EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 138, 2014. gada 13. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 138

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 13. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 478/2014 (2014. gada 12. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 147/2003 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Somāliju

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 479/2014 (2014. gada 12. maijs), ar kuru īsteno Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 480/2014 (2014. gada 3. marts), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 481/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību

45

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 482/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 114/2013 attiecībā uz vidējo īpatnējo CO2 emisiju vērtību 2010. gadā, kura noteikta attiecībā uz ražotāju Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 483/2014 (2014. gada 8. maijs) par aizsardzības pasākumiem pret cūku diareju, ko izraisa delta koronavīruss, attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, ievedot Savienībā ar izsmidzināšanu žāvētas cūku izcelsmes asinis un asins plazmu, ko paredzēts izmantot lauksaimniecības cūku barības ražošanā ( 1 )

52

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 484/2014 (2014. gada 12. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz centrālā darījumu partnera hipotētisko kapitālu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 485/2014 (2014. gada 12. maijs), ar ko apstiprina darbīgo vielu Bacillus pumilus QST 2808 saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

65

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 486/2014 (2014. gada 12. maijs), ar ko atsauc darbīgās vielas fenbutatīnoksīda apstiprinājumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 487/2014 (2014. gada 12. maijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām Bacillus subtilis (Cohn 1872), celms QST 713, identisks ar celmu AQ 713, klodinafopam, metrafenonam, pirimikarbam, rimsulfuronam, spinosadam, tiametoksamam, tolkloflosmetilam un tritikonazolam ( 1 )

72

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 488/2014 (2014. gada 12. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz kadmija maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos ( 1 )

75

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2014 (2014. gada 12. maijs), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 102/2012, ar ko inter alia Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kas sūtītas inter alia no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav deklarētas ar izcelsmi Korejas Republikā

80

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 490/2014 (2014. gada 12. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

84

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/266/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 6. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar 1972. gada 22. jūlija Nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Šveices Konfederāciju, attiecībā uz nolīguma 3. protokola (Par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājums” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm) pielāgošanu pēc Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai

86

 

 

2014/267/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 6. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

98

 

 

2014/268/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 6. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

102

 

 

2014/269/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2014. gada 6. maijs), ar ko groza Lēmumā 2009/935/TI ietverto to trešo valstu un organizāciju sarakstu, ar kurām Eiropols slēdz nolīgumus

104

 

*

Padomes Lēmums 2014/270/KĀDP (2014. gada 12. maijā), ar ko groza Padomes Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

106

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums 2014/271/KĀDP (2014. gada 12. maijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru

108

 

 

2014/272/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 12. maijs), ar ko izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes aglomerētā akmens importu

110

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 432/2014 (2014. gada 22. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 43/2014 attiecībā uz dažām zvejas iespējām ( OV L 126, 29.4.2014. )

112

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/42/ES (2014. gada 3. aprīlis) par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā ( OV L 127, 29.4.2014. )

114

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu ( OV L 343, 14.12.2012. )

115

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top