Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2286

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2286 на Комисията от 15 декември 2016 година за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка (Текст от значение за ЕИП )

C/2016/8784

OJ L 344, 17.12.2016, p. 46–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj

17.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 344/46


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2286 НА КОМИСИЯТА

от 15 декември 2016 година

за определяне на подробни правила относно прилагането на политика за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (1), и по-специално член 6г, параграф 1 от него,

след консултация с Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 доставчиците на роуминг не налагат на роуминг клиенти никаква надценка в допълнение към националната цена на дребно в която и да е държава членка за изходящи или входящи регулирани роуминг повиквания, за изпратени регулирани SMS съобщения при роуминг или за използвани регулирани услуги за роуминг на данни, включително MMS съобщения, които са предмет на „политика за справедливо ползване“. Тази разпоредба се прилага от 15 юни 2017 г., при условие че към тази дата е станал приложим законодателният акт, приет в резултат на предложението относно пазара на роуминг на едро, посочено в член 19, параграф 2 от същия регламент.

(2)

В Регламент (ЕС) № 531/2012 се предвижда, че при специфични и изключителни обстоятелства доставчикът на роуминг може да поиска от своя национален регулаторен орган разрешение да прилага надценка за своите роуминг клиенти. Всяко такова искане за разрешение трябва да се придружава от цялата информация, необходима за да се докаже, че при липса на надценки за роуминг на дребно доставчикът не може да възстанови своите разходи за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, поради което устойчивостта на неговия модел на национално таксуване е застрашена.

(3)

С оглед да се гарантира съгласуваното прилагане в целия Съюз на всяка политика, която има за цел да предотврати злоупотребата или неправомерното ползване на роуминг услуги („политика за справедливо ползване“) и на разрешенията за прилагане на надценка, е необходимо да се определят подробни правила относно прилагането на политиката за справедливо ползване и относно методиката за оценяване на устойчивостта на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и относно заявлението, което се подава от доставчика на роуминг за целите на тази оценка.

(4)

Съгласно Регламент (ЕС) № 531/2012 целта на политиката за справедливо ползване е да се избегне злоупотребата или неправомерното ползване от роуминг клиенти на регулирани роуминг услуги на дребно на приложимата национална цена, като ползване на такива услуги за цели, различни от периодични пътувания — например постоянно ползване. Мерките за изпълнение следва да гарантират, че възможността за прилагането на политика за справедливо ползване на роуминг в преследване на тази цел не се експлоатира от доставчиците на роуминг за други цели в ущърб на роуминг клиенти, осъществяващи периодични пътувания от всякакъв вид.

(5)

С премахването на надценките на дребно за роуминг в Съюза тарифните условия за ползването на мобилни услуги при роуминг в чужбина в рамките на Съюза стават същите, както у дома (т.е. в държавата, в която клиентът е абонат на мобилна мрежа). Регламент (ЕС) № 531/2012 има за цел да премахне разликите между националните цени и цените за роуминг при периодични пътувания в рамките на Съюза, така че да се осъществи направлението „роуминг както у дома“. Въпреки това неговите разпоредби не са предназначени да осигуряват постоянен роуминг в целия Съюз, т.е. ситуацията клиент в дадена държава членка с по-високи цени на мобилните услуги на националния пазар да купува такива услуги от оператори, установени в държави членки, където тези цени са по-ниски, но в които клиентът нито пребивава обичайно, нито има други стабилни връзки с тях, водещи до често и продължително присъствие на тяхната територия, с оглед постоянно да ползва роуминг в първата държава членка.

(6)

Има вероятност постоянното ползване на регулирани роуминг услуги на дребно на приложимата национална цена за цели, различни от периодични пътувания, да наруши конкуренцията, да окаже натиск за повишаване на цените на местните пазари и да породи риск за инвестиционните стимули както на местните, така и на посещаваните пазари. На посещавания пазар посещаваните оператори ще трябва да се конкурират пряко с национални доставчици на услуги от други държави членки, в които цените, разходите, регулаторните и конкурентните условия могат да бъдат много различни, при това въз основа на условия за роуминг на едро, определени да се доближават до разходите, с единствената цел да се улесни периодичният роуминг. За местния оператор постоянното ползване на национални тарифи при роуминг може да доведе до отказ или ограничаване от посещаваните оператори на роуминг услугите на едро, до предоставяне от местния оператор на ограничен обем услуги на националния пазар или до прилагане на по-високи национални цени с последващо въздействие върху способността на местния оператор да обслужва своите обичайни национални клиенти както у дома, така и в чужбина.

(7)

Необходимо е въз основа на ясни и общоприложими принципи да се определят правила за прилагане, които да могат да обхванат множеството разнообразни модели на периодични пътувания на роуминг клиенти, за да се гарантира, че политиката за справедливо ползване не действа като пречка за пълноценното ползване на направлението „роуминг както у дома“ от такива клиенти. За целите на прилагането от доставчик на роуминг на политика за справедливо ползване, даден клиент следва по принцип да се счита за периодично пътуващ в чужбина в рамките на Съюза, когато този клиент пребивава обичайно в държавата членка, в която е установен доставчикът на роуминг, или има стабилни връзки със същата държава членка, които водят до често и продължително присъствие на нейна територия, и ползва регулирани роуминг услуги на дребно във всяка друга държава членка.

(8)

В Регламент (ЕС) № 531/2012 се предвижда, че политиката за справедливо ползване трябва да дава възможност на клиентите на доставчика на роуминг да ползват обеми регулирани роуминг услуги на дребно по приложимата национална цена на дребно, които да съответстват на техните съответни национални тарифни планове.

(9)

Настоящият регламент следва да не засяга възможността доставчиците на роуминг да предлагат, а роуминг клиентите съзнателно да избират алтернативна тарифа за роуминг в съответствие с член 6д, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012, която може да включва договорни условия за ползване, попадащи извън обхвата на политиката за справедливо ползване, установена в съответствие с настоящия регламент.

(10)

С оглед да се гарантира, че услугите за роуминг на дребно не са подложени на злоупотреба или неправомерно ползване, несвързано с периодични пътувания извън държавата членка, в която пребивава клиентът или с която той има стабилни връзки, водещи до често и продължително присъствие на нейна територия, за доставчиците на роуминг може да бъде необходимо да установяват обичайното местопребиваване на своите роуминг клиенти или съществуването на стабилни връзки. Като взема предвид начините за доказване, които са обичайни в съответните държави членки, и възприеманото ниво на риск от злоупотреба или неправомерно ползване, доставчикът на роуминг следва да може да определя, под контрола на националния регулаторен орган, разумни доказателства за местопребиваването пропорционално на общите документални изисквания и тяхната уместност в национален контекст. Такива доказателства по отношение на индивидуалните потребители биха могли да включват декларация от клиента, представяне на валиден документ, потвърждаващ държавата членка на пребиваване, посочване на пощенския адрес или адреса на фактуриране на клиента за други услуги, предоставяни в държавата членка, в която е установен доставчикът на роуминг, декларация от висше учебно заведение за записване за редовно следване, доказателство за регистрация в списъци за местни избори или за плащане на местни/поголовни данъци. В случай на бизнес клиенти тези доказателства могат да включват документация относно мястото на вписване или на учредяване на корпоративния субект, мястото на ефективно изпълнение на основната му икономическа дейност или основното място, където служителите, посочени като използващи дадена SIM карта, изпълняват своите задачи. Стабилни връзки с определена държава членка, водещи до често и продължително присъствие на нейна територия, могат да възникнат от дълготрайно трудово правоотношение на пълно работно време, включително при погранични работници; дълготрайни договорни отношения, водещи до подобна степен на физическо присъствие на самостоятелно заето лице, участие в присъствени периодични курсове на обучение; или от други ситуации, като например тези на командированите работници или пенсионерите, когато те са свързани с подобна степен на физическо присъствие на съответната територия.

(11)

Доставчиците на роуминг следва да ограничат исканията за представяне на доказателство за обичайно пребиваване в държавата членка или за други стабилни връзки, които водят до често и продължително присъствие на нейна територия, след сключването на конкретен договор единствено до обстоятелства, при които данните, събрани за целите на фактурирането, изглежда да сочат за злоупотреба или неправомерно ползване, несвързано с периодични пътувания. Поисканото доказателство следва да съдържа само това, което е абсолютно необходимо и пропорционално, за да се потвърди връзката на клиента с държавата членка, в която е установен доставчикът на роуминг. На клиентите не следва да се налагат изисквания за документални доказателства с цел проверка дали отговарят на условията по политиката за справедливо ползване, ако горните основания липсват. По-специално не следва да се изисква периодично представяне на такива документални доказателства, без това да е обосновано от основана на риска оценка на вероятността за злоупотреба или неправомерно ползване.

(12)

С цел да се даде възможност на потребителите да ползват обеми регулирани роуминг услуги на дребно по приложимата национална цена на дребно, които да съответстват на техните тарифни планове на националния пазар, доставчикът на роуминг следва по принцип да не налага ограничение за обемите на мобилните услуги, предоставяни на роуминг клиента, различно от ограничението за националния пазар, когато този клиент периодично пътува в рамките на Съюза. Това ограничение за националния пазар следва да отразява всяка приложима политика за справедливо ползване по отношение на ползването на тарифния план в рамките на собствената държава.

(13)

При определени национални тарифни планове, описани по-долу като отворени пакети за данни, потреблението на данни може да бъде неограничено или те могат да предоставят обеми данни на ниска имплицитна национална единична цена спрямо регулираната максимална цена за роуминг на едро, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) № 531/2012. При отсъствието на каквато и да била защита срещу прекомерен обем специално за такива отворени пакети за данни, е по-вероятно те, а не други тарифни планове, да бъдат обект на организирана препродажба на лица, които не пребивават в държавата членка, където е установен доставчикът на роуминг, или нямат стабилни връзки, водещи до често и продължително присъствие в нея. Освен това подобно неправомерно ползване или злоупотреба с отворени пакети за данни при роуминг може да доведе до изчезването на такива тарифни планове от националните пазари или до ограничаване на роуминга с такива тарифни планове, в ущърб на местните потребители и в противоречие с целта на Регламент (ЕС) № 531/2012. Този риск е значително по-малък за гласовите повиквания и SMS услугите, тъй като тези услуги подлежат на по-големи физически или времеви ограничения и начините на действителното им ползване са стабилни или намаляващи през последните години. Това не засяга правото на операторите да предприемат мерки за справяне с много нетипични начини на ползване на гласови услуги или SMS услуги при роуминг, които произтичат от измамни дейности. Въпреки че е необходимо да се предвидят допълнителни защитни мерки срещу такива увеличени рискове от злоупотреба с регулирани услуги на дребно за роуминг на данни на приложимата национална цена на дребно по отворени пакети за данни, местният потребител, който периодично пътува в Съюза, следва да бъде в състояние да ползва тези услуги в обеми на дребно, равностойни на двукратните обеми, които могат да се закупят на тавана на цената на едро за роуминг на данни за парична сума, равна на общата национална цена на дребно без ДДС на съставния елемент за мобилни услуги на тарифния план на националния пазар за целия въпросен период на фактуриране. Този обем съответства на въпросния тарифен план на националния пазар, тъй като се адаптира към националната цена на дребно съгласно въпросния тарифен план и следователно може да се прилага за отворени пакети за данни, включително в пакет с други мобилни услуги на дребно. С умножаването по две адекватно се отразява фактът, че операторите често договарят цени на едро за роуминг на данни под приложимите тавани, а клиентите често не потребяват целия обем данни, предоставен от тарифния им план. Прозрачността за клиентите в това отношение ще бъде осигурена чрез съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012, съгласно който доставчикът на роуминг уведомява роуминг клиента, когато приложимият обем за справедливо ползване на регулирани услуги за роуминг на данни е консумиран изцяло, и посочва надценката, която ще се прилага за допълнителното потребление от роуминг клиента на регулирани услуги за роуминг на данни.

(14)

С цел да се противодейства на риска предплатени абонаменти, които не водят до дългосрочен ангажимент, да се използват само с цел постоянен роуминг, доставчикът на роуминг следва да има право, като алтернатива на изискването да се представи доказателство за пребиваване в държавата членка на този доставчик или за стабилни връзки, водещи до често и продължително присъствие на нейна територия, да ограничи ползването на регулирани услуги на дребно за роуминг на данни на приложимата национална цена на дребно при предплатен абонамент до обемите, които може да се закупят на тавана на цената на едро за роуминг на данни с оставащата на разположение парична сума без ДДС по съответния предплатен абонамент към момента на ползването на роуминг.

(15)

Доставчикът на роуминг следва да е в състояние да предприема мерки за откриване и предотвратяване на злоупотреба или неправомерно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно по цени на националния пазар за цели, различни от периодични пътувания. Същевременно роуминг клиентите следва да бъдат защитени от всякакви мерки, които могат да накърнят по някакъв начин възможностите им да ползват регулирани роуминг услуги на дребно на цените на националния пазар, когато периодично пътуват в чужбина в рамките на Съюза. Мерките за разкриване и предотвратяване на злоупотребата или неправомерното ползване на регулирани роуминг услуги на дребно на цените на националния пазар следва да бъдат опростени и прозрачни, като свеждат до минимум административната тежест за роуминг клиентите, както и прекомерните или ненужните предупреждения. В съответствие с изискването за пребиваване или стабилни връзки, водещи до често и продължително присъствие в държавата на доставчика на роуминг, показателите, сочещи вероятност от злоупотреба или неправомерно ползване, следва да се основават на обективни критерии, обвързани с моделите на трафика, които показват липса на преобладаващо присъствие на клиента в държавата на доставчика на роуминг или на преобладаващо ползване на мобилни услуги в тази държава. По принцип стойностите на такива обективни показатели трябва да бъдат установени за определен период от време. Този период следва да бъде достатъчно дълъг — най-малко четири месеца, за да могат роуминг клиентите да ползват роуминг услуги на дребно на цените на националния пазар, докато периодично извършват предвидими видове пътувания в рамките на Съюза. Показателите за присъствие в държавата на доставчика на роуминг не трябва да бъдат отрицателно засегнати от неосъзнато използване на роуминг в гранични райони. В това отношение следва да бъде взето предвид както неосъзнатото използване на роуминг, така и положението на пограничните работници, като се приеме, че регистрацията в която и да е точка от мрежата на доставчика на роуминг в даден ден означава присъствие в този ден в съответната държава за целите на прилагането на обективните показатели. В съответствие с Регламент (ЕС) № 531/2012 доставчиците на роуминг следва също така да предоставят подходяща информация, за да дават възможност на своите клиенти активно да се предпазват от случаи на неосъзнато използване на роуминг. Присъствието и потреблението извън Съюза не следва да се отразяват отрицателно на възможностите на роуминг клиента да се възползва от „роуминг както у дома“ в рамките на Съюза, тъй като те не могат да бъдат разглеждани като показатели за риск от възползване на клиента от роуминг на приложимата национална цена в държавата членка на доставчика на роуминг за цели, различни от периодични пътувания. Във връзка с това за такова присъствие и потребление следва да се счита, че то е в рамките на съответната държава, за целите на прилагането на обективните показатели. Доставчикът на роуминг може да разчита и на други ясни доказателства за злоупотреба или неправомерно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно на цените на националния пазар — например абонамент, който почти не се ползва в държавата членка на доставчика на роуминг, а главно при роуминг, или последователното ползване на няколко абонамента от един и същ клиент при роуминг.

(16)

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед на гарантирането на прозрачност в ползването на роуминг услуги и в съответствие с правилата за договорите в сектора на електронните съобщения, договорните клаузи за прилагане на политика за справедливо ползване следва да бъдат ясно съобщени на клиентите, преди те да станат приложими. Политиките за справедливо ползване, прилагани от даден доставчик на роуминг в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат нотифицирани от доставчика на роуминг пред националния регулаторен орган.

(17)

Обработването на данни за трафик и местонахождение е предмет на разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2). По-специално член 6 позволява на доставчика на роуминг да обработва данни за трафика, необходими за целите на изготвяне на сметката на абоната и плащанията при взаимна връзка. Прилагането от доставчика на роуминг на мерки за разкриване и предотвратяване на злоупотребата или неправомерното ползване на регулирани роуминг услуги на дребно на цените на националния пазар не следва да води до съхраняването и автоматизираното обработване на данни, позволяващи идентифициране на самоличността на клиентите, включително данни за местонахождението им и за трафика от и към тях, които не са свързани с целта за разкриване и предотвратяване на злоупотреба или неправомерно ползване или са непропорционални спрямо тази цел.

(18)

По-специално, доставчикът на роуминг следва да може да открива и предотвратява случаи, в които в нарушение на договорни условия за продажба на едро или на дребно трети страни използват трафика по направлението „роуминг както у дома“ за ценови арбитраж, с цел да получат икономическо предимство чрез продажби на клиенти, които не пребивават обичайно в държавата членка, в която е установен доставчикът на роуминг, или нямат други стабилни връзки с нея. Когато операторът установи с обективни и конкретни доказателства наличието на такава системна злоупотреба, той следва да уведоми националния регулаторен орган за тези доказателства, характеризиращи системната злоупотреба, и за мерките, предприети за спазване на всички условия по съответния договор, не по-късно от момента, в който са предприети мерките.

(19)

В специфични случаи, когато операторът има конкретно доказателство за начините на ползване от даден роуминг клиент, показващи вероятност за злоупотреба или неправомерно потребление на регулирани роуминг услуги на дребно на равнището на цените на националния пазар за цели, различни от периодични пътувания, въпреки представеното от същия клиент документално доказателство за пребиваване или за други стабилни връзки, операторът следва първо да предупреди клиента за риска от прилагане на надценки за роуминг. Обективните критерии, служещи като показатели, доказващи вероятността за злоупотреба или неправомерно ползване, следва предварително да бъдат подробно описани в договора.

(20)

Възможността за доставчика на роуминг да прилага надценки не засяга пропорционалните мерки, които могат да бъдат предприети съгласно националното право в съответствие с правото на Съюза, в случай че клиентът действително предостави невярна информация, за да си осигури съответствие с всички условия по съответния договор.

(21)

Доставчиците на роуминг, които прилагат политика за справедливо ползване, следва да въведат прозрачни, опростени и ефикасни процедури за разглеждане на жалби на клиенти, свързани с прилагането на тази политика. В съответствие с член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 роуминг клиентите следва да имат при всички случаи достъп до компетентния орган за извънсъдебно решаване на спорове, който справедливо и бързо да урежда нерешени спорове между клиентите и доставчиците на роуминг, произтичащи от прилагането на политика за справедливо ползване в съответствие с член 34 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3), изменена с Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4).

(22)

В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 531/2012 националните регулаторни органи трябва да осъществяват стриктно наблюдение и надзор върху прилагането от страна на местните доставчици на политиката за справедливо ползване, за да се гарантира, че тя не накърнява наличието на направлението „роуминг както у дома“ за клиента. Ако национален регулаторен орган констатира нарушение на задълженията по Регламента за роуминга, националният орган е оправомощен да изиска незабавното преустановяване на това нарушение.

(23)

Настоящият регламент не следва да засяга съществуващите права и задължения съгласно правото на Съюза или националното право в съответствие с правото на Съюза. Това включва по-специално правото на крайните потребители да се възползват от мобилни електронни съобщителни мрежи и услуги във всяка държава членка независимо от своята националност или местопребиваване в Съюза; националните правила, съгласно които се изисква документ за самоличност или друго документално доказателство, за да се придобие SIM карта или друг вид абонамент за такива мрежи или услуги; националните мерки по отношение на непрекъснатостта на услугата или на предплатен кредит с определен номер или SIM карта; и правото на доставчиците на електронни съобщителни услуги да прилагат адекватни мерки, в съответствие с националното законодателство, с оглед на борбата срещу измамите.

(24)

Тъй като начините на ползване на роуминг се изменят в течение на годината, заявленията за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадени от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване, следва да се оценяват въз основа на данни за трафика, обхващащи най-малко 12 месеца. С оглед изчисляване на обема на трафика през годината, следва да се разрешава на доставчика на роуминг да показва прогнози за трафика. Тези прогнози следва да се основават на действителни данни — например за действителното ползване на роуминг, екстраполации за действителното национално ползване спрямо ползването на роуминг, екстраполации за действителното ползване на роуминг от значителна част от роуминг клиентите, ползващи тарифни планове по направлението „роуминг както у дома“, спрямо всички роуминг клиенти по правилата „роуминг както у дома“, в съответствие с член 6а от Регламент (ЕС) № 531/2012. При разглеждането на заявленията от различни заявители за дерогация с оглед на устойчивостта националните регулаторни органи следва да осигурят съгласуваността на допусканията, използвани от всеки един от тях за получаване на прогнозни обеми, след като надлежно вземат предвид съответните различия в търговското позициониране и базите от клиенти.

(25)

Данните за разходите и приходите в подкрепа на заявлението за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване, следва да са въз основа на финансови отчети, които могат да бъдат коригирани съобразно прогнози за обема на трафика. Отклонения от прогнозите за разходите, изготвени въз основа на финансовите отчети, следва да бъдат разрешавани единствено ако бъдат подкрепени от доказателства за финансови задължения, които са били вече поети към момента на подаване на заявлението.

(26)

Следва да се предвиди хармонизирана методика за определяне на разходите и приходите от предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, с оглед да се гарантира съгласувана оценка на заявленията за разрешение за прилагане на надценка, подадени от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване.

(27)

Предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно води до две общи категории разходи: разходи за закупуване от посещаваните мрежи на роуминг достъп на едро за небалансиран трафик и други специфични разходи по роуминга. В съответствие с Регламент (ЕС) № 531/2012 разходите за закупуване от посещаваните мрежи на роуминг достъп на едро за небалансиран трафик се покриват от действащите такси за роуминг на едро, прилагани към обемите, с които изходящият роуминг трафик на доставчика на роуминг надхвърля неговия входящ роуминг трафик. Ако доставчик на роуминг закупи на националния пазар достъп на едро от друг доставчик на роуминг (например оператор на мобилна виртуална мрежа), разходите му за роуминг достъп на едро може да са по-големи отколкото на последния, когато операторът на националната хост мрежа таксува доставчика на роуминг, закупил национален достъп на едро, на по-висока цена за роуминг достъп на едро от тази, която си е осигурил от операторите на посещаваните мрежи за себе си и/или за предоставянето на свързани услуги. Поради такива високи разходи за роуминг достъп на едро е по-вероятно доставчиците на роуминг, закупили достъп на едро на националния пазар, да искат разрешение за прилагане на надценка за роуминг и националните регулаторни органи следва надлежно да вземат предвид този аспект при разглеждането на подобни заявления.

(28)

Другите специфични за роуминга разходи за предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно са общи за предоставянето на роуминг услуги в рамките на Съюза и в държави извън ЕС, а някои са общи за предоставянето на роуминг услуги както на едро, така и на дребно. За целите на заявлението за разрешение за прилагане на надценка, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване, тези общи разходи следва да бъдат разпределени към предоставянето на роуминг услуги на дребно в рамките на Съюза, а общите разходи за предоставянето на роуминг услуги както на едро, така и на дребно — съгласно общото съотношение по приходи между входящия и изходящия роуминг.

(29)

Разходите за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно могат да бъдат изчислени и като включващи пропорционална част от съвместните и общите разходи, направени за предоставяне на мобилни услуги на дребно като цяло, при условие че изчислението отразява съотношението, използвано за разпределянето по такива услуги на приходите от предоставянето на всички други мобилни услуги на дребно.

(30)

При определянето на приходите от предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно в заявлението за разрешение за прилагане на надценка, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване, следва изцяло да се вземат предвид всички пряко фактурирани приходи от предоставяне на мобилни услуги на дребно с произход от посещавана държава членка, като например приходите за трафик свръх обемите по политиката за справедливо ползване или от алтернативни регулирани роуминг услуги, както и всякакви други единични такси или други плащания, породени от ползването на мобилни услуги на дребно в посещавана държава членка.

(31)

Тъй като регулираните роуминг услуги на дребно се предоставят съгласно приложимите национални условия, те следва да се разглеждат като носещи някои от приходите от фиксирани периодични такси за предоставяне на мобилни услуги на дребно на националния пазар. Поради това те следва да бъдат взети предвид, когато се оценява заявлението за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване в съответствие с методиката, изложена в настоящия регламент. За тази цел приходите от всяка мобилна услуга на дребно следва да се разпределят въз основа на коефициент, отразяващ съотношението по трафик между различните мобилни услуги, претеглено съгласно съотношението между средните единични такси за роуминг на едро.

(32)

Нетният марж за роуминг на дребно, получен след приспадане на разходите за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно от съответните приходи, който трябва да се разглежда като застрашаващ устойчивостта на прилагания от оператора национален модел на таксуване, следва да бъде отрицателен поне в размер, който поражда риск за значително влияние върху развитието на цените на националния пазар. По-специално отрицателният нетен марж за роуминг на дребно, който трябва да се разглежда като пораждащ такъв риск, следва да представлява поне значителна част от общата печалба, преди лихви, данъци и амортизация, от предоставянето на други мобилни услуги.

(33)

Дори когато нетният марж за роуминг на дребно представлява значителна част от общия марж за предоставянето на други мобилни услуги, специфични обстоятелства — например равнището на конкуренцията на националния пазар или специфичните характеристики на заявителя — биха могли въпреки това да изключат риска от значително въздействие върху развитието на цените на националния пазар.

(34)

В заявлението за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване, доставчикът на роуминг следва да направи оценка на загубите вследствие на предоставянето на направлението „роуминг както у дома“ и на съответните правила за прилагане на необходимата надценка, за да се компенсират тези загуби, като се вземат предвид приложимите максимални цени на едро.

(35)

Следва да е възможно националните регулаторни органи да предоставят разрешение за прилагане на надценка за роуминг в първия ден на прилагане на премахването на надценките на дребно за роуминг в Съюза в съответствие с Регламент (ЕС) № 531/2012. За целта преди тази дата може да се предвиди обмен между доставчика на роуминг, възнамеряващ да прилага надценка, и националния регулаторен орган, както и предоставяне на информация и съответната документация във връзка с това.

(36)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 531/2012 разрешението за прилагане на надценка за роуминг следва да бъде предоставено от националния регулаторен орган за период от 12 месеца. С оглед подновяване на въпросното разрешение доставчикът на роуминг следва да актуализира информацията и да я представя на националния регулаторен орган на всеки 12 месеца в съответствие с член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

(37)

Предвид задълженията на националните регулаторни органи да осъществяват строг надзор върху прилагането на политиката за справедливо ползване и върху мерките за устойчивост на премахването на надценките на дребно за роуминг, както и да докладват ежегодно на Комисията относно прилагането на съответните разпоредби, с настоящия регламент следва да се определи минималната информация, която те следва да събират и предават на Комисията, за да може тя да следи прилагането му.

(38)

По силата на Регламент (ЕС) № 531/2012 Комисията трябва да извършва периодичен преглед на настоящия акт за изпълнение предвид развитието на пазара.

(39)

Комитетът за регулиране на съобщенията не представи становище.

(40)

Настоящият регламент зачита основните права и е съобразен с принципите, прогласени в Хартата на основните права на Европейския съюз. Съответно настоящият регламент следва да се тълкува и прилага съгласно тези права и принципи, и в частност съгласно правото на зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни, свободата на изразяване на мнение и свободата на стопанската инициатива. При всяко обработване на лични данни по силата на настоящия регламент следва да се съблюдават основните права, включително правото на зачитане на личния и семейния живот и правото на защита на личните данни съгласно членове 7 и 8 от Хартата за основните права на Европейския съюз, и то трябва да се извършва в съответствие с Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), Директива 2002/58/ЕО, изменена с директиви 2006/24/ЕО (6) и 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (7). По-конкретно доставчиците на услуги трябва да гарантират, че всяко обработване на лични данни по силата на настоящия регламент трябва да е необходимо и пропорционално с оглед постигане на съответната цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се определят подробни правила за гарантиране на съгласуваното прилагане на политика за справедливо ползване, която доставчиците на роуминг могат да прилагат по отношение на потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимата национална цена на дребно в съответствие с член 6б от Регламент (ЕС) № 531/2012.

2.   Определят се също подробни правила относно:

а)

заявленията на доставчиците на роуминг за разрешение да прилагат надценка за роуминг, подадени съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на техния национален модел на таксуване;

б)

методиката, която се прилага от националните регулаторни органи при оценката на това дали доставчикът на роуминг е установил, че не е в състояние да си възстанови разходите за предоставяне на регулирани роуминг услуги, поради което устойчивостта на неговия национален модел на таксуване би била застрашена.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент се прилагат определенията от Регламент (ЕС) № 531/2012.

2.   Прилагат се и следните определения:

а)

„стабилни връзки“ с дадена държава членка означава присъствие на нейната територия, произтичащо от: дълготрайно трудово правоотношение на пълно работно време, включително при погранични работници; от дълготрайни договорни отношения, водещи до подобна степен на физическо присъствие на самостоятелно заето лице; от участие в присъствени периодични курсове за обучение; или от други ситуации, като например тези на командированите работници или пенсионери, когато те са свързани с подобна степен на физическо присъствие на съответната територия.

б)

„мобилни услуги на дребно“ означава обществени мобилни съобщителни услуги, предоставяни на крайни потребители, включително гласови услуги, SMS и услуги за пренос на данни;

в)

„отворен пакет за данни“ означава тарифен план за предоставяне на една или повече мобилни услуги на дребно, който не ограничава обема на мобилните услуги за данни на дребно, включени срещу заплащането на фиксирана периодична такса, или за който националната единична цена за мобилни услуги за данни на дребно, получена като общата национална цена без ДДС за мобилни услуги на дребно за целия период на фактуриране се раздели на общия обем на предоставяните в националните граници мобилни услуги за данни на дребно, е по-ниска от регулираната максимална цена за роуминг на едро, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) № 531/2012;

г)

„предплатен тарифен план“ означава тарифен план, по който се предоставят мобилни услуги на дребно срещу приспадане на база единица от кредит, предоставен от клиента на доставчика преди потреблението, и от който клиентът може да се оттегли без санкции при изчерпване на кредита или изтичане на срока му;

д)

„посещавана държава членка“ означава държава членка, различна от тази, в която е установен националният доставчик на услуги за клиента, ползващ роуминг;

е)

„марж за мобилни услуги“ означава печалбата, преди лихви, данъци и амортизация, от продажбата на мобилни услуги, различни от роуминг услуги на дребно, предоставяни в рамките на Съюза, като така се изключват разходите за роуминг услуги на дребно и приходите от тях;

ж)

„група“ означава предприятие майка и всичките му дъщерни предприятия, които подлежат на контрол от негова страна по смисъла на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (8).

РАЗДЕЛ II

ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЕДЛИВО ПОЛЗВАНЕ

Член 3

Основен принцип

1.   Доставчикът на роуминг предоставя регулирани роуминг услуги на дребно на националната цена на своите клиенти, пребиваващи обичайно в държавата членка, в която е установен този доставчик на роуминг, или имат стабилни връзки със същата държава членка, водещи до често и продължително присъствие в нея, когато тези клиенти периодично пътуват в рамките на Съюза.

2.   Политиката за справедливо ползване, прилагана от доставчика на роуминг с оглед да предотврати злоупотребата или неправомерното ползване на регулирани роуминг услуги на дребно, подлежи на условията, определени в членове 4 и 5, и трябва да гарантира, че всички такива роуминг клиенти имат достъп до регулирани роуминг услуги на дребно на националната цена по време на такива периодични пътувания в Съюза при същите условия, както ако тези услуги са били за вътрешно потребление.

Член 4

Справедливо ползване

1.   За целите на политиката за справедливо ползване доставчикът на роуминг може да изиска от своите роуминг клиенти да предоставят доказателство за обичайно пребиваване в държавата членка, в която е установен доставчикът на роуминг, или за други стабилни връзки със същата държава членка, които водят до често и продължително присъствие на нейна територия.

2.   Без да се засяга каквото и да било приложимо национално ограничение за обемите, при отворен пакет за данни роуминг клиентът може да ползва, когато пътува периодично в рамките на Съюза, обем от услуги на дребно за роуминг на данни на националната цена на дребно, равностоен най-малко на двукратния обем, който се получава, като общата национална цена на дребно без ДДС на този отворен пакет за данни за целия период на фактуриране се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

В случай на пакетна продажба на мобилни услуги на дребно с други услуги или крайни устройства, общата национална цена на дребно на даден пакет за данни се определя, за целите на член 2, параграф 2, буква в) и на настоящия параграф, като се вземе предвид цената без ДДС, прилагана при отделна продажба на съставния елемент за мобилни услуги на дребно на пакета, ако има такава, или цената за самостоятелната продажба на такива услуги със същите характеристики.

3.   При предплатени тарифни планове, като алтернатива на изискването в параграф 1 по политиката за справедливо ползване, доставчикът на роуминг може да ограничи потреблението на услуги на дребно за роуминг на данни в рамките на Съюза на националната цена на дребно до обем, равностоен най-малко на обема, който се получава, като общият размер към момента на започване на роуминг на оставащия на разположение кредит без ДДС, който вече е платен от клиента на доставчика, се раздели на регулираната максимална цена за роуминг на едро, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

4.   В контекста на обработването на данни за трафика съгласно член 6 от Директива 2002/58/ЕО, с цел да се предотврати злоупотреба или неправомерно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, доставчикът на роуминг може да прилага справедливи, разумни и пропорционални механизми за контрол въз основа на обективни показатели, отнасящи се за риска от злоупотреба или неправомерно ползване извън времето на периодични пътувания в Съюза.

Обективните показатели могат да включват мерки, чрез които да се установи дали при клиентите е налице преобладаващо присъствие в държавата на доставчика на роуминг или преобладаващо потребление на услуги в тази държава, а не в други държави — членки на Съюза.

С оглед да се гарантира, че периодично пътуващите роуминг клиенти не са подлагани на ненужни или прекомерни предупреждения съгласно член 5, параграф 4, доставчиците на роуминг, които прилагат такива мерки, за да установят наличието на риск от злоупотреба или неправомерно ползване на роуминг услуги, наблюдават тези показатели за присъствие и потребление кумулативно за период от най-малко четири месеца.

Доставчикът на роуминг определя в договорите с роуминг клиентите си мобилните услуги на дребно, за които се отнася показателят за потреблението, и минималната продължителност на периода на наблюдение.

Преобладаващото потребление в съответната държава или преобладаващото присъствие в нея през определения период на наблюдение се счита за доказателство за отсъствието на злоупотреба или неправомерно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно.

За целите на втора, трета и пета алинея, всеки ден, в който даден роуминг клиент е бил регистриран в националната мрежа, се счита за ден на присъствие на този клиент в съответната държава.

Други обективни показатели за риска от злоупотреба или неправомерно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, могат да включват само:

а)

дълго неизползване на дадена SIM карта, свързано с използване главно, и дори изключително, при роуминг;

б)

абонамент и последователно използване на многобройни SIM карти от един и същи клиент при роуминг.

5.   Когато доставчикът на роуминг установи с обективни и конкретни доказателства, че множество SIM карти са били обект на организирана препродажба на лица, които не пребивават действително в държавата членка, в която е установен този доставчик на роуминг услуги на дребно, или нямат стабилни връзки със същата държава членка, водещи до често и продължително присъствие в нея, с оглед да се даде възможност за потребление на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, за цел, различна от периодични пътувания, доставчикът на роуминг може да вземе незабавни пропорционални мерки, за да осигури спазване на всички условия по съответния договор.

6.   Когато действа съгласно настоящия раздел, доставчикът на роуминг спазва директиви 2002/58/ЕО и 95/46/ЕО и националните мерки за изпълнението им, както и Регламент (ЕС) 2016/679.

7.   Настоящият регламент не се прилага за политики за справедливо ползване, предвидени в договорните условия на алтернативни тарифи за роуминг, определени в съответствие с член 6д, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

Член 5

Прозрачност и надзор на политиките за справедливо ползване

1.   Когато доставчикът на роуминг прилага политика за справедливо ползване, той включва в договорите с роуминг клиенти всички условия, свързани с тази политика, включително всеки механизъм за контрол, прилаган в съответствие с член 4, параграф 4. Доставчикът на роуминг въвежда като част от своята политика за справедливо ползване прозрачни, опростени и ефикасни процедури за разглеждане на жалби на клиенти, свързани с прилагането на политиката. С това не се накърняват правата на роуминг клиента съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 да се възползва от прозрачни, опростени, справедливи и бързи извънсъдебни процедури за уреждане на спорове, установени в държавата членка на доставчика на роуминг в съответствие с член 34 от Директива 2002/22/ЕО. Този механизъм за разглеждане на жалби и процедурите за уреждане на спорове трябва да позволяват на роуминг клиента да представи доказателства, че не използва регулираните роуминг услуги на дребно за цели, различни от периодично пътуване, в отговор на предупреждение съгласно параграф 3, първа алинея.

2.   Доставчикът на роуминг уведомява националния регулаторен орган относно своите политики за справедливо ползване в съответствие с настоящия регламент.

3.   Когато са налице обективни и конкретни доказателства въз основа на обективните показатели, посочени в член 4, параграф 4, за риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно в рамките на Съюза на националната цена на дребно от страна на даден клиент, доставчикът на роуминг предупреждава клиента относно установения модел на поведение на последния, който показва такъв риск, преди да приложи надценка съгласно член 6д от Регламент (ЕС) № 531/2012.

В случаите, когато този риск произтича от неизпълнението и на двата критерия, посочени в член 4, параграф 4, пета алинея — преобладаващо потребление в съответната държава и преобладаващо присъствие в нея през определения период на наблюдение, за целите на разглеждане на последваща жалба, както е предвидено в параграф 1, или на процедура за разрешаване на спорове съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на приложимостта на надценка се вземат предвид допълнителни признаци за риск, произтичащи от общото присъствие на роуминг клиента извън тази държава и ползването на услуги извън нея.

Настоящият параграф се прилага независимо от представянето от роуминг клиента съгласно член 4, параграф 1 на документално доказателство за пребиваване или за други стабилни връзки, водещи до често и продължително присъствие в държавата членка, в която е установен доставчикът на роуминг.

4.   Когато доставчикът на роуминг предупреждава роуминг клиента съгласно параграф 3, той го информира, че при липса на промяна в начина на ползване в срок, който не може да бъде по-кратък от две седмици, показваща действително потребление или присъствие в съответната държава, може да бъде приложена надценка съгласно член 6д от Регламент (ЕС) № 531/2012 за всяко по-нататъшно ползване на регулирани роуминг услуги на дребно с въпросната SIM карта след датата на това предупреждение.

5.   Доставчикът на роуминг престава да прилага надценката веднага щом ползването от страна на клиента не показва повече риск от злоупотреба или неправомерно ползване на регулираните роуминг услуги на дребно съгласно обективните показатели, посочени в член 4, параграф 4.

6.   Когато доставчик на роуминг установи, че SIM карти са били обект на организирана препродажба на лица, които нито пребивават обичайно в държавата членка, в която е установен този доставчик на роуминг услуги на дребно, нито имат стабилни връзки със същата държава членка, водещи до често и продължително присъствие в нея, с оглед да се даде възможност за потребление на регулирани роуминг услуги на дребно за цел, различна от периодични пътувания извън тази държава членка, в съответствие с член 4, параграф 3, операторът уведомява националния регулаторен орган за доказателствата, които характеризират въпросната системна злоупотреба, и за предприетите мерки, за да се осигури съответствие с всички условия по договора, най-късно едновременно с предприемането на тези мерки.

РАЗДЕЛ III

ПРИЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ПРЕМАХВАНЕТО НА НАДЦЕНКИТЕ НА ДРЕБНО ЗА РОУМИНГ

Член 6

Данни в подкрепа на заявлението за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване

1.   Заявлението за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия модел на национално таксуване (наричано по-долу „заявлението“), се оценява въз основа на данни за общите обеми на регулираните роуминг услуги на дребно за период от 12 месеца, предоставени от заявяващия доставчик на роуминг, започващ най-рано на 15 юни 2017 г. За първото заявление тези прогнозни обеми се определят приблизително, като се използва един от следните варианти или комбинация от няколко от тях:

а)

действителни обеми на регулираните роуминг услуги на дребно, предоставени от заявителя на приложимата регулирана цена на дребно за роуминг преди 15 юни 2017 г.;

б)

прогнозни обеми на регулираните роуминг услуги на дребно след 15 юни 2017 г., като прогнозните обеми на регулираните роуминг услуги на дребно през въпросния период се изчисляват въз основа на действителното потребление на мобилни услуги на дребно на националния пазар и времето, прекарано в чужбина в рамките на Съюза от роуминг клиентите на заявителя;

в)

прогнозни обеми на регулираните роуминг услуги на дребно след 15 юни 2017 г., като обемите на регулираните роуминг услуги на дребно се изчисляват въз основа на пропорционалната промяна в обемите на регулираните роуминг услуги на дребно, отразена в тарифните планове на заявителя, обхващащи съществена част от клиентската база, за която цените на регулираните роуминг услуги на дребно са определени от заявителя на равнището за националния пазар за период от най-малко 30 дни, в съответствие с методиката, описана в приложение I.

При актуализация на заявлението, подадено съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, прогнозните общи обеми на регулираните роуминг услуги се актуализират въз основа на актуалния осреднен модел на потребление на мобилни услуги на националния пазар, умножен по отчетения брой на роуминг клиентите и времетраенето на престоя им в посетените държави членки през предходните 12 месеца.

2.   Всички данни за разходите и приходите на заявителя се основават на финансови отчети, които се предоставят на националния регулаторен орган, и могат да бъдат коригирани според изчисленията на обема съгласно параграф 1. При прогнозирането на разходите отклонения от стойностите, произтичащи от предходни финансови отчети, се вземат предвид само ако те са подкрепени от доказателства за финансови задължения за периода, обхванат от прогнозата.

3.   Заявителят предоставя всички необходими данни, използвани за определяне на маржа за мобилни услуги и на общите действителни и прогнозни разходи за и приходи от предоставяне на регулирани роуминг услуги през съответния период.

Член 7

Определяне на специфичните разходи по роуминга за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно

1.   За да бъде установено, че заявителят не е в състояние да възстанови разходите си, поради което устойчивостта на неговия национален модел на таксуване би била застрашена, се вземат предвид само следните специфични разходи по роуминга, ако те са подкрепени с доказателства в заявлението за разрешение за прилагане на надценка за роуминг:

а)

разходи за закупуване на роуминг достъп на едро;

б)

специфични разходи по роуминга на дребно.

2.   По отношение на разходите, направени за закупуване на регулирани роуминг услуги на едро, се взема предвид само стойността, с която общата сума на плащанията на заявителя към контрагенти, които предоставят такива услуги в Съюза, се очаква да надхвърли общите суми, дължими към него за предоставянето на същите услуги на други доставчици на роуминг в Съюза. По отношение на сумите, дължими на доставчика на роуминг за предоставянето на регулирани роуминг услуги на едро, доставчикът на роуминг приема прогнозни обеми на тези роуминг услуги на едро съобразно допускането, на което се основават неговите прогнозни обеми по член 6, параграф 1.

3.   По отношение на специфичните разходи по роуминга на дребно се вземат предвид само следните разходи, ако те са подкрепени с доказателства в заявлението:

а)

разходи за осъществяване и управление на дейности по роуминга, включително всички системи за търговско разузнаване и специализиран софтуер за функциониране и управление на роуминга;

б)

разходи за клиринг на данни и плащания, включително както клиринг на данни, така и финансов клиринг;

в)

разходи за договаряне и постигане на споразумения, включително хонорари за външни сътрудници и използване на вътрешни ресурси;

г)

разходи, направени за спазване на изискванията за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно съгласно членове 14 и 15 от Регламент (ЕС) № 531/2012, като се вземе предвид приложимата политика за справедливо ползване, възприета от доставчика на роуминг.

4.   Разходите, посочени в параграф 3, букви а), б) и в), се вземат предвид само пропорционално на съотношението на общия обем на трафика на регулирани роуминг услуги на дребно на заявителя към общия трафик (изходящ на дребно и входящ на едро) на неговите роуминг услуги, в съответствие с методиката, изложена в приложение II, точки 1 и 2, и пропорционално на съотношението на общия размер на трафика на неговите роуминг услуги на дребно в рамките на Съюза към общия трафик на неговите роуминг услуги на дребно в рамките на Съюза и извън него, в съответствие с методиката, изложена в приложение II, точки 1 и 3.

5.   Разходите, посочени в параграф 3, буква г), се вземат предвид само пропорционално на съотношението на общия обем на трафика на роуминг услуги на дребно на заявителя в рамките на Съюза към общия трафик на неговите роуминг услуги на дребно в рамките на Съюза и извън него, в съответствие с методиката, изложена в приложение II, точки 1 и 3.

Член 8

Разпределяне на съвместни и общи разходи към предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно

1.   В допълнение към разходите, определени съгласно член 7, в заявлението за разрешение за прилагане на надценка за роуминг може да бъде включена част от съвместните и общите разходи, направени за предоставяне на мобилни услуги на дребно като цяло. Вземат се предвид само следните разходи, ако са посочени обосновано в заявлението:

а)

разходи за фактуриране и събиране, включително всички разходи, свързани с обработването, изчисляването, изготвянето и съобщаването на актуалните сметки на клиентите;

б)

разходи за продажба и разпространение, включително разходите за функциониране на магазини и други канали за продажба на мобилни услуги на дребно;

в)

разходи за обслужване на клиенти, включително разходите за функциониране на всички съответни услуги, предоставяни на крайните потребители;

г)

разходи за управление на лоши дългове, включително разходи за отписване на несъбираеми вземания от клиенти и събиране на лоши дългове;

д)

маркетингови разходи, включително всички разходи за реклама на мобилни услуги.

2.   Разходите, посочени в параграф 1, ако са обосновани в заявлението, се вземат предвид само пропорционално на съотношението на общия трафик на роуминг услуги на дребно на заявителя в рамките на Съюза към общия трафик на всички мобилни услуги на дребно, получено като средно претеглена стойност на това съотношение за мобилните услуги с тегловни коефициенти, които отразяват съответните средни цени на роуминга на едро, заплащани от заявителя, съгласно методиката, изложена в приложение II, точки 1 и 4.

Член 9

Определяне на приходите от предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно

1.   За да бъде установено, че заявителят не е в състояние да възстанови разходите си, поради което устойчивостта на неговия национален модел на таксуване би била застрашена, се вземат предвид само следните приходи, които се включват в заявлението за разрешение за прилагане на надценка за роуминг:

а)

приходите, произтичащи пряко от трафика на мобилни услуги на дребно с произход от посещавана държава членка;

б)

част от общите приходи от продажбата на мобилни услуги на дребно въз основа на фиксирани периодични такси.

2.   Приходите, посочени в параграф 1, буква а), включват:

а)

всички такси на дребно, събрани съгласно член 6д от Регламент (ЕС) № 531/2012 за трафик, надхвърлящ този по политиката за справедливо ползване, прилагана от доставчика на роуминг;

б)

всички приходи от алтернативни регулирани роуминг услуги съгласно член 6д, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012;

в)

всички национални такси на дребно, фактурирани поединично или при надхвърляне на фиксирани периодични такси за предоставяне на мобилни услуги на дребно и породени от ползването на мобилни услуги на дребно в посещавана държава членка.

3.   За целите на определянето на приходите, посочени в параграф 1, буква б), в случай на пакетна продажба на мобилни услуги на дребно с други услуги или крайни устройства се вземат предвид единствено приходите, свързани с продажбата на мобилни услуги на дребно. Тези приходи се определят в зависимост от цената, прилагана за отделната продажба на всеки съставен елемент от пакета, ако има такава, или от самостоятелната продажба на такива услуги със същите характеристики.

4.   За определяне на частта от общите приходи от продажбата на мобилни услуги на дребно, свързана с предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно, се прилага методиката, изложена в приложение II, точки 1 и 5.

Член 10

Оценяване на заявления за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадени от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване

1.   При оценяването на заявление за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадено от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване, националният регулаторен орган може да заключи, че заявителят не е в състояние да си възстанови разходите за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно, поради което устойчивостта на неговия модел на национално таксуване би била застрашена, само когато отрицателният нетен марж за заявителя от роуминг на дребно се равнява на 3 % или повече от неговия марж за мобилни услуги.

Нетният марж за роуминг на дребно представлява сумата, която остава, след като разходите за предоставяне на регулирани роуминг услуги на дребно се приспаднат от приходите от предоставяне на такива услуги, като разходите и приходите се определят в съответствие с настоящия регламент. С оглед определянето му националният регулаторен орган преглежда данните, предоставени в заявлението, за да гарантира съответствие с методиката за определяне на разходите и приходите, изложена в членове 7, 8 и 9.

2.   Когато абсолютната стойност на нетния марж за роуминг на дребно се равнява на 3 % или повече от маржа за мобилни услуги, националният регулаторен орган независимо от това отказва надценката, ако установи, че поради специфични обстоятелства е малко вероятно устойчивостта на модела на национално таксуване да бъде застрашена. Тези обстоятелства включват ситуации, при които:

а)

заявителят е част от група и съществуват доказателства за вътрешно трансферно ценообразуване в полза на други дъщерни дружества на групата в рамките на Съюза, по-специално с оглед на съществен дисбаланс в цените за роуминг на едро, прилагани в рамките на групата;

б)

степента на конкуренция на националните пазари означава, че е налице капацитет за поемане на намалени маржове;

в)

прилагането на по-ограничителна политика за справедливо ползване, която обаче остава в съответствие с членове 3 и 4, би намалило нетния марж за роуминг на дребно до съотношение под 3 %.

3.   При изключителни обстоятелства, когато даден оператор има отрицателен марж за мобилни услуги и отрицателен нетен марж за роуминг услуги на дребно, националният регулаторен орган разрешава прилагането на надценка за регулираните услуги за роуминг.

4.   Когато националният регулаторен орган разреши надценка за регулираните услуги за роуминг, той посочва в окончателното си решение размера на установения отрицателен марж за роуминг на дребно, който може да бъде възстановен чрез прилагането на надценка на дребно за роуминг услуги, предоставяни в рамките на Съюза. Надценката трябва да съответства на допусканията за роуминг трафика, на които се основава оценката на заявлението, и се определя в съответствие с принципите, изложени в член 8 от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

РАЗДЕЛ IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Наблюдение на политиката за справедливо ползване и на заявленията за разрешение да се прилага надценка за роуминг, подадени от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване

С цел да следят за последователното прилагане на членове 6б и 6в от Регламент (ЕС) № 531/2012 и на настоящия регламент, както и с оглед да информират ежегодно Комисията за заявления съгласно член 6г, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 531/2012, националните регулаторни органи редовно събират информация относно:

а)

всякакви действия, които те предприемат за надзор върху прилагането на член 6б от Регламент (ЕС) № 531/2012 и на подробните правила, установени в настоящия регламент;

б)

броя на заявленията за прилагане на надценка за роуминг, по които през годината е издадено или е подновено разрешение съгласно член 6в, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 531/2012;

в)

размера на отрицателния нетен марж за роуминг на дребно, признат в техните решения за разрешаване на надценка за роуминг, и правилата във връзка с надценката, декларирани в заявленията за разрешение за прилагане на надценка за роуминг, подадени от доставчик на роуминг съгласно член 6в, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, с оглед да се осигури устойчивостта на неговия национален модел на таксуване.

Член 12

Преглед

Без да се засяга възможността за по-ранен преглед предвид първоначалния опит по прилагането, както и за съществени промени във факторите, посочени в член 6г, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 531/2012, Комисията преразглежда настоящия акт за изпълнение най-късно до юни 2019 г., след като се консултира с ОЕРЕС.

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10.

(2)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(3)  Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за универсалната услуга) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 51).

(4)  Директива 2009/136/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги, Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации и Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (ОВ L 337, 18.12.2009 г., стр. 11).

(5)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(6)  Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО (ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 54).

(7)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО) (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

(9)  Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) (ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 33).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Пропорционална промяна в действителните обеми на регулираните роуминг услуги при „роуминг както у дома“ в сравнение със същия период през предходната година:

Formula

където:

 

k = услуга (1 = гласова, 2 = SMS, 3 = данни);

 

n е броят на дните на прилагане на „роуминг както у дома“ (n ≥ 30); а

 

t е годината на първото прилагане на „роуминг както у дома“.

Този процент следва да се използва за оценка на промените в обемите през прогнозния 12-месечен период, като се умножи по обемите през предходната година.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

1)

Тегловни коефициенти wi на мобилни услуги на дребно:

Formula

където:

 

k = услуга (1 = гласова, 2 = SMS, 3 = данни);

 

„средна цена на роуминга на едро, заплащана от заявителя“, означава средната единична цена за небалансиран трафик, заплащана от оператора за всяка услуга, като единицата за всяка услуга е евроцентове за: i) минута за гласова услуга; ii) бройка за SMS; и iii) мегабайт (MB) за данни.

2)

Съотношение на общия обем на трафика на роуминг услуги на дребно на заявителя към общия трафик (изходящ на дребно и входящ на едро) на неговите роуминг услуги:

Formula

където:

k

=

услуга (1 = гласова, 2 = SMS, 3 = данни).

3)

Съотношение на общия обем на трафика на роуминг услуги на дребно на заявителя в рамките на Съюза към общия трафик на неговите роуминг услуги на дребно в рамките на Съюза и извън него:

Formula

където:

k

=

услуга (1 = гласова, 2 = SMS, 3 = данни).

4)

Съотношение на общия трафик на роуминг услуги на дребно на заявителя в рамките на Съюза към общия трафик на всички негови мобилни услуги на дребно:

Formula

където:

k

=

услуга (1 = гласова, 2 = SMS, 3 = данни).

5)

Приходи от роуминг на дребно в ЕС:

Formula

където:

k

=

услуга (1 = гласова, 2 = SMS, 3 = данни).


Top