EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 338, 2008. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 338

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 17. decembris


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 1257/2008 (2008. gada 4. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1579/2007, ar ko 2008. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1258/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1259/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko apstiprina maznozīmīgas izmaiņas tāda nosaukuma specifikācijā, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Bleu d'Auvergne (ACVN))

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1260/2008 (2008. gada 10. decembris), ar kuru attiecībā uz 23. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

10

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1261/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz starptautisko finanšu pārskatu standartu IFRS 2  (1)

17

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1262/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (IFRIC) 13. interpretāciju (1)

21

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1263/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 14. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (1)

25

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1264/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka standarta maksu par lauku saimniecības darbības pārskatu lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla 2009. pārskata gadam

31

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1265/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 1859/82 par to, kā lauku saimniecību ieņēmumu noteikšanai atlasīt saimniecības, kas iesniedz grāmatvedības pārskatus

32

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1266/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

34

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1267/2008 (2008. gada 12. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2172/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par importa tarifu kvotu piemērošanu Šveices izcelsmes dzīviem liellopiem, kuru svars pārsniedz 160 kg un kā tas paredzēts Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību

37

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1268/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem

39

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1269/2008 (2008. gada 15. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot saidas VI zonā; EK ūdeņos Vb zonā; EK un starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

46

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 1270/2008 (2008. gada 15. decembris), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot dzelkņu haizivis EK un starptautiskajos ūdeņos I, V, VI, VII, VIII, XII un XIV zonā

48

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 1271/2008 (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1255/2008 ar ko nosaka no 2008. gada 16. decembra piemērojamo ievedmuitas nodokli labības nozarē

50

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

ĀKK un EK Ministru padomes

 

 

2008/951/EK

 

*

ĀKK–EK Ministru Padomes Lēmums Nr. 2/2008 (2008. gada 18. novembris) par to, lai piešķirtu Somālijai līdzekļus no 10. Eiropas Attīstības fonda

53

 

 

Komisija

 

 

2008/952/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 19. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātas pamatnostādnes Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/8/EK II pielikuma īstenošanai un piemērošanai (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7294)  (1)

55

 

 

2008/953/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. decembris), ar ko principā atzīst par pilnīgu dokumentāciju, kura iesniegta detalizētai pārbaudei saistībā ar iespējamo Aureobasidium pullulans un dinātrija fosfīta iekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7709)  (1)

62

 

 

2008/954/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 15. decembris), ar kuru groza Komisijas Lēmumu 2006/133/EK, ar ko dalībvalstīm pieprasa veikt īslaicīgus papildu pasākumus pret Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (priedes koksnes nematode) izplatību tajās Portugāles teritorijās, kurās iespējama tās izplatība (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Lēmumu 2006/410/EK, ar ko saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10. panta 2. punktu, 143.d un 143.e pantu, Padomes Regulas (EK) Nr. 378/2007 4. panta 1. punktu un Padomes Regulas (EK) Nr. 479/2008 23. panta 2. punktu nosaka summas, kuras piešķir ELFLA, un summas ELGF izmaksu finansēšanai

67

 

 

IETEIKUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Komisijas Ieteikums (2008. gada 4. decembris) par kritērijiem radioaktīvo atkritumu un lietotās kodoldegvielas eksportam uz trešām valstīm (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 7570)

69

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2008/957/EK

 

*

EK/Dānijas–Fēru salu Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 2/2008 (2008. gada 20. novembris), ar ko groza 1. protokola pielikuma I un II tabulu Nolīgumā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Fēru salu autonomijas valdību, no otras puses

72

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/958/KĀDP (2008. gada 16. decembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/797/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju palestīniešu teritorijās

75

 

*

Padomes Kopējā nostāja 2008/959/KĀDP (2008. gada 16. decembris), ar kuru groza Kopējo nostāju 2008/586/KĀDP, ar ko atjaunina Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu

77

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2007/72/EK (2007. gada 13. decembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 66/401/EEK attiecībā uz Galega orientalis Lam. sugas iekļaušanu (OV L 329, 14.12.2007.)

79

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top