Help Print this page 

Document C:2010:097:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 97, 16 април 2010г.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2010.097.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 97

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 53
16 април 2010 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2010/C 097/01

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 94/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)  (1)

1

2010/C 097/02

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 96/48/ЕО на Съвета от 23 юли 1996 г. относно оперативната съвместимост на транс европейската високоскоростна железопътна система(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)  (1)

11

2010/C 097/03

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 март 2001 година за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система(Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на директивата)  (1)

18


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top