EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

2013 m. lapkričio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 78/2014, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams II ir III priedų nuostatos dėl tam tikrų javų, sukeliančių alergiją arba netoleravimą, ir maisto produktų, į kuriuos įdėta fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių arba fitostanolio esterių

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/7


KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 78/2014

2013 m. lapkričio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams II ir III priedų nuostatos dėl tam tikrų javų, sukeliančių alergiją arba netoleravimą, ir maisto produktų, į kuriuos įdėta fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių arba fitostanolio esterių

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams (1), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priede nustatytas alergiją arba netoleravimą sukeliančių medžiagų arba produktų sąrašas. II priedo 1 punkte, be kitų, nurodyti „kamutas“ ir „spelta“. Tačiau kamutas yra kviečių rūšies, žinomos kaip chorasano kviečiai, registruotas prekės ženklas, o spelta taip pat yra kviečių rūšis. Todėl chorasano kviečiai ir spelta to priedo 1 punkte turėtų būti nurodyti kaip kviečių rūšys;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 III priede nustatytas maisto produktų, kuriuos ženklinant turi būti nurodytas vienas ar daugiau papildomų aiškinamųjų teiginių, sąrašas. To priedo 5.1 punkte nustatyta, kad ženklinant maisto produktus arba maisto ingredientus, į kuriuos įdėta fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių ir (arba) fitostanolio esterių, be kita ko, turi būti įtrauktas teiginys, kad maistas skirtas išimtinai žmonėms, norintiems sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje;

(3)

toks užrašas kartu su aprobuotais teiginiais apie tų maisto produktų ar maisto ingredientų sveikatingumą galėtų paskatinti vartoti produktą tuos vartotojus, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje, todėl jis turėtų būti iš dalies pakeistas. Toks pakeitimas turėtų atitikti šiuo metu Komisijos reglamentu (EB) Nr. 608/2004 (2) nustatytą teiginio tekstą. Tas reglamentas nuo 2014 m. gruodžio 13 d. Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011 bus panaikintas ir pakeistas;

(4)

todėl Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 II priedo 1 punkto įvadinis sakinys keičiamas taip:

„1.

Glitino turintys javai (t. y. kviečiai (tokie kaip spelta ir chorasano kviečiai), rugiai, miežiai, avižos arba jų sukryžmintos atmainos) ir jų produktai, išskyrus:“

2 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 III priedo 5.1 punkto antrame stulpelyje 3 punktas keičiamas taip:

„3.

teiginys, kad produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje;“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

(2)  2004 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 dėl maisto produktų ir maisto ingredientų, į kuriuos įdėta fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių ir (arba) fitostanolio esterių, ženklinimo (OL L 97, 2004 4 1, p. 44).


Top