EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 338, 17. detsember 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 338

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

51. köide
17. detsember 2008


Sisukord

 

I   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1257/2008, 4. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1579/2007, millega määratakse kindlaks teatavate Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused ning tingimused 2008. aastaks

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1258/2008, 16. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

3

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1259/2008, 16. detsember 2008, millega kiidetakse heaks väikesed muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis („Bleu d'Auvergne” (KPN))

5

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1260/2008, 10. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 23 (1)

10

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1261/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 2 (1)

17

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1262/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 13 (1)

21

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1263/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandluse tõlgendamise komitee (IFRIC) tõlgendusega 14 (1)

25

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1264/2008, 16. detsember 2008, millega kehtestatakse kindlasummaline tasu põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrguga seotud põllumajandusaruande kohta alates 2009. aruandeaastast

31

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1265/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1859/82, mis käsitleb aruandvate tootjate väljavalimist talumajapidamiste tulude kindlaksmääramiseks

32

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1266/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 796/2004, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 1782/2003 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks) ette nähtud nõuetele vastavuse, toetuse ümbersuunamise ning ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi rakendamise üksikasjalikud reeglid

34

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1267/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2172/2005, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluvate elusveiste imporditariifi kvoodi jaoks, mis on sätestatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises põllumajandustoodetega kauplemist käsitlevas kokkuleppes

37

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1268/2008, 12. detsember 2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2368/2002 Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamise kohta töötlemata teemantide rahvusvahelises kaubanduses

39

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1269/2008, 15. detsember 2008, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjaatlandi süsika püük VI püügipiirkonnas, Vb püügipiirkonna EÜ vetes ning XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes

46

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1270/2008, 15. detsember 2008, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse hariliku ogahai püük I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV püügipiirkonna EÜ ja rahvusvahelistes vetes

48

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1271/2008, 16. detsember 2008, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1255/2008, millega määratakse kindlaks teraviljasektori impordimaksud alates 16. detsembrist 2008

50

 

 

II   EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

OTSUSED

 

 

AKV-EÜ ministrite nõukogu

 

 

2008/951/EÜ

 

*

AKV-EÜ ministrite nõukogu otsus nr 2/2008, 18. november 2008, mis käsitleb vahendite eraldamist Somaaliale 10. Euroopa Arengufondist

53

 

 

Komisjon

 

 

2008/952/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 19. november 2008, millega kehtestatakse üksikasjalikud suunised Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/8/EÜ II lisa rakendamiseks ja kohaldamiseks (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7294 all)  (1)

55

 

 

2008/953/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 8. detsember 2008, millega tunnistatakse põhimõtteliselt täielikuks toimikud, mis on esitatud üksikasjalikuks läbivaatuseks seoses Aureobasidium pullulans’i ja dinaatriumfosfonaadi võimaliku kandmisega nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7709 all)  (1)

62

 

 

2008/954/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 15. detsember 2008, millega muudetakse otsust 2006/133/EÜ, millega kohustatakse liikmesriike võtma ajutiselt haigusetekitaja Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (männi nematood) leviku takistamiseks lisameetmeid Portugali muude alade suhtes kui need, kus kõnealust haigustekitajat teadaolevalt ei esine (teatavaks tehtud numbri K(2008) 8298 all)

64

 

 

2008/955/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 16. detsember 2008, millega muudetakse otsust 2006/410/EÜ, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 artikli 10 lõike 2 ning artiklite 143d ja 143e, nõukogu määruse (EÜ) nr 378/2007 artikli 4 lõike 1 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 artikli 23 lõike 2 kohaselt EAFRDle ja EAGFi kuludeks eraldatavad summad

67

 

 

SOOVITUSED

 

 

Komisjon

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Komisjoni soovitus, 4. detsember 2008, mis käsitleb radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse kolmandatesse riikidesse eksportimise kriteeriume (teatavaks tehtud numbri K(2008) 7570 all)

69

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2008/957/EÜ

 

*

Euroopa Ühenduse ning Taani ja Fääri saarte ühiskomitee otsus nr 2/2008, 20. november 2008, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Taani valitsuse ja Fääri saarte kohaliku valitsuse vahelise kokkuleppe protokolli nr 1 lisa I ja II tabelit

72

 

 

III   Euroopa Liidu lepingu kohaselt vastu võetud aktid

 

 

EUROOPA LIIDU LEPINGU V JAOTISE KOHASELT VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Nõukogu ühismeede 2008/958/ÜVJP, 16. detsember 2008, millega muudetakse ühismeedet 2005/797/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel

75

 

*

Nõukogu ühine seisukoht 2008/959/ÜVJP, 16. detsember 2008, millega muudetakse ühist seisukohta 2008/586/ÜVJP, millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta

77

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 13. detsembri 2007. aasta direktiivi 2007/72/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 66/401/EMÜ seoses liigi Galega orientalis Lam. lisamisega) parandus (ELT L 329, 14.12.2007)

79

 

*

Komisjoni 8. märtsi 2005. aasta määruse 2005/23/EÜ (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/25/EÜ meremeeste väljaõppe miinimumtaseme kohta) parandus (ELT L 62, 9.3.2005)

79

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top