30.1.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 78/2014

z dne 22. novembra 2013

o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, kar zadeva nekatera žita, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, in živila z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli ali estri fitostanolov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (1) in zlasti člena 10(2) ter člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (EU) št. 1169/2011 določa seznam snovi ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost. Točka 1 Priloge II med drugim navaja „kamut“ in „piro“. Vendar je „kamut“ registrirana blagovna znamka vrste pšenice, znane kot „pšenica horasan“, in tudi pira je vrsta pšenice. „Pšenico horasan“ in „piro“ je zato treba navesti kot vrsto pšenice v točki 1 navedene priloge.

(2)

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1169/2011 določa seznam živil, katerih označba mora vsebovati eno ali več dodatnih navedb. Točka 5.1 navedene priloge določa, da mora označba živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli ali estri fitostanolov med drugim vsebovati izjavo, da je živilo namenjeno izključno ljudem, ki si želijo znižati raven holesterola v krvi.

(3)

Zaradi te izjave v kombinaciji z odobrenimi zdravstvenimi trditvami za navedena živila ali sestavine živil bi proizvod lahko uporabljali uporabniki, ki jim ni treba nadzorovati ravni holesterola v krvi, zato jo je treba spremeniti. Taka sprememba bi morala odražati besedilo izjave, ki ga trenutno določa Uredba Komisije (ES) št. 608/2004 (2). Navedena uredba bo razveljavljena in 13. decembra 2014 nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1169/2011.

(4)

Uredbo (EU) št. 1169/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvodni stavek v točki 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1169/2011 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Žita, ki vsebujejo gluten, zlasti: pšenica (npr. pira in horasan), rž, ječmen, oves ali njihove križane vrste, in proizvodi iz njih, razen:“

Člen 2

Točka 3 v drugem stolpcu točke 5.1 Priloge III k Uredbi (EU) št. 1169/2011 se nadomesti z naslednjim:

„(3)

izjava, da proizvod ni namenjen ljudem, ki jim ni treba nadzirati ravni holesterola v krvi;“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. novembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 608/2004 z dne 31. marca 2004 o označevanju živil in sestavin živil z dodanimi fitosteroli, estri fitosterolov, fitostanoli in/ali estri fitostanolov (UL L 97, 1.4.2004, str. 44).