EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0078

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 78/2014 af 22. november 2013 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår visse kornprodukter, som forårsager allergier eller intolerans, og fødevarer tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere

EUT L 27 af 30.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/78/oj

30.1.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/7


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 78/2014

af 22. november 2013

om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne for så vidt angår visse kornprodukter, som forårsager allergier eller intolerans, og fødevarer tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne (1), særlig artikel 10, stk. 2, og artikel 21, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til forordning (EU) nr. 1169/2011 indeholder en liste over stoffer eller produkter, som forårsager allergier eller intolerans. I punkt 1 i bilag II er bl.a. nævnt »kamut« og »spelt«. »Kamut« er imidlertid et registreret varemærke for en type hvede, kendt som »khorasanhvede«, og spelt er også en type hvede. »Khorasanhvede« og »spelt« bør derfor anføres som typer af hvede i bilagets punkt 1.

(2)

Bilag III til forordning (EU) nr. 1169/2011 indeholder en liste over fødevarer, hvis mærkning skal omfatte en eller flere supplerende oplysninger. Det fremgår af bilagets punkt 5.1, at mærkningen af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat plantesteroler, plantesterolestere, plantestanoler eller plantestanolestere bl.a. skal omfatte en erklæring om, at fødevaren udelukkende er beregnet til personer, der ønsker at sænke kolesterolindholdet i blodet.

(3)

Denne erklæring sammenholdt med de sundhedsanprisninger, der er tilladt for disse fødevarer eller fødevareingredienser, kunne potentielt føre til, at forbrugere, som ikke har behov for at regulere deres kolesterolindhold i blodet, bruger produktet, og bør derfor ændres. En sådan ændring bør afspejle ordlyden i den erklæring, som på nuværende tidspunkt er indeholdt i Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 (2). Nævnte forordning vil blive ophævet og afløst af forordning (EU) nr. 1169/2011 fra den 13. december 2014.

(4)

Forordning (EU) nr. 1169/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Punkt 1, indledningen, i bilag II til forordning (EU) nr. 1169/2011, affattes således:

»1.

Glutenholdige kornprodukter, dvs. hvede (som f.eks. spelt og khorasanhvede), rug, byg, havre eller hybridiserede stammer heraf, og produkter på basis heraf, undtagen:«.

Artikel 2

I punkt 5.1, anden kolonne, i bilag III til forordning (EU) nr. 1169/2011, affattes nr. 3 således:

»3)

en erklæring om, at produktet ikke er beregnet til personer, som ikke har behov for at regulere deres kolesterolindhold i blodet«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 304 af 22.11.2011, s. 18.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere (EUT L 97 af 1.4.2004, s. 44).


Top