Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (96/48/ES) (Text s významom pre EHP) (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 97/11


Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Rady z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc (96/48/ES)

(Text s významom pre EHP)

(Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa smernice)

2010/C 97/02

ESO (1)

Odkaz na harmonizovanú normu a jej názov

(a referenčný dokument)

Odkaz na starú normu

Dátum ukončenia predpokladu zhody starej normy

Poznámka 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Železnice. Akustika. Meranie hluku emitovaného koľajovými vozidlami (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Železnice. Akustika. Meranie hluku v koľajových vozidlách (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Železnice. Nápravové skrine. Skúška výkonnosti

 

 

CEN

EN 12663:2000

Železnice. Konštrukčné požiadavky na skrine koľajových vozidiel

 

 

CEN

EN 13103:2009

Železnice. Nápravy a podvozky. Nehnané nápravy. Konštrukčný návrh

 

 

CEN

EN 13104:2009

Železnice. Nápravy a podvozky. Hnacie nápravy. Konštrukčný návrh

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Železnice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu cestujúcich na hlavných tratiach. Časť 1: Parametre pohody

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Železnice. Klimatizácia v koľajových vozidlách na prepravu cestujúcich na hlavných tratiach. Časť 2: Skúšky typu

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 4: Prestavenie, uzávorovanie a kontrola polohy

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 5: Výhybky

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 6: Pevná jednoduchá a dvojitá srdcovka

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 7: Pohyblivé srdcovky

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovania. Časť 8: Dilatačné zariadenia

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Železnice. Koľaj. Výhybky a križovatky. Časť 9: Usporiadanie výhybky

 

 

CEN

EN 13260:2009

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Dvojkolesia. Výrobné požiadavky

EN 13260:2003

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Výrobné požiadavky

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Požiadavky na výrobok

EN 13262:2004

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Železnice. Elektrické osvetlenie v koľajových vozidlách verejnej dopravy

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 1: Definície

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 2: Upevnenie koľajníc na betónových podvaloch

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Železnice. Koľaj. Požiadavky na vlastnosti upevňovacích systémov. Časť 5: Upevnenie koľajníc na podvalových doskách

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Poznámka 3

Dátum uplynul

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 1: Širokopätné symetrické koľajnice nad 46 kg/m

EN 13674-1:2003

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 2: Výhybky a križovatky používané pri širokopätných koľajniciach 46 kg/m a viac

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Železnice. Koľaj. Koľajnica. Časť 3: Prídržnica

 

 

CEN

EN 13715:2006

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Kolesá. Obrys jazdnej plochy kolesa

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Železnice. Koľaj. Kvalita geometrickej polohy koľaje. Časť 1: Opis geometrickej polohy koľaje

EN 13848-1:2003

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Železnice. Koľaj. Časť 5: Úrovne geometrickej kvality

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Železnice. Aerodynamika. Časť 5: Požiadavky a skúšobné postupy na aerodynamiku v tuneloch

 

 

CEN

EN 14363:2005

Železnice. Skúšanie na schválenie jazdných vlastností železničných vozidiel. Skúšanie jazdných vlastností a stacionárne skúšky

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Železnice. Metódy výpočtu zábrzdných dráh, brzdných dráh a zaisťovacieho brzdenia. Časť 1: Všeobecné algoritmy

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Železnice. Brzdové kotúče pre železničné koľajové vozidlá. Časť 1: Brzdové kotúče lisované pod tlakom alebo za tepla na dvojkolesie, prípadne hnaciu nápravu, požiadavky na rozmery a kvalitu

 

 

CEN

EN 14601:2005

Železnice. Priame a rohové koncové kohúty hlavného a napájacieho potrubia brzdy

 

 

CEN

EN 14752:2005

Železnice. Dverové systémy pre koľajové vozidlá

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Železnice. Klimatizácia kabín rušňovodiča. Časť 1: Parametre pohodlia

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Železnice. Klimatizácia kabín rušňovodiča. Časť 2: Typové skúšky

 

 

CEN

EN 15020:2006

Železnice. Ťažné spriahadlo. Požiadavky na výkonnosť, špecifickú geometriu prepojenia a metódy skúšania

 

 

CEN

EN 15152:2007

Železnice. Čelné sklá na vysokorýchlostných vlakoch

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Železnice - Vonkajšie viditeľné a akustické výstražné zariadenia pre vysokorýchlostné vlaky - Časť 1: Čelné, návestné a koncové svietidlá

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Železnice. Vonkajšie viditeľné a akustické výstražné zariadenia pre vysokorýchlostné vlaky. Časť 2: Výstražná húkačka

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Železnice. Indikátory bŕzd. Časť 1: Pneumatické indikátory bŕzd

 

 

CEN

EN 15227:2008

Železnice. Požiadavky na odolnosť skríň železničných vozidiel proti nárazu

 

 

CEN

EN 15302:2008

Železnice. Metóda stanovenia ekvivalentnej kúžeľovitosti

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Železnice. Výstražný subsystém pre cestujúcich. Časť 1: Všeobecné požiadavky a rozhranie medzi cestujúcimi a núdzovým brzdným systémom

 

 

CEN

EN 15355:2008

Železnice. Brzdenie. Rozvádzače

 

 

CEN

EN 15427:2008

Železnice. Riadenie medzi kolesom a koľajnicou. Mastenie okolesníkov

 

 

CEN

EN 15551:2009

Železnice. Nákladné vozne. Nárazniky

 

 

CEN

EN 15566:2009

Železnice. Koľajové vozidlá. Ťahadlové ústrojenstvo a závitové spriahadlo

 

 

CEN

EN 15595:2009

Železnice. Brzdenie. Protisklzové zariadenia

 

 

CEN

EN 15611:2008

Železnice. Brzdenie. Regulačné ventily

 

 

CEN

EN 15612:2008

Železnice. Brzdenie. Akceleračný ventil brzdovej trubky

 

 

CEN

EN 15625:2008

Železnice. Brzdenie. Prístroje na automatické snímanie premenného zaťaženia

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Vrchné trolejové vedenia pre elektrickú trakciu

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Časť 1: Ochranné opatrenia vzťahujúce sa na elektrickú bezpečnosť a uzemňovanie

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 1: Základné požiadavky. Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre všetky elektrické a elektronické zariadenia

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Dráhové aplikácie. Koordinácia izolácie. Časť 2: Prepätia a ochrana pred nimi

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 1: Zariadenia na koľajových vozidlách

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Dráhové aplikácie. Podmienky prostredia pre zariadenia. Časť 3: Signalizačné a telekomunikačné zariadenia

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Dráhové aplikácie - Stanovenie a preukázanie bezporuchovosti, pohotovosti, udržiavateľnosti a bezpečnosti (RAMS) -Časť 1: Základné požiadavky a všeobecný postup

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Softvér pre železničné riadiace a ochranné systémy

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Elektronické signalizačné systémy súvisiace s bezpečnosťou

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Elektrická trakcia. Drážkované trolejové drôty z medi a zo zliatin medi

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Dráhové aplikácie. Elektronické zariadenia koľajových vozidiel

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Dráhové aplikácie. Elektronické zariadenia koľajových vozidiel

EN 50155:2001

a jej zmena

Poznámka 2.1

Dátum uplynul

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Časť 1: Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v uzavretých prenosových systémoch

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Dráhové aplikácie. Komunikačné a signalizačné systémy a systémy na spracovanie údajov. Časť 2: Komunikácia súvisiaca s bezpečnosťou v otvorených prenosových systémoch

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Dráhové aplikácie. Napájacie napätia trakčných sietí

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Dráhové aplikácie. Koľajové vozidlá. Pantografové zberače: Charakteristiky a skúšky. Časť 1: Pantografové zberače vozidiel hlavných tratí

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Dráhové aplikácie. Kompatibilita medzi koľajovými vozidlami a systémami detekcie vlakov

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Požiadavky na merania dynamickej interakcie medzi pantografovým zberačom a vrchným trolejovým vedením a validácia týchto meraní

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Poznámka 3

Dátum uplynul

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Dráhové aplikácie. Systémy odberu prúdu. Technické kritériá interakcie pantografového zberača a vrchného trolejového vedenia (na dosiahnutie voľného prístupu)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Dráhové aplikácie - Napájanie a dráhové vozidlá - Technické kritériá na koordináciu napájania (napájacej stanice) a dráhových vozidiel na dosiahnutie interoperability

 

 

Poznámka 1:

Dátum ukončenia predpokladu zhody je vo všeobecnosti dátumom stiahnutia starej normy stanovený Európskou organizáciou pre normalizáciu. Používatelia týchto noriem sa však upozorňujú na to, že v niektorých výnimočných prípadoch tomu môže byť inak.

Poznámka 2.1:

Nová (alebo zmenená a doplnená) norma má ten istý rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.2:

Nová norma má širší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

Poznámka 2.3:

Nová norma má užší rozsah ako stará norma. V stanovenom dátume, prestáva (čiastočne) stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre tie výrobky, ktoré spadajú do rozsahu novej normy. Predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice pre výrobky, ktoré spadajú do rozsahu (čiastočne) starej normy, ale nespadajú do rozsahu novej normy zostáva bez zmeny.

Poznámka 3:

V prípade zmien a doplnení, je referenčnou normou norma EN CCCCC:YYYY, jej predchádzajúce zmeny a doplnenia, ak nejaké existujú, a nová uvedená zmena a doplnenie. Stará norma (stĺpec 3) preto pozostáva z normy EN CCCCC:YYYY a z jej predchádzajúcich zmien a doplnení, ak nejaké existujú, ale bez novej uvedenej zmeny a doplnenia. V stanovenom dátume, prestáva stará norma poskytovať predpoklad zhody so základnými požiadavkami smernice.

POZNÁMKA:

Akékoľvek informácie týkajúce sa dostupnosti noriem je možné získať buď od európskych organizácií pre normalizáciu alebo od národných orgánov pre normalizáciu. Ich zoznam je uvedený v prílohe smernice 98/34/ES Európskeho parlamentu a Rady (2), ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 98/48/EC (3).

Európske organizácie pre normalizáciu prijímajú harmonizované normy v angličtine (CEN a CENELEC uverejňujú aj vo francúzštine a v nemčine). Národné úrady pre normalizáciu potom názvy harmonizovaných noriem prekladajú do všetkých ostatných vyžadovaných úradných jazykov Európskej únie. Európska komisia nezodpovedá za správnosť názvov, ktoré boli predložené na uverejnenie v úradnom vestníku.

Uverejnenie odkazov v Úradnom vestníku Európskej únie neznamená, že normy sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Spoločenstva.

Tento zoznam nahrádza všetky predchádzajúce zoznamy uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia zabezpečuje aktualizáciu tohto zoznamu.

Viac informácií o harmonizovaných normách nájdete na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Európske organizácie pre normalizáciu:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel.+32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel.+33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Ú. v. ES L 217, 5.8.1998, s. 18.


Top