ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 338

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

51. évfolyam
2008. december 17.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

A Tanács 1257/2008/EK rendelete (2008. december 4.) a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló 1579/2007/EK rendelet módosításáról

1

 

 

A Bizottság 1258/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1259/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Bleu d’Auvergne [OEM])

5

 

*

A Bizottság 1260/2008/EK rendelete (2008. december 10.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 23 Nemzetközi Számviteli Standard tekintetében történő módosításáról ( 1 )

10

 

*

A Bizottság 1261/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 2 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról ( 1 )

17

 

*

A Bizottság 1262/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 13 értelmezése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

21

 

*

A Bizottság 1263/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 14 értelmezése tekintetében történő módosításáról ( 1 )

25

 

*

A Bizottság 1264/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a 2009-es számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

31

 

*

A Bizottság 1265/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

32

 

*

A Bizottság 1266/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

34

 

*

A Bizottság 1267/2008/EK rendelete (2008. december 12.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2172/2005/EK rendelet módosításáról

37

 

*

A Bizottság 1268/2008/EK rendelete (2008. december 12.) a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

39

 

*

A Bizottság 1269/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

46

 

*

A Bizottság 1270/2008/EK rendelete (2008. december 15.) a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott tüskéscápa-halászat tilalmáról

48

 

 

A Bizottság 1271/2008/EK rendelete (2008. december 16.) a gabonaágazatban 2008. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1255/2008/EK rendelet módosításáról

50

 

 

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 

 

HATÁROZATOK

 

 

AKCS–EK Miniszterek

 

 

2008/951/EK

 

*

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának 2/2008 határozata (2008. november 18.) a 10. Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó források elkülönítéséről

53

 

 

Bizottság

 

 

2008/952/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. november 19.) a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás létrehozásáról (az értesítés a C(2008) 7294. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

55

 

 

2008/953/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 8.) az Aureobasidium pullulans és a dinátrium foszfonát hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről (az értesítés a C(2008) 7709. számú dokumentummal történt)  ( 1 )

62

 

 

2008/954/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2008) 8298. számú dokumentummal történt)

64

 

 

2008/955/EK

 

*

A Bizottság határozata (2008. december 16.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a 378/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján az EMVA, illetve az EMGA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló 2006/410/EK határozat módosításáról

67

 

 

AJÁNLÁSOK

 

 

Bizottság

 

 

2008/956/Euratom

 

*

A Bizottság ajánlása (2008. december 4.) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek harmadik országokba való kivitelére alkalmazandó kritériumokról (az értesítés a C(2008) 7570. számú dokumentummal történt)

69

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2008/957/EK

 

*

Az EK/Dánia–Feröer-szigetek Vegyes Bizottság 2/2008 határozata (2008. november 20.) az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat módosításáról

72

 

 

III   Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

 

 

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

*

A Tanács 2008/958/KKBP együttes fellépése (2008. december 16.) az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés módosításáról

75

 

*

A Tanács 2008/959/KKBP közös álláspontja (2008. december 16.) a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2008/586/KKBP közös álláspont módosításáról

77

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről szóló, 2007. december 13-i 2007/72/EK bizottsági irányelvhez (HL L 329., 2007.12.14.)

79

 

*

Helyesbítés az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 26-i 727/2007/EK bizottsági rendelethez (HL L 165., 2007.6.27.)

79

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/1


A TANÁCS 1257/2008/EK RENDELETE

(2008. december 4.)

a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek és az azokra vonatkozó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló 1579/2007/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

tekintettel a teljes kifogható mennyiség és kvóták éves kezelésére vonatkozó kiegészítő feltételek bevezetéséről szóló, 1996. május 6-i 847/96/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 2. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az 1579/2007/EK rendelet (3) a 2008. évre meghatározza a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, a Fekete-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeket és az azokra vonatkozó feltételeket.

(2)

Bár az 1579/2007/EK rendelet úgy rendelkezik, hogy a 847/96/EK rendelet 3. cikke a 2008. évben a Fekete-tenger tekintetében nem alkalmazandó a nagy rombuszhal kvótájára, az állomány jelenlegi állapota indokolná a szóban forgó cikk alkalmazását.

(3)

Ezért az 1579/2007/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az ügy sürgősségére tekintettel, valamint figyelembe véve, hogy a 2008. kvótaév hamarosan véget ér, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján kell hatályba lépnie.

(5)

Az ügy sürgősségére tekintettel különösen fontos, hogy az eljárás mentesüljön az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösségeket létrehozó szerződéshez csatolt, a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv I. szakaszának 3. pontjában meghatározott hathetes időszak alól,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1579/2007/EK rendelet módosítása

Az 1579/2007/EK rendelet I. mellékletében a „nagy rombuszhal” rovatban „A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó” szövegrész helyébe a „A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó” szöveg lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 115., 1996.5.9., 3. o.

(3)  HL L 346., 2007.12.29., 1. o.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/3


A BIZOTTSÁG 1258/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK tanácsi rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 138. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a mellékletében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1580/2007/EK rendelet 138. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2008. december 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 350., 2007.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

MA

82,8

TR

81,9

ZZ

82,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,5

TR

116,0

ZZ

112,9

0709 90 70

MA

111,5

TR

133,8

ZZ

122,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

MA

75,7

TR

84,2

ZA

43,7

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,5

TR

72,0

ZZ

72,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

HR

54,2

IL

75,7

TR

54,1

ZZ

59,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,8

ZZ

63,9

0808 10 80

CA

82,7

CN

71,3

MK

34,6

US

100,1

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

45,6

TR

104,0

US

114,4

ZZ

88,0


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/5


A BIZOTTSÁG 1259/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásában szereplő egyik elnevezéshez tartozó termékleírás kisebb jelentőségű módosításainak jóváhagyásáról (Bleu d’Auvergne [OEM])

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (2) bekezdésének második mondatára,

mivel:

(1)

Az 510/2006/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével összhangban és 17. cikkének (2) bekezdése alapján a Bizottság megvizsgálta Franciaország kérelmét az 1107/96/EK bizottsági rendelettel (2) bejegyzett „Bleu d’Auvergne” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez kapcsolódó termékleírás módosításának jóváhagyására.

(2)

A kérelem célja, hogy a Bleu d’Auvergne gyártási folyamata során a tej kezelésének és az adalékanyagok alkalmazási feltételeinek pontosításával módosítsa a termékleírást. Ezek az előállítási szabályok biztosítják az oltalom alatt álló elnevezés lényeges jellegzetességeinek a fennmaradását.

(3)

A Bizottság megvizsgálta és indokoltnak találta a szóban forgó módosítást. Mivel a módosítás az 510/2006/EK rendelet 9. cikke értelmében kisebb jelentőségű, a Bizottság az említett rendelet 5., 6. és 7. cikke szerinti eljárás alkalmazása nélkül jóváhagyhatja.

(4)

Az 1898/2006/EK bizottsági rendelet (3) 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban és az 510/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése alapján helyénvaló közzétenni a termékleírás összefoglalóját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A „Bleu d’Auvergne” oltalom alatt álló eredetmegjelöléshez tartozó termékleírás e rendelet I. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A termékleírás fő elemeit tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt összefoglaló e rendelet II. mellékletében található.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 148., 1996.6.21., 1. o.

(3)  HL L 369., 2006.12.23., 1. o.


I. MELLÉKLET

A Bizottság jóváhagyja a „Bleu d’Auvergne” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának következő módosításait:

„Az előállítás módja”

A termékleírásban az előállítás módjára vonatkozó 5. pont a következő előírásokkal egészül ki:

„(…) A tej beoltásának műveletét kizárólag oltóenzimmel lehet végezni.

A tejet tilos az alvasztást megelőzően a vizes rész részleges eltávolításával koncentrálni.

A tejből származó alapanyagokon túlmenően a termékhez felhasznált tejben, illetve a gyártás során összetevőként, gyártási segédanyagként vagy adalékanyagként kizárólag tejoltó, ártalmatlan baktériumtenyészetek, élesztők, penészgombák, kalcium-klorid és só felhasználása engedélyezett.

(…) A tejalapanyagok, a gyártás alatt lévő termékek, az alvadék vagy a friss sajt 0 °C alatti tárolása tilos.

(…) A friss sajtok, illetve érlelési fázisban lévő sajtok módosított nyomás alatt történő tárolása tilos.”


II. MELLÉKLET

ÖSSZEFOGLALÓ

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet

„BLEU D’AUVERGNE”

EK-szám: FR-PDO-0117-0107/29.3.2006

OEM (X) OFJ ( )

Ez az összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1.   A tagállam felelős szervezeti egysége

Név

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Cím

:

51 rue d’Anjou – 75008 Paris

Tel.

:

(33-1) 53 89 80 00

Fax

:

(33-1) 53 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

2.   Csoportosulás

Név

:

Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d’Auvergne

Cím

:

Mairie – 15400 Riom-ès-Montagnes

Tel.

:

(33-4) 71 78 11 98

Fax

:

(33-4) 71 78 11 98

E-mail

:

bleudauvergne@wanadoo.fr

Összetétel

:

Termelők/feldolgozók (X) Egyéb ( )

3.   A termék típusa

1.3. osztály –

Sajtok

4.   Termékleírás (követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1.   Név

„Bleu d’Auvergne”

4.2.   Leírás

Tehéntejből készült, kék erezetű, lapos, henger alakú sajt, természetes mintázott kéreggel. Nagy kiszerelésben a sajt tömege 2–3 kg, átmérője megközelítőleg 20 cm. Kis kiszerelésben a tömeg 1 kg, 500 gramm vagy 350 gramm lehet.

A zsírtartalma legalább 50 %, míg a szárazanyag-tartalom legalább 52 %.

4.3.   Földrajzi terület

A Francia-középhegység szívében található következő települések alkotják a földrajzi területet:

 

Puy-de-Dôme megye: valamennyi település

 

Cantal megye: valamennyi település

 

Haute-Loire megye:

Brioude kerület: valamennyi település

 

Aveyron megye:

Mur-de-Barrez és Sainte-Geneviève-sur-Argence kanton: valamennyi település

 

Corrèze megye:

Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Bort-les-Orgues, Eygurande, Lapleau, la Roche-Canillac, Mercoeur, Meyssac, Neuvic, Saint-Privat, Ussel-Est és Ussel-Ouest kantonok: valamennyi település

 

Lot megye:

 

Bretenoux, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Martel, Saint-Céré, Sousceyrac és Vayrac kanton: valamennyi település

 

Livernon kanton: Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon és Sonac község

 

Souillac kanton: Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac és Saint-Sozy község

 

Lozère megye:

Aumont-Aubrac, Fournels, Grandieu, Langogne, Le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans-la-Lozère és Saint-Chély-d’Apcher kanton: valamennyi település.

4.4.   A származás igazolása

Minden tejtermelőnek, minden feldolgozóüzemnek és minden érlelőüzemnek ki kell töltenie az I.N.A.O. szolgálatainál nyilvántartott „alkalmassági nyilatkozatot”, amely az I.N.A.O. számára lehetővé teszi valamennyi gazdasági szereplő azonosítását. A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük, amelyet a tej és a sajt eredetének, minőségének és termelésének ellenőrzéséhez szükséges valamennyi dokumentummal együtt kötelesek az I.N.A.O. rendelkezésére bocsátani.

Az eredetmegjelöléssel ellátott termék jellemzőinek ellenőrzése keretében analitikai és érzékszervi vizsgálatra kerül sor, amelynek célja az adott vizsgálaton bemutatott termékek minőségének és jellegzetességének biztosítása.

4.5.   Az előállítás módja

A tejtermelést, a sajtkészítést és a sajtérlelést a földrajzi területen kell végezni.

A gyártás folyamata még mindig ugyanazokból a műveletekből áll, mint régen: az alvadékot lecsöpögtetik, formába helyezik és két szakaszban kézzel sózzák, előbb nagy szemű sóban többszöri forgatással, majd hosszú tűkkel megszurkálva a levegőztetés érdekében, hogy lehetővé tegyék a zöldpenész (penicillium glaucum) kialakulását. Ezt követően jön az érlelés, amely a nagy kiszerelésű sajt esetében legalább 4 hétig, míg a kis kisszerelésű sajt esetében legalább 2 hétig tart.

4.6.   Kapcsolat

E sajt eredete a XIX. század elejére nyúlik vissza, amelyet abban az időben a Francia-középhegység vulkánikus hegyvidékén állítottak elő. Híre hamarosan eljut Párizsba is, ahol 1879-ben Francisque Bethol énekes ünnepi dalokban dicsőíti. A Bleu d’Auvergne az 1972-ben benyújtott kérelemre 1975-ben kapta meg az oltalom alatt álló elnevezést.

A Bleu d’Auvergne előállítási területe vulkanikus és gránitos, nyomelemekben gazdag talajjal jellemzett eredeti földrajzi együttest alkot, amelynek zord éghajlatán igen sajátos növényvilág alakult ki meghatározva ezzel a sajt különleges tulajdonságait, amelynek tipikus jegyeit tovább erősíti az oltalom alatt álló eredetmegjelölésű termék földrajzi területén tenyésző speciális gombafajták használata. Az alvadék lecsöpögtetése, valamint kézi sózása során alkalmazott módszerek a Bleu d’Auvergne sajtnak egyenletesen eloszló finom kék erezetet kölcsönöznek, ami megkülönbözteti a többi kék sajttól.

4.7.   Ellenőrző szerv

Név

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Cím

:

51 rue d’Anjou 75008 PARIS

Tel.

:

(33-1) 53 89 80 00

Fax

:

(33-1) 53 89 80 60

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

Az INAO jogi személyiséggel rendelkező, adminisztratív szerepet betöltő közintézmény, amely a mezőgazdasági minisztérium irányítása alatt működik.

Az eredetmegjelöléssel rendelkező termékek előállítási feltételeinek ellenőrzését az INAO végzi.

Név

:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Cím

:

59, Boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Tel.

:

(33-1) 44 87 17 17

Fax

:

(33-1) 44 97 30 37

E-mail

:

info@inao.gouv.fr

A DGCCRF a gazdasági, ipari és munkaügyi minisztériumhoz tartozó szolgálat.

4.8.   Címkézés

A sajtot kötelező alumíniumpapírba csomagolni.

Az oltalom alatt álló elnevezés feltüntetése kötelező.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/10


A BIZOTTSÁG 1260/2008/EK RENDELETE

(2008. december 10.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IAS 23 Nemzetközi Számviteli Standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2007. március 29-én közzétette a módosított IAS 23 Hitelfelvételi költségek nemzetközi számviteli standardot (a továbbiakban: a módosított IAS 23). A módosított IAS 23 törli az IAS 23 standardból azt a lehetőséget, hogy a hitelfelvételi költségeket azonnal ráfordításként számolják el, amennyiben közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók. Minden ilyen hitelfelvételi költséget aktiválni kell az adott eszköz bekerülési értékének részeként. Az egyéb hitelfelvételi költségeket ráfordításként kell elszámolni. A módosított IAS 23 hatályon kívül helyezi az 1993-ban módosított IAS 23 Hitelfelvételi költségek standardot.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IAS 23 módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14-i 2006/505/EK bizottsági határozattal (3) összhangban a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport megvizsgálta az EFRAG véleményét és arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy az kiegyensúlyozott és objektív.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az (1993-ban módosított) IAS 23 Hitelfelvételi költségek Nemzetközi Számviteli Standard helyébe az e rendelet mellékletében meghatározott (2007-ben módosított) IAS 23 Hitelfelvételi költségek Nemzetközi Számviteli Standard lép.

2. cikk

A (2007-ben módosított) IAS 23 standardot az e rendelet mellékletében meghatározott formában minden vállalatnak legkésőbb a 2008. december 31. után kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 10-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.

(3)  HL L 199., 2006.7.21., 33. o.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK

IAS 23

IAS 23 Hitelfelvételi költségek (módosítva 2007-ben)

Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.

IAS 23 NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARD

Hitelfelvételi költségek

ALAPELV

1.

Azok a hitelfelvételi költségek, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, az adott eszköz bekerülési értékének részét képezik. Az egyéb hitelfelvételi költségek ráfordításként kerülnek elszámolásra.

HATÓKÖR

2.

A gazdálkodó egységnek a jelen standardot kell alkalmaznia a hitelfelvételi költségek elszámolására.

3.

A standard nem foglalkozik a saját tőke tényleges vagy származtatott költségével, ezen belül a kötelezettségnek nem minősülő elsőbbségi részvényre jogosító tőkével.

4.

A gazdálkodó egységnek nem kell alkalmaznia ezt a standardot a közvetlenül az alábbiak beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdonítható hitelfelvételi költségekre:

a)

valós értéken értékelt minősített eszköz, például biológiai eszköz; vagy

b)

nagy mennyiségben, ismétlődően gyártott vagy más módon előállított készletek.

FOGALMAK

5.

Az alábbi kifejezések a jelen standardban a következőkben meghatározott értelemben használatosak:

A hitelfelvételi költségek a pénzeszközök kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél felmerült kamat- és egyéb költségek.

A minősített eszköz olyan eszköz, amelynek a használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozása szükségszerűen jelentős időt vesz igénybe.

6.

Hitelfelvételi költségek a következők lehetnek:

a)

a bankszámlahitelek és a rövid, illetve hosszú lejáratú hitelfelvételek után felszámított kamat;

b)

a hitelfelvételekkel kapcsolatos diszkontok vagy prémiumok amortizációja;

c)

a hitelfelvételi megállapodással kapcsolatban felmerült járulékos költségek amortizációja;

d)

az IAS 17 Lízingek standardnak megfelelően megjelenített pénzügyi lízingekkel kapcsolatos finanszírozási költségek; valamint

e)

a külföldi pénznemben felvett hitelen keletkező árfolyam-különbözetek, amennyiben ezek a kamatköltségek korrekciójának tekinthetők.

7.

A körülményektől függően az alábbiak bármelyike lehet minősített eszköz:

a)

készletek

b)

termelőüzemek

c)

elektromos erőművek

d)

immateriális javak

e)

befektetési célú ingatlanok.

A pénzügyi eszközök és a rövid idő alatt gyártott vagy más módon előállított készletek nem minősített eszközök. Azok az eszközök sem minősített eszközök, amelyek már beszerzésükkor használatra vagy értékesítésre kész állapotban vannak.

MEGJELENÍTÉS

8.

Azokat a hitelfelvételi költségeket, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, a gazdálkodó egységnek az adott eszköz bekerülési értékének részeként aktiválnia kell. A gazdálkodó egységnek az egyéb hitelfelvételi költségeket ráfordításként kell elszámolnia abban az időszakban, amelyben felmerülnek.

9.

Azok a hitelfelvételi költségek, amelyek közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók, szerepelnek az adott eszköz bekerülési értékében. Az ilyen hitelfelvételi költségek az adott eszköz bekerülési értékének részeként akkor kerülnek aktiválásra, ha valószínűsíthető, hogy a jövőben a gazdálkodó egység számára gazdasági hasznot fognak eredményezni, és ha a költségek megbízhatóan mérhetők. Ha a gazdálkodó egység az IAS 29 Pénzügyi beszámolás a hiperinflációs gazdaságokban standardot alkalmazza, a hitelfelvételi költségek azon részét, amely az említett standard 21. bekezdése értelmében ugyanabban az időszakban az inflációt kompenzálja, ráfordításként kell elszámolnia.

Aktiválásra alkalmas hitelfelvételi költségek

10.

A közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdonítható hitelfelvételi költségek azok a hitelfelvételi költségek, amelyek elkerülhetők lettek volna, ha a minősített eszközzel kapcsolatos kiadás nem merül fel. Amikor egy gazdálkodó egység kimondottan azért vesz fel hitelt, hogy egy meghatározott minősített eszközhöz hozzájusson, akkor könnyen azonosíthatók azok a hitelfelvételi költségek, amelyek az adott minősített eszközhöz közvetlenül kapcsolódnak.

11.

Előfordulhat azonban, hogy nehéz felismerni a közvetlen kapcsolatot az egyes hitelfelvételek és egy minősített eszköz között, és nehéz azonosítani azokat a hitelfelvételeket, amelyek egyébként elkerülhetők lettek volna. Ilyen nehézség merül fel például akkor, ha egy gazdálkodó egység finanszírozási tevékenységét központilag koordinálják. Akkor is nehézségek merülnek fel, ha egy csoport különböző kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok sorát alkalmazza a hitelfelvételre, majd ezeket a forrásokat különböző alapon kölcsönzi ki a csoport más gazdálkodó egységeinek. Más jellegű bonyodalmak keletkeznek külföldi pénznemben megadott, vagy ahhoz kapcsolódó hitelek igénybevétele esetén, ha a csoport a tevékenységét magas inflációjú gazdaságokban folytatja, és abból, ha a devizaárfolyamok ingadoznak. Mindezek következményeként a közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének tulajdonítható hitelfelvételi költségek összegének megállapítása nehéz, és mérlegelést igényel.

12.

Amennyiben egy gazdálkodó egység kifejezetten egy minősített eszköz megszerzése céljából vesz fel hitelt, a gazdálkodó egységnek az aktiválható hitelfelvételi költségek összegét az adott hitelfelvétellel kapcsolatban az időszakban felmerült tényleges költségnek – a felvett hitel ideiglenes befektetéséből nyert – bármely befektetési jövedelemmel való csökkentésével kell meghatároznia.

13.

Egy minősített eszköz finanszírozására kötött finanszírozási megállapodások keretében előfordulhat, hogy egy gazdálkodó egység azt megelőzően jut hozzá a hitelforrásokhoz és keletkeznek ezzel kapcsolatban hitelfelvételi költségei, hogy a források egy részét vagy teljes egészét felhasználná a minősített eszköz kiadásaira. Ilyen körülmények között a forrást gyakran ideiglenesen befektetik addig is, amíg fel nem használják a minősített eszköz kiadásaira. Az időszakban aktiválható hitelfelvételi költségek összegének meghatározása során a felmerült hitelfelvételi költségekből le kell vonni a hitelösszeg befektetéséből nyert bármely jövedelmet.

14.

Amennyiben egy gazdálkodó egység általános céllal vesz fel hitelt, és azt egy minősített eszköz megszerzésére fordítja, a gazdálkodó egységnek az aktiválható hitelfelvételi költségek összegét az adott eszközzel kapcsolatos kiadásokra alkalmazott aktiválási rátával kell megállapítania. Az aktiválási rátának a gazdálkodó egység azon hiteleihez kapcsolódó hitelfelvételi költségek súlyozott átlagának kell lennie, amelyek az időszakban fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. Az időszakban a gazdálkodó egység által aktivált hitelfelvételi költségek összege nem haladhatja meg az adott időszakban a gazdálkodó egységnél felmerült hitelfelvételi költségek összegét.

15.

Bizonyos körülmények között helyénvaló, hogy a hitelfelvételi költségek súlyozott átlagának kiszámításakor figyelembe vegyék mind az anyavállalatnak, mind pedig leányvállalatainak összes hitelfelvételi költségét; más körülmények között viszont az a helyénvaló, hogy minden egyes leányvállalat a saját hiteleire vetített hitelfelvételi költségek súlyozott átlagát alkalmazza.

A minősített eszköz megtérülő értéket meghaladó, könyv szerinti értéke

16.

Amennyiben a minősített eszköz könyv szerinti értéke vagy várható összes bekerülési értéke meghaladja a megtérülő értéket vagy a nettó realizálható értéket, akkor a könyv szerinti értéket egyéb standardok előírásainak megfelelően lecsökkentik vagy leírják. Bizonyos körülmények között a csökkentés vagy a leírás összegét ugyanazoknak az egyéb standardoknak megfelelően visszaírják.

Az aktiválás megkezdése

17.

A gazdálkodó egységnek az aktiválás kezdőnapján kell megkezdenie a hitelfelvételi költségek aktiválását a minősített eszköz bekerülési költségeinek részeként. Az aktiválás kezdőnapja az a nap, amikor a gazdálkodó egység elsőként teljesíti az alábbi feltételek mindegyikét:

a)

kiadások merülnek fel az eszközzel kapcsolatban;

b)

hitelfelvételi költségek merülnek fel; valamint

c)

az eszköz tervezett használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozásához szükséges tevékenységek már folyamatban vannak.

18.

A minősített eszközre fordított kiadások csak azokat a kiadásokat tartalmazzák, amelyek pénzeszközök kifizetését, más eszközök átadását vagy kamatozó kötelezettségek átvállalását eredményezték. A kiadásokat csökkentik az eszközzel összefüggésben kapott részfizetések és támogatások (lásd az IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele standardot). Az eszköz átlagos könyv szerinti értéke egy időszakban, az előzőleg aktivált hitelfelvételi költségeket is beleértve, rendszerint jó közelítése azoknak a kiadásoknak, amelyekre az aktiválási ráta az adott időszakban alkalmazásra kerül.

19.

Az eszköz tervezett használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozásához szükséges tevékenységek az eszköz fizikai megépítésénél többre terjednek ki. Ide tartozik a fizikai megépítés megkezdését megelőzően végzett műszaki és adminisztratív munka, például az engedélyeknek a fizikai megépítés megkezdését megelőző megszerzésével kapcsolatos tevékenységek. Mindazonáltal az ilyen tevékenységekbe nem tartozik bele egy eszköz birtoklása, ha nem történik sem termelés, sem olyan fejlemény, amely megváltoztatná az eszköz állapotát. Ha például a terület fejlesztése van folyamatban, az abban az időszakban felmerült hitelfelvételi költségeket lehet aktiválni, amelyben a fejlesztési munkákat végzik. Ugyanakkor azok a hitelfelvételi költségek, amelyek azalatt merültek fel, amíg az építési célra beszerzett területen nem végeztek semmilyen ezzel kapcsolatos fejlesztési munkálatot, nem felelnek meg az aktiválás feltételeinek.

Az aktiválás felfüggesztése

20.

A gazdálkodó egységnek fel kell függesztenie a hitelfelvételi költségek aktiválását azokra a hosszabb időszakokra, amelyek alatt a minősített eszköz aktív fejlesztését felfüggeszti.

21.

A gazdálkodó egységnél felmerülhetnek hitelfelvételi költségek azon hosszabb időszakok során, amelyekben a gazdálkodó egység felfüggeszti az eszköz tervezett használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozásához szükséges tevékenységeket. Az ilyen költségek a részlegesen elkészült eszközök tartásának költségei, és nem felelnek meg az aktiválás feltételeinek. A gazdálkodó egységek azonban általában nem függesztik fel a hitelfelvételi költségek aktiválását azon időszakokban, amikor jelentős műszaki és adminisztrációs munka folyik. A gazdálkodó egységek a hitelfelvételi költségek aktiválását akkor sem függesztik fel, ha az ideiglenes késleltetés az eszköz használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozási folyamatának szükséges része. Például az aktiválás tovább folyik abban a hosszabb időszakban, amikor a magas vízállás késlelteti egy híd megépítését, amennyiben a magas vízállás megszokott az érintett földrajzi területen az építkezés időszakában.

Az aktiválás befejezése

22.

A gazdálkodó egységnek be kell fejeznie a hitelfelvételi költségek aktiválását, amikor lényegileg befejeződnek mindazok a tevékenységek, amelyek az eszköz tervezett használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozásához szükségesek.

23.

Egy eszköz rendszerint akkor van a tervezett használatra vagy értékesítésre kész állapotban, amikor a fizikai megépítés befejeződött, bár az adminisztrációs rutinmunkák tovább folytatódhatnak. Amennyiben már csak kisebb módosítások vannak hátra, mint például az eszköz díszítése a vevő vagy a felhasználó kívánsága szerint, ez azt jelzi, hogy a tevékenységek lényegében befejeződtek.

24.

Amennyiben a gazdálkodó egység részenként végzi a minősített eszköz megépítését, és minden egyes rész önmagában is használható, miközben más részek megépítése még folytatódik, akkor a hitelfelvételi költségek aktiválását a gazdálkodó egységnek akkor kell befejeznie, amikor lényegileg befejeződnek mindazok a tevékenységek, amelyek az adott rész használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozásához szükségesek.

25.

Egy több épületből álló üzleti park, amelyben minden épület külön használható, példa lehet egy olyan minősített eszközre, amelynek minden egyes része külön használható, miközben az építkezés más részeken folytatódik. Olyan minősített eszközre, amelynek teljesen el kell készülnie, mielőtt valamelyik része is használható lenne, példaként említhető egy ipari üzem, ahol ugyanazon a telephelyen, az üzem különböző részeiben, egymás után végeznek munkafolyamatokat, például egy acélgyár.

KÖZZÉTÉTEL

26.

A gazdálkodó egységnek közzé kell tennie:

a)

az adott időszakban aktivált hitelfelvételi költségek összegét; és

b)

az aktiválható hitelfelvételi költségek összegének meghatározására alkalmazott aktiválási rátát.

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

27.

Amennyiben ennek a standardnak az alkalmazása változást jelent a gazdálkodó egység számviteli politikájában, a gazdálkodó egységnek azon minősített eszközökkel kapcsolatos hitelfelvételi költségekre kell alkalmaznia a standardot, amelyek esetében az aktiválás megkezdésének dátuma a hatálybalépés napja vagy egy azt követő nap.

28.

A gazdálkodó egység azonban a hatálybalépés napját megelőző bármely napot megjelölhet, és alkalmazhatja a standardot az összes olyan minősített eszközzel kapcsolatos hitelfelvételi költségre, amelyek esetében az aktiválás megkezdésének dátuma erre a napra vagy egy ezt követő napra esik.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

29.

A gazdálkodó egységnek a jelen standardot a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység egy 2009. január 1-je előtti naptól kezdődően alkalmazza a jelen standardot, ezt a tényt közzé kell tennie.

AZ (1993-BAN MÓDOSÍTOTT) IAS 23 VISSZAVONÁSA

30.

A jelen standard hatályon kívül helyezi az 1993-ban módosított IAS 23 Hitelfelvételi költségek standardot.

Függelék

Egyéb kiadványok módosításai

A jelen függelékben szereplő módosítások a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra alkalmazandók. Ha a gazdálkodó egység a jelen standardot egy korábbi időszakra alkalmazza, a jelen függelékben szereplő módosításokat alkalmazni kell erre a korábbi időszakra. A módosított bekezdésekben az új szöveg aláhúzva, a törölt szöveg pedig áthúzva jelenik meg.

A1.   Az IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása standard az alábbiak szerint módosul.

A 9., 12. és 13. bekezdések módosulnak, a 25H. bekezdés után beillesztésre kerül egy cím és a 25I. bekezdés, valamint kiegészül a 47G. bekezdéssel az alábbiak szerint:

„9.

A más IFRS-ekben lévő átmeneti rendelkezések a már IFRS-eket alkalmazó gazdálkodó egységek által végrehajtott számviteli politikai változtatásokra vonatkoznak; azok az első alkalmazókra az IFRS-ekre való áttérésükkor – a 25D., 25H., 25I., 34A. és 34B. bekezdésben foglaltak kivételével – nem vonatkoznak.

12.

Jelen IFRS két kivételi kategóriát állapít meg azon alapelv alól, hogy a gazdálkodó egység nyitó IFRS-mérlegének meg kell felelnie az egyes IFRS-eknek:

(a)

a 13–25I. és a 36A–36C. bekezdések lehetővé teszik a mentességet más IFRS-ek egyes követelményei alól.

(b)

a 26–34B. bekezdések tiltják más IFRS-ek egyes vonatkozásainak visszamenőleges alkalmazását.

13.

A gazdálkodó egység választhatja az alábbi felmentések közül egy vagy több alkalmazását:

(a)

(l)

pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek valós értéken történő értékelése a kezdeti megjelenítéskor (25G. bekezdés);

(m)

az IFRIC 12 Koncessziós megállapodások értelmezéssel (25H. bekezdés) összhangban elszámolt pénzügyi eszközök vagy immateriális javak; valamint

(n)

hitelfelvételi költségek (25I. bekezdés).

A gazdálkodó egység nem alkalmazhatja ezen felmentéseket analóg módon más elemekre.

Hitelfelvételi költségek

25I.

Az első alkalmazó alkalmazhatja a 2007-ben módosított IAS 23 Hitelfelvételi költségek standard 27. és 28. bekezdésében meghatározott átmeneti rendelkezéseket. Az említett bekezdésekben a hatálybalépés időpontjára való hivatkozásokat a következő időpontok közül a későbbire való hivatkozásként kell tekinteni: 2009. január 1-je vagy az IFRS-re való áttérés dátuma.

47G.

A gazdálkodó egységnek a 13. bekezdés n) pontja és a 25I. bekezdés módosításait a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. Ha a gazdálkodó egység egy korábbi időszakra alkalmazza az IAS 23 standardot, akkor ezeket a módosításokat is alkalmazni kell erre a korábbi időszakra.”

A2.   Az IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása standardban a 110. bekezdés utolsó mondata törlésre kerül.

A3.   Az IAS 7 Cash-flow-kimutatások standard 32. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„32.

Az egy bizonyos időszak alatt fizetett kamat teljes összegét közzéteszik a cash-flow-kimutatásban, akár költségként jelenítették meg az eredménykimutatásban, akár aktiválták az IAS 23 Hitelfelvételi költségek standardnak megfelelően.”

A4.   Az IAS 11 Beruházási szerződések standardban a 18. bekezdés utolsó mondata az alábbiak szerint módosul:

„18.

A szerződéses tevékenységhez általános jelleggel kapcsolódó és egyes szerződéshez hozzárendelhető költségek magukban foglalják a hitelfelvételi költségeket is.”

A5.   Az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standardban a 23. bekezdés az alábbiak szerint módosul:

„23.

Az ingatlanok, gépek és berendezések valamely tételének bekerülési értéke az adott eszköz kezdeti megjelenítésének időpontjában érvényes készpénzes árának megfelelő ellenérték. Ha a kifizetést a szokásos fizetési határidőn túlra halasztják, a készpénzes árnak megfelelő ellenérték, valamint a teljes kifizetés közötti különbözetet kamatként számolják el a hitelezési időszak alatt, kivéve, ha ez a kamat az IAS 23 standard értelmében aktiválásra kerül.”

A6.   Az IAS 38 Immateriális javak standard 32. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„32.

Ha egy immateriális eszköz kifizetését a szokásos fizetési határidőn túlra halasztják, annak bekerülési értéke a készpénzes árnak megfelelő ellenérték. Ezen érték, valamint a teljes kifizetés közötti különbözetet kamatráfordításként számolják el a hitelezési időszak alatt, kivéve, ha azt az IAS 23 Hitelfelvételi költségek standard alapján aktiválják.”

A7.   Az IFRIC 1 Változások a meglévő leszerelési, helyreállítási és hasonló kötelezettségekben értelmezés 8. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„8.

A diszkont időszakonként történő lebontását annak felmerülése időpontjában, a nyereségben vagy veszteségben kell elszámolni finanszírozási költségként. Az IAS 23 szerinti aktiválás nem megengedett.”


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/17


A BIZOTTSÁG 1261/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek az IFRS 2 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi számviteli standardok és értelmezések.

(2)

A Nemzetközi Számviteli Standard Testület (IASB) 2008. január 17-én közzétette az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításait (a továbbiakban: az IFRS 2 módosítása). Az IFRS 2 módosítása pontosítja a megszolgálási feltételek fogalmát, és hogy miként kell elszámolni a nem megszolgálási feltételeket és a részvényalapú kifizetési megállapodás gazdálkodó egység vagy másik fél általi törlését.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IFRS 2 módosítása megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14-i 2006/505/EK bizottsági határozattal (3) összhangban a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport megvizsgálta az EFRAG véleményét, és a Bizottságot arról tájékoztatta, hogy az kiegyensúlyozott és objektív.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet mellékletében az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés nemzetközi pénzügyi beszámolási standard az e rendelet mellékletében meghatározott formában, az IFRS 2 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításaival (a továbbiakban: az IFRS 2 módosítása) összhangban módosul.

2. cikk

Az IFRS 2 módosítását az e rendelet mellékletében meghatározott formában minden társaságnak legkésőbb a 2008. december 31. után kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.

(3)  HL L 199., 2006.7.21., 33. o.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI SZÁMVITELI STANDARDOK

IFRS 2

„Az IFRS 2 Részvény-alapú kifizetés nemzetközi pénzügyi beszámolási standard módosításai”

Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.

MÓDOSÍTÁSOK AZ IFRS 2

Részvény-alapú kifizetés standardhoz

Ez a dokumentum az IFRS 2 Részvény-alapú kifizetés standard módosításait mutatja be. A módosítások azokat a javaslatokat véglegesítik, amelyeket a - 2006 februárjában közzétett javasolt módosítások az IFRS 2 standardhoz - Megszolgálási feltételek és törlések című nyilvános tervezet foglal magában.

A gazdálkodó egységeknek ezeket a módosításokat az IFRS 2 hatókörébe tartozó valamennyi részvény-alapú kifizetésre a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmazniuk. A korábbi alkalmazás megengedett.

NEM MEGSZOLGÁLT FELTÉTELEK

A standardban a 21. bekezdés után egy cím és egy 21A bekezdés kerül hozzáadásra, a következők szerint.

Nem megszolgált feltételek kezelése

21A

Hasonlóképpen, egy gazdálkodó egységnek a nyújtott tőkeinstrumentum valós értékének becslésekor az összes meg nem szolgált feltételt figyelembe kell vennie. Ezért a tőkeinstrumentumok nem megszolgált feltételekkel történő nyújtásánál a gazdálkodó egységnek el kell számolnia a másik féltől kapott árukat és szolgáltatásokat, ha azok minden, nem piaci feltételt jelentő megszolgálási feltételt kielégítenek (pl. olyan munkavállalótól kapott szolgáltatások, aki meghatározott időtartamú szolgálati időszakra munkaviszonyban marad), függetlenül attól, hogy azok a nem megszolgált feltételek teljesülnek-e.

TÖRLÉSEK

A standardban a 28. bekezdés a következőképpen módosul.

„28.

Amennyiben egy tőkeinstrumentum nyújtása a megszolgálási időszak alatt kerül visszavonásra vagy teljesítésre (ide nem értve azt, ha a nyújtás a megszolgálás feltételeinek nem teljesülése miatti jogvesztés alapján kerül törlésre) …”

A standardban a 28(b) bekezdés a következőképpen módosul.

„28.

(b)

… Bármely ilyen többletet ráfordításként kell elszámolni. Ha azonban a részvény-alapú kifizetési megállapodás tartalmazott kötelezettség komponenseket, a gazdálkodó egységnek a kötelezettség valós értékét újra kell értékelnie, a törlés vagy teljesítés időpontja szerint. Bármely, a kötelezettség komponens teljesítésére történt kifizetést a kötelezettség megszüntetéseként kell elszámolni.”

A standardban a 28. bekezdés után egy 28A bekezdés kerül hozzáadásra, a következők szerint.

„28A

Ha egy gazdálkodó egység vagy a másik fél választhat, hogy egy nem megszolgált feltételt teljesít-e, a gazdálkodó egység a gazdálkodó egységnek vagy a másik félnek a megszolgálási időszak alatti nem megszolgált feltételre vonatkozó nemteljesítését törlésként kell, hogy kezelje.”

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

A standardba a következő 62. bekezdés kerül hozzáadásra, a következők szerint.

„62.

A gazdálkodó egységnek a következő módosításokat visszamenőleg kell alkalmaznia a 2009. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves időszakokra:

(a)

a 21A bekezdésnek a nem megszolgált feltételek kezelésére vonatkozó követelményeit;

(b)

a „megszolgálttá válik” és a „megszolgálási feltételek” átdolgozott fogalmait az „A” mellékletben;

(c)

a 28. és a 28A bekezdések módosításait a törlések vonatkozásában.

A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység ezeket a módosításokat 2009. január 1-jét megelőzően kezdődő időszakra alkalmazza, ezt a tényt közzé kell tennie.”

FOGALMAK

Az „A” mellékletben a „megszolgálttá válik” és a „megszolgálási feltételek” fogalmai a következőképpen módosulnak.

„megszolgálttá válik

Jogosultsággá válik. Egy részvény-alapú kifizetési megállapodásban a másik fél joga pénzeszköz, egyéb eszközök vagy a gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak átvételére, akkor válik megszolgálttá, amikor a másik fél jogosultsága többé már nem függ semmilyen megszolgálási feltétel.

megszolgálási feltételek

Azon feltételek, amelyek meghatározzák, hogy vajon a gazdálkodó egység megkapja-e azokat a szolgáltatásokat, amelyek a másik felet jogosulttá teszik pénzeszköz, egyéb eszközök vagy a gazdálkodó egység tőkeinstrumentumainak átvételére egy részvény-alapú kifizetési megállapodás alapján. A megszolgálási feltételek; szolgálati feltételek vagy teljesítmény feltételek. A szolgálati feltételek előírják, hogy a másik fél egy meghatározott időtartamú szolgálati időt letöltsön. A teljesítmény feltételek előírják, hogy a másik fél egy meghatározott időtartamú szolgálati időt letöltsön és meghatározott teljesítmény célokat, kell elérni (mint például a gazdálkodó egység nyereségének meghatározott növelése egy meghatározott időszak alatt). Egy teljesítmény feltétel magában foglalhat egy piaci feltételt.”


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/21


A BIZOTTSÁG 1262/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 13 értelmezése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi számviteli standardok és értelmezések.

(2)

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) 2007. július 5-én közzétette az IFRIC 13 Ügyfélhűségprogramok értelmezést (a továbbiakban: IFRIC 13). Az IFRIC 13 megszünteti azt a jelenlegi gyakorlati inkonzisztenciát, amely az olyan ügyfélhűségprogramok keretében értékesített ingyenes vagy kedvezményes termékek vagy szolgáltatások számviteli kezelésével kapcsolatos, amelyekben a társaságok pontok, mérföldek vagy más jóváírások formájában jutalmazzák ügyfeleiket termék vagy szolgáltatás értékesítésekor.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IFRIC 13 megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14-i 2006/505/EK bizottsági határozattal (3) összhangban a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport megvizsgálta az EFRAG véleményét, és a Bizottságot arról tájékoztatta, hogy az kiegyensúlyozott és objektív.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet melléklete az e rendelet mellékletében meghatározott formában kiegészül a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 13 Ügyfélhűségprogramok értelmezésével.

2. cikk

Az IFRIC 13 értelmezést az e rendelet mellékletében meghatározott formában minden társaságnak legkésőbb a 2008. december 31. után kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.

(3)  HL L 199., 2006.7.21., 33. o.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

IFRIC 13

IFRIC 13 Ügyfélhűségprogramokértelmezés

„Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen.”

IFRIC 13 ÉRTELMEZÉS

Ügyfélhűségprogramok

HIVATKOZÁSOK

IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák

IAS 18 Bevételek

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

HÁTTÉR

1.

A gazdálkodó egységek azért működtetnek ügyfélhűség programokat, hogy ügyfeleiket termékeik vagy szolgáltatásaik vásárlására ösztönözzék. Ha egy ügyfél termékeket vagy szolgáltatásokat vásárol, a gazdálkodó egység az ügyfélnek (gyakran „pontoknak” nevezett) jutalom-jóváírásokat juttat Az ügyfél a jutalom-jóváírásokat jutalmakra, például ingyenes vagy kedvezményes termékekre vagy szolgáltatásokra válthatja be.

2.

A programok különböző módon működnek. Az ügyfelektől megkívánhatják, hogy egy megadott minimális számú vagy értékű jutalom-jóváírást gyűjtsenek össze, mielőtt beválthatnák azokat. A jutalom-jóváírások egyedi vásárlásokhoz vagy vásárláscsoportokhoz, vagy egy adott időszakon keresztül folytatott folyamatos vásárláshoz köthetők. A gazdálkodó egység saját maga is működtetheti az ügyfélhűség programot, vagy részt vehet egy harmadik fél által működtetett programban. A felajánlott jutalmak lehetnek a gazdálkodó egység által kínált termékek vagy szolgáltatások, és/vagy egy harmadik fél termékeinek vagy szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó jogok.

HATÓKÖR

3.

Ez az Értelmezés olyan ügyfélhűség jutalom-jóváírásokra vonatkozik, amelyeket:

(a)

a gazdálkodó egység értékesítési tranzakciók, azaz termékeladás, szolgáltatásnyújtás, vagy a gazdálkodó egység eszközeinek az ügyfél által való igénybevétele részeként ügyfeleinek juttat; továbbá

(b)

amennyiben más minősítési feltételeknek is megfelel, az ügyfél a jövőben ingyenes vagy kedvezményes termékekre vagy szolgáltatásokra válthat be.

Az Értelmezés annak a gazdálkodó egységnek a számvitelével foglalkozik, amely az ügyfeleinek jutalom-jóváírásokat juttat.

KÉRDÉSEK

4.

Ez az Értelmezés a következő kérdésekkel foglalkozik:

(a)

a gazdálkodó egység ingyenes vagy kedvezményes termékek vagy szolgáltatások („jutalmak”) biztosítására vonatkozó kötelmét a jövőben a következők közül mely módon kell megjeleníteni és értékelni:

(i)

az értékesítési tranzakcióból kapott vagy járó ellenérték egy részének a jutalom-jóváírásokhoz rendelése, és a bevétel elszámolásának elhatárolása (az IAS 18 standard 13. bekezdését alkalmazva); vagy

(ii)

a jutalmak nyújtására vonatkozó becsült jövőbeni költségek számításba vétele (az IAS 18 standard 19. bekezdését alkalmazva); és

(b)

amennyiben a jutalom-jóváírásokhoz ellenértéket rendelnek:

(i)

mekkora legyen a hozzájuk rendelt ellenérték;

(ii)

mikor szükséges a bevételt elszámolni; és

(iii)

amennyiben a jutalmakat harmadik fél nyújtja, hogyan kell a bevételt értékelni.

KONSZENZUS

5.

A gazdálkodó egységnek az IAS 18 standard 13. bekezdését kell alkalmaznia és a jutalom-jóváírásokat azon értékesítési tranzakció(k) elkülönülten azonosítható összetevőjeként kell elszámolnia, amely(ek)ben azokat juttatják (ez a „kezdeti értékesítés”). A kezdeti értékesítésre vonatkozóan kapott vagy járó ellenérték valós értékét a jutalom-jóváírások és az értékesítés egyéb összetevői között kell megosztani.

6.

A jutalom-jóváírásokhoz rendelt ellenértéket azok valós értékéhez viszonyítva kell értékelni, azaz azon az összegen, amennyiért a jutalom-jóváírások elkülönülten értékesíthetők.

7.

Ha a jutalmakat a gazdálkodó egység maga nyújtja, a jutalom-jóváírások beváltásakor, és a jutalmak nyújtására vonatkozó kötelmének teljesítésekor, a jutalom-jóváírásokhoz rendelt ellenértéket bevételként kell elszámolnia. Az elszámolt bevétel összegének a jutalmakért beváltott jutalom-jóváírások számának a várhatóan beváltásra kerülő jutalom-jóváírások összes számához viszonyított arányán kell alapulnia.

8.

Ha a jutalmakat harmadik fél nyújtja, a gazdálkodó egységnek kell megítélnie, hogy a jutalom-jóváírásokhoz rendelt ellenérték beszedése a saját számlájára (azaz a tranzakció megbízójaként) vagy a harmadik fél nevében (azaz a harmadik fél ügynökeként) történik.

(a)

Ha a gazdálkodó egység az ellenértéket a harmadik fél nevében szedi be, akkor:

(i)

a bevételét a számláján maradt nettó összeg alapján értékeli, vagyis a jutalom-jóváírásokhoz rendelt ellenérték és a harmadik félnek a jutalmak nyújtásáért fizetendő összeg közötti különbség lesz; és

(ii)

a nettó összeget bevételként akkor számolja el, amikor a harmadik fél kötelessé válik a jutalmak nyújtására, és jogosulttá válik az ezért járó ellenérték átvételére. Ezekre az eseményekre akkor kerülhet sor, amikor a jutalom-jóváírások juttatása megtörténik. Ellenben, ha az ügyfél választhat, hogy a jutalmakat a gazdálkodó egységtől vagy a harmadik féltől veszi-e igénybe, ezekre az eseményekre csak akkor kerülhet sor, amikor az ügyfél azt választja, hogy a harmadik féltől veszi igénybe a jutalmat.

(b)

Ha a gazdálkodó egység az ellenértéket a saját számlájára gyűjti, a bevételt a jutalom-jóváírásokhoz rendelt bruttó ellenértékként kell értékelnie, és akkor kell a bevételt elszámolnia, amikor a jutalmakra vonatkozó kötelmét teljesíti.

9.

Azokban az esetekben, amikor a jutalmak nyújtására vonatkozó kötelmének teljesítése során felmerülő elkerülhetetlen költségek várhatóan meghaladják a kapott és járó ellenértéket (azaz a kezdeti értékesítés idején a jutalom-jóváírásokhoz rendelt ellenértéket, amelyet még nem számoltak el bevételként, plusz azokat a további ellenértékeket, amelyek a jutalom-jóváírások ügyfél általi beváltásakor járnak), a gazdálkodó egység hátrányos szerződésekkel rendelkezik. Az IAS 37 standard alapján a különbséget kötelezettségként kell megjeleníteni. Az ilyen kötelezettség megjelenítése akkor válhat szükségessé, ha a jutalmak nyújtásának várható költségei megnövekszenek, például azért, mert a gazdálkodó egység módosítja várakozásait a beváltandó jutalom-jóváírások számát illetően.

HATÁLYBALÉPÉS IDŐPONTJA ÉS ÁTTÉRÉS

10.

A gazdálkodó egységnek a jelen Értelmezést a 2008. július 1-jén vagy az azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett. Ha a gazdálkodó egység az Értelmezést egy 2008. július 1-je előtt kezdődött időszakra alkalmazza, ezt közzé kell tennie.

11.

A számviteli politika változásait az IAS 8 szerint kell bemutatni.

Függelék

Alkalmazási útmutató

A jelen függelék az Értelmezés elválaszthatatlan részét képezi.

A jutalom-jóváírások valós értékének értékelése

AG1.

A Konszenzus 6. bekezdése előírja, hogy a jutalom-jóváírásokhoz rendelt ellenértéket azok valós értékéhez viszonyítva értékeljék; azaz azon az összegen, amennyiért a jutalom-jóváírások elkülönülten értékesíthetők. Ha a valós érték nem állapítható meg közvetlenül, becslést kell alkalmazni.

AG2.

A jutalom-jóváírások valós értékét a gazdálkodó egység azon jutalmak valós értéke alapján becsülheti meg, amelyekre azok beválthatók. Ezeknek a jutalmaknak a valós értékét csökkenteni kellene figyelembe véve:

(a)

azoknak a jutalmaknak a valós értékét, amelyet azoknak az ügyfeleknek ajánlanak fel, akik a kezdeti értékesítés során nem szereztek jutalom-jóváírásokat; valamint

(b)

a jutalom-jóváírások azon részét, amelyet az ügyfelek várhatóan nem fognak beváltani.

Ha az ügyfelek különböző jutalmak közül választhatnak, a jutalom-jóváírások valós értéke az elérhető jutalmak teljes körének valós értékét fogja tükrözni, súlyozva az egyes jutalmak kiválasztásának várható gyakoriságával.

AG3.

Bizonyos körülmények között egyéb becslési módszerek is alkalmazhatók. Ha például harmadik fél nyújtja a jutalmat, és a gazdálkodó egység a harmadik félnek az általa kiadott minden egyes jutalom-jóváírás után fizet, akkor a harmadik félnek fizetett jutalom-jóváírások összegéből egy ésszerű haszonkulcs alkalmazásával becsülheti meg a jutalom-jóváírások valós értékét. A becslési technika kiválasztása és alkalmazása alapos megfontolást igényel, hogy az megfeleljen a konszenzus 6. bekezdésében foglalt követelményeknek, és hogy az adott körülmények között a legmegfelelőbb legyen.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/25


A BIZOTTSÁG 1263/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK rendeletnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság IFRIC 14 értelmezése tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló, 2002. július 19-i 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1126/2008/EK bizottsági rendelettel (2) elfogadásra kerültek egyes, 2008. október 15-én érvényben lévő nemzetközi standardok és értelmezések.

(2)

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmezési Bizottság (IFRIC) 2007. július 5-én közzétette az IAS 19 – A meghatározott juttatási eszközre vonatkozó korlát, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása IFRIC 14 értelmezést (a továbbiakban: IFRIC 14). Az IFRIC 14 tisztázza az IAS 19 Nemzetközi Számviteli Standard rendelkezéseit a munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatási program összefüggésében a meghatározott juttatási eszközök értékelésére vonatkozóan, ha létezik minimális alapképzési követelmény. A meghatározott juttatási eszköz a programmal kapcsolatos eszközöknek a meghatározott juttatási kötelem jelenértékén felüli valós értéktöbblete. Az IAS 19 az eszközök értékelését a programból eredő visszatérítések vagy – a minimális alapképzési követelmény által befolyásolható – jövőbeni hozzájárulások csökkentése formájában rendelkezésre álló gazdasági haszon jelenértékére korlátozza.

(3)

Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) Szakértői Munkacsoportjával (TEG) folytatott konzultáció megerősítette, hogy az IFRIC 14 megfelel az 1606/2002/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében megállapított, az elfogadáshoz szükséges technikai kritériumoknak. Az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) véleményeinek objektivitását és semlegességét a Bizottság számára véleményező Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport felállításáról szóló, 2006. július 14-i 2006/505/EK bizottsági határozattal (3) összhangban a Standard Tanács Felülvizsgálati Csoport megvizsgálta az EFRAG véleményét és az Európai Bizottságot arról tájékoztatta, hogy az kiegyensúlyozott és objektív.

(4)

Az 1126/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Számviteli Szabályozó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1126/2008/EK rendelet melléklete kiegészül az e rendelet mellékletében meghatározott IAS 19 – A meghatározott juttatási eszközre vonatkozó korlát, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása IFRIC 14 értelmezéssel.

2. cikk

Az IFRIC 14 értelmezést az e rendelet mellékletében meghatározott formában minden vállalatnak legkésőbb a 2008. december 31. után kezdődő első pénzügyi éve kezdőnapjától alkalmaznia kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 243., 2002.9.11., 1. o.

(2)  HL L 320., 2008.11.29., 1. o.

(3)  HL L 199., 2006.7.21., 33. o.


MELLÉKLET

NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

IFRIC 14

IFRIC 14 Értelmezés IAS 19 – A meghatározott juttatási eszközre vonatkozó korlát, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása

Sokszorosítása az Európai Gazdasági Térségben megengedett. Az Európai Gazdasági Térségen kívül minden jog fenntartva, kivéve a személyes használat vagy egyéb tisztességes felhasználás céljából történő sokszorosítást. További információ az IASB-től szerezhető be a www.iasb.org címen

IFRIC 14 ÉRTELMEZÉS

IAS 19 — A meghatározott juttatási eszközre vonatkozó korlát, a minimális alapképzési követelmények és azok kölcsönhatása

HIVATKOZÁSOK

IAS 1 A pénzügyi kimutatások prezentálása

IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák

IAS 19 Munkavállalói juttatások

IAS 37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

HÁTTÉR

1.

Az IAS 19 standard 58. bekezdése a meghatározott juttatási eszközök értékelését a következőképpen korlátozza: „bármely, a programból származó visszatérítésként vagy a programba befizetendő jövőbeni hozzájárulás csökkenéseként megjelenő gazdasági haszon jelenértéke”, plusz a meg nem jelenített nyereségek és veszteségek. Kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a visszatérítések vagy a jövőbeni hozzájárulások csökkentései mikor tekinthetők rendelkezésre állónak, különösen, ha létezik minimális alapképzési követelmény.

2.

Számos országban léteznek minimális alapképzési követelmények, amelyek egy munkavállalói juttatási program tagjainak tett, a munkaviszony megszűnése utáni juttatási ígéret betartásának biztosítását szolgálják. Az ilyen követelmények általában meghatározzák a programhoz való hozzájárulás minimális összegét vagy szintjét, amelyet egy adott időszak alatt kell teljesíteni. Így a minimális alapképzési követelmény korlátozhatja a gazdálkodó egység jövőbeni hozzájárulások csökkentésére vonatkozó képességét.

3.

Továbbá egy meghatározott juttatási eszköz értékelésének korlátozása hátrányos minimális alapképzési követelményhez vezethet. Egy programhoz való hozzájárulás követelménye általában nincs hatással a meghatározott juttatási eszköz vagy kötelezettség értékelésére. Mivel a hozzájárulások, amint kifizették a program eszközeivé válnak, így a további nettó kötelezettségek értéke nulla. Ugyanakkor a minimális alapképzési követelmény kötelezettséget keletkeztethet, ha a szükséges hozzájárulások a kifizetésük után a gazdálkodó egység számára nem hozzáférhetőek.

HATÓKÖR

4.

A jelen Értelmezés valamennyi munkaviszony megszűnése utáni meghatározott juttatásra és egyéb hosszú távú meghatározott munkavállalói juttatásokra vonatkozik.

5.

A jelen Értelmezés vonatkozásában a minimális alapképzési követelmények a munkaviszony megszűnése utáni vagy egyéb hosszú távú meghatározott juttatási program finanszírozásának követelményeit jelentik.

KÉRDÉSEK

6.

Ez az Értelmezés a következő kérdésekkel foglalkozik:

(a)

mikor tekinthetők a visszatérítések vagy a jövőbeni hozzájárulások csökkentései az IAS 19 standard 58. paragrafusa alapján rendelkezésre állónak?

(b)

hogyan befolyásolhatja egy minimális alapképzési követelmény a jövőbeni hozzájárulások csökkentésének elérhetőségét?

(c)

mikor keletkeztet egy minimális alapképzési követelmény kötelezettséget?

KONSZENZUS

A visszatérítésnek vagy a jövőbeni hozzájárulások csökkentésének rendelkezésre állása

7.

A visszatérítésnek vagy a jövőbeni hozzájárulások csökkentésének rendelkezésre állását a gazdálkodó egység a program feltételei és a program joghatóságában érvényes törvényi előírások alapján köteles meghatározni.

8.

A visszatérítés vagy a jövőbeni hozzájárulások csökkentése formájában megjelenő gazdasági haszon akkor áll rendelkezésre, ha azt a gazdálkodó egység a program tartama alatti valamely időpontban realizálni képes, vagy akkor, amikor a program kötelezettségeit rendezik. Konkrétan az ilyen a típusú gazdasági haszon akkor is rendelkezésre állhat, ha a mérlegfordulónapon azonnal nem realizálható.

9.

A rendelkezésre álló gazdasági haszon nem függ attól, hogy a gazdálkodó egység milyen módon szándékozik felhasználni a többletet. A gazdálkodó egységnek meg kell határoznia a visszatérítésekből, a jövőbeni hozzájárulások csökkentéséből vagy a kettő kombinációjából rendelkezésre álló maximális gazdasági hasznot. A gazdálkodó egység nem számolhatja el a visszatérítések és a jövőbeni hozzájárulások csökkentései kombinációjából származó gazdasági hasznokat egymást kizáró feltételezések alapján.

10.

Az IAS 1 standarddal összhangban a gazdálkodó egységnek közzé kell tennie a mérlegfordulónapon a becslések bizonytalanságának azon fő forrásaival kapcsolatos információkat, amelyek következtében a mérlegben szereplő nettó eszközök és források könyv szerinti értéke lényeges módosításának jelentős kockázata áll fenn. Ez tartalmazhat közzétételt a többlet aktuális realizálhatóságára vonatkozó valamennyi megszorításra vagy közzétételt a rendelkezésre álló gazdasági haszon összege meghatározásának alapjára vonatkozóan.

A visszatérítésként rendelkezésre álló gazdasági haszon

A visszatérítéshez való jog

11.

A visszatérítés csak akkor áll a gazdálkodó egység rendelkezésre, ha a visszatérítésre a gazdálkodó egységnek feltétel nélküli joga van:

(a)

a program élettartama alatt, annak feltételezése nélkül, hogy a visszatérítés elnyeréséhez a programmal kapcsolatos kötelezettségeket rendezni kell (egyes joghatóságokban például a gazdálkodó egységnek a programmal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésétől függetlenül joga lehet a visszatérítésre a program élettartama alatt); vagy

(b)

feltételezve, hogy a programmal kapcsolatos kötelezettségeket az idők folyamán fokozatosan teljesítik, amíg az összes tag ki nem lépett a programból; vagy

(c)

feltételezve, hogy a program kötelezettségeit egy művelettel teljes mértékben teljesítik (azaz a program megszüntetéseként).

Létezhet olyan feltétel nélküli visszatérítéshez való jogosultság, amely nem függ attól, hogy a program a mérlegfordulónapon milyen mértékben finanszírozott.

12.

Amennyiben a gazdálkodó egység többlet visszatérítésére vonatkozó joga egy vagy több, nem teljesen a gazdálkodó egység ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezésének vagy be nem következésének függvénye, a gazdálkodó egység nem rendelkezik feltétel nélküli joggal, és azt nem mutathatja ki eszközként.

13.

A gazdálkodó egységnek a visszatérítésként rendelkezésre álló gazdasági hasznot a többlet mérlegfordulónapi összegén kell értékelnie (amely a programmal kapcsolatos eszközöknek a meghatározott juttatási kötelem jelenértékével csökkentett valós értéke), amire a gazdálkodó egység visszatérítésként jogosult, mínusz a kapcsolódó költségek. Ha például a visszatérítést a jövedelemadón kívül más adó is terheli, akkor a gazdálkodó egységnek a visszatérítést az adóval csökkentett nettó összegén kell értékelnie.

14.

A program megszüntetésekor (11. bekezdés (c) pont) rendelkezésre álló visszatérítés összegének értékelésében a gazdálkodó egységnek szerepeltetnie kell a kötelezettségek rendezésekor és a visszatérítés végrehajtásakor a programra terhelt költségeket. Le kell például vonnia a szakértői költségeket, ha ezeket inkább a program, nem pedig a gazdálkodó egység fizeti, valamint megszüntetés esetén a kötelezettségek biztosításához esetlegesen szükséges biztosítási prémiumok költségét is.

15.

Ha a visszatérítés összege nem fix összegként, hanem a többlet teljes összegeként vagy annak egy részeként van meghatározva, a gazdálkodó egységnek azt nem kell a pénz időértékével korrigálnia, még akkor sem, ha a visszatérítés csak egy jövőbeni időpontban realizálható.

A hozzájárulás csökkentéseként rendelkezésre álló gazdasági haszon

16.

Ha nincsen minimális alapképzési követelmény, a rendelkezésre álló gazdasági hasznot a gazdálkodó egység a jövőbeni hozzájárulások csökkentéseként a következők közül az alacsonyabb szerint kell, hogy meghatározza:

(a)

a programban keletkezett többlet és

(b)

a gazdálkodó egységre vonatkozó jövőbeni szolgáltatási költség jelenértéke, vagyis a jövőbeni költség összes olyan részének a kizárása, amelyet az alkalmazottaknak kell viselniük, minden egyes évben, a program várható élettartama vagy a gazdálkodó egység várható élettartama közül a rövidebb időszak alatt.

17.

Az IAS 19 szerint a gazdálkodó egységnek a jövőbeni szolgáltatás költségeit a meghatározott juttatási kötelem meghatározásához használt feltételezésekkel és a mérlegfordulónap idején fennálló helyzettel összhangban álló feltételezések alapján kell meghatároznia. A gazdálkodó egységnek tehát nem kell változtatásokat feltételeznie a program által a jövőben biztosított juttatásokban, amíg a programot nem módosítják, a jövőre vonatkozóan a munkaerő stabilitását kell feltételeznie, hacsak a gazdálkodó egység a mérlegfordulónap idején nem kötelezte el magát nyilvánvalóan a program által lefedett alkalmazottak számának csökkentése mellett. Az utóbbi esetben a jövőbeni munkaerőre vonatkozó feltételezéseknek a csökkentést is tekintetbe kell venniük. A gazdálkodó egységnek a jövőbeni szolgáltatás költségének jelenértékét ugyanazzal a diszkontrátával kell meghatároznia, amelyet a mérlegfordulónapon fennálló meghatározott juttatási kötelem kiszámításánál használt.

A minimális alapképzési követelmény hatása a jövőbeni hozzájárulások csökkentéseként rendelkezésre álló gazdasági haszonra

18.

A gazdálkodó egységnek adott időpontban valamennyi minimális alapképzési követelményt figyelembe kell vennie azoknál a hozzájárulásoknál, amelyek (a) a minimális alapképzési alapban a múltbéli szolgáltatások miatt keletkezett hiány fedezésére (b) a juttatások jövőbeni elhatárolásainak fedezésére szolgálnak.

19.

A minimális alapképzési alapban meglévő hiány fedezésére szolgáló, a már igénybe vett szolgáltatások fejében adott hozzájárulások a jövőbeni szolgáltatásokért nyújtott jövőbeni hozzájárulásokra nincsenek hatással. E hozzájárulások a 23-26. bekezdéseknek megfelelően kötelezettséget keletkeztethetnek.

20.

Ha a juttatások jövőbeni elhatárolásaival kapcsolatos hozzájárulásokra vonatkozik minimális alapképzési követelmény, a gazdálkodó egységnek a jövőbeni hozzájárulások csökkentéséből származó gazdasági hasznot a következők jelenértékeként kell meghatároznia:

(a)

a 16. és a 17. bekezdéseknek megfelelően az egyes években keletkezett becsült jövőbeni szolgáltatási költség, csökkentve

(b)

az adott évben a juttatások jövőbeni elhatárolása tekintetében szükséges becsült minimális alapképzési követelményekkel.

21.

A gazdálkodó egységnek a juttatások jövőbeni elhatárolása tekintetében szükséges jövőbeni minimális alapképzési hozzájárulásokat a minimális alapképzési követelmények alapján fennálló többletek figyelembevételével kell kiszámítania. A gazdálkodó egységnek a minimális alapképzési követelménynél szükséges feltételezéseket kell használnia, a minimális alapképzési követelmény által meg nem határozott tényezők figyelembevételére pedig az IAS 19 meghatározása szerint olyan feltételezéseket, amelyek összhangban állnak a meghatározott juttatási kötelem meghatározásához használt feltételezésekkel és a mérleg fordulónapján fennállt körülményekkel. A számításnak a megkövetelt minimális hozzájárulások megfizetése eredményeképpen várható változásokat is tartalmaznia kell. A számításnak ugyanakkor nem kell tartalmaznia az olyan minimális alapképzési követelmények feltételeiben várható változások hatásait, amelyeknek lényegi hatályba helyezése vagy szerződéssel való elfogadása a mérlegfordulónapon nem történt meg.

22.

Ha a juttatások jövőbeni elhatárolásával kapcsolatos minimális alapképzési hozzájárulás bármely adott évben meghaladja a jövőbeni IAS 19 szolgáltatási díjat, a mérlegfordulónapon a többlet jelenértéke csökkenti a jövőbeni hozzájárulások csökkentéseként rendelkezésre álló eszköz értékét. A jövőbeni hozzájárulások csökkentéseként rendelkezésre álló eszköz összege azonban sohasem lehet kevesebb nullánál.

Amikor egy minimális alapképzési követelmény kötelezettséget keletkeztethet

23.

Ha a gazdálkodó egység a hozzájárulások fizetésére vonatkozó minimális lapképzési követelménye értelmében fizetési kötelezettséggel bír, hogy a már igénybe vett szolgáltatások tekintetében a minimális alapképzési alap meglévő hiányát fedezze, a gazdálkodó egységnek kell meghatároznia, hogy a fizetendő hozzájárulások a programba való befizetés után igénybe vehetők lesznek-e visszatérítés vagy a jövőbeni hozzájárulások csökkentése formájában.

24.

A gazdálkodó egységnek a kötelem felmerülésekor kötelezettséget kell megjeleníteni olyan nagyságrendben, amilyenben a fizetendő hozzájárulások a programba való befizetésük után nem fognak rendelkezésre állni. A kötelezettségnek csökkentenie kell a meghatározott juttatási eszközt, vagy növelnie kell a meghatározott juttatási kötelezettséget, így a hozzájárulások befizetésekor az IAS 19 standard 58. bekezdése alkalmazásának következtében sem nyereség, sem veszteség nem várható.

25.

A gazdálkodó egységnek az IAS 19 standard 58A bekezdését kell alkalmaznia, mielőtt a 24. bekezdésnek megfelelően meghatározná a kötelezettséget.

26.

A minimális alapképzési követelménnyel kapcsolatos kötelezettséget és ezen kötelezettség bármely későbbi újraértékelését azonnal el kell számolni, a gazdálkodó egység által elfogadott, az IAS 19 meghatározott juttatási eszköz értékeléséről szóló 58. bekezdésében meghatározott értékhatár hatásának megjelenítésére vonatkozó politikájának megfelelően. Különösen:

(a)

az 58. bekezdésben meghatározott értékhatár eredményre gyakorolt hatását megjelenítő gazdálkodó egységnek az IAS 19 standard 61. bekezdésének (g) pontjával összhangban a korrekciót azonnal el kell számolnia az eredménnyel szemben.

(b)

az a gazdálkodó egység, amely az elszámolt bevételek és ráfordítások kimutatásában az IAS 19 standard 93C bekezdésével összhangban elszámolja az 58. bekezdésben szereplő értékhatár hatását, a korrekciót is azonnal el kell, hogy számolja az elszámolt bevételek és ráfordítások kimutatásában.

HATÁLYBALÉPÉS NAPJA

27.

A gazdálkodó egységnek a jelen Értelmezést a 2008. január 1-jén, vagy az azt követően kezdődő éves időszakokra kell alkalmaznia. A korábbi alkalmazás megengedett.

ÁTTÉRÉS

28.

A gazdálkodó egység a jelen Értelmezést az első olyan pénzügyi kimutatásban bemutatott első időszak kezdetétől kell, hogy alkalmazza, amelyre a jelen Értelmezés vonatkozik. A gazdálkodó egységnek a jelen Értelmezés alkalmazásából eredő valamennyi kezdeti korrekciót a felhalmozott eredményben az időszak elején kell elszámolnia.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/31


A BIZOTTSÁG 1264/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

a 2009-es számviteli évre vonatkozó, adatszolgáltatási űrlaponkénti átalánydíjnak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat keretében való megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló, 1983. július 13-i 1915/83/EGK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 5. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1915/83/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottság az említett rendelet 3. cikkében előírt időszakon belül hozzá továbbított minden megfelelően kitöltött adatszolgáltatási űrlapért átalánydíjat fizet az érintett tagállam számára.

(2)

Az 1453/2007/EK bizottsági rendelet (3) a 2008-as számviteli évre adatszolgáltatási űrlaponként 151 EUR átalánydíjat állapított meg. A költségek változása, és e változásnak az adatszolgáltatási űrlapok kitöltési költségeire gyakorolt hatása indokolttá teszi a díj kiigazítását.

(3)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1915/83/EGK rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében előírt átalánydíj összege 155 EUR.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Rendelkezéseit a 2009-es számviteli évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o.

(2)  HL L 190., 1983.7.14., 25. o.

(3)  HL L 325., 2007.12.11., 68. o.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/32


A BIZOTTSÁG 1265/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapításához adatokat szolgáltató üzemek kiválasztásáról szóló 1859/82/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról szóló, 1965. június 15-i 79/65/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 4. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1859/82/EGK bizottsági rendelet (2) 2. cikke tagállamonként rögzíti a mezőgazdasági számviteli információs hálózat adatfelvételi körébe tartozó adatszolgáltató üzemek gazdasági méretére vonatkozó küszöbértéket.

(2)

Spanyolország esetében a szerkezeti változások következtében csökkent a kisebb üzemek száma és azoknak a mezőgazdaság összteljesítményéhez való hozzájárulása. A 4 EUME-nél kisebb üzemek (435 307 üzem) a standard fedezeti hozzájárulásnak csupán 4,04 %-át teszik ki. Ezért a mezőgazdasági tevékenység leglényegesebb részét a kisebb mezőgazdasági üzemeket nem tartalmazó küszöbértékkel is le lehet fedni. Következésképpen indokolt a küszöbértéket 2 EUME-ről 4 EUME-re megemelni.

(3)

Az 1859/82/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági számviteli információs hálózat közösségi bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1859/82/EGK rendelet 2. cikkének helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

A 2008-as számviteli év (egy 12 egymást követő hónapból álló időszak, amely 2008. január 1. és 2008. július 1. között kezdődik) és a későbbi számviteli évek tekintetében a 79/65/EGK rendelet 4. cikkében említett, EUME-ben kifejezett gazdasági küszöbérték a következő:

Belgium: 16 EUME

Bulgária: 1 EUME

Csehország: 4 EUME

Dánia: 8 EUME

Németország: 16 EUME

Észtország: 2 EUME

Írország: 2 EUME

Görögország: 2 EUME

Spanyolország: 4 EUME

Franciaország: 8 EUME

Olaszország: 4 EUME

Ciprus: 2 EUME

Lettország: 2 EUME

Litvánia: 2 EUME

Luxemburg: 8 EUME

Magyarország: 2 EUME

Málta: 8 EUME

Hollandia: 16 EUME

Ausztria: 8 EUME

Lengyelország: 2 EUME

Portugália: 2 EUME

Románia: 1 EUME

Szlovénia: 2 EUME

Szlovákia: 8 EUME

Finnország: 8 EUME

Svédország: 8 EUME

Egyesült Királyság (Észak-Írország kivételével): 16 EUME

Egyesült Királyság (csak Észak-Írország): 8 EUME.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 2008-as számviteli évtől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL 109., 1965.6.23., 1859/65. o.

(2)  HL L 205., 1982.7.13., 5. o.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/34


A BIZOTTSÁG 1266/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet által előírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK, 1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK, 1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 145. cikke c), j), k), l), m), n), na) és p) pontjára,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (2) bevezeti a borágazatban a szerkezetátalakítás, az átállás, a zöldszüret és a szőlőültetvények kivágásának támogatását. Ugyanakkor rögzíti, hogy az ezen intézkedések alapján kifizetésben részesülő mezőgazdasági termelőknek eleget kell tenniük az 1782/2003/EK rendelet 3–7. cikkében említett, a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kötelezettségeknek. Ezért indokolt a 796/2004/EK bizottsági rendelettel (3) megállapított, a kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályoknak e mezőgazdasági termelőkre történő alkalmazása. Emiatt a hivatkozott rendelet címét indokolt módosítani.

(2)

A 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke a borágazatban nyújtott támogatásokkal összefüggésben a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kötelezettségeket vezet be, amelyeknek a kifizetéstől számított meghatározott idő alatt eleget kell tenni. Célszerű egyértelműen meghatározni e kötelezettségek kezdő időpontját.

(3)

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kötelezettségek alkalmazása céljából indokolt, hogy a mezőgazdasági termelők mezőgazdasági üzemük teljes területét bejelentsék. Ezért indokolt, hogy azon mezőgazdasági termelőknek, akik csak a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikkében említett kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó támogatás iránti kérelmet nyújtanak be, egyéb közvetlen kifizetések iránti kérelmet nem, évente egységes igénylőlapon be kelljen jelenteniük üzemük teljes mezőgazdasági területét, kivéve, ha az illetékes hatóságok már rendelkeznek ezekkel az adatokkal.

(4)

A közvetlen kifizetésekben részesülő mezőgazdasági termelőkre megállapított, az összes mezőgazdasági terület bejelentésének elmulasztására és a kérelmek késedelmes benyújtására vonatkozó fennálló rendelkezések nem vonatkoznak a borágazati reform keretében támogatást igénylő mezőgazdasági termelőkre. Olyan rendelkezések végrehajtása szükséges, amelyek alapján a borágazati reform keretében támogatást igénylő mezőgazdasági termelők egységes igénylőlapot nyújtanának be, és azon bejelentenék összes mezőgazdasági területüket. Így abban az esetben, ha a borágazati reform keretében nyújtott támogatás kedvezményezettje figyelmen kívül hagyja az egységes igénylőlap benyújtására vonatkozó rendelkezést, vagy nem jelenti be összes mezőgazdasági területét, indokolt a kifizetéseket csökkenteni.

(5)

Indokolt megállapítani a kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó kötelezettségek betartásának minimális ellenőrzési arányát a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke értelmében a borágazatban kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelők tekintetében. A kölcsönös megfeleltetés jelenlegi szabályainak megfelelően az ellenőrzési arányt célszerű az érintett mezőgazdasági termelők 1 %-ában megállapítani.

(6)

A 796/2004/EK rendeletben előírt kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek tekintetében az ellenőrzési mintát – a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikkére tekintettel – a megfelelő ellenőrzés biztosítása érdekében az említett cikkek hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelők köréből indokolt kiválasztani.

(7)

Az 1782/2003/EK rendelet tisztázza a kölcsönös megfeleltetés vonatkozásában a felelősségre vonatkozó szabályokat, különösen a földterületnek az érintett naptári év során történő átruházása esetére. Célszerű, hogy e szabályok a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikke alapján az évente támogatás iránti kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőkre is alkalmazandók legyenek.

(8)

A kötelezettségek nem teljesítése esetén a támogatás csökkentésére vonatkozó szabályokat indokolt a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikkében meghatározott kifizetésekre is alkalmazni abban a naptári évben, amikor a kötelezettségszegést megállapították. Az olyan esetekre, amikor a borágazatban a támogatásokat nem évente nyújtják, indokolt külön rendelkezni azon összeg kiszámításának módjáról, amellyel a támogatást csökkentik. Ennek során indokolt tekintetbe venni, hogy a kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hány évig alkalmazandók.

(9)

Ezért indokolt a 796/2004/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a közvetlen kifizetések irányítóbizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 796/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 796/2004/EK rendelet címe helyébe a következő lép:

2.

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„1. cikk

Hatály

Ez a rendelet megállapítja az 1782/2003/EK rendelet II. címe által létrehozott kölcsönös megfeleltetés, moduláció és integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer (a továbbiakban: integrált rendszer), valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet (4) 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetés részletes alkalmazási szabályait. Ez a rendelet nem érinti az egyedi támogatási rendszerekre vonatkozó rendeletek által megállapított egyedi előírásokat.

3.

A 2. cikk az első bekezdés után a következő második bekezdéssel egészül ki:

„A 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke értelmében vett kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek alkalmazásában a „kifizetéstől” kifejezés jelentése: az első kifizetés folyósításának naptári évét követő év január 1-jétől.”

4.

A 11. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az a mezőgazdasági termelő, aki valamely területalapú támogatási rendszer keretében támogatást igényel, évente csak egyetlen egységes kérelmet nyújthat be.

Az a mezőgazdasági termelő, aki nem igényel támogatást valamely területalapú támogatási rendszer keretében, de igényel az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletében felsorolt valamely egyéb támogatási rendszer keretében vagy a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikke alapján, egységes igénylőlapot nyújt be, amennyiben rendelkezik a 795/2004/EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározottak szerinti mezőgazdasági területtel, amely igénylőlapon e rendelet 14. cikkével összhangban feltünteti e területeket.

Az a mezőgazdasági termelő, aki csak a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartozik, egységes igénylőlapot nyújt be minden olyan naptári évben, amelyben e kötelezettségek fennállnak.

Azonban a tagállamok mentesíthetik a mezőgazdasági termelőket a második és a harmadik albekezdésben említett kötelezettség alól, amennyiben a szóban forgó információk rendelkezésre állnak olyan egyéb igazgatási és ellenőrzési rendszerek keretében, amelyek az 1782/2003/EK rendelet 26. cikkével összhangban az integrált rendszerrel kompatibilisek.”

5.

A 14. cikk (1a) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

„Abban az esetben, ha a mezőgazdasági termelő a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartozik, az első albekezdés az említett rendelet 11., 12. és 98. cikke alapján nyújtott támogatásokra is alkalmazandó. A csökkentés százalékos mértéke az említett rendelet 20. és 103. cikkében hivatkozott évek számával elosztott teljes kifizetendő összegre alkalmazandó.”

6.

A 44. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következő második mondattal egészül ki:

„Az illetékes ellenőrző hatóság – a hatáskörébe tartozó követelmények és előírások tekintetében – az érintett naptári évben a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alatt álló és az adott illetékes ellenőrző hatóság hatáskörébe tartozó mezőgazdasági termelők legalább 1 %-ára kiterjedő ellenőrzéseket végez.”

7.

A 45. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 44. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a tagállam dönthet úgy, hogy a közvetlen kifizetésben részesülő, illetve a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke szerinti kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelőket ugyanazon kockázatelemzés alapján választja ki.”

b)

A (2) bekezdés a következő második mondattal egészül ki:

„A 44. cikk (1) bekezdése első albekezdésének második mondatában említett mintát azonban azok közül a mezőgazdasági termelők közül kell kiválasztani, akikre a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke az érintett naptári évben alkalmazandó.”

c)

A (3) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A (2) bekezdéstől eltérve, a 44. cikkel összhangban ellenőrizendő mezőgazdasági termelők mintái azon mezőgazdasági termelők közül választhatók ki, akik az 1782/2003/EK rendelet 2. cikkének d) pontja értelmében a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatos támogatási rendszerek keretében támogatási kérelmet nyújtottak be, vagy akikre a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke alkalmazandó, és kötelesek betartani a vonatkozó követelményeket és előírásokat.”

8.

A 65. cikk a következőképpen módosul:

a)

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(2a)   Az 1782/2003/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének azon mezőgazdasági termelőkre történő alkalmazásában, akik a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke értelmében kölcsönös megfeleltetés hatálya alá tartoznak, az 1782/2003/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében említett támogatási kérelem benyújtása alatt az egységes igénylőlap évente történő benyújtása értendő.”

b)

A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(5)   A vis maior és a rendkívüli körülmények 72. cikkben említett eseteit kivéve, ha a 479/2008/EK rendelet 20. és 103. cikke értelmében kölcsönös megfeleltetési kötelezettségek hatálya alá tartozó mezőgazdasági termelő az egységes igénylőlapot az e rendelet 11. cikkében megállapított határidőig nem nyújtja be, munkanaponként 1 %-os csökkentés alkalmazandó. A csökkentés maximális mértéke nem haladhatja meg a 25 %-ot. A csökkentés a 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikkében előírt kifizetések teljes összegére alkalmazandó, elosztva az említett rendelet 20. és 103. cikkében említett évek számával.”

9.

A 66. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikkében előírt kifizetések csökkentése esetében a csökkentés százalékos mértéke a teljes kifizetendő összegre alkalmazandó, elosztva az említett rendelet 20. és 103. cikkében említett évek számával.”

10.

A 67. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„A 479/2008/EK rendelet 11., 12. és 98. cikkében előírt kifizetések csökkentése esetében a csökkentés százalékos mértéke a teljes kifizetendő összegre alkalmazandó, elosztva az említett rendelet 20. és 103. cikkében említett évek számával.”

2. cikk

Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

(2)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(3)  HL L 141., 2004.4.30., 18. o.

(4)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.”


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/37


A BIZOTTSÁG 1267/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a mezőgazdasági termékek kereskedelméről szóló megállapodásban előírt, Svájcból származó, 160 kilogrammnál nagyobb tömegű élő szarvasmarhafélékre meghatározott behozatali vámkontingens alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2172/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 144. cikke (1) bekezdésére, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A 2172/2005/EK bizottsági rendelet (2) 8. cikke úgy rendelkezik, hogy az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (3) eltérő rendelkezés hiányában alkalmazni kell a 2172/2005/EK rendeletre.

(2)

A 2172/2005/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdése értelmében, ahol a behozatali jogok iránti kérelmek meghaladják a kontingens keretében rendelkezésre álló mennyiség 5 %-át, a túllépést figyelmen kívül kell hagyni. Annak érdekében, hogy a 2172/2005/EK rendeletben foglalt rendelkezések összhangba kerüljenek az 1301/2006/EK rendelet 6. cikkének (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, helyénvaló e rendelkezést törölni.

(3)

A 2172/2005/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tagállamok által a behozatali jogok iránti kérelmek keretében kérelmezett mennyiségekről küldött értesítést követően a Bizottságnak a lehető leghamarabb határoznia kell arról, hogy milyen mértékben lehet a kérelmeket teljesíteni. Az 1301/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy elosztási együtthatót abban az esetben kell megállapítani, ha a kérelmekben foglalt mennyiségek meghaladják a behozatali vámkontingens-időszakban rendelkezésre álló mennyiségeket. Mivel az 1301/2006/EK rendelet esetében horizontális rendeletről van szó, ezért a 2172/2005/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében foglalt jelenlegi rendelkezést törölni kell. Ezenkívül meg kell határozni azt az időszakot, amelyen belül a behozatali jogokat oda kell ítélni.

(4)

Azokra az esetekre, amikor elosztási együttható kerül megállapításra, helyénvaló rögzíteni, hogy a 2172/2005/EK rendelet szerinti behozatali jogok iránti kérelmekkel együtt benyújtott biztosítékokat ilyenkor arányosan fel kell szabadítani.

(5)

A 2172/2005/EK rendelet 6. cikke (2) bekezdésének második albekezdése úgy rendelkezik, hogy minden behozatali engedély kiadása a szerzett behozatali jogok megfelelő csökkentését vonja maga után. Helyénvaló rögzíteni, hogy a behozatali engedély kiadásakor a behozatali jogok iránti kérelemmel együtt benyújtott biztosítékot arányosan fel kell szabadítani.

(6)

A 2172/2005/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2172/2005/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdését el kell hagyni.

2.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A behozatali jogokat a 3. cikk (5) bekezdésének első albekezdésében előírt értesítési határnaptól számított hetedik munkanaptól kezdődően, legkésőbb a tizenhatodik munkanapig kell odaítélni.”

b)

A cikk az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)   Amennyiben a (2) bekezdés alkalmazása kevesebb szétosztandó behozatali jogot eredményez, mint amennyit kérelmeztek, az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban nyújtott biztosítékot azonnal arányosan fel kell szabadítani.”

3.

A 6. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Minden behozatali engedély kiadása a szerzett behozatali jogok megfelelő csökkentését vonja maga után, és az 5. cikk (1) bekezdésével összhangban nyújtott biztosítékot azonnal arányosan fel kell szabadítani.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 346., 2005.12.29., 10. o.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/39


A BIZOTTSÁG 1268/2008/EK RENDELETE

(2008. december 12.)

a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló 2368/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról szóló, 2002. december 20-i 2368/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 20. cikkére,

mivel:

(1)

A kimberleyi folyamat Delhiben megtartott plenáris ülése felülvizsgálta a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere minimumkövetelményeinek megfelelő résztvevőket tartalmazó listát.

(2)

Néhány résztvevő kimberleyi folyamatban illetékes hatóságainak címét aktualizálni kell.

(3)

A II. mellékletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2368/2002/EK rendelet II. melléklete helyébe e rendelet I. melléklete lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 12-én.

a Bizottság részéről

Benita FERRERO-WALDNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében részt vevők és ezek szabályszerűen kijelölt, a 2., 3., 8., 9., 12., 17., 18., 19. és 20. cikkben említett illetékes hatóságainak jegyzéke

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ÖRMÉNYORSZÁG

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSZTRÁLIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADES

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BELARUSZ

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZÍLIA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco »U« — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Nemzetközi:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Általános tudakozó:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

KÖZÉP-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

KÍNA (Kínai Népköztársaság)

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONGKONG, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási Területe

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGÓ, Demokratikus Köztársaság

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGÓ, Köztársaság

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

HORVÁTORSZÁG

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GHÁNA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400004

India

INDONÉZIA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAEL

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPÁN

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KOREA, Köztársaság

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOSZ, Népi Demokratikus Köztársaság

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANON

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTHO

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBÉRIA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAJZIA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

MEXIKÓ

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No 30, Colonia Hipódromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

México

NAMÍBIA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

ÚJ-ZÉLAND

 

Tanúsítvány-kiállító hatóság:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18901

Wellington

New Zealand

 

Import és export hatóság:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVÉGIA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

OROSZ FÖDERÁCIÓ

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERRA LEONE

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SZINGAPÚR

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

DÉL-AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

SRÍ LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

SVÁJC

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAJVAN, PENGHU, KINMEN ÉS MATSU, KÜLÖN VÁMTERÜLET

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZÁNIA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

THAIFÖLD

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGÓ

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TÖRÖKORSZÁG

 

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

 

Import és Export Hatóság:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UKRAJNA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNÁ

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe”


II. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

A tagállamok illetékes hatóságainak és a 2. és 19. cikkben említett feladataik listája

BELGIUM

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen / Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 72

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámjogi rendeltetést Belgiumban kizárólag az alábbi címen végzik:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGÁRIA

Ministry of Finance,

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359.2) 985.924.01/985.924.10/985.924.15

Fax: (359.2).981.2498

E-mail: feedback@minfin.bg

CSEH KÖZTÁRSASÁG

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, valamint a vámjogi rendeltetést a Cseh Köztársaságban kizárólag az alábbi címen végzik:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

NÉMETORSZÁG

A nyersgyémántoknak a 2368/2002/EK rendeletben előírt import- és exportszabályozását, beleértve a közösségi tanúsítványok kibocsátását, Németországban kizárólag az alábbi hatóság végzi:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-31

Fax (49-6781) 56 27-19

E-mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Az ezen rendelet 5. cikke (3) bekezdésének, 6., 9., 10. cikkének, 14. cikke (3) bekezdésének, 15. és 17 cikkének alkalmazásában, különösen a Bizottsággal szemben fennálló jelentéstételi kötelezettség tekintetében Németországban az alábbi hatóság jár el:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel.: (49-911) 376-3429, 376-3586, 376-3582

Fax: (49-911) 376-2270

Email: diamond.cert@ofdn.bfinv.de

ROMÁNIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

Precious Metals and Precious Stones Department

24 Gral Berthelot, Sect. 1

010164, Bucharest

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Fax (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk”


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/46


A BIZOTTSÁG 1269/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES VI övezetben, az Vb övezet közösségi vizein, valamint a XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott, fekete tőkehalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2008. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 19., 2008.1.23., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

65/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

POK/561214

Faj

Fekete tőkehal (Pollachius virens)

Terület

Az ICES VI övezet, az Vb övezet közösségi vizei, valamint a XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei

Időpont

2008.10.13.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/48


A BIZOTTSÁG 1270/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

a Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók által az ICES I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizein folytatott tüskéscápa-halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008. január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a 2008. évre.

(2)

A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben megnevezett állományra vonatkozó halászati kvótát.

(3)

Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halászatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kirakodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállam a mellékletben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók a mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellékletben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedélzeten való tárolása, átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Fokion FOTIADIS

tengerügyi és halászati főigazgató


(1)  HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(2)  HL L 261., 1993.10.20., 1. o.

(3)  HL L 19., 2008.1.23., 1. o.


MELLÉKLET

Szám

66/T&Q

Tagállam

Spanyolország

Állomány

DGS/15X14

Faj

Tüskéscápa (Squalus acanthias)

Terület

Az ICES I, V, VI, VII, VIII, XII és XIV övezet közösségi és nemzetközi vizei

Időpont

2008.10.25.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/50


A BIZOTTSÁG 1271/2008/EK RENDELETE

(2008. december 16.)

a gabonaágazatban 2008. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról szóló 1255/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet),

tekintettel az 1766/92/EGK tanácsi rendelet alkalmazásának szabályairól (importvámok a gabonaágazatban) szóló, 1996. június 28-i 1249/96/EK bizottsági rendeletre (2) és különösen annak 2. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A gabonaágazatban 2008. december 16-tól alkalmazandó behozatali vámokat az 1255/2008/EK bizottsági rendelet (3) rögzítette.

(2)

A behozatali vámok kiszámított átlaga tonnánként 5 euróval eltér a megállapított vámtól, helyénvaló tehát megfelelő módon kiigazítani az 1255/2008/EK rendeletben rögzített behozatali vámokat.

(3)

Az 1255/2008/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1255/2008/EK rendelet I. és II. mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2008. december 17-én kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Jean-Luc DEMARTY

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 161., 1996.6.29., 125. o.

(3)  HL L 337., 2008.12.16., 83. o.


I. MELLÉKLET

Az 1234/2007/EK rendelet 136. cikkének (1) bekezdésében említett termékek 2008. december 17-től alkalmazandó behozatali vámjai

KN-kódszám

Áru megnevezése

Behozatali vám (1)

(EUR/t)

1001 10 00

DURUMBÚZA, kiváló minőségű

0,00

közepes minőségű

0,00

gyenge minőségű

0,00

1001 90 91

KÖZÖNSÉGES BÚZA, vetőmag

0,00

ex 1001 90 99

KÖZÖNSÉGES BÚZA, kiváló minőségű, a vetőmag kivételével

0,00

1002 00 00

ROZS

51,69

1005 10 90

KUKORICA, vetőmag, a hibrid kivételével

27,51

1005 90 00

KUKORICA, a vetőmag kivételével (2)

27,51

1007 00 90

CIROKMAG, a vetésre szánt hibrid kivételével

51,69


(1)  A Közösségbe az Atlanti-óceánon vagy a Szuezi-csatornán keresztül érkező árukra az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése értelmében az importőr a következő vámcsökkentésben részesülhet:

3 EUR/t, ha a kirakodási kikötő a Földközi-tengeren van,

2 EUR/t, ha a kirakodási kikötő Dániában, Észtországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Lengyelországban, Finnországban, Svédországban, az Egyesült Királyságban vagy az Ibériai-félsziget atlanti-óceáni partján van.

(2)  Az importőr 24 EUR/t átalány-vámcsökkentésben részesülhet, amennyiben az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében megállapított feltételek teljesülnek.


II. MELLÉKLET

Az I. mellékletben rögzített vámok kiszámításánál figyelembe vett adatok

15.12.2008

1.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

(EUR/t)

 

Közönséges búza (1)

Kukorica

Durumbúza, kiváló minőségű

Durumbúza, közepes minőségű (2)

Durumbúza, gyenge minőségű (3)

Árpa

Tőzsde

Minnéapolis

Chicago

Tőzsdei jegyzés

179,80

109,35

FOB-ár, USA

233,65

223,65

203,65

98,82

Öböl-beli árnövelés

12,17

Nagy-tavaki árnövelés

26,95

2.

Az 1249/96/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett referencia-időszakra vonatkozó átlagértékek:

Szállítási költség: Mexikói-öböl–Rotterdam

9,44 EUR/t

Szállítási költség: Nagy-tavak–Rotterdam

7,96 EUR/t


(1)  14 EUR/t árnövelés együtt (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(2)  10 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).

(3)  30 EUR/t árcsökkentés (az 1249/96/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése).


II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

HATÁROZATOK

AKCS–EK Miniszterek

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/53


AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSÁNAK 2/2008 HATÁROZATA

(2008. november 18.)

a 10. Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó források elkülönítéséről

(2008/951/EK)

AZ AKCS–EK MINISZTEREK TANÁCSA,

tekintettel a 2000. június 23-án Cotonouban aláírt és 2005. június 25-én Luxembourgban felülvizsgált AKCS–EK partnerségi megállapodásra (1) és különösen annak 93. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa 3/2001 határozata (2) 149 millió EUR-t különített el a Szomáliával való fejlesztésfinanszírozási együttműködésre a 2007 végéig tartó időszakra a 8. és 9. Európai Fejlesztési Alapból (EFA) az AKCS–EK partnerségi megállapodás 93. cikkének (6) bekezdése alapján. Az említett rendelkezés lehetővé teszi az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa számára, hogy támogatást ítéljen meg olyan korábbi AKCS–EK egyezményekben részes AKCS-államoknak, amelyek szabályszerűen létrehozott kormányzati intézmények hiányában nem tudták aláírni vagy ratifikálni az AKCS–EK partnerségi megállapodást.

(2)

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsának a 3/2001 határozatot módosító, 2007. május 25-i 3/2007 határozata (3) értelmében a 9. Európai Fejlesztési Alapból Szomáliának nyújtandó forrásokat 36 144 798 EUR-val növelték.

(3)

A felülvizsgált AKCS–EK partnerségi megállapodás, ideértve az annak Ib. mellékletében rögzített, a 2008–2013-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet (4) is, 2008. július 1-jén hatályba lépett. A 93. cikkének (6) bekezdése továbbra is érvényes Szomáliára.

(4)

A Szomália lakosságának nyújtott támogatás folyamatosságának biztosítása érdekében forrásokat kell elkülöníteni erre a célra a 10. EFA-ból, amely a 2008–2013-as időszakot fedi le.

(5)

A 10. EFA forrásaiból Szomáliának azon AKCS-csoporthoz tartozó országokéhoz hasonló mértékben kellene részesülnie, amelyek megerősítették az AKCS–EK partnerségi megállapodást. Ha Szomália is részese lenne a 10. EFA támogatáselosztási modelljének, amely az országok szükségletein és az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. mellékletének 3. cikkében rögzített teljesítményekkel kapcsolatos feltételeken alapul, Szomália részére 212 millió EUR-t különítenének el makrogazdasági támogatásra, ágazati politikákra, valamint a közösségi támogatások kiemelt és nem kiemelt területein végrehajtandó programok és projektek támogatására, és 3,8 millió EUR-t a szintén a fenti cikkben meghatározott, váratlanul fellépő szükségletek fedezésére. Ezért ennek megfelelő összegeket kell rendelkezésre bocsátani a különleges támogatás keretében.

(6)

Az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa 2007. május 25-én megállapodott arról, hogy a 10. EFA keretében Szomáliának nyújtott különleges támogatás felülvizsgálati munkájának vonatkozásában átruházza hatáskörét a Nagykövetek Bizottságára,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

(1)   A tizedik Európai Fejlesztési Alap nemzeti és regionális együttműködésre elkülönített tartalékából 215,8 millió EUR-t kell a Szomáliának nyújtott különleges támogatásra fordítani az AKCS–EK partnerségi megállapodás 93. cikkének (6) bekezdése alapján. Ebből az összegből:

a)

212 millió EUR-t az intézményfejlesztésre, illetve a gazdasági és szociális fejlesztésre irányuló erőfeszítésekre kell fordítani, különös figyelemmel a lakosság legsérülékenyebb rétegeinek szükségleteire. Ezt az összeget speciális támogatási stratégia keretében programozzák;

b)

3,8 millió EUR-t az olyan váratlanul fellépő szükségletek kielégítésre fordítanak, mint például a gyorssegélyek, amennyiben ez a támogatás nem finanszírozható az EU költségvetéséből.

(2)   A Bizottság látja el az engedélyezésre jogosult nemzeti tisztviselő feladatait e támogatások programozása és végrehajtása során, az AKCS–EK partnerségi megállapodás IV. melléklete 4. cikkének (5) bekezdésével összhangban.

2. cikk

Az Európai Bizottság megteszi az ezen határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 18-án.

az AKCS–EK Nagykövetek Bizottságának elnöke

az AKCS–EK Miniszterek Tanácsa részéről, felhatalmazás által

P. SELLAL


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 27. o.

(2)  HL L 56., 2002.2.27., 23. o.

(3)  HL L 175., 2007.7.5., 36. o.

(4)  HL L 247., 2006.9.9., 22. o.


Bizottság

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/55


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. november 19.)

a 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás létrehozásáról

(az értesítés a C(2008) 7294. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/952/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. február 11-i, 2004/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak II. melléklete e) pontjára,

mivel:

(1)

A 2004/8/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamoknak származásigarancia-rendszert kell létrehozniuk a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésből származó villamos energiára.

(2)

Ennek a villamos energiának a hasznos hő előállításával kapcsolatos folyamat során kell keletkeznie, és kiszámítását a 2004/8/EK irányelv II. mellékletében meghatározott módszertan szerint kell elvégezni.

(3)

Annak érdekében, hogy a kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségének kiszámítása összehangolt módszer alapján történjen, iránymutatást kell elfogadni, amelyek egyértelműen kifejtik a 2004/8/EK irányelv II. mellékletében meghatározott eljárásokat és fogalommeghatározásokat.

(4)

Az iránymutatásnak továbbá lehetővé kell tennie, hogy a tagállamok teljes mértékben átültessék a 2004/8/EK irányelv meghatározó jelentőségű részeit, így például a származási garanciákról és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés támogatási rendszereiről szóló rendelkezéseket. Az iránymutatásnak hozzá kell járulnia a jogbiztonság további erősítéséhez a Közösség energiapiacán, és ezáltal segítenie kell az új beruházások előtt álló akadályok elhárítását. Emellett segítenie kell a kapcsolt energiatermelés közösségi alapokból való állami támogatása, illetve pénzügyi támogatása iránt benyújtott kérelmek szűréséhez szükséges egyértelmű kritériumok megállapítását is.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak a 2004/8/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése alapján felállított bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia mennyiségének kiszámítására szolgáló, a 2004/8/EK irányelv II. mellékletében meghatározott módszer alkalmazásához szükséges eljárásokat és fogalommeghatározásokat az e határozat mellékletében szereplő iránymutatás állapítja meg.

Az iránymutatás összehangolt módszert állapít meg a szóban forgó villamosenergia-mennyiség kiszámítására.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 19-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 52., 2004.2.21., 50. o.


MELLÉKLET

A 2004/8/EK irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás

I.   A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia kiszámítása

1.   Az a kapcsolt energiatermelő egység, amely működése során a műszakilag lehetséges maximális mennyiségű hőt nyeri vissza magából a kapcsolt energiatermelő egységből, teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működik. A hőt a konkrét hasznos hőszükséglet vagy a piac által igényelt helyszíni nyomás és hőmérsékleti értékek mellett kell előállítani. Teljes kapcsolt energiatermelési üzemmód esetén a teljes villamosenergia-mennyiséget hőenergiával kapcsolt villamosenergia-termelésből (CHP) származó villamos energiának kell tekinteni (lásd az 1. ábrát).

2.   Azokban az esetekben, amikor az erőmű rendeltetésszerű használat mellett nem teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működik, meg kell határozni a nem kapcsolt energiatermelési üzemmódban termelt villamos energia és hő mennyiségét, és meg kell különböztetni a CHP-termelésből származó mennyiségtől. Ezt a II. szakaszban leírt CHP-határokat meghatározó alapelvek alapján kell megtenni. A kizárólag hőtermelésre szolgáló kazánok (pót- és tartalékkazánok) – amelyek sok esetben a helyszíni műszaki berendezések részét alkotják – energiafelvételét és energialeadását ezért ki kell zárni, ahogy azt az 1. ábra szemlélteti. A „kapcsolt energiatermelő egység” mezőben látható nyilak a rendszer határait átlépő energiaáramlás útját szemléltetik.

1.   ábra

CHP-rész, nem CHP-rész és kizárólag hőtermelésre szolgáló kazánok egyetlen erőművön belül

Image

3.   Kapcsolt energiatermelő mikroegységek esetében a hiteles értékeket az egyes tagállamok által kijelölt nemzeti hatóság vagy illetékes szerv bocsátja ki, hagyja jóvá vagy felügyeli a 2004/8/EK irányelv 5 cikkének (2) bekezdésében említett módon.

4.   A kapcsolt energiatermelésből származó villamos energia kiszámítása a következő lépések szerint történik.

5.   1. lépés

5.1.

A kapcsolt és a nem kapcsolt energiatermelésből származónak tekintett villamos energia megkülönböztetése érdekében először ki kell számítani a kapcsolt energiatermelő egység összhatásfokát.

5.2.

A kapcsolt energiatermelő egység összhatásfokát a következő módon kell meghatározni: a CHP-erőmű jelentéstételi időszakra eső energiatermelését (villamos energia, mechanikus (1) energia és hasznos hő) el kell osztani a kapcsolt energiatermelő egység azonos időszakra eső tüzelőanyag-felhasználásával, vagyis:

Összhatásfok = (energiatermelés)/(tüzelőanyag-felhasználás)

5.3.

Az összhatásfok kiszámításának alapját a kapcsolt energiatermelő egység tényleges működési adatai képezik, amelyeket a jelentéstételi időszakban mért valós/regisztrált értékek alkotnak. A gyártó által közölt általános vagy hiteles értékek (a konkrét technológiától függően) nem használhatóak fel (2).

5.4.

A jelentéstételi időszak a kapcsolt energiatermelő egység azon működési időszakát jelenti, amelyre nézve a villamos energia termelését meg kell határozni. Jelentést általában évente kell készíteni. Rövidebb időszakok azonban megengedhetők. A leghosszabb időszak egy év, a legrövidebb időszak pedig egy óra. A jelentéstételi időszak eltérhet a mérések gyakoriságától.

5.5.

Az energiatermelés a CHP-erőműben egy jelentéstételi időszak alatt megtermelt összes villamos energia (CHP és nem CHP) és a hasznos hő (HCHP) összes mennyiségét jelenti.

5.6.

A 2004/8/EK irányelv 3. cikkének b) és c) pontjában szereplő meghatározásokkal összhangban a következő hő tekinthető hasznos hőnek (HCHP): eljárások vagy terek fűtésére használt hő és/vagy későbbi hűtés céljára előállított hő; távfűtési/távhűtési hálózatok számára szállított hő; kapcsolt energiatermelési folyamat során felszabaduló gázok, amelyeket közvetlen fűtési és szárítási célokra használnak fel.

5.7.

Példák a nem hasznos hőre: hasznos felhasználás nélkül a környezetbe kibocsátott hő (3); kémények és kipufogók hővesztesége; kondenzátorok, hűtőradiátorok vagy hasonló berendezések felé továbbított hő; légtelenítésre, kondenzációs fűtésre, utántöltő víz és kazánnal melegített befolyó víz melegítésére belsőleg felhasznált hő, amelyet a kazán működése során használ fel a kapcsolt energiatermelő egység, például hővisszanyerő kazánok esetében. A kapcsolt energiatermelő erőműbe visszavezetett kondenzátum hőtartalmát (például távfűtésben vagy ipari eljárásokban történő felhasználás után) nem tekintjük hasznos hőnek, és a tagállamok gyakorlatának megfelelően levonható a gőztermeléssel kapcsolatos hőáramlásból.

5.8.

A más helyszínen történő áramfejlesztéshez kiszállított hő nem minősül hasznos hőnek, hanem a kapcsolt energiatermelő egységen belüli hőátadás részének tekintendő. Ebben az esetben az ezen kiszállított hőből termelt villamos energia beletartozik az összes megtermelt villamosenergia-mennyiségbe (lásd a 4. ábrát).

5.9.

A nem CHP-eredetű villamos energia olyan villamos energia, amelyet az adott jelentéstételi időszak alatt egy kapcsolt energiatermelő egység állít elő a következő helyzetekben: a kapcsolt energiatermelési folyamat nem termel kapcsolódó hőt, illetve a keletkező hő egy része nem tekinthető hasznos hőnek.

5.10.

Nem CHP-eredetű villamosenergia-termelés a következő esetekben fordulhat elő:

a)

olyan folyamatokban, amelyek nem igényelnek jelentős hasznos hőt, vagy amelynek során nem keletkezik hasznos hőenergia (például gázturbinák, belsőégésű motorok és üzemanyagcellák, ahol nincs vagy nem jelentős a hőhasznosítás);

b)

olyan folyamatokban, amelyekben hőleadó berendezések vesznek részt (például gőzturbinás erőművek kondenzációs részében, kombinált ciklusú erőművekben megcsapolásos-kondenzációs gőzturbina).

5.11.

A tüzelőanyag-felhasználás az alacsonyabb hőértéken alapuló teljes (CHP és nem CHP) tüzelőanyag-energiát jelenti, amely szükséges a (CHP és nem CHP) villamos energia termeléséhez, valamint a kapcsolt energiatermelési folyamatban megtermelt hő a jelentéstételi időszak alatt. A tüzelőanyag-felhasználásra példa lehet bármilyen éghető anyag, gőz és más hőbevitel, valamint a kapcsolt energiatermelő egységben villamos energia termelésére felhasznált hulladékhő (4). A kapcsolt energiatermelési folyamatból visszavezetett kondenzátumot (gőztermelés esetén) nem tekintjük tüzelőanyag-felhasználásnak.

5.12.

A CHP tüzelőanyag-energia a kapcsolt energiatermelési folyamatban a CHP-eredetű villamos energia és a hasznos hőenergia kapcsolt termelésben történő előállításához a jelentéstételi időszak alatt szükséges alacsonyabb hőértéken alapuló tüzelőanyag-energiát jelenti (lásd az 1. ábrát).

5.13.

A nem CHP-célú tüzelőanyag-energia a CHP-egységben hasznos hőnek nem tekintett hőtermeléshez és/vagy nem CHP-eredetű villamos energia termeléséhez szükséges alacsonyabb hőértéken alapuló tüzelőanyag-energiát jelenti (lásd az 1. ábrát).

6.   2. lépés

6.1.

Az összes mért villamosenergia-termelést és az összes mért hasznoshő-termelést figyelembe lehet venni a kapcsolt energiatermelési folyamat hatékonyságának megállapítására szolgáló módszer alkalmazása során, ha a kapcsolt energiatermelő egység összhatásfoka legalább

a)

80 % „gázturbinás erőmű kombinált ciklussal” és „kondenzációs megcsapolásos gőzturbinákra épülő erőművek” esetén; és

b)

75 % más típusú kapcsolt energiatermelő egységek esetén,

az irányelv II. mellékletének megfelelően.

6.2.

Ténylegesen kapcsolt energiatermelési üzemmódban működő kapcsolt energiatermelő mikroegységek (legfeljebb 50 kWe) esetében a kiszámított összhatásfokot (az 1. lépés szerint) össze lehet hasonlítani a gyártó által közölt hiteles értékekkel, amennyiben a 2004/8/EK irányelv III. mellékletének b) pontjában meghatározott primerenergia-megtakarítás (PES) nagyobb, mint nulla.

7.   3. lépés

7.1.

Ha a kapcsolt energiatermelő egység összhatékonysága a küszöbértékek alatt van (75 %-80 %), akkor sor kerülhet nem CHP-eredetű villamosenergia-termelésre és az egységet két virtuális részre lehet bontani: a CHP részre és a nem CHP részre.

7.2.

A CHP-rész esetében az erőmű kezelőjének ellenőriznie kell a terhelési diagramot (hasznos hőigény) és bizonyos időszakokban értékelnie kell, hogy az egység teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működik-e. Ha igen, akkor az erőmű kezelőjének meg kell mérnie a kapcsolt energiatermelő egység által az említett helyzetben és időszakok alatt ténylegesen termelt hő- és villamos energiát. Ezek az adatok lehetővé teszik számára a tényleges „villamos energia/hő arány” meghatározását (Cactual) (5).

7.3.

Az így kiszámított tényleges „villamos energia/hő arány” segítségével a kezelő az ECHP = HCHP × Cactual képlet alapján kiszámíthatja, hogy a jelentéstételi időszak során mért villamos energiának melyik részét kell CHP-eredetű villamos energiának tekinteni.

7.4.

Fejlesztés alatt álló vagy működésük első évében lévő kapcsolt energiatermelő egységek esetében, ha mért adatok nem állapíthatók meg, a teljes kapcsolt energiatermelő üzemmódra tervezett „villamos energia/hő arányt” (Cdesign) lehet alkalmazni. A CHP-eredetű villamos energiát az ECHP = HCHP × Cdesign képlet alapján kell kiszámítani.

8.   4. lépés

8.1.

Ha a kapcsolt energiatermelő egység tényleges „villamos energia/hő aránya” nem ismert, az erőmű kezelője a CHP-eredetű villamos energia kiszámításához használhatja a 2004/8/EK irányelv II. mellékletében a „villamos energia/hő arányra” megállapított alapértékeket (Cdefault). A CHP-eredetű villamos energiát az ECHP = HCHP × Cdefault képlet alapján kell kiszámítani.

8.2.

Ebben az esetben azonban a kezelőnek értesítenie kell a nemzeti hatóságot vagy az irányelv 5. cikkében említett tagállam által kijelölt illetékes szervet arról, hogy miért nem ismert a tényleges „villamos energia/hő arány”, melyik az az időszak, amelyre nézve hiányoznak az adatok, és milyen intézkedéseket tettek a helyzet orvoslása érdekében.

9.   5. lépés

9.1.

A 3. és a 4. lépésben kiszámított villamos energiát ezután a kapcsolt energiatermelési folyamat hatékonyságának megállapítására szolgáló módszer alkalmazása során figyelembe kell venni, beleértve a kapcsolt energiatermelési folyamat primerenergia-megtakarításának (PES) kiszámítását is.

9.2.

A primerenergia-megtakarítás kiszámításához meg kell határozni a nem CHP-célú tüzelőanyag-fogyasztást. A nem CHP-célú tüzelőanyag-fogyasztást a „nem CHP-eredetű villamosenergia-termelés” mennyiségének és „az adott erőműre jellemző villamosenergia-termelési hatékonyság értékének” hányadosa adja meg.

II.   A kapcsolt energiatermelési rendszer határai

1.   A kapcsolt energiatermelő rendszer határait a kapcsolt energiatermelési folyamat körül kell felállítani. Rendelkezésre kell állniuk a felvétel és leadás mérésére szolgáló mérőeszközöknek, amelyeket ezeken a határokon kell felállítani.

2.   A kapcsolt energiatermelő egység egy felhasználói terület számára biztosít energiatermékeket. A felhasználói terület nem tartozik a kapcsolt energiatermelő egységhez, de felhasználja a kapcsolt energiatermelő egység által megtermelt energiát. A két területnek a helyszínen belül nem kell feltétlenül földrajzilag elkülönülnie, hanem inkább az alábbi ábrán szemléltetett módon helyezkednek el. A felhasználói terület lehet valamely ipari folyamat, egy egyedi, hőt és a villamos energiát felhasználó fogyasztó, egy távfűtési vagy távhűtési rendszer és/vagy a villamosenergia-hálózat. A felhasználói terület minden esetben felhasználja a kapcsolt energiatermelő egység által megtermelt energiát (lásd a 2. ábrát).

2.   ábra

A kapcsolt energiatermelő egység területe

Image

3.   A megtermelt CHP-eredetű villamos energiát a generátorkapcsoknál kell mérni, és a kapcsolt energiatermelő egység működéséhez szükséges belső fogyasztást nem szabad levonni. A megtermelt villamos energia mennyisége nem csökkenthető az egységen belül felhasznált villamos energiával.

4.   Más hő- vagy villamosenergia-termelő berendezéseket, például a kizárólag hőtermelésre szolgáló kazánokat és a kizárólag villamos energiát termelő egységeket, amelyek nem járulnak hozzá a kapcsolt energiatermelési folyamatokhoz, nem szabad a kapcsolt energiatermelő egység részének tekinteni, amint azt a 3. ábra szemlélteti.

3.   ábra

A megfelelő rendszerhatárok kiválasztása kiegészítő és készenléti kazánok esetén (GT: Gázturbina; G: Generátor; FB: Tüzelőkazán; HRB: Hővisszanyerő kazán)

HELYTELEN

HELYES

Image

Image

5.   A másodlagos gőzturbinákat (lásd a 4. ábrát) a kapcsolt energiatermelő egység részének kell tekinteni. A másodlagos gőzturbina által megtermelt villamos energia a kapcsolt energiatermelő egység által megtermelt energia részét alkotja. Az ezen további villamosenergia-mennyiség megtermeléséhez szükséges hőenergiát ki kell zárni a kapcsolt energiatermelő egység által megtermelt hasznos hő összmennyiségéből.

4.   ábra

A megfelelő rendszerhatárok kiválasztása másodlagos gőzturbinák esetén (ST: Gőzturbina)

HELYTELEN

HELYES

Image

Image

6.   Ha az elsődleges hajtóműveket (vagyis motort vagy turbinát) sorba kapcsolják (tehát amikor az egyik elsődleges hajtóműből származó hőt gőzzé alakítják a gőzturbina meghajtásához), az elsődleges hajtóművek nem vehetők külön-külön figyelembe, még akkor sem, ha a gőzturbina más helyszínen van felállítva (lásd az 5. ábrát).

5.   ábra

A kapcsolt energiatermelő egység határai összekapcsolt elsődleges hajtóművek esetén

Image

7.   Ha az első elsődleges hajtómű nem termel villamos vagy mechanikus energiát, akkor a kapcsolt energiatermelő egység határai a második elsődleges hajtómű körül húzódnak. A második elsődleges hajtómű üzemanyagát az első elsődleges hajtómű által megtermelt hő alkotja.


(1)  A mechanikus energia termodinamikai szempontból a villamos energiával egyenértékűnek tekintendő, ezért 1-es szorzóval számítandó.

(2)  A kapcsolt energiatermelő mikroegységek kivételével, lásd a 2. lépést (6.2. bekezdés).

(3)  Ide tartoznak az elkerülhetetlen hőenergia-veszteségek és a kapcsolt energiatermelő egység által előállított, „gazdasági szempontból nem indokolható” hő.

(4)  A felhasznált tüzelőanyagot az említett tüzelőanyag-felhasználások létrehozásához felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó hivatkozásokban alkalmazott ekvivalens mértékegységekben kell mérni.

(5)  A CHP-villamosenergia kiszámításához használt villamos energia/hő arány a CHP villamosenergia-kapacitás kiszámításához is felhasználható a következő módon akkor, ha az egységet nem lehet teljes kapcsolt energiatermelési üzemmódban működtetni: PCHP = QCHP × C, ahol a PCHP a CHP villamosenergia-kapacitás, az QCHP a CHP hőkapacitás, a C pedig a villamos energia és a hő aránya.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/62


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 8.)

az Aureobasidium pullulans és a dinátrium foszfonát hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe való lehetséges felvétele céljából részletes vizsgálatra benyújtott dossziék hiánytalanságának elvi elismeréséről

(az értesítés a C(2008) 7709. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/953/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv előírja a növényvédő szerekben való felhasználásra engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékének összeállítását.

(2)

A bio-ferm GmbH 2008. április 17-én dossziét nyújtott be az osztrák hatóságokhoz az Aureobasidium pullulans hatóanyagra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt. Az ISK Biosciences Europe S.A. 2008. május 21-én dossziét nyújtott be a francia hatóságokhoz a dinátrium foszfonát hatóanyagra vonatkozóan, a hatóanyagnak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelemmel együtt.

(3)

Ausztria és Franciaország hatóságai jelezték a Bizottságnak, hogy az előzetes vizsgálatok szerint az érintett hatóanyagokra vonatkozó dossziék vélhetően megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A benyújtott dossziék vélhetően ugyancsak megfelelnek az adott hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szerre vonatkozóan a 91/414/EGK irányelv III. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (2) bekezdésével összhangban a kérelmezők ezt követően továbbították a dossziékat a Bizottságnak és a többi tagállamnak, valamint az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottságnak.

(4)

E határozattal hivatalosan meg kell erősíteni közösségi szinten, hogy a dossziék elvben megfelelnek a 91/414/EGK irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek, az érintett hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer esetében pedig az említett irányelv III. mellékletében előírt követelményeknek.

(5)

E határozat nem érinti a Bizottságnak azt a jogát, hogy a kérelmezőtől a dossziék egyes pontjainak tisztázása érdekében további adatokat vagy információkat kérjen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv 6. cikke (4) bekezdésének sérelme nélkül az e határozat mellékletében meghatározott hatóanyagokra vonatkozó dossziék, amelyeket a Bizottsághoz és a tagállamokhoz az érintett hatóanyagoknak az irányelv I. mellékletébe való felvétele céljából nyújtottak be, elvben megfelelnek az irányelv II. mellékletében előírt adat- és információszolgáltatási követelményeknek.

A dossziék a hatóanyagot tartalmazó legalább egy növényvédő szer tekintetében ugyancsak megfelelnek az irányelv III. mellékletében meghatározott adat- és információszolgáltatási követelményeknek, figyelembe véve a javasolt felhasználást.

2. cikk

A referens tagállamok végrehajtják az 1. cikkben említett dossziék részletes vizsgálatát, és a lehető leghamarabb, legkésőbb e határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy éven belül az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátják az említett vizsgálatra vonatkozó következtetéseiket, melyekhez csatolják az 1. cikkben említett hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételére vagy felvétele megtagadására és a felvétel feltételeire vonatkozó javaslatukat.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.


MELLÉKLET

A HATÁROZATTAL ÉRINTETT HATÓANYAGOK

Közhasználatú név, CIPAC-azonosító szám

Kérelmező

A kérelmezés időpontja

Referens tagállam

Aureobasidium pullulans

CIPAC-szám: nem alkalmazható

bio-ferm GmbH

2008. április 17.

AT

dinátrium foszfonát

CIPAC-szám: 808

ISK Biosciences Europa S.A.

2008. május 21.

FR


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/64


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 15.)

a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (a fenyőfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítő intézkedéseknek a tagállamok számára történő előírásáról szóló 2006/133/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2008) 8298. számú dokumentummal történt)

(2008/954/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/133/EK bizottsági határozat (2) értelmében Portugália végrehajtja a fenyőfa fonalférgének országhatárain belüli elterjedésének vagy onnan más országokra történő átterjedésének visszaszorítására irányuló tervet.

(2)

Svédország és Finnország 2008 augusztusa és októbere között tájékoztatta a Bizottságot, hogy a Portugáliából érkező szállítmányokban több alkalommal a fenyőfa fonalférgével fertőzött faanyagot találtak. Az esetek folytán Svédország 2008. szeptember 18-án tájékoztatta a Bizottságot azokról a kiegészítő intézkedésekről, amelyeket a fenyőfa fonalférgének az ország területére történő behurcolása, illetve elterjedése ellen életbe léptetett.

(3)

Spanyolország 2008. november 12-én, 14-én és 18-án értesítette a Bizottságot, hogy a közelmúltban Portugáliából több esetben is szállítottak fogékony faanyagot, faterméket, többek között fa csomagolóanyagot Spanyolországba, amelynek során nem tartották be a 2006/133/EK határozat követelményeit. Ezen szállítmányokban néhány esetben jelen volt a fenyőfa fonalférge.

(4)

Portugália 2008. november 20-án miniszteri rendeletet fogadott el (Portaria sz. 1339-A/2008), amelyben meghatározza a Portugália kontinensen fekvő területeiről származó és közösségi kereskedelemre vagy exportra szánt fa csomagolóanyagokkal kapcsolatban a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, 15. számú nemzetközi szabvány alkalmazását is.

(5)

Ezen információk tükrében szükségesnek látszik, hogy a körülhatárolt területről való kiszállítás előtt ne csak az újonnan termelt anyagokat, de valamennyi, a körülhatárolt területeiről származó fogékony faanyagot – legyen az láda, doboz, rekesz, dobtartály és hasonló tárolóeszköz, raklap, rakodóláda és egyéb rakományhordó lap vagy szállítótálca-keret, alátétfa, térköztartók és állványok formájában, beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat – kezelésnek vessék alá és jelöléssel lássák el.

(6)

Az információk azt is jelzik, hogy az (5) preambulumbekezdésben említettektől különböző, a körülhatárolt területről származó fogékony fafajták szállítására vonatkozó hatályos követelmények nem teljesülnek maradéktalanul. E körülmények között indokolt általános tilalmat elrendelni az említett faanyagnak a körülhatárolt területről történő elszállítására. Az általános tilalom alól kivételt képeznek az engedélyezett feldolgozóüzemből származó, fogékony faanyagok szállítmányai. Ezeket az üzemeket a faanyagok hatékony kezelésének biztosítása érdekében az illetékes hatósági szerv engedélyezi és ellenőrzi. Az üzemeknek szerepelniük kell a Bizottság által összeállított és aktualizált jegyzéken is. A nyomonkövethetőséget növényútlevél vagy a vonatkozó FAO-szabványban szereplő jelölés alkalmazásával kell biztosítani.

(7)

A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy intézkedések meghozatalával bizonyosodhassanak meg arról, hogy a körülhatárolt területekről a területükre érkező, fogékony faanyag, fakéreg, illetve növény a fenyőfa fonalférgétől mentes.

(8)

A 2006/133/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2006/133/EK határozat 3. cikke helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

A Portugálián kívüli rendeltetési tagállamok adott esetben:

a)

a Portugáliából a saját területükre érkező fogékony faanyag, fakéreg és növények szállítmányait a fenyőfa fonalférgének jelenlétére vonatkozó vizsgálatoknak vethetik alá;

b)

további megfelelő lépéseket tehetnek az ilyen szállítmányok hatósági nyomon követésére vonatkozóan és annak megállapítása céljából, hogy a szállítmányok megfelelnek-e a mellékletben meghatározott feltételeknek. Amennyiben megerősítést nyer, hogy a feltételek nem teljesültek, a 2000/29/EK tanácsi irányelv 11. cikkével összhangban megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani.”

2. cikk

A 2006/133/EK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

3. cikk

A tagállamok minden intézkedést meghoznak az e határozatnak való megfelelés érdekében, és szükség esetén olyanformán módosítják a fenyőfa fonalférgének behurcolása és elterjedése elleni védelem érdekében elfogadott intézkedéseiket, hogy az intézkedések megfeleljenek e határozatnak. Ezekről az intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2)  HL L 52., 2006.2.23., 34. o.


MELLÉKLET

A 2006/133/EK határozat mellékletének 1. pontja helyébe a következő lép:

1.   A 2. pontban említett előírások sérelme nélkül a körülhatárolt területekről a tagállami körülhatárolt területeken kívüli területekre vagy harmadik országokba történő szállítás, illetve a körülhatárolt területek azon részéről, ahol a fenyőfa fonalférge megjelent, a körülhatárolt terület pufferzónának kijelölt részére történő szállítás esetén:

a)

a fogékony növényeket a Közösségen belüli rendeltetési helyekre a 92/105/EGK bizottsági irányelv (1) rendelkezéseivel összhangban elkészített és kiállított növényútlevél kíséri, miután:

a növényeket hatóságilag ellenőrizték, és a fenyőfa fonalférgének jeleitől és az azáltal okozott tünetektől mentesnek találták, és

a termőhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek a fenyőfa fonalférgére utaló tüneteket;

b)

a fogékony faanyag és hántolt fakéreg, a következő formájú faanyagok kivételével:

faforgács, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék, amely egészében vagy részben e tűlevelűekből származik,

láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag,

szállítódeszkák, raklapkeretek, szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok,

alátétfa, térköztartók és állványok,

azokat is beleértve, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat, nem hagyhatja el a körülhatárolt területet; az illetékes hatósági szerv a tilalom alól kivételt biztosíthat, amennyiben a faanyagot vagy hántolt kérget az a) pontban említett növényútlevél kíséri a Közösségen belüli rendeltetési helyekre, miután azokat megfelelő hőkezelésnek vetették alá, amelynek során a fenyőfa élő fonalférgétől való mentesség biztosítására a fa belsejét 30 percen át legalább 56 °C-os hőmérsékleten tartották;

c)

az egészében vagy részben e tűlevelűekből származó, faforgács, fűrészpor, fahulladék vagy más törmelék formájában lévő fogékony faanyag sem hagyhatja el a körülhatárolt területet; az illetékes hatósági szerv a tilalom alól kivételt biztosíthat, amennyiben a faanyagot az a) pontban említett növényútlevél kíséri a Közösségen belüli rendeltetési helyekre, miután azokat a fenyőfa élő fonalférgétől való mentesség biztosítására megfelelő gázosító kezelésnek vetették alá;

d)

a körülhatárolt területekről származó fogékony faanyagok – alátétfa, térköztartók és állványok formájában, beleértve azokat, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat, továbbá láda, doboz, rekesz, dobtartály és hasonló tárolóeszköz, raklap, rakodóláda és egyéb rakományhordó lap vagy szállítótálca-keret formájában – nem hagyhatják el a körülhatárolt területet, függetlenül attól, hogy ezeket ténylegesen használják-e bármilyen áruszállításhoz; az illetékes hatósági szerv a tilalom alól kivételt biztosíthat, ha a faanyagot alávetették a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt jóváhagyott intézkedések egyikének, és az említett szabvány II. melléklete szerint megjelölték.

Az illetékes hatósági szerv adja meg az engedélyt a feldolgozóüzemeknek a b), c) és d) pontban említett kezelések elvégzésére, valamint a b) és c) pontban említett fogékony faanyagokra vonatkozó, az a) pontban szereplő növényútlevél kiállítására, vagy a d) pontban említett fogékony faanyagnak a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, 15. számú nemzetközi szabványának megfelelő jelölésére. Az engedélyezett feldolgozóüzemekben rendszeres hatósági ellenőrzésekkel biztosítják a kezelések hatékonyságát, valamint a faanyag nyomonkövethetőségét.

A Bizottság összeállítja az illetékes hatósági szervek által engedélyezett feldolgozóüzemek jegyzékét, és továbbítja a Növény-egészségügyi Állandó Bizottságnak és a tagállamoknak. E jegyzéket a kezelések hatékonyságának és a faanyag nyomonkövethetőségének vizsgálatára irányuló hatósági ellenőrzések eredményeinek, valamint a 2000/29/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében közölt megállapításoknak megfelelően frissíteni kell.

Portugália biztosítja, hogy kizárólag a jegyzéken szereplő feldolgozóüzemek rendelkezzenek engedéllyel a b) és c) pontokban említett, fogékony fajokra vonatkozó, az a) pontban szereplő növényútlevél kiállítására, vagy a d) pontban említett fogékony faanyagnak a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, 15. számú nemzetközi szabványának megfelelő jelölésére.

Az engedélyezett feldolgozóüzem a betegségre fogékony, szállítandó faanyag, fakéreg és növény minden egységéhez csatolja az a) pontban említett növényútlevelet, vagy a FAO növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó, 15. számú nemzetközi szabványának megfelelő jelöléssel látja el azokat.


(1)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o.”


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/67


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 16.)

az 1782/2003/EK tanácsi rendelet 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a 378/2007/EK tanácsi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése és a 479/2008/EK tanácsi rendelet 23. cikkének (2) bekezdése alapján az EMVA, illetve az EMGA-kiadások számára rendelkezésre bocsátott összegek meghatározásáról szóló 2006/410/EK határozat módosításáról

(2008/955/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (2) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2006/410/EK bizottsági határozat (2) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet (3) 10. cikkének (2) bekezdése, 143d. és 143e. cikke, a közvetlen kifizetések önkéntes modulációjára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 378/2007/EK tanácsi rendelet (4) 4. cikkének (1) bekezdése, valamint a borpiac közös szervezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (5) 23. cikkének (2) bekezdése alapján meghatározza az EMVA számára rendelkezésre bocsátott összegeket, illetve az EMGA-kiadások céljára rendelkezésre álló nettó egyenleget.

(2)

Az 1246/2008/EK bizottsági rendelet (6) módosította a 479/2008/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében, valamint II. és III. mellékletében megállapított, a borral kapcsolatos támogatási programokból vidékfejlesztésre átcsoportosítható pénzeszközökre vonatkozó összegeket.

(3)

A 2006/410/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2006/410/EK határozat mellékletének helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(2)  HL L 163., 2006.6.15., 10. o.

(3)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o.

(4)  HL L 95., 2007.4.5., 1. o.

(5)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(6)  HL L 335., 2008.12.13., 32. o.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

(millió EUR)

Költségvetési év

Az EMVA rendelkezésére álló összegek

Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg

Az 1782/2003/EK rendelet 10. cikkének (2) bekezdése

Az 1782/2003/EK rendelet 143d. cikke

Az 1782/2003/EK rendelet 143e. cikke

A 378/2007/EK rendelet 4. cikkének (1) bekezdése

A 479/2008/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése

2007

984

22

 

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362

 

44 592

2009

1 305,7

22

 

424

40,66

44 886,64

2010

1 310,8

22

 

506

82,11

45 225,09

2011

1 290,8

22

484

516,3

122,61

45 181,29

2012

1 292,3

22

484

522,4

122,61

45 649,69

2013

1 293

22

484

522,4

122,61

46 129,99”


AJÁNLÁSOK

Bizottság

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/69


A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA

(2008. december 4.)

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek harmadik országokba való kivitelére alkalmazandó kritériumokról

(az értesítés a C(2008) 7570. számú dokumentummal történt)

(2008/956/Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 33. cikke második bekezdésére és 124. cikke második francia bekezdésére,

tekintettel a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek által kibocsátott ionizáló sugárzásból származó veszéllyel szembeni védelmi intézkedések az ionizáló sugárzástól való védelem nemzetközi szinten elfogadott elvein alapulnak.

(2)

Ahhoz, hogy ezek az elvek ténylegesen kifejtsék hatásukat, a nemzeti szabályozási rendszer részévé kell válniuk.

(3)

A Közösségben a radioaktív anyagok kezelésével járó tevékenységekkel kapcsolatban uralkodó biztonsági kultúrának megfelelően követelmény, hogy a szabályozó hatóságok és a piaci szereplők feladatköre egymástól ténylegesen független legyen a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek megfelelő kezelésének biztosítása érdekében.

(4)

Az exportáló tagállam illetékes hatóságainak felelősségi körébe tartozik, hogy döntsenek a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országokba való szállításának engedélyezéséről.

(5)

Az exportáló tagállam illetékes hatóságai a 2006/117/Euratom irányelv 16. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett kritériumoknak megfelelően véleményt alkotnak arról, hogy a harmadik országok rendelkeznek-e a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséhez szükséges igazgatási és műszaki kapacitással, valamint hogy szabályozási kereteik megfelelőek-e.

(6)

A tagállamok e kritériumokat hierarchikus rend szerint alkalmazzák.

(7)

A kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésével kapcsolatban a vonatkozó alapvető nemzetközi jogi eszközt a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény jelenti.

(8)

A megállapított kritériumoknak való megfelelésen túlmenően egyéb szempontokat, így politikai, gazdasági, társadalmi, etikai, tudományos és közbiztonsági megfontolásokat is figyelembe lehet venni a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek harmadik országba való szállításának engedélyezése során.

(9)

A 2006/117/Euratom irányelv 2. cikke foglalkozik a tagállamok vagy a tagállamokban bejegyzett vállalkozások azon jogával, hogy a feldolgozásra hozzájuk szállítandó radioaktív hulladékból vagy a radioaktív hulladék visszanyerése céljából hozzájuk szállítandó egyéb anyagokból származó radioaktív hulladékot kezelés után visszaszállítsák a származási országába. A cikk azt is kimondja, hogy a 2006/117/Euratom irányelv nem érinti a tagállamoknak vagy a tagállamok vállalkozásainak azon jogát, hogy a hozzájuk újrafeldolgozásra szállított kiégett fűtőelemekből az újrafeldolgozási művelet során visszanyert radioaktív hulladékot visszaszállítsák a származási országba.

(10)

Az ebben az ajánlásban megállapított kritériumok összhangban vannak a 2006/117/Euratom irányelv 21. cikke szerint létrehozott tanácsadó bizottság véleményével,

AJÁNLJA:

1.

A 2006/117/Euratom irányelv 16. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett főbb kritériumok a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek harmadik országba szállítására vonatkozóan a következők:

a)

megfelelő nemzeti rendelkezések megalkotása és végrehajtása a munkavállalók és a lakosság sugárzás elleni védelmére vonatkozóan; e rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a sugárzás elleni védelemre vonatkozó nemzetközileg elismert szabványokkal;

b)

összefüggő jogszabályi keret a radioaktív anyagokkal – beleértve a radioaktív hulladékokat és a kiégett fűtőelemeket is – kapcsolatos veszéllyel járó tevékenységek szabályozására;

c)

ténylegesen független szabályozó hatóságokat kell létrehozni, amelyek hatásköre kiterjed az engedélyek kiadására és felülvizsgálatára, felelősek az ellenőrzési és végrehajtási feladatok ellátásáért, és megfelelő forrásokkal rendelkeznek;

d)

rendelkezni kell a felelősség egyértelmű megosztásáról a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelése során elvégzett különböző lépésekben érintett testületek között, így különösen a piaci szereplők és a szabályozó hatóságok között;

e)

a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek kezelését végző szervezetek jelentéstételi vagy engedélyezési rendszere e hatóságok részére vagy által;

f)

biztosíték arra, hogy a kiégett fűtőelemek vagy a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáért való felelősség elsősorban a megfelelő engedély birtokosát terheli, és minden ilyen engedélyes eleget tesz a kötelezettségeinek;

g)

a biztonsággal kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez képzett munkaerő szükség szerinti rendelkezésre állása a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelésével foglalkozó létesítmény aktív élettartama alatt, valamint megfelelő pénzeszközök rendelkezésre állása a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelését szolgáló létesítmények biztonságos működésének támogatásához mind a létesítmények aktív élettartama alatt, mind pedig a leszereléskor;

h)

a harmadik személyekkel szemben fennálló felelősség megfelelő nemzeti rendszerének létrehozása és végrehajtása;

i)

megfelelő minőségbiztosítási programok létrehozása és végrehajtása a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladékok biztonságos kezelésére vonatkozóan;

j)

megfelelő védelmi és korrekciós intézkedések, beleértve az érintett lakossági csoportok tájékoztatását, valamint olyan vészhelyzeti tervek elkészítését, illetve próbáját, amelyeket a sugárzási kibocsátás ellenőrzés alatt tartása és hatásának enyhítése érdekében kell alkalmazni radiológiai vészhelyzet esetén.

2.

Annak mérlegelése során, hogy a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kivitelére vonatkozó fent említett követelményeknek a harmadik országok eleget tesznek-e, a tagállamoknak a következő kritériumoknak való megfelelést kell figyelembe venniük:

a)

Fő kritériumok:

tagság a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségben (NAÜ) és a NAÜ vonatkozó biztonsági szabványainak ebből eredő elfogadása,

a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény aláírása, megerősítése és tiszteletben tartása, tehát a közös egyezményből származó kötelezettségek teljesítési szándékának bizonyítása, valamint a kiégett fűtőelem és a radioaktív hulladék biztonságos kezelésére vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés demonstrálása,

a nukleáris anyagok fizikai védelméről szóló nemzetközi egyezmény és módosításainak aláírása és megerősítése a nukleáris anyagokhoz kapcsolódó bűncselekmények megelőzésére, feltárására és büntetésére irányuló kötelezettségvállalás kifejezéseként,

a nukleáris biztonságról szóló egyezmény aláírása, megerősítése és tiszteletben tartása, amely a nukleáris biztonság területét szabályozó legfontosabb jogi eszköznek számít, és fontos rendelkezéseket tartalmaz a vészhelyzetekre való felkészültséggel és a sugárvédelemmel kapcsolatban is,

a kiégett fűtőelemeket kezelő létesítményeknek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség egyik biztosítéki megállapodásának és a vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyveknek a hatálya alá helyezése az Atomsorompó Szerződés aláírásával és megerősítésével összefüggésben annak demonstrálása érdekében, hogy a kiégett nukleáris fűtőelemeket békés célra használják fel,

az atomkárokért viselt polgári jogi felelősségről szóló, 1963. május 21-i bécsi egyezmény, az atomkárokért viselt polgári jogi felelősségről szóló bécsi egyezményt módosító jegyzőkönyv és az atomkárokkal kapcsolatos kiegészítő kártérítésről szóló egyezmény, vagy az 1964. január 28-i kiegészítő jegyzőkönyvvel és az 1982. november 16-i jegyzőkönyvvel módosított, az atomenergia területén viselt polgári jogi felelősségről szóló, 1960. július 29-i egyezmény (Párizsi Egyezmény) aláírása, megerősítése és tiszteletben tartása annak demonstrálása érdekében, hogy atomkár esetén a fő felelősség az engedélyest terheli.

b)

További kritériumok:

a nukleáris baleset vagy radiológiai veszélyhelyzet esetén történő segítségnyújtásról szóló egyezmény és a nukleáris balesetekről adandó gyors értesítésről szóló egyezmény aláírása, megerősítése és tiszteletben tartása annak demonstrálására, hogy sugárzás okozta vészhelyzet esetén az érintett lakosság megfelelő tájékoztatást kap, továbbá hogy ilyen sugárzási vészhelyzetben megfelelő védelmi, illetve korrekciós intézkedések – beleértve a vészhelyzetre szóló tervek készítését és próbáját is – alkalmazására kerül sor a sugárkibocsátás ellenőrzése és hatásainak enyhítése érdekében,

a veszélyes áruk biztonságos szállításával kapcsolatos nemzetközi szerződések, így különösen a SOLAS-egyezmény és a Chicagói Egyezmények tiszteletben tartása annak demonstrálására, hogy a veszélyes áruk tengeri és légi szállításának tényleges ellenőrzése valóban megvalósul.

3.

Az 1. bekezdés sérelme nélkül a tagállamok illetékes hatóságai egyéb, például politikai, gazdasági, társadalmi, etikai, tudományos és közbiztonsági kérdésekkel kapcsolatos megfontolásokat is figyelembe vehetnek annak eldöntése során, hogy a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek harmadik országba való szállítását engedélyezik-e.

4.

A tagállamok illetékes hatóságai az ajánlás alkalmazásával kapcsolatos információcsere érdekében együttműködnek egymással.

Ennek az ajánlásnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 4-én.

a Bizottság részéről

Andris PIEBALGS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 337., 2006.12.5., 21. o.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/72


AZ EK/DÁNIA–FERÖER-SZIGETEK VEGYES BIZOTTSÁG 2/2008 HATÁROZATA

(2008. november 20.)

az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodás 1. jegyzőkönyve mellékletében szereplő I. és II. táblázat módosításáról

(2008/957/EK)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről Dánia kormánya és a Feröer-szigetek helyi kormánya között létrejött megállapodásra (1) (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen annak 34. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének melléklete vámokat és egyéb feltételeket állapít meg a Feröer-szigetekről származó és onnan érkező egyes halak és halászati termékek Közösségbe történő behozatala tekintetében.

(2)

E melléklet szerint a Közösség engedményeket biztosított a Feröer-szigetekről származó számos halászati termék tekintetében.

(3)

A Feröer-szigetek hatóságai kérelmezték, hogy a sózott és szárított fekete tőkehal (Pollachius virens), a közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum) és a tarisznyarák (Geryon affinis) is kerüljön fel az 1. jegyzőkönyv mellékletének I. táblázatában szereplő, a Közösségbe vámmentesen importálható halászati termékek listájára.

(4)

Ésszerű ezeket a halászati termékeket felvenni e táblázatba, azonban vámkontingenst kell megállapítani rájuk, amelyet az 1. jegyzőkönyv II. táblázatába fel kell venni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő I. táblázat a következő sorok beillesztésével módosul:

„0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:

 

 

– Szárított hal, sózva is, de nem füstölve:

 

 

0305 59

– – Más:

 

 

0305 59 80

– – – Más:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)

0

TQ No 5

0306

Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből:

 

 

– Fagyasztva:

 

 

0306 14

– – Más tengeri rák:

 

 

0306 14 90

– – – Más:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – A Geryon affinis fajhoz tartozó rák

0

TQ No 6

0307

Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; a gerinctelen víziállatok, a rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével:

 

 

– Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) gerinctelen víziállatból, a rákfélék kivételével:

 

 

0307 91 00

– – Élve, frissen vagy hűtve:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum)

0

TQ No 7

0307 99

– – Más:

 

 

– – – Fagyasztva:

 

 

0307 99 18

– – – – Más:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum)

0

TQ No 7

1605

Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat:

 

 

1605 90

– Más

 

 

– – Puhatestű:

 

 

1605 90 30

– – – Más:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum)

0

TQ No 7”

2. cikk

A megállapodás 1. jegyzőkönyvének mellékletében szereplő II. táblázat a következő sorok beillesztésével módosul:

„0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból:

 

 

– Szárított hal, sózva is, de nem füstölve:

 

 

0305 59

– – Más:

 

 

0305 59 80

– – – Más:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Fekete tőkehal (Pollachius virens)

0

TQ No 5 (2)

750

0306

Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből:

 

 

– Fagyasztva:

 

 

0306 14

– – Más tengeri rák:

 

 

0306 14 90

– – – Más:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – A Geryon affinis fajhoz tartozó rák

0

TQ No 6 (2)

750

0307

Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; a gerinctelen víziállatok, a rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével:

 

 

– Más, beleértve az emberi fogyasztásra alkalmas lisztet, darát és labdacsot (pelletet) gerinctelen víziállatból, a rákfélék kivételével:

 

 

0307 91 00

– – Élve, frissen vagy hűtve:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum)

0

TQ No 7 (2)

1 200

0307 99

– – Más:

 

 

– – – Fagyasztva:

 

 

0307 99 18

– – – – Más:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum)

0

TQ No 7 (2)

1 200

1605

Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat:

 

 

1605 90

– Más

 

 

– – Puhatestű:

 

 

1605 90 30

– – – Más:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Közönséges kürtcsiga (Buccinum undatum)

0

TQ No 7 (2)

1 200

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Tórshavnban, 2008. november 5-én.

a Vegyes Bizottság részéről

az elnök

Herluf SIGVALDSSON


(1)  HL L 53., 1997.2.22., 2. o.

(2)  A 2008. évre a vámkontingensek mennyiségeit a megállapodásban meghatározott alapmennyiségekkel részarányosan kell kiszámítani a vámkontingensek alkalmazása előtt eltelt év megfelelő időszakát figyelembe véve.”


III Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok

AZ EU-SZERZŐDÉS V. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/75


A TANÁCS 2008/958/KKBP EGYÜTTES FELLÉPÉSE

(2008. december 16.)

az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról szóló 2005/797/KKBP együttes fellépés módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 14. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2005. november 14-én hároméves időtartamra vonatkozóan elfogadta az Európai Unió palesztin területeken folytatott rendőri missziójáról (EUPOL COPPS) szóló 2005/797/KKBP együttes fellépést (1). Az EUPOL COPPS operatív szakasza 2006. január 1-jén kezdődött meg.

(2)

A misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2005. november 14-től2008. december 31-ig terjedő időszakra 14 900 000 EUR volt.

(3)

Az EUPOL COPPS megbízatását két évvel meg kell hosszabbítani, és meg kell állapítani a misszióval kapcsolatos kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeget a 2009. január 1-jétől2009. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan.

(4)

Ezenkívül a misszió struktúrájában figyelembe kell venni a jogállamiság területén történő megerősített fellépést,

ELFOGADTA EZT AZ EGYÜTTES FELLÉPÉST:

1. cikk

A 2005/797/KKBP együttes fellépés a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„3. cikk

Időtartam

A misszió időtartama öt év.”

2.

Az 5. cikk a következő ponttal egészül ki:

„5.

a jogállamisággal foglalkozó egység.”

3.

A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az EUPOL COPPS misszióval járó kiadások fedezésére szánt, 2006-ra, 2007-re, 2008-ra, 2009-re és 2010-re szóló pénzügyi referenciaösszegről a Tanács évente dönt.”

4.

A 17. cikk második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ez az együttes fellépés 2010. december 31-én hatályát veszti.”

2. cikk

Az EUPOL COPPS misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2009. január 1-jétől2009. december 31-ig terjedő időszakra 6 200 000 EUR.

3. cikk

Ez az együttes fellépés az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt az együttes fellépést az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  HL L 300., 2005.11.17., 65. o.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/77


A TANÁCS 2008/959/KKBP KÖZÖS ÁLLÁSPONTJA

(2008. december 16.)

a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különleges intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2008/586/KKBP közös álláspont módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 15. és 34. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2001. december 27-én elfogadta a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspontot (1).

(2)

A Tanács 2008. július 15-én elfogadta a 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről szóló 2007/586/KKBP közös álláspontot (2).

(3)

A Tanács megállapította, hogy több más személy is vett részt terrorcselekményekben a 2001/931/KKBP közös álláspont értelmében, és e személyeket fel kell venni azon személyek, csoportok és szervezetek listájára, amelyekre az említett közös álláspontot alkalmazni kell, a közös álláspont 1. cikkének (4) bekezdésében megállapított kritériumokkal összhangban.

(4)

A Tanács megállapította továbbá, hogy célszerű kiegészíteni a listáján szereplő egyik csoportra vonatkozó bejegyzéseket.

(5)

Ennek megfelelően a listát frissíteni kell,

ELFOGADTA EZT A KÖZÖS ÁLLÁSPONTOT:

1. cikk

A mellékletben szereplő személyek felkerülnek azon személyek, csoportok és szervezetek listájára, amelyekre a 2001/931/KKBP közös álláspont rendelkezéseit alkalmazni kell.

2. cikk

A 2008/586/KKBP közös álláspont mellékletében az ETA-ra vonatkozó rész helyébe a következő szöveg lép:

„13.

Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baszk Haza és Szabadság (ETA) (A következő szervezetek az ETA terroristacsoport részei: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (más néven Herri Batasuna, más néven Euskal Herritarrok), Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK))”.

3. cikk

Ez a közös álláspont az elfogadásának napján lép hatályba.

4. cikk

Ezt a közös álláspontot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  HL L 344., 2001.12.28., 93. o.

(2)  HL L 188., 2008.7.16., 71. o.


MELLÉKLET

Az 1. cikkben említett személyek jegyzéke

1.   SZEMÉLYEK

1.

* ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, született: 1958. november 26., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.239.620 – ETA-aktivista, a K.a.s./Ekin tagja

2.

* ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, született: 1973. július 6., Bilbao (Vizcaya), személyazonossági igazolvány száma: 14.257.455 – ETA-aktivista

3.

* BELOQUI RESA, María Elena, született: 1961. június 12., Areta (Álava), személyazonossági igazolvány száma: 14.956.327 – ETA-aktivista, a Xaki tagja

4.

* CAMPOS ALONSO, Miriam, született: 1971. szeptember 2., Bilbao (Vizcaya), személyazonossági igazolvány száma: 30.652.316 – ETA-aktivista, a Xaki tagja

5.

* CORTA CARRION, Mikel, született: 1959. május 15., Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 08.902.967 – ETA-aktivista, a Xaki tagja

6.

* EGUIBAR MICHELENA, Mikel, született: 1963. november 14., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 44.151.825 – ETA-aktivista, a Xaki tagja

7.

* IRIONDO YARZA, Aitzol, született: 1977. március 8., San Sebastián (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 72.467.565 – ETA-aktivista

8.

* MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, született: 1980. május 10., Durango (Vizcaya), személyazonossági igazolvány száma: 45.626.584 – ETA-aktivista

9.

* OLANO OLANO, Juan Mariá, született: 1955. március 25., Gainza (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 15.919.168 – ETA-aktivista, a Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna tagja

10.

* OLARRA AGUIRIANO, José María, született: 1957. július 27., Tolosa (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 72.428.996 – ETA-aktivista, a Xaki tagja

11.

* RETA DE FRUTOS, José Ignacio, született: 1959. július 3., Elorrio (Vizcaya), személyazonossági igazolvány száma: 72.253.056 – ETA-aktivista, a Gestoras Pro-amnistía/Askatasuna tagja

12.

* TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, született: 1973. január 8., Asteasu (Guipúzcoa), személyazonossági igazolvány száma: 44.140.578 – ETA-aktivista, a Xaki tagja

13.

* URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, született: 1950. december 24., Miravalles (Vizcaya), személyazonossági igazolvány száma: 14.884.849 – ETA-aktivista


Helyesbítések

17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/79


Helyesbítés a 66/401/EGK tanácsi irányelvnek a Galega orientalis Lam. fajjal történő kiegészítéséről szóló, 2007. december 13-i 2007/72/EK bizottsági irányelvhez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 329., 2007. december 14. )

A mellékletben, az 1. pont a) alpontjában, a 14. oszlopban:

a következő szövegrész:

„10 (e)”

helyesen:

„10 (n)”.

A mellékletben, az 1. pont b) alpontjában, a 7. oszlopban:

a következő szövegrész:

„(e)”

helyesen:

„0 (e)”.


17.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/79


Helyesbítés az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról szóló, 2007. június 26-i 727/2007/EK bizottsági rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 165., 2007. június 27. )

A rendelet címében:

a következő szövegrész:

„A Bizottság 727/2007/EK rendelete az … I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról”

helyesen:

„A Bizottság 727/2007/EK rendelete az … I., III., VII. és X. mellékletének módosításáról”.