EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 78/2014 z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do niektórych zbóż powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli

OJ L 27, 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 27/7


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 78/2014

z dnia 22 listopada 2013 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do niektórych zbóż powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 ustanowiono wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. W załączniku II pkt 1 wymienia się m.in. kamut i orkisz. Kamut jest jednak zarejestrowanym znakiem towarowym rodzaju pszenicy, znanego jako „pszenica khorasan”, zaś orkisz również jest rodzajem pszenicy. Należy zatem wskazać „pszenicę khorasan” i orkisz jako rodzaje pszenicy w pkt 1 wspomnianego załącznika.

(2)

W załączniku III do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 ustanawia się wykaz środków spożywczych, w przypadku których etykietowanie musi zawierać co najmniej jeden dodatkowy rodzaj danych szczegółowych. Pkt 5.1 tego załącznika stanowi, że etykietowanie środków spożywczych lub składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli musi zawierać między innymi informację, że środek spożywczy przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które chcą obniżyć stężenie cholesterolu we krwi.

(3)

Informacja ta, w połączeniu z oświadczeniami zdrowotnymi dopuszczonymi dla tych środków spożywczych lub składników żywności może potencjalnie skłaniać do używania produktu osoby, które nie potrzebują kontrolować stężenia cholesterolu we krwi; w związku z tym należy zmienić brzmienie tej informacji. Zmiana ta powinna odzwierciedlać brzmienie informacji przewidzianej obecnie w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 608/2004 (2). Wspomniane rozporządzenie zostanie uchylone i zastąpione rozporządzeniem (UE) nr 1169/2011 z dniem 13 grudnia 2014 r.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 1169/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zdanie wprowadzające w pkt 1 załącznika II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 otrzymuje brzmienie:

„1.

Zboża zawierające gluten, tj. pszenica (w tym orkisz i pszenica khorasan), żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:”.

Artykuł 2

W drugiej kolumnie pkt 5.1 załącznika III do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 pkt 3 zastępuje się słowami:

„3)

oświadczenie, że produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu cholesterolu we krwi;”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 608/2004 z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące etykietowania żywności oraz składników żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli i/lub estrów fitostanoli (Dz.U. L 97 z 1.4.2004, s. 44).


Top