EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 338, 17 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 338

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
17 december 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EG) nr 1257/2008 av den 4 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1579/2007 om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1258/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1259/2008 av den 16 december 2008 om godkännande av mindre ändringar av produktspecifikationen för en skyddad beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Bleu d'Auvergne” [SUB])

5

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1260/2008 av den 10 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på Internationell redovisningsstandard (IAS) 23 (1)

10

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1261/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRS (International Financial Reporting Standard) 2 (1)

17

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1262/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på IFRIC:s (International Financial Reporting Interpretations Committee) tolkning 13 (1)

21

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1263/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 med avseende på International Financial Reporting Interpretations Committee's (IFRIC) tolkning 1 (1)

25

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1264/2008 av den 16 december 2008 om fastställande av standardarvodet per företagsredovisning från och med räkenskapsåret 2009 i informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter

31

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1265/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EEG) nr 1859/82 om val av rapporterande företag för fastställande av inkomstförhållanden i jordbruksföretag

32

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare

34

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1267/2008 av den 12 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 2172/2005 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för import av levande nötkreatur med en vikt på mer än 160 kg med ursprung i Schweiz som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter

37

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1268/2008 av den 12 december 2008 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2368/2002 om genomförande av Kimberleyprocessens certifieringssystem för den internationella handeln med rådiamanter

39

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1269/2008 av den 15 december 2008 om förbud mot fiske efter gråsej i område VI, EG-vatten i område Vb, EG-vatten och internationella vatten i områdena XII och XIV med fartyg som seglar under spansk flagg

46

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1270/2008 av den 15 december 2008 om förbud mot fiske efter pigghaj i EG-vatten och internationella vatten i områdena I, V, VI, VII, VIII, XII och XIV med fartyg som seglar under spansk flagg

48

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1271/2008 av den 16 december 2008 om ändring av förordning (EG) nr 1255/2008 om fastställande av importtullar inom spannmålssektorn som ska gälla från och med den 16 december 2008

50

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

AVS–EG-ministerrådet

 

 

2008/951/EG

 

*

Beslut nr 2/2008 av AVS–EG-ministerrådet av den 18 november 2008 om tilldelning av medel till Somalia från tionde Europeiska utvecklingsfonden

53

 

 

Kommissionen

 

 

2008/952/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 19 november 2008 om detaljerade riktlinjer för genomförande och tillämpning av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG [delgivet med nr K(2008) 7294]  (1)

55

 

 

2008/953/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 december 2008 om ett principiellt erkännande av att fullständig dokumentation har lämnats in för detaljerad granskning inför ett eventuellt införande av Aureobasidium pullulans och dinatriumfosfat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2008) 7709]  (1)

62

 

 

2008/954/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 15 december 2008 om ändring av beslut 2006/133/EG om att ålägga medlemsstaterna att tillfälligt vidta ytterligare åtgärder mot spridningen av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (tallvedsnematoden) när det gäller andra områden i Portugal än sådana där det är känt att den inte förekommer [delgivet med nr K(2008) 8298]

64

 

 

2008/955/EG

 

*

Kommissionens Beslut av den 16 december 2008 om ändring av beslut 2006/410/EG om fastställande av belopp som enligt artiklarna 10.2, 143d och 143e i rådets förordning (EG) nr 1782/2003, artikel 4.1 i rådets förordning (EG) nr 378/2007 och artikel 23.2 i rådets förordning (EG) nr 479/2008 görs tillgängliga för EJFLU och belopp tillgängliga för utgifter från EGFJ

67

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Kommissionens rekommendation av den 4 december 2008 om kriterier för export av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle till tredjeland [delgivet med nr K(2008) 7570]

69

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2008/957/EG

 

*

Beslut nr 2/2008 av gemensamma Kommittén EG/Danmark–Färöarna av den 20 november 2008 om ändring av tabellerna I och II i bilagan till protokoll nr 1 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan

72

 

 

III   Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen

 

 

RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

 

*

Rådets gemensamma åtgärd 2008/958/Gusp av den 16 december 2008 om ändring av gemensam åtgärd 2005/797/Gusp om Europeiska unionens polisuppdrag för de palestinska territorierna

75

 

*

Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/959/Gusp av den 16 december 2008 om ändring av gemensam ståndpunkt 2008/586/Gusp om uppdatering av gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

77

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till kommissionens direktiv 2007/72/EG av den 13 december 2007 om ändring av rådets direktiv 66/401/EEG vad gäller införande av arten Galega orientalis Lam. (EUT L 329 av den 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top