EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 338, 17 декември 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 338

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
17 декември 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 1257/2008 на Съвета от 4 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1579/2007 за установяване на възможностите за риболов и съответните условия по отношение на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море за 2008 г.

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1258/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

3

 

*

Регламент (ЕО) № 1259/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за одобрение на минимални промени в спецификацията на название, вписано в Регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания (Bleu d'Auvergne (AOP))

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1260/2008 на Комисията от 10 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт (МСС) 23 (1)

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1261/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 2 (1)

17

 

*

Регламент (ЕО) № 1262/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 13 на Комитета за разяснения по международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (1)

21

 

*

Регламент (ЕО) № 1263/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Разяснение 14 на Комитета за разяснения по Международните стандарти за финансово отчитане (КРМСФО) (1)

25

 

*

Регламент (ЕО) № 1264/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за определяне на фиксирано възнаграждение за всеки земеделски статистически отчет за счетоводната 2009 г. на Системата за земеделска счетоводна информация

31

 

*

Регламент (ЕО) № 1265/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1859/82 относно избора на отчетни стопанства с цел определяне на доходите на земеделските стопанства

32

 

*

Регламент (ЕО) № 1266/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 796/2004 за определяне на подробни правила за прилагане на интегрираната система за администриране и контрол, кръстосано спазване и модулация, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители

34

 

*

Регламент (ЕО) № 1267/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2172/2005 за определяне на подробни правила за прилагането на тарифна квота за внос на живи животни от рода на едрия рогат добитък с тегло, превишаващо 160 kg, и с произход от Швейцария, предвидена в Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация за търговия със селскостопански продукти

37

 

*

Регламент (ЕО) № 1268/2008 на Комисията от 12 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

39

 

*

Регламент (ЕО) № 1269/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за забрана на риболова на сайда в зона VI; води на ЕО от зона Vb; води на ЕО и международни води от зони XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

46

 

*

Регламент (ЕО) № 1270/2008 на Комисията от 15 декември 2008 година за забрана на риболова на бодлива черноморска акула във водите на ЕО и международните води от зони I, V, VI, VII, VIII, XII и XIV от страна на съдове под флага на Испания

48

 

 

Регламент (ЕО) № 1271/2008 на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1255/2008 за определяне на вносните мита в сектора на зърнените култури, считано от 16 декември 2008 година

50

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвета на министрите АКТБ—ЕО

 

 

2008/951/ЕО

 

*

Решение № 2/2008 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 18 ноември 2008 година за разпределение на средства за Сомалия от Десетия европейски фонд за развитие

53

 

 

Комисия

 

 

2008/952/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 19 ноември 2008 година за установяване на подробни насоки за прилагането и използването на приложение II към Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 7294)  (1)

55

 

 

2008/953/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 декември 2008 година за принципно признаване на пълнотата на документацията, представена за подробен преглед, с оглед на възможното включване на Aureobasidium pullulans и динатриев фосфонат в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 7709)  (1)

62

 

 

2008/954/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 15 декември 2008 година за изменение на Решение 2006/133/ЕО относно изискване към държавите-членки временно да вземат допълнителни мерки срещу разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематод по боровата дървесина) по отношение на области в Португалия, различни от тези, за които е известно, че в тях заболяването не се среща (нотифицирано под номер C(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 декември 2008 година за изменение на Решение 2006/410/ЕО за определяне на сумите, които съгласно член 10, параграф 2, членове 143г и 143д от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 378/2007 на Съвета и член 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета се предоставят на ЕЗФРСР, както и на сумите, предоставяни за разходи на ЕФГЗ

67

 

 

ПРЕПОРЪКИ

 

 

Комисия

 

 

2008/956/Евратом

 

*

Препоръка на Комисията от 4 декември 2008 година относно критериите за износ на радиоактивни отпадъци и отработено гориво за трети страни (нотифицирано под номер C(2008) 7570)

69

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2008/957/ЕО

 

*

Решение № 2/2008 на Съвместния комитет на ЕО/Дания — Фарьорски острови от 20 ноември 2008 година за изменение на таблици I и II от приложението към Протокол 1 към Споразумението между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и местното правителство на Фарьорските острови, от друга

72

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/958/ОВППС на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Съвместно действие 2005/797/ОВППС на Съвета относно полицейската мисия на Европейския съюз за палестинските територии

75

 

*

Обща позиция 2008/959/ОВППС на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Обща позиция 2008/586/ОВППС относно актуализиране на Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма

77

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива 2007/72/ЕО на Комисията от 13 декември 2007 г. за изменение на Директива 66/401/ЕИО на Съвета по отношение на включването на вида Galega orientalis Lam. (ОВ L 329, 14.12.2007 г.)

79

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top