъзмездни средства, лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси по силата на член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013: 0,5 % от размера на безвъзмездните средства, платени по смисъла на член 42, параграф 1, буква а) от посочения регламент в полза на крайни получатели.

Разпоредбите на настоящия параграф се прилагат за всяка организация, прилагаща финансов инструмент за предоставяне на гаранции, независимо че същата организация изпълнява фонд на фондове, при спазване на разпоредбите на параграф 4.

3.   Общият размер на разходите и таксите за управление за целия период на допустимост по член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 не може да превишава следните максимални размери:

а)

за фонд на фондове — 7 % от общия размер на средствата от програмата, платени на фонда на фондове;

б)

за финансов инструмент за осигуряване на дялово участие — 20 % от общия размер на средствата от програмата, платени за финансовия инструмент;

в)

за финансов инструмент за отпускане на заеми — 8 % от общия размер на средствата от програмата, платени за финансовия инструмент;

г)

за финансов инструмент за предоставяне на гаранции — 10 % от общия размер на средствата от програмата, платени за финансовия инструмент;

д)

за финансов инструмент за отпускане на микрокредити — 10 % от общия размер на средствата от програмата, платени за финансовия инструмент;

е)

за финансов инструмент за отпускане на безвъзмездни средства, лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси по силата на член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — 6 % от общия размер на средствата от програмата, платени за финансовия инструмент.

4.   Когато една и съща организация изпълнява фонд на фондове и прилага финансов инструмент, нито размерите на допустимите разходи и такси за управление по параграфи 1 и 2, нито максималните размери по параграф 3 могат да се събират с натрупване за същите средства по програмата или за същите реинвестирани ресурси, относими към средствата по програмата.

5.   Когато по-голямата част от капитала, инвестиран във финансови посредници, които осигуряват дялово участие, е предоставен от частни инвеститори или публични инвеститори, работещи съгласно принципа на инвеститор в условията на пазарна икономика, а средствата от програмата са предоставени при равни условия спрямо частните инвеститори, разходите и таксите за управление се привеждат в съответствие с пазарните условия и не превишават разходите и таксите, платими от частните инвеститори.

6.   Праговете по параграфи 1, 2 и 3 може да бъдат превишени, когато разходите и таксите се начисляват от организация, прилагаща финансовия инструмент (в т.ч. когато тя изпълнява фонд на фондове в съответните случаи), която е избрана чрез състезателна тръжна процедура съгласно приложимите разпоредби, и при тази тръжна процедура е доказана необходимостта от по-високи разходи и такси за управление.

Член 14

Възстановяване на капитализираните разходи и такси за управление за инструменти с дялово участие и микрокредити

(Член 42, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Капитализираните разходи и такси за управление, които трябва да бъдат възстановени като допустими разходи по силата на член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изчисляват в края на периода на допустимост като сбор на дисконтираните разходи и такси за управление, които трябва да бъдат платени след периода на допустимост за срока по член 42, параграф 2 от посочения регламент, и съобразно със съответните споразумения за финансиране.

2.   Капитализираните разходи и такси за управление, които трябва да бъдат платени след периода на допустимост за финансов инструмент за отпускане на микрокредити, не могат да превишават годишно 1 % от средствата от програмата, които са платени на крайните получатели по смисъла на член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 под формата на заеми и които все още предстои да бъдат изплатени обратно на финансовия инструмент, изчислени пропорционално на изминалото време от края на периода на допустимост до най-ранната от следните дати — датата на изплащането на инвестицията, края на процедурата по възстановяване в случай на неизпълнение на задълженията или края на срока по член 42, параграф 2 от посочения регламент.

3.   Капитализираните разходи и такси за управление, които трябва да бъдат платени след периода на допустимост за финансов инструмент за осигуряване на дялово участие, не могат да превишават годишно 1,5 % от средствата от програмата, които са платени на крайните получатели по смисъла на член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 под формата на дялово участие и които все още предстои да бъдат изплатени обратно на финансовия инструмент, изчислени пропорционално на изминалото време от края на периода на допустимост до най-ранната от следните дати — датата на изплащането на инвестицията, края на процедурата по възстановяване в случай на неизпълнение на задълженията или края на срока по член 42, параграф 2 от посочения регламент.

4.   Всички остатъчни средства по гаранционната блокирана сметка след изтичането на срока по член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 или в резултат на неочаквана ликвидация на финансовия инструмент преди края на този срок се използват по реда на член 45 от посочения регламент.

РАЗДЕЛ III

Метод за изчисляване на дисконтираните нетни приходи от операции, които генерират нетни приходи

Член 15

Метод за изчисляване на дисконтираните нетни приходи

(Член 61, параграф 3, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   За прилагането на метода по член 61, параграф 3, първа алинея, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 дисконтираните нетни приходи от всяка операция се изчисляват чрез приспадане на дисконтираните разходи от дисконтираните приходи и чрез прибавяне на остатъчната стойност на инвестицията в съответните случаи.

2.   Дисконтираните нетни приходи от дадена операция се изчисляват за определен референтен период, приложим за сектора на тази операция съгласно приложение I. Референтният период включва периода на изпълнение на операцията.

3.   Приходите и разходите се определят чрез прилагане на метода на пределните величини, основаващ се на съпоставяне на приходите и разходите при варианта за новата инвестиция с приходите и разходите при вариант без инвестиция.

Когато дадена операция се състои от нов актив, приходите и разходите са тези на новата инвестиция.

4.   Когато данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим разход по силата на член 69, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, изчислението на дисконтираните нетни приходи се извършва въз основа на стойностите без ДДС.

Член 16

Определяне на приходите

(Член 61, параграф 3, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

За изчисляването на дисконтираните нетни приходи приходите се определят въз основа на следното:

а)

в съответните случаи таксите за ползвателите се установяват въз основа на принципа „замърсителят плаща“, като се отчитат съображенията за поносимост, когато това е целесъобразно;

б)

в приходите не се включват трансферите от националните или регионалните бюджети или от националните системи за обществено осигуряване;

в)

когато с дадена операция се добавят нови активи за допълване на съществуваща услуга или инфраструктура, се взема под внимание както допълнителният принос от старите потребители, така и приносът от новите потребители на новата или разширената услуга или инфраструктура.

Член 17

Определяне на разходите

(Член 61, параграф 3, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

За изчисляването на дисконтираните нетни приходи се отчитат следните разходи, възникващи през референтния период по член 15, параграф 2:

а)

разходите за замяна на краткотрайното оборудване, осигуряваща техническото осъществяване на операцията;

б)

постоянните оперативни разходи, в т.ч. разходите за поддръжка, например разходите за персонал, поддръжка и ремонт, общо управление и администрация, застраховки;

в)

променливите оперативни разходи, в т.ч. разходите за поддръжка, например разходите за суровини, енергия и други материали за производството, както и разходите за поддръжка и ремонт, необходими за удължаване на срока на операцията.

Член 18

Остатъчна стойност на инвестицията

(Член 61, параграф 3, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Когато активите по дадена операция имат проектен срок на годност, който надвишава референтния период по член 15, параграф 2, остатъчната им стойност се определя чрез изчисляване на нетната настояща стойност на паричните потоци в оставащите години от жизнения цикъл на операцията. Други методи за изчисляване на остатъчната стойност могат да се използват при надлежно обосновани обстоятелства.

2.   Остатъчната стойност на инвестицията се включва в изчислението на дисконтираните нетни приходи от операцията само ако приходите превишават разходите по член 17.

Член 19

Дисконтиране на паричните потоци

(Член 61, параграф 3, седма алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   При изчисляването на разходите и приходите се отчитат само предвижданите изходящи и входящи парични потоци по операцията. Паричните потоци се определят за всяка година, през която се плащат или получават паричните средства по операцията, за целия референтен период по член 15, параграф 2.

2.   Непаричните счетоводни елементи като амортизация, резерви за бъдещи разходи за замяна и резерви за непредвидени разходи се изключват от изчислението.

3.   Паричните потоци се дисконтират към текущия настоящ момент, като се използва финансова норма на дисконтиране от 4 % в реално изражение като индикативен целеви показател за публичните инвестиционни операции, съфинансирани от ЕСИФ.

4.   Държавите членки могат да използват финансова норма на дисконтиране, различна от 4 %, ако обосноват избора на този целеви показател и гарантират, че се използва последователно за всички сходни операции в същия сектор.

5.   Стойности, различни от 4 %, могат да бъдат обосновани с оглед на:

а)

специфичните макроикономически условия в държавата членка и международните макроикономически тенденции и конюнктура; или

б)

характерните особености на инвеститора или структурата на изпълнение, например публично-частни партньорства; или

в)

характерните особености на сектора.

6.   За да установят собствени финансови норми на дисконтиране, държавите членки изчисляват средната дългосрочна възвръщаемост от алтернативна, безрискова кошница от инвестиции, независимо дали местни или международни, които те считат за най-подходящи. На бенефициерите се предоставя информация за различните финансови норми на дисконтиране.

РАЗДЕЛ IV

Определяне на единните ставки за непреките разходи и съответните методи, които се прилагат в рамките на други политики на Съюза

Член 20

Финансиране на непреките разходи с единна ставка въз основа на Регламент (ЕС) № 1290/2013

(Член 68, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Непреките разходи може да бъдат изчислявани чрез прилагане на единна ставка, установена в съответствие с член 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1290/2013, за следните видове операции или проекти, които са част от операции:

а)

операциите, подкрепяни от ЕФРР по кодове за областта на интервенцията 056, 057 или 060—065 съгласно таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията (5) и осъществени по един от инвестиционните приоритети по член 5, параграф 1, букви а) и б), параграф 2, буква б), параграф 3, букви а) и в) и параграф 4, буква е) от Регламент (ЕС) №.1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6);

б)

операциите, подкрепяни от ЕСФ по код за областта на интервенцията 04 съгласно таблица 6 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 и допринасящи за засилване на научните изследвания, развойната дейност в областта на технологиите и иновациите в съответствие с член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета;

в)

операциите, подкрепяни от ЕЗФРСР по реда на членове 17, 26 или 35 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и допринасящи за постигането на целите по приоритета на Съюза по член 5, параграф 1 от посочения регламент. Когато операцията е програмирана по реда на членове 17 и 26 от Регламент (ЕС) № 1305/2013, се вземат предвид само операциите, изпълнявани от оперативна група в рамките на Европейското партньорство за иновации с финансиране по силата на член 35, параграф 1, буква в) от посочения регламент;

г)

операциите, подкрепяни от ЕФМДР и програмирани по реда на член 28, член 37 или член 41, параграф 5 от бъдещия законодателен акт на Съюза за определяне на условията за финансовата подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 г.

Член 21

Финансиране на непреките разходи с единна ставка въз основа на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

(Член 68, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Непреките разходи може да бъдат изчислявани чрез прилагане на единната ставка, установена по силата на член 124, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7) за следните видове операции или проекти, които са част от операции:

а)

операциите, подкрепяни от ЕФРР по кодове за областта на интервенцията 085, 086 или 087 съгласно таблица 1 от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 и осъществени по един от инвестиционните приоритети по член 5, параграф 5, буква а) и параграф 6, буква г) от Регламент (ЕС) № 1301/2013;

б)

операциите, подкрепяни от ЕСФ по код за областта на интервенцията 01 съгласно таблица 6 от приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 и допринасящи за подкрепата за прехода към икономика, която е нисковъглеродна, устойчива на изменението на климата, екологично устойчива и използваща ефикасно ресурсите, по силата на член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1304/2013;

в)

операциите, подкрепяни от ЕЗФРСР по реда на член 17 и член 25 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 и допринасящи за постигането на целите по приоритет на Съюза, определен в член 5, параграфи 4 и 5 от посочения регламент;

г)

операциите, подкрепяни от ЕФМДР и програмирани по реда на член 36, член 38, член 39, параграф 1, член 46, параграф 1, букви д) и и), член 54 и член 79в, параграф 1, буква б) от бъдещия законодателен акт на Съюза за определяне на условията за финансовата подкрепа за политиката в областта на морското дело и рибарството за програмния период 2014—2020 г.

ГЛАВА III

РАЗПОРЕДБИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТРЕТА ЧАСТ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013, ПРИЛОЖИМИ ЗА ЕФРР И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТНАСЯЩИ СЕ ДО МЕТОДИКАТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕГЛЕДА НА КАЧЕСТВОТО НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ

Член 22

Изисквания за независимите експерти, извършващи прегледа на качеството

(Член 101, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Прегледът на качеството на големи проекти по член 101, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се извършва от независими експерти, които:

а)

имат значителен технически опит по отношение на всички етапи от проектния цикъл;

б)

имат богат международен опит в съответните инвестиционни сектори;

в)

притежават значителни експертни знания в анализа и оценката на социално-икономическите ползи;

г)

имат значителни знания и опит в правото, политиката и процедурите на Съюза в съответните области;

д)

са независими по отношение на всички органи, участващи пряко или косвено в одобряването или изпълнението на големия проект или в експлоатацията на реализирания по проекта обект;

е)

не са в конфликт на интереси на никое равнище във връзка с големия проект;

ж)

нямат търговски интереси във връзка с големия проект;

з)

притежават необходимите езикови знания и умения.

2.   Когато държава членка предвижда да упълномощи независими експерти, различни от онези, които получават техническа подкрепа по инициатива на Комисията по силата на член 58 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, тя трябва да поиска съгласието на Комисията съгласно член 101, трета алинея от посочения регламент. Това съгласие се дава въз основа на документи, доказващи, че експертите отговарят на изискванията по параграф 1 от настоящия член.

В срок от три месеца от подаване на искането Комисията съобщава на държавата членка дали е съгласна с упълномощаването на предложените независими експерти.

Член 23

Преглед на качеството на големи проекти

(Член 101, четвърта алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Независимите експерти извършват оценка въз основа на информацията по член 101, първа алинея, букви а)—и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Независимите експерти могат да поискат допълнителни сведения, които смятат за необходими за прегледа на качеството.

Държавата членка и независимите експерти могат да се договорят тази работа да се допълва от посещения на място.

За целите на оценката независимите експерти могат — по договорка с държавите членки — да се допитват до Комисията по въпроси, свързани с държавните помощи.

2.   За целите на прегледа на качеството независимите експерти извършват следното:

а)

проверяват дали операцията представлява голям проект по смисъла на член 100 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, дали големият проект не е приключена операция по смисъла на член 2, параграф 14 и член 65, параграф 6 от посочения регламент и дали големият проект е включен в съответната оперативна програма;

б)

проверяват пълнотата, последователността и точността на информацията по член 101, първа алинея, букви а)—и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, представена във формата по член 101, пета алинея от посочения регламент;

в)

оценяват качеството на големия проект въз основа на критериите по приложение II към настоящия регламент;

г)

изготвят доклад за независимия преглед на качеството (наричан по-нататък „доклад за НПК“) във формата по член 102, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013. В доклада за НПК независимите експерти излагат и обосновават по недвусмислен начин своите констатации за елементите по настоящия параграф.

3.   Оценката въз основа на прегледа на качеството на голям проект е положителна по смисъла на член 102, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, ако независимите експерти заключат, че са изпълнени всички критерии по приложение II към настоящия регламент.

ГЛАВА IV

РАЗПОРЕДБИ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЧЕТВЪРТА ЧАСТ ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ЕФРР, ЕСФ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ЕФМДР

РАЗДЕЛ I

Данни, които трябва да се записват и съхраняват в електронна форма

Член 24

Данни, които трябва да се записват и съхраняват в електронна форма

(Член 125, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Данните, които трябва да се записват и съхраняват в електронна форма за всяка операция в рамките на системата за мониторинг, установена по член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са посочени в приложение III към настоящия регламент.

2.   За всяка операция се записват и съхраняват съответните данни, включително данни за отделните участници в съответните случаи, за да се осигури възможност за обобщаване, когато това е необходимо за целите на мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверките и одита. Тези данни също така трябва да позволяват обобщаването им чрез натрупване за целия програмен период. За ЕСФ данните се записват и се съхраняват по начин, който позволява на управляващите органи да изпълняват задачите, свързани с мониторинга и оценяването, в съответствие с изискванията по член 56 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и членове 5 и 19 от Регламент (ЕС) № 1304/2013, както и приложения I и II към същия регламент.

3.   Когато дадена операция получава подкрепа по няколко оперативни програми, няколко приоритета или няколко фонда или по отношение на повече от една категория региони, информацията, посочена в полета 23—113 от приложение III, се записва по начин, който позволява данните да бъдат извличани разпределени по оперативни програми, приоритети, фондове или региони. Трябва да има възможност и за извличане на данните за показателите, посочени в полета 31—40 от приложение III, разпределени по инвестиционни приоритети и пол в съответните случаи.

РАЗДЕЛ II

Одитна следа и използване на данните, събирани по време на одитите

Член 25

Подробни минимални изисквания за одитната следа

(Член 125, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Подробните минимални изисквания за одитната следа по отношение на счетоводните регистри, които трябва да се водят, и разходооправдателните документи, които трябва да се съхраняват, са следните:

а)

одитната следа осигурява възможност да се провери прилагането на критериите за подбор, определени от мониторинговия комитет за оперативната програма;

б)

по отношение на безвъзмездните средства и възстановимата помощ по член 67, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 одитната следа осигурява възможност за равняване на сертифицираните пред Комисията обобщени суми с подробните данни от счетоводните регистри и разходооправдателните документи, с които разполагат сертифициращият орган, управляващият орган, междинните звена и бенефициерите по отношение на операциите, съфинансирани по оперативната програма;

в)

по отношение на безвъзмездните средства и възстановимата помощ по член 67, параграф 1, букви б) и в) и член 109 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и по член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013, одитната следа осигурява възможност за равняване на сертифицираните пред Комисията обобщени суми с подробните данни относно крайните продукти или резултатите и с разходооправдателните документи, с които разполагат сертифициращият орган, управляващият орган, междинните звена и бенефициерите, в т.ч. в съответните случаи документи относно метода за определяне на стандартните таблици на единичните разходи и еднократните суми, по отношение на операциите, съфинансирани по оперативната програма;

г)

по отношение на разходите, определени по реда на член 67, параграф 1, буква г) и член 68, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, чрез одитната следа се показва и обосновава методът на изчисление (в съответните случаи) и базата, въз основа на която са били определени единните ставки и допустимите преки разходи или разходите, декларирани съгласно други избрани категории, за които се прилага единната ставка;

д)

по отношение на разходите, определени по реда на член 68, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 14 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 и член 20 от Регламент (ЕС) № 1299/2013, одитната следа осигурява възможност да се обосноват допустимите преки разходи, за които се прилага единната ставка;

е)

одитната следа осигурява възможност за проверка на плащането на публичните средства към бенефициера;

ж)

за всяка операция според случая одитната следа включва техническата спецификация и плана за финансиране, документите, свързани с одобряването на отпускането на безвъзмездните средства, документите, свързани с процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и отчетите на бенефициера и докладите относно извършените проверки и одити;

з)

одитната следа включва информация за проверките и одитите на управлението, извършени във връзка с операцията;

и)

без да се засягат член 19, параграф 3 и приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1304/2013, одитната следа осигурява възможност за равняване на данните за показателите за крайните продукти по операцията с целите и отчетените данни и резултати по програмата;

й)

по отношение на финансовите инструменти одитната следа включва разходооправдателните документи по член 9, параграф 1, буква ж) от настоящия регламент.

За разходите по букви в) и г) одитната следа осигурява възможност да се провери съответствието на използвания от управляващия орган метод на изчисление с член 67, параграф 5 и член 68, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013.

2.   Управляващият орган гарантира, че се води регистър, в който се вписват идентификационните данни и адресите на организациите, съхраняващи всички разходооправдателни документи, необходими за осигуряването на одитна следа, отговаряща на всички минимални изисквания по параграф 1.

Член 26

Използване на данните, които се събират по време на одитите, извършвани от длъжностни лица на Комисията или от упълномощени представители на Комисията

(Член 127, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Комисията взема всички необходими мерки, за да предотврати разкриването или получаването на достъп без разрешение до лични данни, събирани от нея по време на одитите.

2.   Комисията използва данните, които събира по време на одитите си, единствено с цел изпълнение на своите задължения по член 75 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите имат достъп до събираните данни.

3.   Събираните данни не се изпращат на други лица освен на тези в държавите членки или в рамките на институциите на Съюза, чиито задължения изискват те да имат достъп до тях в съответствие с приложимите разпоредби без изричното съгласие на държавата членка, която предоставя данните.

РАЗДЕЛ III

Обхват и съдържание на одитите на операциите и отчетите и методика за формиране на извадката от операции

Член 27

Одити на операциите

(Член 127, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Одитите на операциите се извършват за всяка счетоводна година въз основа на извадка от операциите, която се формира по метод, установен или одобрен от одитния орган в съответствие с член 28 от настоящия регламент.

2.   Одитите на операциите се извършват въз основа на разходооправдателните документи, съставляващи одитната следа, и чрез тях се проверяват законосъобразността и редовността на декларираните пред Комисията разходи, включително следните аспекти:

а)

дали операцията е била избрана съгласно критериите за подбор за оперативната програма, дали не е била физически приключена или изцяло изпълнена, преди бенефициерът да представи заявлението за финансиране по оперативната програма, дали е била изпълнена в съответствие с решението за одобрение и дали са изпълнени приложимите към момента на одита условия по отношение на функционалността, предназначението и преследваните цели;

б)

дали разходите, декларирани пред Комисията, съответстват на счетоводните регистри и дали изискваните разходооправдателни документи показват наличието на подходяща одитна следа съгласно посоченото в член 25 от настоящия регламент;

в)

за декларираните пред Комисията разходи, определени по реда на член 67, параграф 1, букви б) и в) и член 109 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013 — дали крайните продукти и резултатите, на които се основават плащанията за бенефициера, са били постигнати, дали данните за участниците или данните от другите регистри, свързани с крайните продукти и резултатите, съответстват на информацията, представена на Комисията, и дали изискваните разходооправдателни документи показват наличието на подходяща одитна следа съгласно посоченото в член 25 от настоящия регламент.

Чрез одитите се проверява също така дали публичните средства са били платени на бенефициера в съответствие с член 132, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

3.   Одитите на операциите включват в съответните случаи проверка на място на физическото изпълнение на операцията.

4.   Чрез одитите на операциите се проверяват точността и пълнотата на съответните разходи, регистрирани от сертифициращия орган в неговата счетоводна система, и равнението на одитната следа на всички равнища.

5.   Когато е видно, че установените проблеми са от системен характер и следователно създават риск за други операции по оперативната програма, одитният орган взема мерки за извършването на допълнителен преглед, включително на допълнителни одити при необходимост, за да установи мащаба на тези проблеми, и отправя препоръки за необходимите корективни действия.

6.   Само разходите, попадащи в обхвата на извършен по реда на параграф 1 одит, се включват в общия размер на одитираните разходи при докладването пред Комисията за годишното покритие. За тези цели се използва образецът за контролния доклад, изготвен по силата на член 127, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 28

Методика за формиране на извадката от операции

(Член 127, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Одитният орган установява метода за формиране на извадката (т.е. метода за подбор на единиците в извадката) в съответствие с посочените в настоящия член изисквания, като взема под внимание международно приетите одитни стандарти — одитните стандарти на Международната организация на върховните одитни институции (INTOSAI), Международната федерация на счетоводителите (IFAC) или Института на вътрешните одитори (IIA).

2.   Като допълнение към разясненията, включени в стратегията за одитите, одитният орган води регистър на документацията и извършените професионални преценки, използвани за установяване на методите за формиране на извадките, които обхващат етапите на планиране, подбор, проверка и оценяване, за да се докаже, че установеният метод е подходящ.

3.   Извадката трябва да бъде представителна за съвкупността, от която е формирана, за да се осигури възможност за одитния орган да изготви валидно одитно становище в съответствие с член 127, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013. Съвкупността се състои от разходите по дадена оперативна програма или група оперативни програми, обхванати от обща система за управление и контрол, които са включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията по реда на член 131 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 за дадена счетоводна година. Извадката може да бъде формирана през счетоводната година или след изтичането ѝ.

4.   За прилагането на член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 даден метод на формиране на извадка е статистически, когато с него се осигурява следното:

i)

случаен подбор на единиците в извадката;

ii)

използване на теорията на вероятностите за оценяване на резултатите от извадката, в т.ч. измерване и контрол на риска от грешка на представителността, както и на планираната и постигнатата точност.

5.   Методът за формиране на извадката гарантира случайния подбор на всяка единица от съвкупността чрез използването на случайни числа, генерирани за всяка единица от съвкупността, за да се подберат единиците в извадката, или чрез систематичен подбор, като се използва отправна точка, избрана на случаен принцип, и след това се прилага подборна крачка за избирането на останалите единици.

6.   Статистическата единица се определя от одитния орган въз основа на професионална преценка. Статистическата единица може да бъде операция, проект в рамките на дадена операция или искане за плащане от бенефициер. Информацията относно определената статистическа единица и професионалната преценка, използвана за тази цел, се включват в контролния доклад.

7.   Когато свързаните с дадена статистическа единица общи разходи за счетоводната година са отрицателна величина, те се изключват от съвкупността по параграф 3 и се одитират отделно. Одитният орган може да формира извадка и от тази отделна съвкупност.

8.   Когато се прилагат условията за пропорционалния контрол по член 148, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, одитният орган може да изключи единиците по посочения член от съвкупността, от която се формира извадка. Ако съответната операция вече е била избрана в извадката, одитният орган я заменя чрез подходящ случаен подбор.

9.   Одитират се всички декларирани пред Комисията разходи в извадката.

Когато избраните статистически единици са свързани с голям брой съответни искания за плащане или фактури, одитният орган може да ги одитира чрез подизвадки, като подбира свързаните с тях искания за плащане или фактури, използвайки същите параметри за формирането на извадка, използвани за подбора на статистическите единици в основната извадка.

В този случай подходящите обеми на извадките се изчисляват в рамките на всяка статистическа единица, която трябва да бъде одитирана, и във всички случаи за всяка статистическа единица обемът е най-малко 30 съответни искания за плащане или фактури.

10.   Одитният орган може да приложи райониране, като раздели генералната съвкупност на подсъвкупности — райони, всеки от които представлява група от статистически единици, които притежават сходни характеристики, по-специално по отношение на риска или очаквания процент на грешките или когато генералната съвкупност включва операции, които са съставени от финансовите средства от дадена оперативна програма за финансови инструменти или други единици с висока стойност.

11.   Одитният орган оценява надеждността на системата като висока, средна или ниска, като взема под внимание резултатите от одитите на системите, за да определи техническите параметри за формирането на извадките, така че комбинираното ниво на увереност при одитите на системите и одитите на операциите да е високо. За система, оценена като система с висока надеждност, използваната гаранционна вероятност при формирането на извадка от операциите трябва да бъде най-малко 60 %. За система, оценена като система с ниска надеждност, използваната гаранционна вероятност при формирането на извадка от операциите трябва да бъде най-малко 90 %. Максималният праг на същественост трябва да бъде 2 % от разходите по параграф 3.

12.   Когато бъдат открити нередности или риск от нередности, одитният орган решава въз основа на професионална преценка дали е необходимо да одитира чрез допълнителна извадка още операции или части от операции, които не са били одитирани чрез случайната извадка, за да се отчетат установените специфични рискови фактори.

13.   Одитният орган анализира резултатите от одитите на допълнителната извадка отделно, изготвя заключения въз основа на тези резултати и ги съобщава на Комисията чрез годишния контролен доклад. Откритите в допълнителната извадка нередности не се включват в изчисляването на прогнозираната стохастична грешка на случайната извадка.

14.   Въз основа на резултатите от одитите на операциите за целите на одитното становище и контролния доклад по член 127, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, одитният орган изчислява общия процент на грешките, който е сборът от прогнозираните стохастични грешки и в съответните случаи системните грешки и некоригираните необичайни грешки, разделен на обема на съвкупността.

Член 29

Одити на отчетите

(Член 127, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Одитите на отчетите по член 137, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се извършват от одитния орган за всяка счетоводна година.

2.   Чрез одита на отчетите се осигурява достатъчна увереност относно пълнотата, точността и верността на сумите, декларирани в отчетите.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 одитният орган по-специално взема под внимание резултатите от одитите на системите, извършени по отношение на сертифициращия орган, и от одитите на операциите.

4.   Одитът на системата включва проверка на надеждността на счетоводната система на сертифициращия орган и проверка чрез извадка на точността на разходите по отношение на отменените и възстановените суми, регистрирани в счетоводната система на сертифициращия орган.

5.   За целите на одитното становище, за да направи заключение, че отчетите дават вярна и честна представа, одитният орган проверява дали всички данни, изисквани по член 137 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, са правилно включени в отчетите и съответстват на счетоводните регистри, водени от всички съответни органи или организации и бенефициери. По-конкретно, одитният орган проверява следното въз основа на отчетите, които трябва да му бъдат представени от сертифициращия орган:

а)

дали общият размер на декларираните допустими разходи по член 137, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, се равнява с разходите и съответните публични средства, включени в заявленията за плащане, подадени до Комисията за съответната счетоводна година, и — в случай на разлики — дали в отчетите са включени подходящи разяснения за разликите;

б)

дали отменените и възстановените през счетоводната година суми, сумите, които трябва да бъдат възстановени към края на счетоводната година, възстановяванията на суми, извършени съгласно член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и неподлежащите на възстановяване суми, представени в отчетите, съответстват на сумите, регистрирани в счетоводните системи на сертифициращия орган, и се основават на решения от страна на отговорния управляващ орган или сертифициращ орган;

в)

дали определени разходи са били изключени от отчетите в съответните случаи по силата на член 137, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и дали всички изискани корекции са отразени в отчетите за съответната счетоводна година;

г)

дали средствата от дадена програма, платени за финансови инструменти, и авансовите плащания на държавна помощ за бенефициерите се потвърждават от информацията, предоставена от управляващия орган и от сертифициращия орган.

Проверките по букви б), в) и г) може да се извършват чрез извадка.

РАЗДЕЛ IV

Финансови корекции, налагани от Комисията във връзка с недостатъци на системите

Член 30

Критерии за определяне на сериозните недостатъци във функционирането на системите за управление и контрол

(Член 144, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Комисията извършва оценка на функционирането на системите за управление и контрол въз основа на всички налични резултати от одитите на системите, в т.ч. изпитванията на контролните функции, и от одитите на операциите.

Оценката обхваща условията за вътрешен контрол по програмата, дейностите по управление и контрол на управляващия и сертифициращия орган, мониторинга от страна на управляващия и сертифициращия орган и дейностите по контрол на одитния орган и се основава на проверка за спазването на ключовите изисквания, изложени в таблица 1 от приложение IV.

Изпълнението на тези ключови изисквания се оценява въз основа на категориите по таблица 2 от приложение IV.

2.   Основните видове сериозни недостатъци във функционирането на системите за управление и контрол са случаите, в които се преценява, че някое от ключовите изисквания по таблица 1, точки 2, 4, 5, 13, 15, 16 и 18 от приложение IV или две или повече други ключови изисквания от таблица 1 от приложение IV попадат в категория 3 или 4 от таблица 2 от приложение IV.

Член 31

Критерии за прилагане на единни ставки или екстраполирани финансови корекции и критерии за определяне на размера на финансовата корекция

(Член 144, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Финансови корекции се налагат за цяла оперативна програма или за част от нея, когато Комисията установи един или повече сериозни недостатъци във функционирането на системата за управление и контрол.

Независимо от първата алинея екстраполирани финансови корекции се налагат за цяла оперативна програма или за част от нея, когато Комисията установи системни нередности в представителна извадка от операции, като по този начин се осигурява възможност за по-точно количествено измерване на риска за бюджета на Съюза. В такъв случаи резултатите от проучването на представителната извадка се екстраполират върху останалата част от съвкупността, от която е била формирана извадката, с цел определяне на финансовата корекция.

2.   Размерът на корекцията с единна ставка се определя чрез отчитане на следните елементи:

а)

относителното значение на сериозния недостатък или сериозните недостатъци в рамките на системата за управление и контрол като цяло;

б)

честотата и обхвата на сериозния недостатък или сериозните недостатъци;

в)

размера на риска от загуба за бюджета на Съюза.

3.   Като се отчитат тези елементи, размерът на финансовата корекция се определя по следния начин:

а)

единна ставка на корекцията от 100 % се прилага, когато сериозният недостатък или сериозните недостатъци в системата за управление и контрол са толкова съществени, чести или широкоразпространени, че водят до пълна неизправност на системата, която излага на риск законосъобразността и редовността на всички съответни разходи;

б)

единна ставка на корекцията от 25 % се прилага, когато сериозният недостатък или сериозните недостатъци в системата за управление и контрол са толкова чести и широкоразпространени, че водят до изключително сериозна неизправност на системата, която излага на риск законосъобразността и редовността на много голям дял от съответните разходи;

в)

единна ставка на корекцията от 10 % се прилага, когато сериозният недостатък или сериозните недостатъци в системата за управление и контрол се дължат на непълно, неефективно или нередовно функциониране на системата, което излага на риск законосъобразността и редовността на голям дял от съответните разходи;

г)

единна ставка на корекцията от 5 % се прилага, когато сериозният недостатък или сериозните недостатъци в системата за управление и контрол се дължат на непоследователно функциониране на системата, което излага на риск законосъобразността и редовността на значителен дял от съответните разходи.

4.   Когато налагането на корекция с единна ставка, определена по реда на параграф 3, би било непропорционално, размерът на корекцията се намалява.

5.   Когато поради факта, че отговорните органи не са предприели подходящи корективни мерки след налагането на финансова корекция през дадена счетоводна година, същият сериозен недостатък или същите сериозни недостатъци бъдат установени в следваща счетоводна година, въз основа на продължаващото наличие на този недостатък или тези недостатъци корекцията може да бъде увеличена до размер, който не надвишава следващия предвиден по-висок размер.

Член 32

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 24 се прилага от 1 декември 2014 г. по отношение на записваните и съхранявани данни по приложение III, с изключение на данните от полета 23—40, 71—78 и 91—105. По отношение на данните от посочените полета от приложение III член 24 се прилага от 1 юли 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2014 година година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент (ЕО) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470).

(3)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(4)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).

(6)  Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

(7)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Референтни периоди по член 15, параграф 2

Сектор

Референтен период (в години)

Железопътен транспорт

30

Водоснабдяване и канализация

30

Пътища

25—30

Управление на отпадъците

25—30

Пристанища и летища

25

Градски транспорт

25—30

Енергетика

15—25

Научни изследвания и иновации

15—25

Широколентов достъп до интернет

15—20

Стопанска инфраструктура

10—15

Други сектори

10—15


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Критерии за прегледа на качеството на големи проекти по член 23

1.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1)

Доказателства за достатъчен технически, правен, финансов и административен капацитет за управление на проекта на етапа на изпълнението и експлоатацията.

2.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Доказателства, че проектът отговаря на изискванията за допустимост за финансиране във връзка с мястото на изпълнение или района на проекта.

3.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

3.1.   Правилност на изчислението на общия размер на разходите и общия размер на допустимите разходи, като се вземат предвид изискванията по член 61 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и наличие на достатъчно подробна и подходяща обосновка на изчислението на разходите от гледна точка на общия размер на разходите за постигане на преследваните цели и от гледна точка на единичните разходи в съответните случаи.

3.2.   Доказателства, че са удовлетворени условията за допустимост за получаване на подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) или съответно Кохезионния фонд и че се предвижда финансиране само за елементите, които отговарят на разпоредбите за допустимостта, установени с Регламент (ЕС) № 1303/2013, Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3), и на разпоредбите за допустимостта, установени в държавата членка.

3.3.   Доказателства, че подкрепата за проекта с публични средства не представлява държавна помощ или — ако представлява държавна помощ — че е била правилно отчетена при изчислението на общия размер на публичните средства, отпуснати за проекта.

4.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

4.1.   Надеждност на анализа на търсенето (или бизнес плана в случай на производствени инвестиции) въз основа на реалистични оценки и в съответствие с основните демографски тенденции и промени в съответния сектор, с който се обосновават необходимостта от проекта и цялостният капацитет на съоръженията по проекта.

4.2.   Адекватност на качеството на анализа на вариантите, включително на обосновката за избрания вариант, в подкрепа на заключението на държавата членка, че основните възможни варианти са били анализирани и за изпълнение е бил избран най-добрият вариант.

4.3.   Адекватност на предложената за проекта технология и на капацитета на крайния бенефициер за осигуряване на неговата устойчивост или — в случай на недостатъчен капацитет на крайния бенефициер — наличие на достатъчно разпоредби, предвидени за повишаване на капацитета до нужните равнища.

4.4.   Основателност на заключението, че проектът е осъществим и може да бъде изпълнен в планирания срок или най-късно до края на периода на допустимост по смисъла на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

5.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

5.1.   Правилно извършен анализ на разходите и ползите по изискваната методика по член 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, при правилно прилагане на метода за изчисляване на нетните приходи по реда на член 61 от посочения регламент и членове 15—19 от настоящия регламент.

5.2.   Основателност на заключението, че проектът е икономически и финансово надежден и ще окаже положителни социално-икономически ефекти, с което се обосновава размерът на подкрепата до степента, предвидена в рамките на ЕФРР или Кохезионния фонд.

6.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

6.1.   Доказан принос за изпълнението на целите на политиката за околната среда и политиката във връзка с изменението на климата, по-конкретно свързаните със стратегията „Европа 2020“ цели, и доказателства, че са отчетени рисковете, свързани с изменението на климата, необходимостта от приспособяване към тези изменения и от ограничаване на последиците от тях и устойчивостта на бедствия, както и доказателства, че са предприети или предвидени подходящи мерки за осигуряване на устойчивостта на проекта спрямо непостоянството на изменението на климата.

6.2.   Доказателство, че принципът „замърсителят плаща“ и принципът за предпазни действия са били правилно приложени.

6.3.   Съответствие на проекта с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4) — за проектите от приложение I към посочената директива, а също и за проектите от приложение II към посочената директива, за които компетентните органи са заключили чрез предвиденото в член 4 проучване, че е необходима процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както за проектите от приложение I към посочената директива:

а)

нетехническото обобщение на доклада за ОВОС съответства на член 5 от Директива 2011/92/ЕС и приложение IV към нея и е било обсъдено в рамките на обществена консултация; и

б)

по реда на членове 6 и 7 от Директива 2011/92/ЕС са проведени консултации с органите по опазването на околната среда, с обществеността и в съответните случаи с други държави членки; и

в)

решението на компетентния орган е издадено по реда на членове 8 и 9 от Директива 2011/92/ЕС; или

г)

когато процедурата по ОВОС е завършила с решение със задължителен характер, до издаването на разрешение за осъществяване по силата на членове 8 и 9 от Директива 2011/92/ЕС — има поето писмено задължение от страна на държавите членки да предприемат своевременни действия, с които да осигурят издаването на разрешение за осъществяване най-късно до началото на строителството.

6.4.   Съответствие на проекта с Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета — за проектите от приложение II към посочената директива, за които компетентните органи са заключили чрез предвиденото в член 4 проучване, че не е необходима процедура по ОВОС:

а)

заключението на компетентните органи в резултат на проучването е издадено и оповестено пред обществеността; и

б)

когато заключенията от проучването не се основават на критериите по приложение III към Директива 2011/92/ЕС — предоставена е съответната информация по член 4 от посочената директива и приложение III към нея.

6.5.   Доказана неприложимост на Директива 2011/92/ЕС — в съответните случаи.

6.6.   Ако проектът е резултат от план или програма (съгласно изискванията на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5)), различна от оперативната програма — доказана съгласуваност на проекта с плана или програмата.

6.7.   При неизпълнение на общите предварителни условия за законодателството в областта на околната среда и — според случая — на приложимите тематични предварителни условия за сектора на отпадъците, водния сектор и сектора на транспорта (изискванията за извършване на стратегическа екологична оценка — СЕО), изложени в член 19 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и приложение ХI към него, трябва да бъде доказана връзката с договорения план за действие.

6.8.   Съответствие на проекта с Директива 92/43/ЕИО на Съвета (6):

а)

в случай на проект, който може да има значително въздействие върху една или повече защитени зони по „Натура 2000“ (в съответствие с член 6, параграф 3) — подходящата оценка е била извършена и приключена преди издаването на разрешението за осъществяване на проекта;

б)

в случай на проект, който може да има значително отрицателно въздействие върху една или повече защитени зони по „Натура 2000“ — изискванията по член 6, параграф 4 от Директива 92/43/ЕИО, включително за уведомяване на Комисията или за получаване на становище от нея, са били изпълнени.

6.9.   Наличие на подходяща информация за допълнителните мерки за включване на аспектите за опазване на околната среда, например екологичен одит, управление на околната среда и специален екологичен мониторинг, която показва тяхната адекватност по отношение на установените потребности.

6.10.   Правилна оценка на разходите за предприетите мерки за преодоляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

6.11.   Съответствие на проекта с приложимите секторни директиви в областта на околната среда, по-конкретно:

а)

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (7) — за проектите, засягащи водни обекти (в съответните случаи, за проектите, за които се прилагат изключенията по член 4, параграф 7 от посочената директива, проверка на оценката);

б)

Директива 91/271/ЕИО на Съвета (8) — за проектите в областта на пречистването на градските отпадъчни води;

в)

Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9) и съответните приложими директиви, например Директива 1999/31/ЕО на Съвета (10), за проектите, свързани с твърдите отпадъци; и

г)

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) — за проектите, за които е необходимо издаване на разрешително по реда на посочената директива.

7.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква ж) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

7.1.   Последователно и правилно определяне на целите на проекта, съобразено със специфичните цели, определени по съответните приоритетни оси на засегнатите оперативни програми.

7.2.   Подходящ очакван принос на проекта за изпълнението на показателите за резултатите и крайните продукти по приоритетната ос.

7.3.   Подходящ очакван принос на проекта за социално-икономическото развитие.

7.4.   Доказателства, че бенефициерът е предприел подходящи мерки за оптимално използване на инфраструктурата на етапа на експлоатацията.

8.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

8.1.   Обоснован общ размер на планираните финансови средства и планираната подкрепа от фондовете, правилно представен в плана за финансиране.

8.2.   Подходящ план за финансиране на проекта, доказващ финансовата му жизнеспособност от гледна точка на годишните потребности от финансови средства за изпълнението на проекта.

8.3.   Подходящи и проверими физически и финансови показатели за мониторинг на напредъка с отчитане на установените рискове.

9.   Критерии за прегледа на качеството във връзка с изискванията за предоставяне на информация по член 101, буква и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

9.1.   Надеждност и осъществимост на предвидения график за изпълнението на големия проект с отчитане на установените рискове.

9.2.   Когато изпълнението на проекта е по-дълго от програмния период — подходящо определени етапи и оптимална организация от гледна точка на ефективността и ефикасността.


(1)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(2)  Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 289).

(3)  Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 281).

(4)  Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (ОВ L 26, 28.1.2012 г., стр. 1).

(5)  Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

(6)  Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).

(7)  Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).

(8)  Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води (ОВ L 135, 30.5.1991 г., стр. 40).

(9)  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

(10)  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

(11)  Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на данните, които трябва да бъдат записвани и съхранявани в електронна форма в системата за мониторинг (съгласно член 24)

Данните се изискват за операциите, подкрепяни от ЕСФ, ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР, освен ако във втората колона е посочено друго.

Полета с данни

Фондове, за които тези данни не се изискват

Данни за бенефициера (1)  (2)

1.

Име/наименование или единен идентификационен код на всеки бенефициер

 

2.

Сведение дали бенефициерът е публичноправна или частноправна организация

 

3.

Сведение дали ДДС върху разходите на бенефициера не подлежи на възстановяване съгласно националното законодателство за ДДС

 

4.

Данни за контакт с бенефициера

 

Данни за операцията

5.

Наименование или единен идентификационен код на операцията

 

6.

Кратко описание на операцията

 

7.

Дата на подаване на заявлението за операцията

 

8.

Начална дата — посочена в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

9.

Крайна дата — посочена в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

10.

Действителна дата, на която операцията е приключена физически или изпълнена изцяло

 

11.

Организация, издаваща документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

12.

Дата на документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

13.

Сведение дали операцията е голям проект и общ идентификационен код (ССI)

Не се прилага за ЕСФ и ЕФМДР

14.

Сведение дали операцията е съвместен план за действие и общ идентификационен код (ССI)

Не се прилага за ЕФМДР

15.

Сведение дали операцията включва финансиране по инициативата за младежка заетост (ИМЗ)

Не се прилага за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР

16.

Сведение дали подкрепата с публични средства за операцията ще представлява държавна помощ

 

17.

Сведение дали операцията се изпълнява в структура за публично-частно партньорство

Не се прилага за ЕФМДР

18.

Валута на операцията

 

19.

Общ идентификационен код (ССI) на програмата или програмите, по които се предоставя подкрепа за операцията

 

20.

Приоритет или приоритети на програмата или програмите, по които се предоставя подкрепа за операцията

 

21.

Фонд или фондове, от които се предоставя подкрепа за операцията

 

22.

Категория на съответния регион

Не се прилага за Кохезионния фонд и ЕФМДР

Данни за категориите интервенции

23.

Код или кодове за областта на интервенцията

Не се прилага за ЕФМДР

24.

Код или кодове за формата на финансиране

Не се прилага за ЕФМДР

25.

Код или кодове за вида на територията

Не се прилага за ЕФМДР

26.

Код или кодове за механизмите за териториално изпълнение

Не се прилага за ЕФМДР

27.

Код или кодове за тематичната цел

Не се прилага за ЕСФ и ЕФМДР

28.

Код или кодове за вторичната тема по ЕСФ

Не се прилага за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР

29.

Код или кодове за икономическата дейност

Не се прилага за ЕФМДР

30.

Код или кодове за местоположението (мястото на изпълнение)

Не се прилага за ЕФМДР

Данни за показателите

31.

Наименование и единен идентификационен код за всеки от общите и специфичните за програмата показатели за крайните продукти, който е от значение за операцията, или — когато това се изисква от специалните разпоредби за съответния фонд — наименование и единен идентификационен код за всеки общ показател за крайните продукти, с разпределение по пол на участниците

 

32.

Мерна единица за всеки показател за крайните продукти

 

33.

Целева стойност на показателя за крайните продукти, с разпределение по пол, когато това е приложимо

 

34.

Степен на изпълнение за всеки показател за крайните продукти за всяка календарна година, с разпределение по пол

 

35.

Наименование и единен идентификационен код за всеки от общите и специфичните за програмата показатели за резултатите (3), който е от значение за операцията, или — когато това се изисква от специалните разпоредби за съответния фонд — наименование и единен идентификационен код за всеки общ показател за резултатите, с разпределение по пол, когато това е приложимо

 

36.

Мерна единица за всеки показател за резултатите

 

37.

Базова стойност за всеки представен показател за резултатите

Не се прилага за ЕСФ

38.

Целева стойност за представения показател за резултатите, с разпределение по пол, когато това е приложимо

Не се прилага за ЕФРР и Кохезионния фонд

39.

Мерна единица за всяка целева и базова стойност за резултатите.

 

40.

Степен на изпълнение за всеки показател за резултатите за всяка календарна година, с разпределение по пол, когато това е приложимо

Не се прилага за ЕФРР и Кохезионния фонд

Финансови данни за всяка операция (във валутата, която се прилага за операцията)

41.

Общ размер на допустимите разходи по операцията, одобрени в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

42.

Общ размер на допустимите разходи, представляващи публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 

43.

Размер на публичните средства, посочен в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

Данни за исканията за плащане от страна на бенефициера (във валутата, която се прилага за операцията)

44.

Дата на получаване на всяко искане за плащане от бенефициера

 

45.

Дата на всяко плащане в полза на бенефициера, извършено въз основа на искане за плащане

 

46.

Размер на допустимите разходи по искания за плащане, които са основата за всяко плащане в полза на бенефициера

 

47.

Размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съответстващи на допустимите разходи, които са основата за всяко плащане

 

48.

Размер на всяко плащане в полза на бенефициера, извършено въз основа на искане за плащане

 

49.

Нетни приходи, които са генерирани от операцията по време на нейното изпълнение, които не са отчетени в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа, и които са приспаднати от допустимите разходи

 

50.

Начална дата на проверките на операцията на място, извършвани по силата на член 125, параграф 5, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 

51.

Дата на одитите на операцията на място, извършвани по силата на член 127, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 28 от настоящия регламент

 

52.

Организация, извършваща одита или проверката

 

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на действителните разходи (във валутата, която се прилага за операцията)

53.

Допустими разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на действително извършените и платени разходи, заедно с приноса в натура и амортизациите, когато това е приложимо

 

54.

Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на действително възстановените и платени разходи, заедно с приноса в натура и амортизациите, когато това е приложимо

 

55.

Вид на поръчката (договора), ако възлагането на поръчката се извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО (4), Директива 2004/18/ЕО (5) (за строителство/предоставяне на услуги/доставки на стоки) или Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (6)

 

56.

Стойност на поръчката (договора), ако възлагането на поръчката се извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО или Директива 2014/23/ЕС

 

57.

Допустими разходи, извършени и платени по договор, ако възлагането на поръчката за този договор се извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО или Директива 2014/23/ЕС

 

58.

Използвана процедура за възлагане на поръчка, ако възлагането се извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО или Директива 2014/23/ЕС

 

59.

Име/наименование или единен идентификационен код на изпълнителя, ако възлагането на поръчката се извършва по реда на Директива 2004/17/ЕО, Директива 2004/18/ЕО или Директива 2014/23/ЕС

 

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на стандартни таблици на единичните разходи (във валутата, която се прилага за операцията)

60.

Размер на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на стандартни таблици на единичните разходи

 

61.

Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на стандартни таблици на единичните разходи

 

62.

Определение за единица, което трябва да бъде използвано за целите на стандартните таблици на единичните разходи

 

63.

Брой на произведените единици, посочен в искането за плащане за всеки единичен елемент

 

64.

Разход за една единица за всеки единичен елемент

 

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на еднократни (общи) суми (във валутата, която се прилага за операцията)

65.

Размер на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на еднократни суми

 

66.

Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на еднократни суми

 

67.

За всяка еднократна сума — крайните продукти и резултатите, договорени в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа, като основа за плащанията на еднократната сума

 

68.

За всяка еднократна сума — договорената сума, посочена в документа, в който се определят условията за предоставяне на подкрепа

 

Данни за разходите по искания за плащане от страна на бенефициера въз основа на единни ставки (във валутата, която се прилага за операцията)

69.

Размер на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на единна ставка

 

70.

Публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, които съответстват на допустимите разходи, декларирани пред Комисията и установени въз основа на единна ставка

 

Данни за възстановените суми от бенефициера

71.

Дата на всяко решение за възстановяване

 

72.

Размер на публичните средства, за които се отнася всяко решение за възстановяване

 

73.

Общ размер на допустимите разходи, за които се отнася всяко решение за възстановяване

 

74.

Дата на получаване на всяка сума, върната от бенефициера вследствие на решение за възстановяване

 

75.

Размер на публичните средства, върнати от бенефициера вследствие на решение за възстановяване (без лихви и санкции)

 

76.

Общ размер на допустимите разходи, съответстващи на върнатите от бенефициера публични средства

 

77.

Размер на невъзстановимите публични средства вследствие на решение за възстановяване

 

78.

Общ размер на допустимите разходи, съответстващи на невъзстановимите публични средства

 

Данни за заявленията за плащане,подадени до Комисията (в евро)

79.

Дата на подаване на всяко заявление за плащане, включващо допустими разходи по операцията

 

80.

Общ размер на допустимите разходи, извършени от бенефициера и платени при изпълнението на операцията, — посочен във всяко заявление за плащане

 

81.

Общ размер на публичните разходи (съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) по операцията, посочен във всяко заявление за плащане

 

82.

Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на платените в полза на финансовия инструмент средства от програмата, — посочен във всяко заявление за плащане

 

83.

Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съответстващ на общия размер на платените в полза на финансовия инструмент средства от програмата, — посочен във всяко заявление за плащане

 

84.

Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на средствата по програмата, действително платени като допустим разход по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — посочен във всяко заявление за плащане

 

85.

Когато операцията е финансов инструмент — общ размер на публичните средства, съответстващ на общия размер на средствата по програмата, действително платени като допустим разход по смисъла на член 42, параграф 1, букви а), б) и г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — посочен във всяко заявление за плащане

 

86.

В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — сума, платена авансово на бенефициера по операцията и посочена във всяко заявление за плащане

 

87.

В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — сума на авансовото плащане, която е посочена в заявлението за плащане и която е била покрита от разходи, платени от бенефициера в срок от три години от авансовото плащане

 

88.

В случай на държавна помощ, когато се прилага член 131, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — сума на авансовото плащане в полза на бенефициера по операцията, която е посочена в заявлението за плащане, която не е била покрита от разходи и за която още не е изтекъл срокът от три години

 

89.

Размер на допустимите разходи, посочен във всяко заявление за плащане на основание на член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013

Не се прилага за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР

90.

Размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, посочен във всяко заявление за плащане на основание на член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1304/2013

Не се прилага за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР

Данни за отчетите, представени на Комисията по силата на член 138 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (в евро)

91.

Дата на представяне на всеки комплект отчети, включващи разходи по операцията

 

92.

Дата на представяне на отчетите, в които са включени окончателните разходи по операцията след приключването ѝ (когато общият размер на допустимите разходи е най-малко 1 000 000 евро — член 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

 

93.

Общ размер на регистрираните в счетоводните системи на сертифициращия орган допустими разходи по операцията — съгласно отчетите

 

94.

Общ размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, извършени при изпълнението на операцията, който съответства на общия размер на регистрираните в счетоводните системи на сертифициращия орган допустими разходи — съгласно отчетите

 

95.

Общ размер на плащанията в полза на бенефициера по силата на член 132, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който съответства на общия размер на регистрираните в счетоводните системи на сертифициращия орган допустими разходи — съгласно отчетите

 

96.

Общ размер на отменените през счетоводната година допустими разходи по операцията — съгласно отчетите

 

97.

Размер на публичните разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съответстващ на общия размер на отменените през счетоводната година допустими разходи — съгласно отчетите

 

98.

Общ размер на възстановените през счетоводната година допустими разходи — съгласно отчетите

 

99.

Общ размер на публичните разходи, съответстващ на общия размер на възстановените през счетоводната година допустими разходи — съгласно отчетите

 

100.

Общ размер на допустимите разходи по операцията за възстановяване в края на счетоводната година — съгласно отчетите

 

101.

Общ размер на публичните разходи по операцията, съответстващ на общия размер на допустимите разходи по операцията за възстановяване в края на счетоводната година — съгласно отчетите

 

102.

За операцията, включена във всеки комплект отчети — общ размер на допустимите разходи, възстановени по силата на член 71 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 през счетоводната година

 

103.

За операцията, включена във всеки комплект отчети — публични разходи съгласно определението по член 2, точка 15 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съответстващи на общия размер на допустимите разходи, възстановени по силата на член 71 от същия регламент през счетоводната година

 

104.

Общ размер на невъзстановимите допустими разходи по операцията в края на счетоводната година — съгласно отчетите

 

105.

Общ размер на публичните разходи по операцията, съответстващ на общия размер на невъзстановимите допустими разходи в края на счетоводната година — съгласно отчетите

 

Данни за определени видове разходи, за които се прилагат максимални размери

106.

Размер на извършените и платени разходи от вида разходи по ЕФРР, съфинансирани от ЕСФ по силата на член 98, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Не се прилага за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР

107.

Размер на извършените и платени разходи от вида разходи по ЕСФ, съфинансирани от ЕФРР по силата на член 98, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

Не се прилага за ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР

108.

Размер на разходите, извършени и платени извън програмния район, но в рамките на Съюза, по силата на член 70, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1304/2013

 

109.

Размер на разходите, извършени и платени извън Съюза по силата на член 13, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1304/2013

Не се прилага за ЕФРР, Кохезионния фонд и ЕФМДР

110.

Размер на разходите, извършени и платени извън частта на програмния район в Съюза по силата на член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1299/2013

Не се прилага за ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР

111.

Размер на разходите, извършени и платени за закупуване на земя по силата на член 69, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 

112.

Размер на приноса в натура за операцията по силата на член 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

 

113.

Размер на разходите, които са извършени и платени в трети държави и които са покрити от Инструмента за предприсъединителна помощ или от Европейския инструмент за съседство за операциите по цел „Европейско териториално сътрудничество“

Не се прилага за ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР


(1)  Когато случаят се отнася до целта „Европейско териториално сътрудничество“, в числото на бенефициерите се включват водещият бенефициер и другите бенефициери.

(2)  В съответните случаи в числото на бенефициерите се включват и други организации, извършващи разходи по операцията, които се третират като извършени от бенефициера разходи.

(3)  За ЕСФ общите показатели за резултатите включват показателите, изложени в приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1304/2013.

(4)  Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1).

(5)  Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги (ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 114).

(6)  Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година. за възлагането на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Ключови изисквания за системите за управление и контрол и класификация на тези изисквания във връзка с ефективното функциониране на системите съгласно член 30

Таблица 1

Ключови изисквания

Ключови изисквания за системите за управление и контрол

Съответни организации/органи

Обхват

1

Подходящо разделение на функциите и подходящи системи за докладване и мониторинг в случаите, когато отговорният орган възлага изпълнението на задачи на друга организация

Управляващ орган

Условия за вътрешен контрол

2

Подходящ подбор на операциите

Управляващ орган

Дейности по управление и контрол

3

Предоставяне на подходяща информация на бенефициерите за приложимите условия за избраните операции

Управляващ орган

4

Подходящи проверки на управлението

Управляващ орган

5

Внедрена ефективна система, с която се гарантира, че всички документи за разходите и одитите се съхраняват за осигуряване на подходяща одитна следа

Управляващ орган

Дейности по управление и контрол/мониторинг

6

Надеждна система за събиране, записване и съхранение на данни за целите на мониторинга, оценяването, финансовото управление, проверките и одитите, включваща връзки с електронните системи за обмен на данни с бенефициерите

Управляващ орган

7

Ефективно прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите

Управляващ орган

Дейности по управление и контрол

8

Подходящи процедури за изготвяне на декларацията за управлението и на годишното обобщение на окончателните одитни доклади и извършените проверки

Управляващ орган

9

Подходящо разделение на функциите и подходящи системи за докладване и мониторинг в случаите, когато отговорният орган възлага изпълнението на задачи на друга организация

Сертифициращ орган

Условия за вътрешен контрол

10

Подходящи процедури за изготвяне и подаване на заявления за плащане

Сертифициращ орган

Дейности по управление и контрол/мониторинг

11

Водят се подходящи електронни регистри за декларираните разходи и за съответните публични средства

Сертифициращ орган

Дейности по управление и контрол

12

Подходяща и пълна отчетност за подлежащите на възстановяване суми, възстановените суми и отменените суми

Сертифициращ орган

13

Подходящи процедури за изготвяне на годишните отчети и сертифициране на тяхната пълнота, точност и достоверност

Сертифициращ орган

14

Подходящо разделение на функциите и подходящи системи, чрез които се гарантира, че всяка друга организация, извършваща одити съгласно одитната стратегия по програмата, разполага с необходимата функционална независимост и се съобразява с международно приетите одитни стандарти

Одитен орган

Условия за вътрешен контрол

15

Подходящи одити на системите

Одитен орган

Контролни дейности

16

Подходящи одити на операциите

Одитен орган

17

Подходящи одити на отчетите

Одитен орган

18

Подходящи процедури за осигуряването на надеждно одитно становище и за изготвянето на годишния контролен доклад

Одитен орган


Таблица 2

Класификация на ключовите изисквания за системите за управление и контрол във връзка с ефективното им функциониране

Категория 1

Функционира добре. Не е необходимо подобрение или е необходимо само незначително подобрение.

Категория 2

Функционира. Необходимо е известно подобрение.

Категория 3

Функционира отчасти. Необходими са значителни подобрения.

Категория 4

Като цяло не функционира.


Top