EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 78/2014 av den 22 november 2013 om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller vissa spannmål som orsakar allergi eller intolerans och livsmedel med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar

EUT L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 27/7


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 78/2014

av den 22 november 2013

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna vad gäller vissa spannmål som orsakar allergi eller intolerans och livsmedel med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (1), särskilt artiklarna 10.2 och 21.2, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011 fastställs en förteckning över ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans. I punkt 1 i bilaga II förtecknas bland annat kamut och spelt. Kamut är emellertid ett registrerat varumärke av ett veteslag vanligtvis kallat khorasan, och även spelt är ett veteslag. Khorasan och spelt bör därför benämnas som veteslag i punkt 1 i den bilagan.

(2)

I bilaga III till förordning (EU) nr 1169/2011 fastställs en förteckning över livsmedel för vilka märkningen ska innehålla en eller flera ytterligare uppgifter. I punkt 5.1 i den bilagan anges att märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler eller fytostanolestrar måste innehålla bland annat ett meddelande om att varan är avsedd enbart för personer som vill sänka kolesterolhalten i blodet.

(3)

Meddelandet bör ändras eftersom det i kombination med de hälsopåståenden som godkänts för dessa livsmedel eller livsmedelsingredienser potentiellt kan resultera i att konsumenter som inte behöver kontrollera kolesterolhalten i blodet använder produkten. Ändringen bör följa lydelsen i kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (2). Den förordningen kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) nr 1169/2011 med verkan från och med den 13 december 2014.

(4)

Förordning (EU) nr 1169/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den första meningen i punkt 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 1169/2011 ska ersättas med följande:

”1.

Spannmål som innehåller gluten, dvs. vete (t.ex. spelt och khorasanvete), råg, korn, havre eller hybridiserade sorter därav och produkter därav, med följande undantag:”

Artikel 2

I andra kolumnen i punkt 5.1 i bilaga III till förordning (EU) nr 1169/2011 ska led 3 ersättas med följande:

”3)

Meddelande om att varan inte är avsedd för personer som inte behöver kontrollera kolesterolhalten i blodet.”

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 november 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 av den 31 mars 2004 om märkning av livsmedel och livsmedelsingredienser med tillsats av fytosteroler, fytosterolestrar, fytostanoler och/eller fytostanolestrar (EUT L 97, 1.4.2004, s. 44).


Top