EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 338, 17 december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 338

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
17 december 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 1257/2008 van de Raad van 4 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1579/2007 tot vaststelling, voor 2008, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de Zwarte Zee van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1258/2008 van de Commissie van 16 december 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1259/2008 van de Commissie van 16 december 2008 houdende goedkeuring van minimale wijzigingen van het productdossier van een benaming die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Bleu d'Auvergne (BOB))

5

 

*

Verordening (EG) nr. 1260/2008 van de Commissie van 10 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard (IAS) 23 betreft (1)

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1261/2008 van de Commissie van 16 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 (1)

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1262/2008 van de Commissie van 16 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van interpretatie 13 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

21

 

*

Verordening (EG) nr. 1263/2008 van de Commissie van 16 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoeging van interpretatie 14 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

25

 

*

Verordening (EG) nr. 1264/2008 van de Commissie van 16 december 2008 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2009 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen

31

 

*

Verordening (EG) nr. 1265/2008 van de Commissie van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1859/82 met betrekking tot de keuze van de bedrijven met boekhouding voor het constateren van de inkomens van de landbouwbedrijven

32

 

*

Verordening (EG) nr. 1266/2008 van de Commissie van 16 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 796/2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers

34

 

*

Verordening (EG) nr. 1267/2008 van de Commissie van 12 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2172/2005 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van een bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten vastgesteld tariefcontingent voor de invoer van levende runderen, van oorsprong uit Zwitserland, met een gewicht van meer dan 160 kg

37

 

*

Verordening (EG) nr. 1268/2008 van de Commissie van 12 december 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2368/2002 van de Raad tot uitvoering van de Kimberleyprocescertificering voor de internationale handel in ruwe diamant

39

 

*

Verordening (EG) nr. 1269/2008 van de Commissie van 15 december 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op koolvis in gebied VI; EG-wateren van Vb; EG-wateren en internationale wateren van XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

46

 

*

Verordening (EG) nr. 1270/2008 van de Commissie van 15 december 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op doornhaai in gebied EG-wateren en internationale wateren van I, V, VI, VII, VIII, XII en XIV door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

48

 

 

Verordening (EG) nr. 1271/2008 van de Commissie van 16 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1255/2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 december 2008

50

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad van ministers ACS-EG

 

 

2008/951/EG

 

*

Besluit nr. 2/2008 van de ACS-EG-Raad van ministers van 18 november 2008 over de toewijzing van middelen uit het tiende Europees Ontwikkelingsfonds aan Somalië

53

 

 

Commissie

 

 

2008/952/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 19 november 2008 tot vaststelling van gedetailleerde richtsnoeren voor de tenuitvoerlegging en toepassing van bijlage II bij Richtlijn 2004/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7294)  (1)

55

 

 

2008/953/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 8 december 2008 houdende de principiële erkenning dat de dossiers die zijn ingediend voor grondig onderzoek met het oog op de eventuele opneming van Aureobasidium pullulans en dinatriumfosfonaat in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad, volledig zijn (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7709)  (1)

62

 

 

2008/954/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 15 december 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/133/EG tot tijdelijke verplichting van de lidstaten om ten aanzien van andere gebieden in Portugal dan die waarvan bekend is dat Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (het dennenaaltje) er niet voorkomt, aanvullende maatregelen te nemen teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 16 december 2008 houdende wijziging van Besluit 2006/410/EG tot vaststelling van de bedragen die overeenkomstig artikel 10, lid 2, en de artikelen 143 quinquies en 143 sexies van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad, artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 378/2007 van de Raad en artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad beschikbaar worden gesteld aan het ELFPO, en van de bedragen die beschikbaar zijn voor de uitgaven uit het ELGF

67

 

 

AANBEVELINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Aanbeveling van de Commissie van 4 december 2008 betreffende criteria voor de uitvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof naar derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 7570)

69

 

 

BESLUITEN VAN BIJ INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN INGESTELDE ORGANEN

 

 

2008/957/EG

 

*

Besluit nr. 2/2008 van het Gemengd Comité EG/Denemarken-Faeröer van 20 november 2008 tot wijziging van de tabellen I en II van de bijlage bij Protocol nr. 1 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer, anderzijds

72

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/958/GBVB van de Raad van 16 december 2008 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2005/797/GBVB betreffende de politiemissie van de Europese Unie voor de Palestijnse Gebieden

75

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/959/GBVB van de Raad van 16 december 2008 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/586/GBVB inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme

77

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Richtlijn 2007/72/EG van de Commissie van 13 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 66/401/EEG van de Raad wat betreft de opneming van de soort Galega orientalis Lam. (PB L 329 van 14.12.2007)

79

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top