EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:338:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 338, 17. december 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 338

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
17. december 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 1257/2008 af 4. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1579/2007 om fastsættelse for 2008 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande for Sortehavet

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2008 af 16. december 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1259/2008 af 16. december 2008 om godkendelse af mindre ændringer i varespecifikationen for en betegnelse, der er opført i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Bleu d'Auvergne (BOB))

5

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1260/2008 af 10. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 23 (1)

10

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1261/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 (1)

17

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1262/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 13 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) (1)

21

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår International Financial Reporting Interpretation Committee's (IFRIC) fortolkningsbidrag 14 (1)

25

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2008 af 16. december 2008 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2009 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

31

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1265/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EØF) nr. 1859/82 om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter

32

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 796/2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

34

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1267/2008 af 12. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 2172/2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

37

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1268/2008 af 12. december 2008 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberleyprocessens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

39

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1269/2008 af 15. december 2008 om forbud mod fiskeri efter sej i VI, EF-farvande i V b og EF-farvande og internationale farvande i XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1270/2008 af 15. december 2008 om forbud mod fiskeri efter pighaj i EF-farvande og internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV fra fartøjer, der fører spansk flag

48

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1271/2008 af 16. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/2008 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 16. december 2008

50

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

AVS-EF-Ministerrådet

 

 

2008/951/EF

 

*

AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2008 af 18. november 2008 om tildeling til Somalia af midler fra 10. Europæiske Udviklingsfond

53

 

 

Kommissionen

 

 

2008/952/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 19. november 2008 om detaljerede retningslinjer for gennemførelsen og anvendelsen af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/8/EF (meddelt under nummer K(2008) 7294)  (1)

55

 

 

2008/953/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. december 2008 om principiel anerkendelse af, at de dossierer, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af Aureobasidium pullulans og dinatriumphosphonat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er komplette (meddelt under nummer K(2008) 7709)  (1)

62

 

 

2008/954/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 15. december 2008 om ændring af beslutning 2006/133/EF om et krav til medlemsstaterne om midlertidigt at træffe supplerende foranstaltninger mod spredning af Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (fyrretræsnematoden) for så vidt angår andre områder i Portugal end dem, hvor den vides ikke at forekomme (meddelt under nummer K(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/EF

 

*

Kommissionens afgørelse af 16. december 2008 om ændring af Kommissionens afgørelse 2006/410/EF om fastsættelse af de beløb, der i henhold til artikel 10, stk. 2, artikel 143d og artikel 143e i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, artikel 4, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 og artikel 23, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 479/2008 stilles til rådighed for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL)

67

 

 

HENSTILLINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/956/Euratom

 

*

Kommissionens henstilling af 4. december 2008 om kriterier for eksport af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel til tredjelande (meddelt under nummer K(2008) 7570)

69

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2008/957/EF

 

*

Afgørelse nr. 2/2008 truffet af den Blandede Komité EF/Danmark-Færøerne den 20. november 2008 om ændring af tabel I og II i bilaget til protokol nr. 1 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Danmarks regering og Færøernes landsstyre på den anden side

72

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2008/958/FUSP af 16. december 2008 om ændring af fælles aktion 2005/797/FUSP om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder

75

 

*

Rådets fælles holdning 2008/959/FUSP af 16. december 2008 om ændring af fælles holdning 2008/586/FUSP om ajourføring af fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

77

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Kommissionens direktiv 2007/72/EF af 13. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 66/401/EØF for så vidt angår medtagelse af arten Galega orientalis Lam. (EUT L 329 af 14.12.2007)

79

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top