EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 138, 13 май 2014 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 138

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
13 май 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (EС) № 478/2014 на Съвета от 12 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

1

 

*

Регламент за изпълнение (EС) № 479/2014 на Съвета от 12 май 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕО) № 560/2005 за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество

45

 

*

Делегиран регламент (ЕС) № 482/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 114/2013 по отношение на средните специфични емисии на CO2 през 2010 г., определени за производителя Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 483/2014 на Комисията от 8 май 2014 година за предпазни мерки по отношение на диария по свинете, причинена от делта коронавирус, свързани с ветеринарно-санитарните изисквания за въвеждане в Съюза на пулверизационно изсушени кръв и кръвна плазма от свине, предназначени за производството на фуражи за отглеждани в стопанства свине ( 1 )

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 484/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на хипотетичния капитал на централните контрагенти в съответствие с Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за одобряване на активното вещество Bacillus pumilus QST 2808 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

65

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 486/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за оттегляне на одобрението на активното вещество фенбутакалаен оксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 487/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока за одобренията на активните вещества: Bacillus subtilis (Cohn 1872), щам QST 713, идентичен с щам AQ 713, клодинафоп, метрафенон, пиримикарб, римсулфурон, спинозад, тиаметоксам, толклофос-метил и тритиконазол ( 1 )

72

 

*

Регламент (ЕС) № 488/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимите количества кадмий в храните ( 1 )

75

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 489/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 102/2012 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход, inter alia, от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени, inter alia, от Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от Република Корея

80

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 490/2014 на Комисията от 12 май 2014 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

84

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2014/266/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 6 май 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със Споразумението между Европейската икономическа общност и Конфедерация Швейцария от 22 юли 1972 г., по отношение на адаптирането на Протокол 3 към Споразумението (Определение на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество) в резултат на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз

86

 

 

2014/267/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 6 май 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

98

 

 

2014/268/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 6 май 2014 година относно позицията, която да бъде приета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

102

 

 

2014/269/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Съвета от 6 май 2014 година за изменение на Решение 2009/935/ПВР за определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва споразумения

104

 

*

Решение 2014/270/ОВППС на Съвета от 12 май 2014 година за изменение на Решение 2010/231/ОВППС на Съвета относно ограничителни мерки спрямо Сомалия

106

 

*

Решение за изпълнение 2014/271/ОВППС на Съвета от 12 май 2014 година за изпълнение на Решение 2010/656/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки срещу Кот д'Ивоар

108

 

 

2014/272/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 12 май 2014 година за прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на агломератен камък с произход от Китайската народна република

110

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (EС) № 432/2014 на Съвета от 22 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 по отношение на някои възможности за риболов ( ОВ L 126, 29.4.2014 г. )

112

 

*

Поправка на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз (Официален вестник на Европейския съюз ОВ L 127, 29.4.2014 г. )

114

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top