EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:138:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 138, 13 maj 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 138

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
13 maj 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 478/2014 av den 12 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 479/2014 av den 12 maj 2014 om genomförande av förordning (EG) nr 560/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden

5

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 481/2014 av den 4 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 vad gäller särskilda regler om utgifters stödberättigande för samarbetsprogram

45

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 482/2014 av den 4 mars 2014 om ändring av den delegerade förordning (EU) nr 114/2013 vad gäller de genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp som specificerats för tillverkaren Great Wall Motor Company Limited

51

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 483/2014 av den 8 maj 2014 om skyddsåtgärder i samband med diarré hos svin som orsakas av ett delta-coronavirus vad gäller djurhälsokraven för införsel till unionen av sprejtorkat blod och sprejtorkad blodplasma från svin som är avsedda för framställning av foder för hägnade svin ( 1 )

52

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 484/2014 av den 12 maj 2014 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för en central motparts hypotetiska kapital enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 1 )

57

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 485/2014 av den 12 maj 2014 om godkännande av det verksamma ämnet Bacillus pumilus QST 2808 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

65

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 486/2014 av den 12 maj 2014 om återkallande av godkännandet av det verksamma ämnet fenbutatinoxid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

70

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 487/2014 av den 12 maj 2014 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioderna för de verksamma ämnena Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713 identisk med stam AQ 713, klodinafop, metrafenon, pirimikarb, rimsulfuron, spinosad, tiametoxam, tolklofosmetyl och tritikonazol ( 1 )

72

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 488/2014 av den 12 maj 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för kadmium i livsmedel ( 1 )

75

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 489/2014 av den 12 maj 2014 om ändring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 102/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat Folkrepubliken Kina som utvidgats till att även omfatta import av linor och kablar av stål som avsänts från bland annat Republiken Korea, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Republiken Korea eller inte

80

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 490/2014 av den 12 maj 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

84

 

 

BESLUT

 

 

2014/266/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet av den 22 juli 1972 när det gäller anpassningen av protokoll 3 till avtalet (definition av begreppet ursprungsprodukter och metoder för administrativt samarbete) till följd av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen

86

 

 

2014/267/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

98

 

 

2014/268/EU

 

*

Rådets beslut av den 6 maj 2014 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av protokoll 31 till EES-avtalet om samarbete inom särskilda områden vid sidan om de fyra friheterna

102

 

 

2014/269/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 6 maj 2014 om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå överenskommelser

104

 

*

Rådets beslut 2014/270/Gusp av den 12 maj 2014 om ändring av beslut 2010/231/Gusp om restriktiva åtgärder mot Somalia

106

 

*

Rådets genomförandebeslut 2014/271/Gusp av den 12 maj 2014 om genomförande av beslut 2010/656/Gusp om förlängning av restriktiva åtgärder mot Elfenbenskusten

108

 

 

2014/272/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 maj 2014 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av sten av krossmaterial med ursprung i Folkrepubliken Kina

110

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till rådets förordning (EU) nr 432/2014 av den 22 april 2014 om ändring av förordning (EU) nr 43/2014 vad gäller vissa fiskemöjligheter ( EUT L 126, 29.4.2014 )

112

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen ( EUT L 127, 29.4.2014 )

114

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top