EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2286

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2286 z 15. decembra 2016, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia (Text s významom pre EHP )

C/2016/8784

OJ L 344, 17.12.2016, p. 46–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj

17.12.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 344/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/2286

z 15. decembra 2016,

ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 531/2012 z 13. júna 2012 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Únie (1), a najmä na jeho článok 6d ods. 1,

po porade s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC),

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 531/2012 by poskytovatelia roamingu nemali s výhradou uplatňovania „politiky primeraného využívania“ v žiadnom členskom štáte účtovať roamingovým zákazníkom dodatočné príplatky k domácim maloobchodným cenám za prichádzajúce alebo odchádzajúce regulované roamingové volanie, odoslané regulované roamingové SMS správy ani za použité regulované dátové roamingové služby vrátane MMS správ. Toto ustanovenie sa uplatňuje od 15. júna 2017 za predpokladu, že do uvedeného dňa začne platiť legislatívny akt, ktorý sa má prijať v nadväznosti na návrh týkajúci sa veľkoobchodného trhu s roamingovými službami podľa článku 19 ods. 2 uvedeného nariadenia.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 531/2012 sa stanovuje, že za osobitných a výnimočných podmienok môže poskytovateľ roamingu požiadať svoj národný regulačný orgán o povolenie účtovať svojim roamingovým zákazníkom príplatok. Ku každej takejto žiadosti o povolenie sa majú priložiť všetky potrebné informácie preukazujúce, že v prípade absencie maloobchodných roamingových príplatkov nie je poskytovateľ schopný pokryť svoje náklady na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb, čím je ohrozená udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb.

(3)

V snahe zabezpečiť jednotné uplatňovanie akejkoľvek politiky, ktorej cieľom je zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu roamingových služieb („politika primeraného využívania“) a povolení účtovať príplatok, v celej Únii, je potrebné stanoviť podrobné pravidlá o uplatňovaní takejto politiky primeraného využívania a o metodike na posúdenie udržateľnosti zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj o žiadosti, ktorú má poskytovateľ roamingu predložiť na účely tohto posúdenia.

(4)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 531/2012 je cieľom politiky primeraného využívania zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb roamingovými zákazníkmi za platné domáce ceny, ktorým môže byť využívanie takýchto služieb na iné účely ako pravidelné cestovanie, napríklad trvalé využívanie takýchto služieb. Vykonávacie opatrenia by mali zabezpečiť, že možnosť uplatňovania politiky primeraného využívania roamingu pri sledovaní tohto cieľa nebude poskytovateľmi roamingu zneužívaná na iné účely, na úkor roamingových zákazníkov využívajúcich akúkoľvek formu pravidelného cestovania.

(5)

Zrušením maloobchodných roamingových príplatkov v Únii sa budú uplatňovať rovnaké tarifné podmienky pri využívaní mobilných služieb pri roamingu v zahraničí v rámci Únie a doma (t. j. v krajine, v ktorej má zákazník uzavretú účastnícku zmluvu na mobilné služby). Cieľom nariadenia (EÚ) č. 531/2012 je odstránenie rozdielov medzi domácimi cenami a cenami platnými pre roaming pri pravidelnom cestovaní v rámci Únie, čo povedie k realizácii roamingu za vnútroštátne ceny. Pravidlá uvedeného nariadenia však nemajú slúžiť na to, aby umožnili v celej Únii trvalý roaming, t. j. situáciu, keď zákazník v členskom štáte, kde sú domáce ceny za mobilné služby vyššie, kupuje služby od operátorov so sídlom v členských štátoch, kde sú domáce ceny za mobilné služby nižšie a kde zákazník zvyčajne nemá bydlisko ani akékoľvek iné stabilné väzby, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na jeho území, s cieľom trvalo využívať roaming v danom členskom štáte.

(6)

Trvalé využívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce ceny na iné účely ako pravidelné cestovanie by pravdepodobne narušilo hospodársku súťaž, vyvíjalo tlak na zvyšovanie domácich cien na domácich trhoch a ohrozilo investičné stimuly na domácich trhoch a trhoch navštívených krajín. Na navštívenom trhu by museli operátori navštívených krajín priamo konkurovať domácim poskytovateľom služieb z iných členských štátov, kde môžu byť ceny, náklady, regulačné a konkurenčné podmienky veľmi odlišné, a na základe veľkoobchodných roamingových podmienok stanovených blízko nákladom s jediným cieľom umožňovať pravidelný roaming. V prípade domáceho operátora môže trvalé využívanie domácich taríf počas roamingu viesť k neposkytovaniu alebo obmedzeniu veľkoobchodných roamingových služieb zo strany operátorov navštívených krajín, alebo k poskytovaniu obmedzených domácich objemov alebo uplatňovaniu vyšších domácich cien zo strany domáceho operátora s následným vplyvom na schopnosť domáceho operátora poskytovať služby svojim bežným domácim klientom doma aj v zahraničí.

(7)

Je potrebné stanoviť vykonávacie predpisy založené na jednoznačných a všeobecne platných zásadách, ktoré môžu zahŕňať mnohé a rôzne modely pravidelného cestovania roamingových zákazníkov s cieľom zaistiť, aby politika primeraného využívania nebránila takýmto zákazníkom naplno využívať roaming za vnútroštátne ceny. Na účely uplatňovania politiky primeraného využívania poskytovateľom roamingu by sa za zákazníka, ktorý pravidelne cestuje do zahraničia v rámci Únie, mal spravidla považovať zákazník, ktorý má obvyklý pobyt v členskom štáte daného poskytovateľa roamingu alebo má v danom členskom štáte stabilné väzby znamenajúce jeho častú a značnú prítomnosť na jeho území, a ktorý využíva regulované maloobchodné roamingové služby v ktoromkoľvek inom členskom štáte.

(8)

V nariadení (EÚ) č. 531/2012 sa stanovuje, že akákoľvek politika primeraného využívania musí zákazníkom poskytovateľa roamingu umožňovať využívať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými domácimi tarifnými plánmi.

(9)

Týmto nariadením by nemala byť dotknutá možnosť, aby poskytovatelia roamingu mohli ponúkať a roamingoví zákazníci si dobrovoľne vybrať alternatívnu roamingovú tarifu v súlade s článkom 6e ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, ktorá môže zahŕňať zmluvné podmienky využívania nad rámec politiky primeraného využívania stanovené v súlade s týmto nariadením.

(10)

S cieľom zabezpečiť, aby sa maloobchodné roamingové služby nezneužívali alebo nepoužívali neobvyklým spôsobom nesúvisiacim s pravidelným cestovaním mimo členského štátu pobytu zákazníka alebo členského štátu, v ktorom má zákazník stabilné väzby, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na jeho území, môže byť potrebné, aby poskytovatelia roamingu určili miesto obvyklého pobytu svojich roamingových zákazníkov alebo existenciu takýchto stabilných väzieb. So zreteľom na doklady, ktoré sa obvykle používajú v príslušných členských štátoch a vnímanú úroveň rizika zneužívania alebo neobvyklého používania, by poskytovateľ roamingu mal mať možnosť špecifikovať primeraný dôkaz, ktorý sa má poskytnúť na preukázanie miesta bydliska, pričom na primeranosť celkového administratívneho zaťaženia a jeho vhodnosť vo vnútroštátnom kontexte bude dohliadať národný regulačný orgán. Takýmto dôkazom, pokiaľ ide o individuálnych používateľov, by mohlo byť vyhlásenie zákazníka, predloženie platného dokladu potvrdzujúceho členský štát pobytu zákazníka, uvedenie poštovej adresy alebo fakturačnej adresy zákazníka za iné služby poskytované v členskom štáte poskytovateľa roamingu, vyhlásenie inštitúcie poskytujúcej vysokoškolské vzdelávanie o účasti na dennom štúdiu, doklad o registrácii v miestnych volebných zoznamoch alebo platby miestnych/komunálnych daní. V prípade obchodných klientov by takýmto dôkazom mohla byť dokumentácia o mieste zápisu do obchodného registra alebo sídle právnickej osoby, mieste skutočného výkonu jej hlavnej ekonomickej činnosti alebo hlavnom mieste výkonu práce zamestnancov, ktorí používajú danú SIM kartu. Stabilné väzby v členskom štáte, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na jeho území, môžu vyplývať z trvalého pracovného pomeru na plný úväzok, a to aj v prípade cezhraničných pracovníkov; z trvalých zmluvných vzťahov spojených s podobnou mierou fyzickej prítomnosti samostatne zárobkovej činnej osoby, ďalej z účasti na riadnom dennom štúdiu; alebo z iných situácií, napríklad v prípade vyslaných pracovníkov alebo dôchodcov, pokiaľ sú tieto situácie spojené s podobnou úrovňou prítomnosti na území daného štátu.

(11)

Po uzavretí danej zmluvy by mali poskytovatelia roamingu obmedziť žiadosti o predloženie dôkazov o mieste obvyklého pobytu alebo iných stabilných väzbách, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na území štátu, v ktorom sa nachádzajú, výhradne na okolnosti, za ktorých údaje, ktoré je potrebné zozbierať na účely fakturácie, naznačujú, že môže dochádzať k zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu, ktoré nesúvisí s pravidelným cestovaním. Požadované dôkazy by mali zahŕňať iba to, čo je nevyhnutne potrebné a primerané na potvrdenie väzby zákazníka na členský štát poskytovateľa roamingu. Ak takéto dôvody neexistujú, na zákazníkov by sa nemali vzťahovať žiadne požiadavky na dokumentáciu slúžiace na preukazovanie dodržiavania podmienok politiky primeraného využívania. Nemala by sa na nich najmä vzťahovať požiadavka na opakované predkladanie takejto dokumentácie, ktorá nesúvisí s posúdením rizika pravdepodobnosti výskytu zneužívania alebo neobvyklého používania.

(12)

S cieľom umožniť zákazníkom využívať objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny, ktoré sú v súlade s ich príslušnými domácimi tarifnými plánmi, by poskytovateľ roamingu nemal vo všeobecnosti obmedzovať okrem domáceho limitu objemy mobilných služieb dostupných roamingovému zákazníkovi pri jeho pravidelnom cestovaní v rámci Únie. Takéto domáce limity by mali zahŕňať akúkoľvek uplatniteľnú politiku primeraného využívania, pokiaľ ide o domáce používanie tarifného plánu.

(13)

V rámci niektorých domácich tarifných plánov, ďalej označených ako otvorené dátové balíky, môže byť spotreba dát neobmedzená alebo dátové objemy môžu byť poskytované za implicitnú domácu jednotkovú cenu, ktorá je v porovnaní s regulovaným maximálnym veľkoobchodným roamingovým poplatkom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 nízka. Ak neexistuje žiadna poistka proti neobyčajne vysokým objemom určená špecificky pre takéto otvorené dátové balíky, je pravdepodobnejšie, že v porovnaní s inými tarifnými plánmi sa práve takéto tarifné plány stanú predmetom organizovaného ďalšieho predaja osobám, ktoré nemajú v členskom štáte poskytovateľa roamingu pobyt ani stabilné väzby, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na jeho území. Okrem toho takéto zneužívanie alebo neobvyklé používanie otvorených dátových balíkov pri roamingu môže viesť k zániku takýchto tarifných plánov na domácom trhu alebo k obmedzeniu roamingu s takýmito tarifnými plánmi, a to na úkor domácich používateľov a v protiklade s cieľom nariadenia (EÚ) č. 531/2012. Toto riziko je oveľa menšie v prípade hlasových volaní a SMS služieb, keďže tieto služby podliehajú väčším fyzickým alebo časovým obmedzeniam a skutočná štruktúra používania bola v posledných rokoch stabilná alebo klesala. Týmto nie je dotknuté právo operátorov prijímať opatrenia na riešenie veľmi neobvyklých foriem využívania roamingových hlasových alebo SMS služieb vyplývajúcich z podvodných aktivít. Hoci je potrebné stanoviť dodatočné poistky proti takýmto zvýšeným rizikám zneužívania regulovaných maloobchodných dátových roamingových služieb za platné domáce maloobchodné ceny v rámci otvorených dátových balíkov, domáci zákazník by však pri pravidelných cestách v rámci Únie mal mať možnosť využívať maloobchodné objemy takýchto služieb rovnajúce sa dvojnásobku objemov, ktoré možno kúpiť pri použití stropu pre veľkoobchodné roamingové dátové služby za peňažnú sumu rovnajúcu sa celkovej domácej maloobchodnej cene (bez DPH) zložky mobilných služieb domáceho tarifného plánu za celé príslušné účtovné obdobie. To predstavuje objem, ktorý je v súlade s uvedeným domácim tarifným plánom, pretože sa prispôsobuje domácej maloobchodnej cene príslušného tarifného plánu, a môže byť teda použitý v prípade otvorených dátových balíkov vrátane situácií, keď sú spojené s ďalšími mobilnými maloobchodnými službami. Použitie násobiteľa v hodnote dva primerane odráža skutočnosť, že operátori si často vyrokujú veľkoobchodné ceny za dátový roaming nižšie ako sú platné stropy a že zákazníci často nevyčerpajú celý objem dát poskytnutý v rámci ich tarifného plánu. V tejto súvislosti bude transparentnosť pre zákazníka zaručená dodržiavaním ustanovení nariadenia (EÚ) č. 531/2012, podľa ktorého poskytovateľ roamingu zašle roamingovému zákazníkovi po vyčerpaní použiteľného objem regulovaných roamingových dátových služieb upozornenie, v ktorom je uvedený príplatok, ktorý sa roamingovému zákazníkovi zaúčtuje za všetku ďalšiu spotrebu regulovaných roamingových dátových služieb.

(14)

S cieľom eliminovať riziko, že sa predplatené tarify bez dlhodobého záväzku budú používať iba na účely trvalého roamingu, by poskytovateľ roamingu mal byť oprávnený, aby ako alternatívu k vyžadovaniu dôkazu o pobyte alebo stabilných väzbách, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na území členského štátu daného poskytovateľa roamingu, obmedzil využívanie regulovaných maloobchodných roamingových dátových služieb za platné domáce maloobchodné ceny v rámci predplatených taríf na objemy, ktoré možno až do maximálnej výšky veľkoobchodných roamingových dátových služieb kúpiť za zostatok predplatenej peňažnej sumy, bez DPH, dostupnej v čase využitia roamingu.

(15)

Poskytovateľ roamingových služieb by mal mať možnosť prijať opatrenia s cieľom odhaliť zneužívanie alebo neobvyklé používanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb (na iné účely ako pravidelné cestovanie) za domáce ceny alebo im zabrániť. Zároveň by roamingoví zákazníci mali byť chránení pred akýmkoľvek opatrením, ktoré môže akýmkoľvek spôsobom zasahovať do ich schopnosti využívať regulované maloobchodné roamingové služby za domáce ceny pri svojich pravidelných cestách do zahraničia v rámci Únie. Opatrenia slúžiace na odhaľovanie a zabránenie zneužívania alebo neobvyklého používania regulovaných maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny by mali byť jednoduché a transparentné, a mali by minimalizovať administratívnu záťaž pre roamingových zákazníkov, ako aj nadmerné a zbytočné upozornenia. V súlade s požiadavkou týkajúcou sa pobytu alebo stabilných väzieb, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť v krajine poskytovateľa roamingu, by ukazovatele odôvodňujúce pravdepodobnosť zneužívania alebo neobvyklého používania mali vychádzať z objektívnych ukazovateľov súvisiacich so štruktúrou prevádzky preukazujúcou nedostatok prevládajúcej domácej prítomnosti zákazníka v krajine poskytovateľa roamingu alebo prevládajúceho domáceho využívania domácich mobilných služieb. Vo všeobecnosti treba takéto objektívne ukazovatele stanoviť za určité časové obdobie. Takéto obdobie by malo byť dostatočne dlhé, minimálne štyri mesiace, aby mohli roamingoví zákazníci využívať maloobchodné roamingové služby za domáce ceny pri predvídateľných formách pravidelného cestovania v Únii. Ukazovatele prítomnosti v krajine poskytovateľa roamingu by nemali byť negatívne ovplyvnené neúmyselným roamingom v pohraničných regiónoch. V tejto súvislosti by sa mala zohľadniť situácia používateľov neúmyselného roamingu a cezhraničných pracovníkov, a to tak, že prihlásenie do siete poskytovateľa roamingu kedykoľvek počas daného dňa sa považuje za jeden deň prítomnosti v domácom štáte na účely uplatňovania objektívnych ukazovateľov. V súlade s nariadením (EÚ) č. 531/2012 by poskytovatelia roamingu takisto mali poskytovať primerané informácie s cieľom umožniť svojim zákazníkom aktívne predchádzať prípadom neúmyselného roamingu. Prítomnosť a spotreba mimo Únie by nemali negatívne ovplyvniť možnosť roamingového zákazníka využívať roaming za vnútroštátne ceny v rámci Únie, keďže tieto faktory nemožno považovať za ukazovatele rizika, že roamingový zákazník využíva roaming za domáce maloobchodné ceny platné v členskom štáte poskytovateľa roamingu na iné účely než na pravidelné cestovanie v Únii. V tejto súvislosti by sa takáto prítomnosť a spotreba mali na účely uplatňovania objektívnych ukazovateľov počítať ako domáce. Poskytovateľ roamingu sa môže spoliehať aj na ďalšie jednoznačné dôkazy zneužívania alebo neobvyklého používania regulovaných maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny, ako je takmer nulové využívanie účastníckej zmluvy v členskom štáte poskytovateľa roamingu, ale jej značné využívanie hlavne pri roamingu, alebo postupné využívanie niekoľkých účastníckych zmlúv tým istým zákazníkom počas roamingu.

(16)

V súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 531/2012 o ochrane transparentnosti pri používaní roamingových služieb a v súlade s pravidlami o zmluvách v sektore elektronických komunikácií, by sa zmluvné ustanovenia upravujúce politiku primeraného využívania mali zrozumiteľne oznámiť zákazníkom ešte predtým, než sa začnú uplatňovať. Politiky primeraného využívania uplatňované poskytovateľom roamingu v súlade s týmto nariadením by tento poskytovateľ roamingu mal oznámiť národnému regulačnému orgánu.

(17)

Spracovanie prevádzkových a lokalizačných údajov podlieha ustanoveniam smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (2). Konkrétne článok 6 umožňuje poskytovateľovi roamingu spracúvať prevádzkové údaje potrebné na účely fakturácie účastníka alebo prepojovacích poplatkov. Uplatňovanie opatrení poskytovateľa roamingu na odhaľovanie a zabraňovanie zneužívania alebo neobvyklého používania regulovaných maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny by nemalo viesť k ukladaniu a automatickému spracovaniu údajov, ktorými je možné identifikovať zákazníka, vrátane lokalizačných a prevádzkových údajov, ktoré so zabránením zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu či s ich odhaľovaním nesúvisia alebo sú na tento účel neprimerané.

(18)

Poskytovateľ roamingu by mal mať najmä možnosť odhaliť a zabrániť tomu, aby porušením zmluvných podmienok na veľkoobchodnej alebo maloobchodnej úrovni tretie strany zneužívali režim roamingu za vnútroštátne ceny na cenovú arbitráž s cieľom získať hospodársku výhodu prostredníctvom predaja zákazníkom, ktorí nemajú obvyklý pobyt alebo iné stabilné väzby v členskom štáte poskytovateľa roamingu. Ak operátor na základe objektívnych a podložených dôkazov zistí takéto systematické zneužívanie, mal by národnému regulačnému orgánu oznámiť dôkazy preukazujúce toto systematické zneužívanie a opatrenia prijaté na zabezpečenie súladu so všetkými podmienkami príslušnej zmluvy, a to najneskôr v čase prijatia daného opatrenia.

(19)

V osobitných prípadoch, keď má operátor odôvodnené dôkazy vychádzajúce z modelov používania roamingu daného zákazníka, ktoré poukazujú na pravdepodobné zneužívanie alebo neobvyklé používanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny na iné účely než na pravidelné cestovanie, mal by najskôr upozorniť zákazníka na riziko uplatnenia roamingových príplatkov. V zmluve by mali byť vopred uvedené podrobné objektívne kritériá, ktoré budú slúžiť ako ukazovatele odôvodňujúce pravdepodobnosť zneužívania alebo neobvyklého používania.

(20)

Možnosťou poskytovateľa roamingu uplatniť príplatky nie sú dotknuté žiadne primerané opatrenia, ktoré môže prijať podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s právom Únie, v prípade, že zákazník aktívne poskytuje nesprávne informácie, s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok príslušnej zmluvy.

(21)

Poskytovatelia roamingu, ktorí uplatňujú politiku primeraného využívania, by mali zaviesť transparentné, jednoduché a účinné postupy vybavovania sťažností zákazníkov týkajúcich sa uplatňovania tejto politiky. Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 by roamingoví zákazníci v každom prípade mali mať prístup k príslušným orgánom mimosúdneho riešenia sporov, ktoré spravodlivo a rýchlo urovnajú nevyriešené spory medzi zákazníkmi a poskytovateľmi roamingu vyplývajúce z uplatňovania politiky primeraného využívania v súlade s článkom 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES (3) zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES (4).

(22)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 531/2012 musia národné regulačné orgány prísne monitorovať a dohliadať na uplatňovanie politiky primeraného využívania s cieľom zabezpečiť, aby žiadna politika primeraného využívania uplatňovaná domácimi poskytovateľmi neohrozila dostupnosť roamingu za vnútroštátne ceny pre zákazníkov. Ak národný regulačný orgán zistí, že dochádza k porušovaniu povinností stanovených v nariadení o roamingu, národný orgán má právomoc požiadať o okamžité ukončenie takéhoto porušovania.

(23)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté existujúce práva a povinnosti podľa práva Únie alebo podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s právom Únie. To zahŕňa najmä právo koncových používateľov využívať mobilné elektronické komunikačné siete a služby v každom členskom štáte bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo miesto bydliska v Únii; akékoľvek vnútroštátne pravidlá, ktoré vyžadujú doklad totožnosti alebo iný listinný dôkaz na získanie SIM karty alebo iné účastnícke využívanie takejto siete alebo služby; akékoľvek vnútroštátne opatrenia týkajúce sa kontinuity služby alebo predplateného kreditu s určitým číslom či SIM kartou a právo poskytovateľov elektronických komunikačných služieb uplatňovať primerané opatrenia v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi v záujme boja proti podvodom.

(24)

Keďže modely využívania roamingu sa v priebehu roka menia, žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podané poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb, by sa mali posudzovať na základe prevádzkových údajov aspoň za obdobie 12 mesiacov. Na výpočet objemu prevádzky počas roka by poskytovateľ roamingu mal mať možnosť uviesť predpoklady prevádzky. V súlade s článkom 6a nariadenia (EÚ) č. 531/2012 by tieto predpoklady mali vychádzať zo skutočných údajov, ako sú údaje o skutočnom využívaní roamingu, údaje o skutočnom domácom využívaní extrapolované na údaje o využívaní roamingu, údaje o skutočnom využívaní roamingu významnou podmnožinou roamingových zákazníkov využívajúcich tarifné plány roamingu za vnútroštátne ceny extrapolované na údaje o všetkých roamingových zákazníkoch, ktorí využívajú služby podľa pravidiel roamingu za vnútroštátne ceny. Pri preskúmaní žiadostí o výnimku z dôvodu udržateľnosti, ktoré podali rôzni žiadatelia, by národné regulačné orgány mali zaistiť, aby predpoklady, z ktorých vychádza každý jeden takýto žiadateľ pri odvodení predpokladaných objemov, boli konzistentné s prihliadnutím na relevantné rozdiely, pokiaľ ide o ich obchodné postavenie a zákaznícke základne.

(25)

Všetky údaje o nákladoch a výnosoch na podporu žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb, by mali vychádzať z finančných účtov, ktoré sa môžu upraviť podľa prognóz objemu prevádzky. Odchýlky od prognóz nákladov vychádzajúcich z finančných účtov by mali byť povolené len vtedy, ak sú podložené finančnými záväzkami, ktoré boli v čase podania žiadosti už prijaté.

(26)

Na určovanie nákladov a výnosov z poskytovania regulovaných maloobchodných roamingových služieb by sa mala používať harmonizovaná metodika, aby sa zabezpečilo jednotné posudzovanie žiadostí o povolenie uplatňovať príplatok podaných poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb.

(27)

Poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb zahŕňa dve všeobecné kategórie nákladov: náklady na obstaranie veľkoobchodného prístupu k roamingu z navštívených sietí pre nevyváženú prevádzku a iné osobitné roamingové náklady. V súlade s nariadením (EÚ) č. 531/2012 sú náklady na obstaranie veľkoobchodného prístupu k roamingu z navštívených sietí pre nevyváženú prevádzku pokryté platnými veľkoobchodnými roamingovými poplatkami uplatňovanými na objemy, o ktoré odchádzajúca roamingová prevádzka poskytovateľa roamingu presahuje jeho prichádzajúcu roamingovú prevádzku. V prípade poskytovateľov roamingu (ako sú napríklad prevádzkovatelia virtuálnych mobilných sietí), ktorí na vnútroštátnom trhu nakupujú veľkoobchodný prístup od iného poskytovateľa roamingu, môžu byť náklady na veľkoobchodný prístup k roamingu uvedených prevádzkovateľov vyššie ako pre tých, ktorí im tento prístup predávajú, keď prevádzkovateľ domácej hostiteľskej siete účtuje poskytovateľovi roamingu, ktorý nakupuje domáci veľkoobchodný prístup, vyššiu cenu za veľkoobchodný prístup k roamingu, než akú si zabezpečil od prevádzkovateľov navštívených sietí pre seba a/alebo pre poskytovanie súvisiacich služieb. V dôsledku takýchto vysokých nákladov na veľkoobchodný prístup k roamingu môže byť v prípade poskytovateľov roamingu, ktorí nakupujú domáci veľkoobchodný prístup, pravdepodobnejšie, že budú žiadať o povolenie uplatniť roamingový príplatok, a národné regulačné orgány by mali tento aspekt pri posudzovaní takýchto žiadostí náležite zohľadniť.

(28)

Ďalšie osobitné roamingové náklady na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb sú spoločné pre poskytovanie roamingových služieb v rámci Únie a v krajinách mimo EÚ a niektoré sú tiež spoločné pre veľkoobchodné aj maloobchodné poskytovanie roamingových služieb. Na účely žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb by sa uvedené spoločné náklady mali prideliť na poskytovanie maloobchodných roamingových služieb v rámci Únie, a pokiaľ ide o náklady spoločné pre maloobchodné a veľkoobchodné poskytovanie roamingových služieb, v súlade so všeobecným pomerom výnosov z odchádzajúcej a prichádzajúcej roamingovej prevádzky.

(29)

Náklady na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb by sa tiež mohli vypočítať začlenením podielu združených a spoločných nákladov vynaložených na poskytovanie mobilných maloobchodných služieb vo všeobecnosti za predpokladu, že tento výpočet odráža pomer použitý na pridelenie výnosov z poskytovania všetkých ostatných mobilných malobochodných služieb k takýmto službám.

(30)

Pri určovaní výnosov z poskytovania regulovaných maloobchodných roamingových služieb by sa pri žiadosti o povolenie uplatňovať príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb mali v plnej miere zohľadniť všetky maloobchodné výnosy priamo účtované za poskytovanie mobilných maloobchodných služieb vytvorených v navštívenom členskom štáte, ako sú výnosy z prevádzky presahujúcej limity objemov podľa akejkoľvek politiky primeraného využívania alebo z alternatívnych regulovaných roamingových služieb, ako aj všetky ostatné jednotkové poplatky alebo iné platby v dôsledku používania mobilných maloobchodných služieb v navštívenom členskom štáte.

(31)

Keďže regulované maloobchodné roamingové služby sú poskytované podľa platných podmienok na domácom trhu, mali by sa považovať za služby vytvárajúce určitú časť výnosov z pevne stanovených pravidelných poplatkov za poskytovanie domácich mobilných maloobchodných služieb. Mali by sa preto zohľadňovať pri posudzovaní žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb v súlade s metodikou stanovenou v tomto nariadení. Na tento účel by sa výnosy z každej mobilnej maloobchodnej služby mali prideľovať na základe kľúča zohľadňujúceho pomer medzi prevádzkou rôznych mobilných služieb, váženou v súlade s pomerom medzi priemernými veľkoobchodnými jednotkovými poplatkami za roaming.

(32)

Aby sa akákoľvek roamingová maloobchodná čistá marža, ktorá je výsledkom odpočítania nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb od zodpovedajúcich výnosov, mohla považovať za oslabujúcu udržateľnosť modelu spoplatňovania domácich služieb operátora, mala by byť zápornou sumou, ktorá spôsobuje riziko nezanedbateľného vplyvu na vývoj domácich cien. Aby sa konkrétne táto záporná roamingová maloobchodná čistá marža mohla považovať za spôsobujúcu takéto riziko, mala by predstavovať aspoň nezanedbateľnú časť celkového zisku za poskytovanie iných mobilných služieb pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou.

(33)

Aj v prípadoch, keď roamingová maloobchodná čistá marža predstavuje nezanedbateľnú časť celkovej marže za poskytovanie iných mobilných služieb, osobitné okolnosti, ako sú úroveň hospodárskej súťaže na domácom trhu, alebo osobitné charakteristiky žiadateľa môžu vylúčiť riziko nezanedbateľného vplyvu na vývoj cien na domácom trhu.

(34)

Vo svojej žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho modelu spoplatňovania domácich služieb by poskytovateľ roamingu mal odhadnúť straty v dôsledku poskytovania roamingu za vnútroštátne ceny a zodpovedajúce opatrenia na uplatňovanie príplatkov potrebných na kompenzáciu daných strát so zreteľom na uplatniteľné maximálne veľkoobchodné poplatky.

(35)

Národné regulačné orgány by mali mať možnosť udeliť povolenie uplatňovať roamingový príplatok v prvý deň zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov v Únii v súlade s nariadením (EÚ) č. 531/2012. Na tento účel možno už pred týmto dátumom počítať s komunikáciou medzi poskytovateľom roamingu, ktorý zvažuje podanie tejto žiadosti, a národným regulačným orgánom, ako aj s poskytovaním informácií a relevantných dokumentov v tejto súvislosti.

(36)

V súlade s nariadením (EÚ) č. 531/2012 by národný regulačný orgán mal povoliť uplatňovať roamingový príplatok na obdobie 12 mesiacov. Na obnovenie tohto povolenia by mal poskytovateľ roamingu v súlade s článkom 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 každých 12 mesiacov aktualizovať informácie a predkladať ich národnému regulačnému orgánu.

(37)

Vzhľadom na povinnosti národných regulačných orgánov prísne dohliadať na uplatňovanie politiky primeraného využívania a opatrení na udržateľnosť zrušenia maloobchodných roamingových príplatkov, ako aj podávať Komisii každoročne správy o uplatňovaní príslušných ustanovení by sa týmto nariadením mali stanoviť minimálne informácie, ktoré by sa mali zhromažďovať a zasielať Komisii s cieľom umožniť jej monitorovať jeho uplatňovanie.

(38)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 531/2012 je Komisia povinná pravidelne preskúmavať tento vykonávací akt v závislosti od vývoja na trhu.

(39)

Komunikačný výbor nevydal žiadne stanovisko.

(40)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržujú zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie. Preto by sa toto nariadenie malo vykladať a uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami, najmä s právom na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právom na ochranu osobných údajov, slobodou prejavu a slobodou podnikania. Akékoľvek spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia by malo rešpektovať základné práva vrátane práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na ochranu osobných údajov podľa článkov 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musí byť v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (5), smernicou 2002/58/ES zmenenou a doplnenou smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES (6) a 2009/136/ES a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (7). Poskytovatelia služieb sa najmä musia uistiť, že každé spracovanie osobných údajov podľa tohto nariadenia je nevyhnutné a primerané svojmu účelu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú podrobné pravidlá na zabezpečenie konzistentného uplatňovania politiky primeraného využívania, ktorú môžu poskytovatelia roamingu uplatňovať na využívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných za platnú domácu maloobchodnú cenu v súlade s článkom 6b nariadenia (EÚ) č. 531/2012.

2.   Stanovujú sa v ňom aj podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)

žiadostí poskytovateľov roamingu o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podaných podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť ich modelu spoplatňovania domácich služieb;

b)

metodiky, ktorú majú uplatňovať národné regulačné orgány pri posudzovaní, či poskytovateľ roamingu preukázal, že nie je schopný pokryť svoje náklady na poskytovanie regulovaných roamingových služieb, následkom čoho by bola ohrozená udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje vymedzenie pojmov uvedené v nariadení (EÚ) č. 531/2012.

2.   Uplatňuje sa aj toto vymedzenie pojmov:

a)

„stabilné väzby“ v členskom štáte znamenajú prítomnosť na území daného členského štátu, ktorá vyplýva z trvalého pracovného pomeru na plný úväzok, a to aj v prípade cezhraničných pracovníkov; z trvalých zmluvných vzťahov spojených s podobnou mierou fyzickej prítomnosti samostatne zárobkovej činnej osoby; z účasti na riadnom dennom štúdiu; alebo z iných situácií, napríklad v prípade vyslaných pracovníkov alebo dôchodcov, pokiaľ sú tieto situácie spojené s podobnou mierou prítomnosti na území daného štátu;

b)

„mobilné maloobchodné služby“ sú verejné mobilné komunikačné služby poskytované koncovým používateľom vrátane hlasových, SMS a dátových služieb;

c)

„otvorený dátový balík“ je tarifný plán na poskytovanie jednej alebo viacerých mobilných maloobchodných služieb, ktorý neobmedzuje objem mobilných dátových maloobchodných služieb zahrnutých v pevne stanovenom pravidelnom poplatku, alebo v ktorom domáca jednotková cena mobilných dátových maloobchodných služieb, vypočítaná vydelením celkovej domácej maloobchodnej ceny bez DPH za mobilné služby zodpovedajúcej celému zúčtovaciemu obdobiu celkovým objemom mobilných dátových maloobchodných služieb dostupných v domácej krajine, je nižšia ako regulovaný maximálny veľkoobchodný roamingový poplatok uvedený v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 531/2012;

d)

„predplatený tarifný plán“ je tarifný plán, v rámci ktorého sú mobilné maloobchodné služby poskytované na základe odpočítania jednotiek z kreditu, ktorý si zákazník ešte pred spotrebou zakúpil od poskytovateľa, pričom od tohto plánu môže zákazník po vyčerpaní alebo uplynutí platnosti kreditu bez sankcií odstúpiť;

e)

„navštívený členský štát“ je členský štát iný ako štát domáceho poskytovateľa roamingového zákazníka;

f)

„marža za mobilné služby“ je zisk z predaja mobilných služieb iných ako maloobchodných roamingových služieb poskytovaných v rámci Únie, teda bez nákladov a výnosov z maloobchodných roamingových služieb, pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou;

g)

„skupina“ je materská spoločnosť a všetky jej dcérske spoločnosti podliehajúce jej kontrole v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (8).

ODDIEL II

POLITIKA PRIMERANÉHO VYUŽÍVANIA

Článok 3

Základná zásada

1.   Poskytovateľ roamingu poskytuje regulované maloobchodné roamingové služby za domáce ceny svojim roamingovým zákazníkom, ktorí majú obvyklý pobyt alebo stabilné väzby, ktoré sú dôvodom na ich častú a značnú prítomnosť v členskom štáte daného poskytovateľa roamingu, počas ich pravidelných ciest v rámci Únie.

2.   Akákoľvek politika primeraného využívania, ktorú uplatňuje poskytovateľ roamingu s cieľom zabrániť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb, musí spĺňať podmienky stanovené v článkoch 4 a 5 a zabezpečiť, aby všetci takíto roamingoví zákazníci mali prístup k regulovaným maloobchodným roamingovým službám za domáce ceny počas takéhoto pravidelného cestovania v Únii za rovnakých podmienok, ako keby tieto služby využívali v domácej krajine.

Článok 4

Primerané využívanie

1.   Na účely akejkoľvek politiky primeraného využívania môže poskytovateľ roamingu od svojich roamingových zákazníkov vyžadovať dôkaz o mieste ich obvyklého pobytu v členskom štáte poskytovateľa roamingu alebo iných stabilných väzbách v danom členskom štáte, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na jeho území.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek platný domáci limit na objem, v prípade otvoreného dátového balíka musí mať roamingový zákazník pri pravidelných cestách v rámci Únie možnosť využiť taký objem dátových roamingových maloobchodných služieb za domáce maloobchodné ceny, ktorý zodpovedá minimálne dvojnásobku objemu získaného vydelením celkovej domácej maloobchodnej ceny tohto otvoreného dátového balíčka bez DPH za celé zúčtovacie obdobie regulovaným maximálnym veľkoobchodným roamingovým poplatkom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 531/2012.

V prípade predaja mobilných maloobchodných služieb v balíku s inými službami alebo koncovými zariadeniami sa celková domáca maloobchodná cena dátového balíka určí na účely článku 2 ods. 2 písm. c) a tohto odseku tak, že sa zohľadní cena bez DPH uplatňovaná na samostatný predaj tej zložky balíka, ktorá predstavuje mobilné maloobchodné služby, ak je k dispozícii, alebo cena pri samostatnom predaji takýchto služieb s rovnakými charakteristikami.

3.   V prípade predplatených tarifných plánov môže poskytovateľ roamingu namiesto uplatnenia požiadavky politiky primeraného využívania v odseku 1 obmedziť využívanie maloobchodných roamingových dátových služieb v rámci Únie za domáce maloobchodné ceny na objemy, ktoré sa rovnajú minimálne objemu získanému vydelením celkového dostupného zostatku kreditu bez DPH, ktorý zákazník už poskytovateľovi zaplatil v okamihu začatia roamingu, regulovaným maximálnym veľkoobchodným roamingovým poplatkom uvedeným v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 531/2012.

4.   V súvislosti so spracovávaním prevádzkových údajov podľa článku 6 smernice 2002/58/ES, s cieľom predísť zneužívaniu alebo neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných za platnú domácu maloobchodnú cenu, môže poskytovateľ roamingu uplatňovať spravodlivé, odôvodnené a primerané kontrolné mechanizmy založené na objektívnych ukazovateľoch týkajúcich sa rizika zneužívania alebo neobvyklého používania nad rámec pravidelného cestovania v Únii.

Tieto objektívne ukazovatele môžu zahŕňať opatrenia, ktorých cieľom je zistiť, či v prípade zákazníkov prevláda domáca spotreba nad roamingovou spotrebou alebo či prevláda prítomnosť zákazníka v domácom členskom štáte nad prítomnosťou v ostatných členských štátoch Únie.

S cieľom zabezpečiť, aby roamingoví zákazníci, ktorí pravidelne cestujú, neboli vystavení nepotrebným alebo nadmerným upozorneniam podľa článku 5 ods. 4, poskytovatelia roamingu, ktorí takéto opatrenia používajú na určenie rizika zneužívania alebo neobvyklého používania roamingových služieb, sledujú tieto ukazovatele prítomnosti a spotreby kumulatívne a počas časového obdobia minimálne štyroch mesiacov.

Poskytovateľ roamingu v zmluvách s roamingovými zákazníkmi špecifikuje, ktorej maloobchodnej mobilnej služby alebo služieb sa tento ukazovateľ spotreby týka, a minimálne trvanie sledovaného obdobia.

Ako dôkaz, že nedochádza k zneužívaniu a neobvyklému používaniu regulovaných maloobchodných roamingových služieb, sa v prípade roamingového zákazníka považuje prevládajúca domáca spotreba alebo prevládajúca prítomnosť roamingového zákazníka v domácom štáte v určenom sledovanom období.

Na účely druhého, tretieho a piateho pododseku sa každý deň, keď sa roamingový zákazník pripojí k sieti v domácom štáte, počíta ako deň prítomnosti tohto zákazníka v domácom štáte.

Medzi ďalšie objektívne ukazovatele rizika zneužívania alebo neobvyklého používania regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných za platnú domácu maloobchodnú cenu môžu patriť len:

a)

dlhodobé nevyužívanie určitej SIM karty v spojení s obdobiami, keď sa používa najmä (aj keď nie výlučne) na roaming,

b)

predplatené služby na viacerých SIM kartách a ich postupné používanie tým istým zákazníkom pri roamingu.

5.   Ak poskytovateľ roamingu stanoví, na základe objektívnych a podložených dôkazov, že určitý počet SIM kariet bol predmetom organizovaného ďalšieho predaja osobám, ktoré v skutočnosti nemajú bydlisko alebo stabilné väzby, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť v členskom štáte uvedeného maloobchodného poskytovateľa roamingu, s cieľom umožniť využívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných za platnú domácu maloobchodnú cenu na iné účely, než pravidelné cestovanie, môže poskytovateľ roamingu bezodkladne prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok príslušnej zmluvy.

6.   Poskytovateľ roamingu pri konaní podľa tohto oddielu musí dodržiavať ustanovenia smerníc 2002/58/ES a 95/46/ES a ich vnútroštátne vykonávacie opatrenia, ako aj nariadenie (EÚ) 2016/679.

7.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na žiadne politiky primeraného využívania vymedzené v zmluvných podmienkach alternatívnych roamingových taríf poskytovaných v súlade s článkom 6e ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 531/2012.

Článok 5

Transparentnosť a dohľad nad politikami primeraného využívania

1.   Ak poskytovateľ roamingu uplatňuje politiku primeraného využívania, do zmlúv s roamingovými zákazníkmi zahrnie všetky podmienky spojené s touto politikou vrátane akéhokoľvek kontrolného mechanizmu uplatňovaného v súlade s článkom 4 ods. 4 Ako súčasť politiky primeraného využívania zavedie poskytovateľ roamingu transparentné, jednoduché a účinné postupy vybavovania sťažností zákazníkov týkajúcich sa uplatňovania politiky primeraného používania. Tým nie sú dotknuté práva roamingového zákazníka podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 na využívanie transparentných, jednoduchých, spravodlivých a rýchlych postupov mimosúdneho riešenia sporov stanovených v členskom štáte poskytovateľa roamingu v súlade s článkom 34 smernice 2002/22/ES. V rámci takéhoto mechanizmu vybavovania sťažností a postupov riešenia sporov musí byť roamingovému zákazníkovi umožnené, aby v reakcii na upozornenie podľa odseku 3 prvého pododseku poskytol dôkazy, že regulované maloobchodné roamingové služby nevyužíva na iné účely ako na pravidelné cestovanie.

2.   Politiky primeraného využívania v súlade s týmto nariadením oznámi poskytovateľ roamingu národnému regulačnému orgánu.

3.   Ak na základe objektívnych ukazovateľov uvedených v článku 4 ods. 4 existujú objektívne a podložené dôkazy, ktoré poukazujú na riziko zneužívania alebo neobvyklého používania regulovaných maloobchodných roamingových služieb v rámci Únie za domáce maloobchodné ceny daným zákazníkom, poskytovateľ roamingu pred uplatnením akéhokoľvek príplatku podľa článku 6e nariadenia (EÚ) č. 531/2012 upozorní tohto zákazníka na zistený model využívania, ktorý na takéto riziko poukazuje.

V prípadoch, keď takéto riziko vyplýva z neplnenia kritéria prevládajúcej domácej spotreby aj kritéria prevládajúcej prítomnosti v domácom štáte počas určeného sledovaného obdobia, ako je uvedené v článku 4 ods. 4 piatom pododseku, sa na účely vybavenia prípadnej následnej sťažnosti podľa odseku 1 alebo postupu riešenia sporov podľa článku 17 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 zohľadnia v súvislosti s uplatniteľnosťou príplatku dodatočné ukazovatele rizika vyplývajúce z celkovej prítomnosti alebo využívania služieb zo strany roamingového zákazníka mimo jeho domáceho štátu.

Tento odsek sa uplatňuje bez ohľadu na to, či roamingový zákazník poskytne podľa článku 4 ods. 1 listinný dôkaz o pobyte v členskom štáte poskytovateľa roamingu alebo o iných stálych väzbách, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť na území daného členského štátu.

4.   Pri upozornení roamingového zákazníka podľa odseku 3 poskytovateľ roamingu informuje zákazníka, že pokiaľ v období, ktoré nesmie byť kratšie ako dva týždne, nedôjde k takej zmene modelu používania, ktorý by preukazoval skutočnú spotrebu alebo prítomnosť v domácom štáte, môže uplatňovať príplatok podľa článku 6e nariadenia (EÚ) č. 531/2012 za akékoľvek ďalšie využívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb s použitím príslušnej SIM karty po dátume upozornenia.

5.   Poskytovateľ roamingu prestane uplatňovať tento príplatok hneď, ako z modelu používania regulovaných maloobchodných roamingových služieb zo strany daného zákazníka nebude na základe objektívnych ukazovateľov uvedených v čl. 4 ods. 4 vyplývať riziko ich zneužívania alebo neobvyklého používania.

6.   Ak poskytovateľ roamingu zistí, že SIM karty sa stali predmetom organizovaného ďalšieho predaja osobám, ktoré nemajú obvyklý pobyt ani stabilné väzby, ktoré sú dôvodom na častú a značnú prítomnosť v členskom štáte maloobchodného poskytovateľa roamingu, s cieľom umožniť využívanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb na iné účely, než na pravidelné cestovanie mimo tohto členského štátu v súlade s článkom 4 ods. 3, operátor oznámi národnému regulačnému orgánu dôkazy charakterizujúce dané systematické zneužívanie a opatrenie prijaté na zabezpečenie dodržiavania všetkých podmienok príslušnej zmluvy najneskôr v tom istom čase, ako prijme takéto opatrenie.

ODDIEL III

UPLATŇOVANIE A METODIKA POSUDZOVANIA UDRŽATEĽNOSTI ZRUŠENIA MALOOBCHODNÝCH ROAMINGOVÝCH PRÍPLATKOV

Článok 6

Údaje na podporu žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb

1.   Žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok, ktoré podal poskytovateľ roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho modelu spoplatňovania domácich služieb (ďalej len „žiadosť“), sa posudzujú na základe údajov o celkových predpokladaných objemoch regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytovaných žiadajúcim poskytovateľom roamingu za obdobie 12 mesiacov so začiatkom najskôr 15. júna 2017. Pri podaní prvej žiadosti sa tieto predpokladané objemy odhadujú jedným z týchto spôsobov alebo ich kombináciou:

a)

skutočné objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytnutých žiadateľom do 15. júna 2017, za regulované maloobchodné roamingové ceny;

b)

predpokladané objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb poskytnutých po 15. júni 2017, pričom predpokladané objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb za príslušné obdobie sa odhadujú na základe skutočne spotrebovaných domácich maloobchodných mobilných služieb roamingovými zákazníkmi žiadateľa a času, ktorý strávili v zahraničí v rámci Únie;

c)

predpokladané objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb po 15. júni 2017, pričom objemy regulovaných maloobchodných roamingových služieb sa odhadujú na základe pomernej zmeny objemov regulovaných maloobchodných roamingových služieb v tarifných plánoch žiadateľa, ktoré predstavujú významnú časť zákazníckej základne, pre ktorú boli žiadateľom stanovené ceny regulovaných maloobchodných roamingových služieb na vnútroštátnej úrovni na obdobie najmenej 30 dní, a to v súlade s metodikou uvedenou v prílohe I.

V prípade aktualizácií žiadosti, ktorá sa predkladá podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, sa predpokladané celkové objemy regulovaných roamingových služieb aktualizujú na základe skutočného priemerného modelu využívania domácich mobilných služieb vynásobeného pozorovaným počtom roamingových zákazníkov a časom, ktorý strávili v navštívených členských štátoch za predchádzajúcich 12 mesiacov.

2.   Všetky údaje o nákladoch a výnosoch žiadateľa vychádzajú z finančných účtov, ktoré sa musia sprístupniť národným regulačným orgánom a ktoré sa môžu upraviť v súlade s odhadovanými objemami podľa odseku 1. Pri prognózovaných nákladoch sa odchýlky od výsledných hodnôt z minulých finančných účtov zohľadnia len vtedy, ak sú podložené dôkazom o finančných záväzkoch za obdobie, na ktoré sa prognózy vzťahujú.

3.   Žiadateľ poskytne všetky potrebné údaje použité na stanovenie marže za mobilné služby a celkové skutočné a predpokladané náklady a výnosy spojené s poskytovaním regulovaných roamingových služieb za príslušné obdobie.

Článok 7

Určenie osobitných roamingových nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb

1.   Na preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nie je schopný pokryť svoje náklady, výsledkom čoho by bola ohrozená udržateľnosť jeho systému poplatkov za domáce služby, sa v prípade, že sú podložené v žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok, zohľadňujú len tieto osobitné roamingové náklady:

a)

náklady na nákup veľkoobchodného prístupu k roamingu;

b)

maloobchodné osobitné roamingové náklady.

2.   So zreteľom na náklady vynaložené pri nákupe regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb sa zohľadní len suma, o ktorú celkové platby žiadateľa obchodným partnerom poskytujúcim takéto služby v Únii podľa očakávania prekračujú celkové sumy, ktoré mu majú zaplatiť iní poskytovatelia roamingu v Únii za poskytovanie rovnakých služieb. Pokiaľ ide o sumy splatné poskytovateľovi roamingu za poskytovanie regulovaných veľkoobchodných roamingových služieb, poskytovateľ roamingu vychádza z predpokladaných objemov týchto veľkoobchodných roamingových služieb, ktoré sú v súlade s predpokladom, na ktorom sa zakladajú jeho predpokladané objemy podľa článku 6 ods. 1.

3.   So zreteľom na maloobchodné osobitné roamingové náklady sa v prípade, že sú podložené v žiadosti, zohľadnia len tieto náklady:

a)

náklady na prevádzku a riadenie roamingových činností vrátane všetkých vyhradených systémov obchodných informácií (business intelligence systems) a softvéru na prevádzku a riadenie roamingu;

b)

náklady na zúčtovanie údajov (data-clearing) a platby vrátane nákladov na zúčtovanie údajov a finančné zúčtovanie;

c)

náklady súvisiace s rokovaniami o zmluvách a dohodami vrátane externých poplatkov a používania vnútorných zdrojov;

d)

náklady vynaložené na dosiahnutie súladu s požiadavkami na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb stanovenými v článkoch 14 a 15 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s prihliadnutím na uplatniteľnú politiku primeraného využívania prijatú poskytovateľom roamingu.

4.   Náklady uvedené v odseku 3 písm. a), b) a c) sa zohľadňujú len úmerne k pomeru celkového prevádzkového objemu regulovaných maloobchodných roamingových služieb žiadateľa a celkovej maloobchodnej odchádzajúcej a veľkoobchodnej prichádzajúcej prevádzky jeho roamingových služieb v súlade s metodikou stanovenou v bodoch 1 a 2 prílohy II, a úmerne k pomeru celkového objemu prevádzky jeho maloobchodných roamingových služieb v rámci Únie a celkovej prevádzky jeho maloobchodných roamingových služieb v rámci Únie a mimo nej v súlade s metodikou uvedenou v bodoch 1 a 3 prílohy II.

5.   Náklady uvedené v písmene d) odseku 3 sa zohľadňujú len úmerne k pomeru celkového objemu prevádzky maloobchodných roamingových služieb žiadateľa v rámci Únie a celkovej prevádzky jeho maloobchodných roamingových služieb v rámci Únie a mimo nej v súlade s metodikou uvedenou v bodoch 1 a 3 prílohy II.

Článok 8

Pridelenie maloobchodných združených a spoločných nákladov poskytovaným regulovaným maloobchodným roamingovým službám

1.   Popri nákladoch stanovených podľa článku 7 sa vo všeobecnosti môže do žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok zahrnúť podiel združených a spoločných nákladov vynaložených na poskytovanie mobilných maloobchodných služieb. V prípade, že sú podložené v žiadosti, zohľadnia sa len tieto náklady:

a)

náklady na účtovanie a výber vrátane všetkých nákladov spojených so spracovaním, výpočtom, vypracovaním a oznamovaním skutočného účtu zákazníka;

b)

predajné a distribučné náklady vrátane nákladov na prevádzkovanie obchodov a iných distribučných kanálov určených na predaj mobilných maloobchodných služieb;

c)

náklady na starostlivosť o zákazníka vrátane nákladov na prevádzku všetkých dostupných služieb starostlivosti o koncového používateľa;

d)

náklady na riadenie nedobytných pohľadávok vrátane nákladov vynaložených na odpis nevymáhateľných dlhov a vymáhanie nedobytných pohľadávok;

e)

marketingové náklady vrátane všetkých výdavkov na propagáciu mobilných služieb.

2.   Ak sú náklady uvedené v odseku 1 odôvodnené v žiadosti, zohľadnia sa len úmerne k pomeru celkovej prevádzky maloobchodných roamingových služieb žiadateľa v Únii a celkovej maloobchodnej prevádzky všetkých mobilných maloobchodných služieb získanému ako vážený priemer daného pomeru za mobilnú službu, pričom váhový koeficient odráža príslušné priemerné veľkoobchodné roamingové ceny zaplatené žiadateľom v súlade s metodikou uvedenou v bodoch 1 a 4 prílohy II.

Článok 9

Určenie výnosov z poskytovania regulovaných maloobchodných roamingových služieb

1.   Na preukázanie skutočnosti, že žiadateľ nie je schopný pokryť svoje náklady, čo by znamenalo, že udržateľnosť jeho systému poplatkov za domáce služby by bola ohrozená, sa zohľadňujú a v žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok uvádzajú len tieto výnosy:

a)

výnosy vyplývajúce priamo z prevádzky prostredníctvom mobilných maloobchodných služieb pochádzajúcej z navštíveného členského štátu;

b)

podiel celkových výnosov z predaja mobilných maloobchodných služieb na základe pevne stanovených pravidelných poplatkov.

2.   Výnosy uvedené v odseku 1 písm. a) zahŕňajú:

a)

každý maloobchodný poplatok účtovaný podľa článku 6e nariadenia (EÚ) č. 531/2012 za prevádzku nad rámec podľa politiky primeraného využívania uplatňovanej poskytovateľom roamingu;

b)

všetky výnosy z alternatívnych regulovaných roamingových služieb podľa článku 6e ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 531/2012;

c)

každú domácu maloobchodnú cenu účtovanú na jednotkovej báze alebo pri prekročení pevne stanovených pravidelných poplatkov za poskytovanie mobilných maloobchodných služieb a uplatnenú pri využívaní mobilných maloobchodných služieb v navštívenom členskom štáte.

3.   Na účely určenia výnosov uvedených v odseku 1 písm. b) sa v prípade predaja mobilných maloobchodných služieb v balíku s ostatnými službami alebo terminálovými službami zohľadňujú len výnosy spojené s predajom mobilných maloobchodných služieb. Tieto výnosy sa určujú odkazom na cenu uplatňovanú na samostatný predaj každej zložky balíka, ak je k dispozícii, alebo na predaj takýchto služieb s rovnakými charakteristikami na samostatnom základe.

4.   S cieľom určiť podiel celkových výnosov z predaja mobilných maloobchodných služieb spojených s poskytovaním regulovaných maloobchodných roamingových služieb sa použije metodika stanovená v bodoch 1 a 5 prílohy II.

Článok 10

Posudzovanie žiadostí o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podaných poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb

1.   Pri posudzovaní žiadosti o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podanej poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb môže národný regulačný orgán dospieť k záveru, že žiadateľ nie je schopný pokryť svoje náklady na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb, následkom čoho by udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb bola ohrozená, len ak je záporná hodnota roamingovej maloobchodnej čistej marže rovná 3 % alebo viac z jeho marže mobilných služieb.

Maloobchodná roamingová čistá marža je suma zostávajúca po odpočítaní nákladov na poskytovanie regulovaných maloobchodných roamingových služieb z výnosov z poskytovania takýchto služieb, ako je určené v súlade s týmto nariadením. S cieľom určiť ju preskúma národný regulačný orgán údaje poskytnuté v žiadosti s cieľom zabezpečiť súlad s metodikou na určovanie nákladov a výnosov, ako je stanovené v článkoch 7, 8 a 9.

2.   Ak je absolútna hodnota roamingovej maloobchodnej čistej marže rovná 3 % alebo viac z marže za mobilné služby, národný regulačný orgán napriek tomu odmietne príplatok, ak preukáže, že na základe osobitných okolností je nepravdepodobné, že by bola ohrozená udržateľnosť modelu spoplatňovania domácich služieb. Takéto okolnosti zahŕňajú prípady, v ktorých:

a)

je žiadateľ súčasťou skupiny a existujú dôkazy o internom transferovom oceňovaní v prospech ostatných dcérskych spoločností skupiny v rámci Únie, najmä vzhľadom na podstatné odchýlky veľkoobchodných roamingových poplatkov uplatňovaných v rámci skupiny;

b)

úroveň hospodárskej súťaže na domácich trhoch znamená, že existuje kapacita na absorbovanie znížených marží;

c)

by prísnejšie uplatňovanie politiky primeraného využívania, ale naďalej v súlade s článkami 3 a 4, znížilo roamingovú maloobchodnú čistú maržu na podiel menší ako 3 %.

3.   Vo výnimočných prípadoch, keď má operátor zápornú maržu za mobilné služby a zápornú čistú maloobchodnú roamingovú maržu, národný regulačný orgán povolí uplatňovanie príplatku za regulované roamingové služby.

4.   Pri povoľovaní uplatňovania príplatku na regulované roamingové služby sa v konečnom rozhodnutí národného regulačného orgánu určí suma zistenej zápornej hodnoty maloobchodnej roamingovej marže, ktorú je možné spätne získať uplatnením maloobchodného príplatku na roamingové služby poskytované v rámci Únie. Príplatok musí byť konzistentný s prognózami roamingovej prevádzky, ktoré tvoria základ posúdenia žiadosti, a musí byť určený v súlade so zásadami uvedenými v článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (9).

ODDIEL IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 11

Monitorovanie politiky primeraného využívania a žiadostí o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podaných poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb

S cieľom monitorovať jednotné uplatňovanie článkov 6b a 6c nariadenia (EÚ) č. 531/2012 a tohto nariadenia a s cieľom každoročne informovať Komisiu o žiadostiach podľa článku 6d ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 národné regulačné orgány pravidelne zhromažďujú informácie týkajúce sa:

a)

akéhokoľvek opatrenia, ktoré prijímajú s cieľom dohliadať na uplatňovanie článku 6b nariadenia (EÚ) č. 531/2012 a na podrobné pravidlá stanovené v tomto nariadení;

b)

počtu žiadostí na uplatňovanie roamingového príplatku podaných, schválených a obnovených v priebehu daného roka podľa článku 6c ods. 2 a 4 nariadenia (EÚ) č. 531/2012;

c)

rozsahu záporných roamingových maloobchodných čistých marží uznaných v ich rozhodnutiach o povolení roamingového príplatku a opatrení týkajúcich sa príplatku deklarovaných v žiadostiach o povolenie uplatňovať roamingový príplatok podaných poskytovateľom roamingu podľa článku 6c ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012 s cieľom zabezpečiť udržateľnosť jeho modelu spoplatňovania domácich služieb.

Článok 12

Preskúmanie

Bez toho, aby bola dotknutá možnosť vykonať skoršie preskúmanie na základe počiatočných skúseností s uplatňovaním a prípadných významných zmien faktorov uvedených v článku 6d ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 531/2012, Komisia po konzultácii s BEREC preskúma tento vykonávací akt najneskôr do júna 2019.

Článok 13

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. decembra 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica o univerzálnej službe) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11 ).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 54) .

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).


PRÍLOHA I

Pomerná zmena v skutočných objemoch regulovaných roamingových služieb v rámci roamingu za vnútroštátne ceny v porovnaní s rovnakým obdobím v predchádzajúcom roku:

Formula

kde:

 

k = služba (1 = hlasová, 2 = SMS, 3 = dátová);

 

n je počet dní používania roamingu za vnútroštátne ceny (n ≥ 30) a

 

t je rok prvého používania roamingu za vnútroštátne ceny.

Tento percentuálny podiel by sa mal použiť na odhad zmeny v objemoch počas 12-mesačného obdobia, ktorého sa predpoklad týka, a to vynásobením tohto podielu objemami z predchádzajúceho roku.


PRÍLOHA II

1.

Váhové koeficienty wi mobilných maloobchodných služieb:

Formula

kde:

 

k = služba (1 = hlasová, 2 = SMS, 3 = dátová);

 

„priemerná veľkoobchodná roamingová cena zaplatená operátorom“ znamená priemernú jednotkovú cenu za nevyváženú prevádzku platenú operátorom za jednotlivé služby, pričom jednotkou pre jednotlivé služby sú eurocenty za i) minútu v prípade hlasových služieb; ii) SMS v prípade služieb SMS a iii) MB v prípade dátových služieb.

2.

Pomer celkového objemu prevádzky maloobchodných roamingových služieb žiadateľa k celkovej odchádzajúcej maloobchodnej a prichádzajúcej veľkoobchodnej prevádzke jeho roamingových služieb:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlasová, 2 = SMS, 3 = dátová).

3.

Pomer celkového objemu prevádzky maloobchodných roamingových služieb žiadateľa v rámci Únie k celkovej prevádzke jeho maloobchodných roamingových služieb v rámci Únie a mimo nej:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlasová, 2 = SMS, 3 = dátová).

4.

Pomer celkovej prevádzky maloobchodných roamingových služieb žiadateľa v rámci Únie k celkovej maloobchodnej prevádzke všetkých mobilných maloobchodných roamingových služieb:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlasová, 2 = SMS, 3 = dátová).

5.

Výnos z maloobchodného roamingu v EÚ:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlasová, 2 = SMS, 3 = dátová).


Top