EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2286

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2286 ze dne 15. prosince 2016, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Text s významem pro EHP )

C/2016/8784

OJ L 344, 17.12.2016, p. 46–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2286/oj

17.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 344/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2286

ze dne 15. prosince 2016,

kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (1), a zejména na čl. 6d odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 by poskytovatelé roamingu neměli svým roamingovým zákazníkům v žádném členském státě účtovat žádné příplatky k vnitrostátní maloobchodní ceně za uskutečněné nebo přijaté regulované roamingové volání, za odeslanou regulovanou roamingovou SMS zprávu a za využité regulované roamingové datové služby, včetně MMS zpráv, s výhradou politiky přiměřeného využívání. Toto ustanovení se použije ode dne 15. června 2017 za předpokladu, že legislativní akt, který má být přijat na základě návrhu týkajícího se velkoobchodního trhu s roamingem, jak stanoví čl. 19 odst. 2 uvedeného nařízení, bude k tomuto dni použitelný.

(2)

Nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví, že za zvláštních a výjimečných okolností může poskytovatel roamingu požádat svůj vnitrostátní regulační orgán o povolení účtovat svým roamingovým zákazníkům příplatek. Takovouto žádost o povolení mají doprovázet veškeré informace nezbytné k prokázání toho, že bez maloobchodních příplatků za roaming není poskytovatel schopen pokrýt svoje náklady na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb, čímž je narušena udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen.

(3)

Má-li být v celé Unii zajištěno jednotné uplatňování, pokud jde o politiku, jejímž cílem je zabránit zneužívání či nezvyklému využívání roamingových služeb („politika přiměřeného využívání“), a o povolení účtovat příplatek, je nezbytné stanovit podrobná pravidla týkající se uplatňování této politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení.

(4)

Podle nařízení (EU) č. 531/2012 je cílem politiky přiměřeného využívání zabránit zneužívání či nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní ceny roamingovými zákazníky, jako je využívání takových služeb k jiným účelům, než je pravidelné cestování, například využívání těchto služeb trvale. Prováděcí opatření by měla zajistit, aby možnost uplatňovat politiku přiměřeného využívání roamingu k dosažení uvedeného cíle poskytovatelé roamingu nevyužívali k jiným účelům a v neprospěch roamingových zákazníků, kteří jakýmkoli způsobem pravidelně cestují.

(5)

Po zrušení maloobchodních příplatků za roaming v Unii se na využívání mobilních služeb vztahují stejné tarifní podmínky jak při roamingu v zahraničí v rámci Unie, tak v domovské zemi (tj. v zemi, kde zákazník uzavřel účastnickou smlouvu týkající se mobilních služeb). Cílem nařízení (EU) č. 531/2012 je odstranit rozdíly mezi vnitrostátními cenami a cenami za roaming při pravidelném cestování v rámci Unie, tedy zavést „roaming za domácích podmínek“. Jeho pravidla však nemají za cíl umožnit trvalý roaming v celé Unii, tzn. situaci, kdy by si zákazník z členského státu s vyššími vnitrostátními cenami za mobilní služby zakoupil služby od operátorů usazených v členských státech, kde jsou vnitrostátní ceny za mobilní služby nižší a kde zákazník nemá obvyklé bydliště ani jiné stálé vazby, z nichž by vyplývala častá a podstatná přítomnost na území daného státu, se záměrem trvale využívat roaming v prvním uvedeném členském státě.

(6)

Trvalé využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování, by pravděpodobně narušilo hospodářskou soutěž, vyvíjelo tlak na zvyšování cen na domovských trzích a ohrozilo investiční pobídky jak na domovských, tak na navštívených trzích. Na navštíveném trhu by navštívení operátoři museli přímo konkurovat domovským poskytovatelům služeb z jiných členských států, kde mohou být ceny, náklady a regulační podmínky i podmínky hospodářské soutěže velmi odlišné, a to na základě velkoobchodních podmínek roamingu, které byly stanoveny stanovených blízko nákladům pouze pro účely umožnění pravidelného roamingu. Pokud jde o domovského operátora, trvalé využívání domácích tarifů během roamingu může vést k odpírání či omezování velkoobchodních roamingových služeb ze strany navštívených operátorů nebo k tomu, že domovský operátor bude poskytovat omezené vnitrostátní objemy či účtovat vyšší vnitrostátní ceny, což by následně mělo důsledky pro schopnost domovského operátora poskytovat služby svým běžným domácím klientům v domovské zemi i v zahraničí.

(7)

Je třeba stanovit prováděcí pravidla založená na jasných a obecně použitelných zásadách, která budou moci zohlednit mnoho rozmanitých způsobů, jak roamingoví zákazníci pravidelně cestují, aby bylo zajištěno, že politika přiměřeného využívání nebude těmto zákazníkům bránit v plném využívání „roamingu za domácích podmínek“. Pro účely uplatňování politiky přiměřeného využívání poskytovatelem roamingu by měl být zákazník obvykle považován za osobu pravidelně cestující do zahraničí v rámci Unie, jestliže má obvyklé bydliště v členském státě poskytovatele roamingu nebo stálé vazby na tento členský stát, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na jeho území, a využívá regulovaných maloobchodních roamingových služeb v jakémkoli jiném členském státě.

(8)

Nařízení (EU) č. 531/2012 stanoví, že politika přiměřeného využívání musí umožnit zákazníkům poskytovatele roamingu využívat takový objem regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní maloobchodní ceny, jenž je v souladu s jejich domácími tarifními plány.

(9)

Tímto nařízením by neměla být dotčena možnost poskytovatelů roamingu nabízet alternativní roamingový tarif v souladu s čl. 6e odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012, který může zahrnovat smluvní podmínky využívání neodpovídající politice přiměřeného využívání stanovené v souladu s tímto nařízením, a možnost roamingových zákazníků si takový tarif svobodně vybrat.

(10)

S cílem zajistit, aby se maloobchodní roamingové služby nestaly předmětem zneužívání či nezvyklého využívání nesouvisejícího s pravidelným cestováním mimo členský stát, v němž má zákazník bydliště nebo na nějž má stálé vazby, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na jeho území, mohou poskytovatelé roamingu potřebovat určit obvyklé bydliště svých roamingových zákazníků či existenci uvedených stálých vazeb. Poskytovatel roamingu by s ohledem na podobu důkazů, která je v příslušném členském státě obvyklá, a vnímanou úroveň rizika zneužívání či nezvyklého využívání měl mít možnost stanovit, jaké přiměřené důkazy o místě bydliště mají být poskytnuty, a to pod dohledem vnitrostátního regulačního orgánu, pokud jde o přiměřenost celkové dokumentační zátěže a její vhodnost ve vnitrostátních souvislostech. Pokud jde o jednotlivé uživatele, mohou takovéto důkazy zahrnovat prohlášení zákazníka, předložení platného dokumentu potvrzujícího členský stát bydliště zákazníka, uvedení poštovní nebo fakturační adresy zákazníka pro jiné služby poskytované v členském státě poskytovatele roamingu, potvrzení instituce terciálního vzdělávání o zápisu do řádného prezenčního studia, doklad o zápisu do seznamu voličů pro místní volby nebo doklad o uhrazení místních poplatků či daní. V případě firemních zákazníků mohou takovéto důkazy zahrnovat dokumentaci týkající se místa založení nebo sídla právnické osoby, místa skutečného výkonu její hlavní hospodářské činnosti nebo hlavního místa, kde zaměstnanci určení jako uživatelé dané SIM karty plní svoje úkoly. Stálé vazby na členský stát, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na jeho území, mohou vyplývat z trvalého pracovního poměru na plný úvazek, včetně pracovního poměru příhraničních pracovníků, z trvalých smluvních vztahů, které zahrnují podobnou míru fyzické přítomnosti osoby samostatně výdělečně činné, z účasti na řádném prezenčním studiu nebo z jiných situací, například v případě vyslaných pracovníků nebo důchodců, pokud tyto situace zahrnují podobnou úroveň přítomnosti na území daného státu.

(11)

Poskytovatelé roamingu by po uzavření dané smlouvy měli omezit žádosti o předložení důkazů o obvyklém bydlišti nebo jiných stálých vazbách, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na území daného státu, výhradně na okolnosti, kdy údaje, které je nutné shromažďovat pro účely vyúčtování, patrně ukazují na zneužívání či nezvyklé využívání nesouvisející s pravidelným cestováním. Požadované důkazy by měly zahrnovat pouze to, co je nezbytné a přiměřené k potvrzení vazeb zákazníka na členský stát poskytovatele roamingu. Jestliže takovéto důvody neexistují, neměly by být na zákazníky uvaleny žádné požadavky na dokládání souladu s politikou přiměřeného využívání. Zejména by nemělo být vyžadováno opakované předkládání takovéto dokumentace, které nesouvisí s posouzením pravděpodobnosti zneužívání či nezvyklého využívání na základě rizik.

(12)

Aby mohli zákazníci využívat takové objemy regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní maloobchodní ceny, které jsou slučitelné s jejich domácími tarifními plány, poskytovatelé roamingu by obecně neměli stanovovat jiný limit pro objem mobilních služeb dostupných roamingovému zákazníkovi při pravidelných cestách v rámci Unie, než je domácí limit. Tyto domácí limity by měly zahrnovat případnou uplatňovanou politiku přiměřeného využívání týkající se domácího využívání tarifního plánu.

(13)

V některých domácích tarifních plánech, které se dále označují jako otevřené datové balíčky, může být spotřeba dat neomezená nebo mohou být objemy dat poskytovány za implicitní vnitrostátní jednotkovou cenu, která je vůči regulované maximální velkoobchodní ceně za roaming podle článku 12 nařízení (EU) č. 531/2012 nízká. Bez ochranných opatření specifických pro takové otevřené datové balíčky, pokud jde o případné výjimečné objemy, je u těchto tarifních plánů oproti jiným tarifním plánům pravděpodobnější, že se stanou předmětem organizovaného dalšího prodeje osobám, které nemají bydliště v členském státě poskytovatele roamingu ani nemají na tento stát stálé vazby, z nichž by vyplývala častá a podstatná přítomnost na jeho území. Takové zneužívání či nezvyklé využívání otevřených datových balíčků při roamingu by navíc mohlo vést k vymizení takových tarifních plánů na vnitrostátních trzích či k omezení roamingu s takovými tarifními plány, což by bylo na úkor vnitrostátních uživatelů a v rozporu s cílem nařízení (EU) č. 531/2012. Uvedené riziko je výrazně nižší v případě hlasových volání a služeb SMS, neboť tyto služby podléhají větším fyzickým či časovým omezením a skutečná struktura využívání byla během posledních let stabilní nebo klesala. Tím není dotčeno právo operátorů přijímat opatření k řešení velmi atypických způsobů využívání roamingových hlasových nebo SMS služeb v důsledku podvodných činností. I když je nezbytné stanovit další ochranná opatření proti uvedeným zvýšeným rizikům zneužívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za platné vnitrostátní maloobchodní ceny v rámci otevřených datových balíčků, domácí zákazník by nicméně při pravidelných cestách v Unii měl mít možnost využívat maloobchodní objemy těchto služeb ekvivalentní dvojnásobku objemů, které lze při uplatnění stropu pro velkoobchodní ceny za roamingové datové služby zakoupit za částku rovnou celkové vnitrostátní maloobchodní ceně (bez DPH) složky domácího tarifního plánu představující mobilní služby za celé dotčené zúčtovací období. To představuje objem, který odpovídá domácímu tarifnímu plánu, neboť je přizpůsoben vnitrostátní maloobchodní ceně příslušného tarifního plánu, a lze jej tedy použít v případě otevřených datových balíčků, a to i v balíčku s jinými maloobchodními mobilními službami. Použití multiplikátoru rovného dvěma přiměřeně odráží skutečnost, že operátoři si často sjednávají nižší velkoobchodní ceny za datový roaming než použitelné stropy a že zákazníci často nevyčerpají celý objem dat poskytnutý v rámci jejich tarifního plánu. Transparentnost pro zákazníky bude v tomto ohledu zaručena dodržováním ustanovení nařízení (EU) č. 531/2012, podle nichž poskytovatel roamingu musí roamingovému zákazníkovi po vyčerpání použitelného objemu regulovaných roamingových datových služeb podle politiky přiměřeného využívání zaslat upozornění, v němž je uveden příplatek, který bude roamingovému zákazníkovi účtován za veškerou další spotřebu regulovaných roamingových datových služeb.

(14)

Za účelem řešení rizika, že předplacené tarify, které nezahrnují dlouhodobý závazek, budou používány pouze pro účely trvalého roamingu, by poskytovatel roamingu měl být oprávněn, aby namísto vyžadování důkazů o bydlišti v členském státě poskytovatele roamingu nebo o stálých vazbách, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na území tohoto členského státu, omezil využívání regulovaných maloobchodních roamingových datových služeb za platné vnitrostátní maloobchodní ceny u předplacených tarifů na objemy, které lze při uplatnění stropu pro velkoobchodní ceny za roamingové datové služby zakoupit za zůstatek předplacené částky (bez DPH) k okamžiku spotřeby roamingových služeb.

(15)

Poskytovatel roamingu by měl mít možnost přijmout opatření, jejichž cílem je odhalit zneužívání či nezvyklé využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování, a tomuto zneužívání či nezvyklému využívání zabránit. Současně by roamingoví zákazníci měli být chráněni před jakýmkoli opatřením, které by mohlo jakýmkoli způsobem zasáhnout do jejich možnosti využívat regulované maloobchodní roamingové služby za vnitrostátní ceny při pravidelných cestách do zahraničí v rámci Unie. Opatření k odhalování a prevenci zneužívání či nezvyklého využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní ceny by měla být jednoduchá a transparentní a měla by minimalizovat administrativní zátěž pro roamingové zákazníky, jakož i nepřiměřené a zbytečné upozorňování. V souladu s požadavkem na bydliště v zemi poskytovatele roamingu nebo na stálé vazby, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost v této zemi, by ukazatele zdůvodňující pravděpodobné zneužívání či nezvyklé využívání měly vycházet z objektivních ukazatelů spojených se strukturou provozu vykazující nedostatek převládající přítomnosti zákazníka v domovské zemi poskytovatele roamingu nebo převládajícího domácího využívání vnitrostátních mobilních služeb. Takové objektivní ukazatele je z definice třeba stanovit pro určité časové období. Toto časové období by mělo být dostatečně dlouhé, nejméně čtyři měsíce, aby roamingoví zákazníci mohli využívat maloobchodní roamingové služby za vnitrostátní ceny při předvídatelných formách pravidelných cest v rámci Unie. Ukazatele přítomnosti v zemi poskytovatele roamingu by neměly být negativně ovlivněny nevyžádaným roamingem v příhraničních oblastech. V tomto směru by měla být zohledněna situace uživatelů nevyžádaného roamingu a příhraničních pracovníků, a to tak, že by se mělo mít za to, že přihlášení k síti poskytovatele roamingu kdykoli během daného dne znamená jeden den přítomnosti v domovském státě pro účely uplatňování objektivních ukazatelů. V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 by poskytovatelé roamingu rovněž měli poskytovat přiměřené informace, jež by jejich zákazníkům umožnily aktivně se vyvarovat případů nevyžádaného roamingu. Přítomnost a spotřeba mimo Unii by neměly negativně ovlivnit možnost roamingového zákazníka využívat „roaming za domácích podmínek“ v rámci Unie, neboť tyto faktory nelze považovat za ukazatele rizika, že roamingový zákazník využívá roaming za vnitrostátní maloobchodní ceny platné v členském státě poskytovatele roamingu k jiným účelům, než je pravidelné cestování v Unii. V tomto ohledu by se taková přítomnost a spotřeba pro účely uplatňování objektivních ukazatelů měly počítat jako domácí. Poskytovatel roamingu se může rovněž opřít o jiné zjevné důkazy zneužívání nebo nezvyklého využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za vnitrostátní ceny, jako je využívání účastnické smlouvy převážně při roamingu a téměř vůbec v členském státě poskytovatele roamingu nebo postupné využívání několika účastnických smluv týmž zákazníkem při roamingu.

(16)

V souladu s ustanoveními nařízení (EU) č. 531/2012, která mají chránit transparentnost při využívání roamingových služeb, a v souladu s pravidly pro smlouvy v odvětví elektronických komunikací by měla být smluvní ustanovení, která stanoví politiku přiměřeného využívání, před vstupem v platnost jasně sdělena zákazníkům. Politiky přiměřeného využívání uplatňované poskytovatelem roamingu v souladu s tímto nařízením by poskytovatel roamingu měl oznámit vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

(17)

Zpracování provozních a lokalizačních údajů podléhá ustanovením směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (2). Konkrétně článek 6 umožňuje poskytovateli roamingu zpracovávat provozní údaje nezbytné pro účely účtování nebo stanovení plateb za propojení. Pokud poskytovatel roamingu uplatňuje opatření k odhalování a prevenci zneužívání či nezvyklého využívání, nemělo by to vést k takovému ukládání a automatizovanému zpracování osobně identifikovatelných údajů o zákaznících, včetně lokalizačních a provozních údajů, které nesouvisí s účelem, jímž je odhalování a prevence zneužívání či nezvyklého využívání, nebo je tomuto účelu nepřiměřené.

(18)

Poskytovatel roamingu by zejména měl být schopen odhalit situaci, kdy by třetí strany v rozporu se smluvními podmínkami na velkoobchodní nebo maloobchodní úrovni využívaly provoz podléhající zásadě „roaming za domácích podmínek“ k cenové arbitráži s cílem získat hospodářskou výhodu prostřednictvím prodejů zákazníkům, kteří nemají obvyklé bydliště v členském státě poskytovatele roamingu ani nemají na tento členský stát jiné stálé vazby, a takové situaci zabránit. Jestliže operátor na základě objektivních a podložených důkazů zjistí, že k takovému systematickému zneužívání dochází, měl by vnitrostátnímu regulačnímu orgánu oznámit důkazy charakterizující systematické zneužívání a opatření přijatá za účelem zajištění souladu se všemi podmínkami příslušné smlouvy, a to nejpozději v okamžiku přijetí těchto opatření.

(19)

V konkrétních případech, kdy má operátor k dispozici podložené důkazy o struktuře využívání určitým roamingovým zákazníkem, které ukazují na pravděpodobné zneužívání či nezvyklé využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb za platné vnitrostátní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování, navzdory písemným dokladům o bydlišti nebo jiných stálých vazbách předložených tímto zákazníkem, by měl zákazníka nejprve upozornit na riziko účtování příplatků za roaming. Objektivní kritéria, která by sloužila jako ukazatele zdůvodňující pravděpodobné zneužívání či nezvyklé využívání, by měla být předem podrobně uvedena ve smlouvě.

(20)

Možností poskytovatele roamingu účtovat příplatky nejsou dotčena žádná přiměřená opatření, která lze podle vnitrostátního práva v souladu s právem Unie přijmout za účelem zajištění souladu se všemi podmínkami příslušné smlouvy v případě, že zákazník aktivně poskytl nepřesné informace.

(21)

Poskytovatelé roamingu uplatňující politiku přiměřeného využívání by měli zavést transparentní, jednoduché a účinné postupy pro řešení stížností zákazníků v souvislosti s uplatňováním této politiky. Podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 by roamingoví zákazníci měli mít v každém případě přístup k příslušnému orgánu pro mimosoudní řešení sporů, který spravedlivě a bezodkladně rozhoduje nevyřešené spory mezi zákazníky a poskytovateli roamingu vyplývající z uplatňování politiky přiměřeného využívání v souladu s článkem 34 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES (3), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES (4).

(22)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 jsou vnitrostátní regulační orgány povinny striktně dohlížet na uplatňování politiky přiměřeného využívání, aby se zajistilo, že žádná politika přiměřeného využívání uplatňovaná domovskými poskytovateli neohrozí dostupnost „roamingu za domácích podmínek“ pro zákazníky. Zjistí-li vnitrostátní regulační orgán, že došlo k porušení povinností stanovených v nařízení o roamingu, má pravomoc požadovat, aby bylo takovéto porušování okamžitě zastaveno.

(23)

Tímto nařízením by neměla být dotčena stávající práva a povinnosti podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva v souladu s právem Unie. To zahrnuje zejména právo koncových uživatelů využívat sítě a služby mobilních elektronických komunikací v kterémkoli členském státě bez ohledu na svou státní příslušnost či místo pobytu v Unii, veškerá vnitrostátní pravidla vyžadující doklad totožnosti nebo jiné písemné doklady pro účely získání SIM karty nebo jiné uzavření účastnické smlouvy na využívání těchto sítí či služeb, veškerá vnitrostátní opatření týkající se kontinuity služeb nebo předplaceného kreditu pro určité číslo nebo SIM kartu a právo poskytovatelů služeb elektronických komunikací uplatňovat přiměřená opatření v souladu s vnitrostátním právem za účelem boje proti podvodům.

(24)

Struktura využívání roamingu se v průběhu roku proměňuje, a proto by žádost o povolení účtovat příplatek za roaming předložená poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen měla být posuzována na základě provozních údajů nejméně za 12 měsíců. Pro účely výpočtu objemu provozu během roku by poskytovatel roamingu měl mít možnost uvést předpokládaný provoz. V souladu s článkem 6a nařízení (EU) č. 531/2012 by tyto předpoklady měly vycházet ze skutečných údajů, jako jsou údaje o skutečném využívání roamingu, extrapolace skutečného domácího využívání na roamingové využívání a extrapolace skutečného roamingového využívání významnou podmnožinou roamingových zákazníků využívajících tarifní plány umožňující „roaming za domácích podmínek“ na všechny roamingové zákazníky spadající pod pravidlo „roamingu za domácích podmínek“. Při přezkumu žádostí o odchylku pro udržitelnost od různých žadatelů by vnitrostátní regulační orgány měly zajistit, že domněnky, z nichž jednotliví žadatelé vycházeli při odvození předpokládaných objemů, jsou konzistentní s přihlédnutím k významným rozdílům v obchodním postavení a zákaznických základnách.

(25)

Veškeré údaje o nákladech a příjmech na podporu žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen by měly být založeny na finančních účtech, které mohou být opraveny podle předpokládaných objemů provozu. Odchylky od předpokládaných nákladů vycházejících z finančních účtů by měly být povoleny pouze tehdy, pokud jsou doloženy dokladem o finančních závazcích přijatých už v okamžiku podání žádosti.

(26)

Měla by být poskytnuta harmonizovaná metodika určování nákladů a příjmů spojených s poskytováním regulovaných maloobchodních roamingových služeb, aby se zajistilo jednotné posuzování žádostí o povolení účtovat příplatek předložených poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen.

(27)

Poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb zahrnuje dvě obecné kategorie nákladů: náklady na nákup velkoobchodního roamingového přístupu z navštívených sítí za nevyrovnanou bilanci provozu a jiné náklady specifické pro roaming. V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 se náklady na nákup velkoobchodního roamingového přístupu z navštívených sítí za nevyrovnanou bilanci provozu pokryjí skutečnými velkoobchodními cenami za roaming účtovanými za objemy, o něž roamingový provoz v zahraničí (outbound roaming) daného poskytovatele přesáhne roamingový provoz v jeho domovské síti (inbound roaming). V případě poskytovatelů roamingu (jako jsou virtuální mobilní operátoři), kteří na vnitrostátním trhu nakupují velkoobchodní přístup od jiného poskytovatele roamingu, mohou být náklady na velkoobchodní roamingový přístup pro prvně jmenované vyšší než pro posledně jmenované, pokud operátor domovské hostitelské sítě účtuje poskytovateli roamingu, který nakupuje domácí velkoobchodní přístup, vyšší cenu za velkoobchodní roamingový přístup, než jakou si zajistil u operátorů navštívených sítí pro sebe a/nebo pro poskytování souvisejících služeb. V důsledku těchto vysokých nákladů na velkoobchodní roamingový přístup může být v případě poskytovatelů roamingu, kteří nakupují domácí velkoobchodní přístup, pravděpodobnější, že budou usilovat o získání povolení účtovat příplatek za roaming, a vnitrostátní regulační orgány by měly toto hledisko při přezkumu takových žádostí patřičně zohlednit.

(28)

Jiné náklady specifické pro roaming vynaložené na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb jsou společné pro poskytování roamingových služeb v rámci Unie i v rámci třetích zemí a některé z nich jsou rovněž společné jak velkoobchodnímu, tak maloobchodnímu poskytování roamingových služeb. Pro účely žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen by se tyto společné náklady měly přiřadit k poskytování maloobchodních roamingových služeb v rámci Unie, a v případě nákladů společných maloobchodnímu i velkoobchodnímu poskytování roamingových služeb v souladu s celkovým poměrem příjmů z roamingu v zahraničí a z roamingu v domovské síti.

(29)

Náklady na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb by se rovněž mohly vypočítat včetně podílu sdílených a společných nákladů vyplývajících z poskytování maloobchodních mobilních služeb obecně, pakliže výpočet odráží poměr použitý k přiřazení příjmů z poskytování všech ostatních maloobchodních mobilních služeb k těmto službám.

(30)

Při určování příjmů z poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb by žádost o povolení účtovat příplatek předložená poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen měla plně zohlednit veškeré maloobchodní příjmy přímo účtované za poskytování maloobchodních mobilních služeb s původem v navštíveném v členském státě, jako jsou příjmy z provozu nad rámec objemu podle případné politiky přiměřeného využívání nebo z alternativních regulovaných roamingových služeb, stejně jako jakékoli další poplatky za jednotku nebo jiné platby vyplývající z využívání maloobchodních mobilních služeb v navštíveném členském státě.

(31)

Jelikož jsou regulované maloobchodní roamingové služby poskytovány za platných vnitrostátních podmínek, měly by být považovány za zdroj části příjmů z pevných pravidelných poplatků za poskytování vnitrostátních maloobchodních mobilních služeb. Měly by tudíž být vzaty v úvahu při posuzování žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen, a to v souladu s metodikou stanovenou v tomto nařízení. Pro tento účel by příjmy z jednotlivých maloobchodních mobilních služeb měly být přiřazeny podle klíče odrážejícího poměr mezi provozem v rámci různých mobilních služeb vážený podle poměru mezi průměrnými jednotkovými velkoobchodními cenami za roaming.

(32)

Aby byla čistá maloobchodní roamingová marže vzniklá odečtením nákladů na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb od odpovídajících příjmů považována za narušující udržitelnost modelu pro stanovení vnitrostátních cen operátora, měla by představovat alespoň takovou zápornou částku, která vytváří riziko významného dopadu na vývoj vnitrostátních cen. Aby mohla být považována za příčinu takového rizika, měla by záporná čistá maloobchodní roamingová marže zejména představovat přinejmenším významný podíl celkových zisků z poskytování ostatních mobilních služeb před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací.

(33)

Dokonce i tehdy, pokud čistá maloobchodní roamingová marže představuje významný podíl celkové marže za poskytování ostatních mobilních služeb, mohou riziko významného dopadu na vývoj vnitrostátních cen vylučovat zvláštní okolnosti, jako jsou úroveň hospodářské soutěže na vnitrostátním trhu nebo zvláštní charakteristiky žadatele.

(34)

V žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen by měl poskytovatel roamingu odhadnout ztráty způsobené poskytováním mobilních služeb podle zásady „roaming za domácích podmínek“ a odpovídající režim účtování příplatku nutného k náhradě těchto ztrát, a to s ohledem na platné maximální velkoobchodní ceny.

(35)

Vnitrostátní regulační orgány by měly mít možnost povolit účtování roamingového příplatku v první den použitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming v Unii v souladu s nařízením (EU) č. 531/2012. Za tímto účelem lze už před tímto datem předpokládat komunikaci mezi poskytovatelem roamingu, který podání žádosti zvažuje, a vnitrostátním regulačním orgánem, jakož i poskytování informací a příslušné dokumentace v tomto směru.

(36)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 by vnitrostátní regulační orgán měl povolit účtování roamingového příplatku na dobu 12 měsíců. Za účelem obnovy povolení by poskytovatel roamingu měl v souladu s čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 informace každých 12 měsíců aktualizovat a předkládat vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

(37)

Vzhledem k povinnosti vnitrostátních regulačních orgánů striktně dohlížet na uplatňování politiky přiměřeného využívání a opatření zajišťujících udržitelnost zrušení maloobchodních příplatků za roaming a rovněž každoročně podávat Komisi zprávu o uplatňování příslušných ustanovení by toto nařízení mělo stanovit minimální informace, které by měly orgány shromažďovat a předávat Komisi, aby jí umožnily monitorovat jeho uplatňování.

(38)

V souladu s nařízením (EU) č. 531/2012 má Komise pravidelně provádět přezkum tohoto prováděcího aktu s ohledem na vývoj na trhu.

(39)

Komunikační výbor nezaujal stanovisko.

(40)

Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady zakotvené v Listině základních práv Evropské unie. Proto by mělo být vykládáno a uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami, zejména s právem na respektování soukromého a rodinného života, s právem na ochranu osobních údajů, se svobodou projevu a svobodou podnikání. Při veškerém zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení by měla být respektována základní práva, včetně práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na ochranu osobních údajů podle článků 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie, a toto zpracování musí probíhat v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (5) a směrnicí 2002/58/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES (6) a 2009/136/ES, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (7). Poskytovatelé služeb musí zejména zajistit, aby každé zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení bylo nezbytné a přiměřené z hlediska dosažení příslušného cíle,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Toto nařízení stanoví podrobná pravidla, jejichž cílem je zajistit jednotné provádění politiky přiměřeného využívání, kterou mohou poskytovatelé roamingu uplatňovat na spotřebu regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za platné vnitrostátní maloobchodní ceny v souladu s článkem 6b nařízení (EU) č. 531/2012.

2.   Stanoví také podrobná pravidla pro:

a)

žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovateli roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jejich modelů pro stanovení vnitrostátních cen;

b)

metodiku, která má být uplatňována vnitrostátními regulačními orgány při posuzování toho, zda poskytovatel roamingu prokázal, že není schopen pokrýt své náklady na poskytování regulovaných roamingových služeb, čímž by byla narušena udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se použijí definice v nařízení (EU) č. 531/2012.

2.   Použijí se rovněž tyto definice:

a)

„stálými vazbami“ na členský stát se rozumí přítomnost na území tohoto členského státu, která vyplývá z trvalého pracovního poměru na plný úvazek, včetně pracovního poměru příhraničních pracovníků, z trvalých smluvních vztahů, které zahrnují podobnou míru fyzické přítomnosti osoby samostatně výdělečně činné, z účasti na řádném prezenčním studiu nebo z jiných situací, například v případě vyslaných pracovníků nebo důchodců, pokud tyto situace zahrnují podobnou míru přítomnosti na území tohoto státu;

b)

„maloobchodními mobilními službami“ se rozumí veřejné mobilní komunikační služby poskytované koncovým uživatelům, včetně hlasových služeb, služeb SMS a datových služeb;

c)

„otevřeným datovým balíčkem“ se rozumí tarifní plán pro poskytování jedné nebo více maloobchodních mobilních služeb, který neomezuje objem maloobchodních mobilních datových služeb zahrnutých za pravidelný pevný poplatek, nebo v kterém vnitrostátní jednotková cena za maloobchodní mobilní datové služby, vypočtená jako podíl celkové vnitrostátní maloobchodní ceny bez daně z přidané hodnoty za mobilní služby odpovídající celému zúčtovacímu období a celkového vnitrostátně dostupného objemu maloobchodních mobilních datových služeb, je nižší než regulovaná maximální velkoobchodní cena za roaming podle článku 12 nařízení (EU) č. 531/2012;

d)

„předplaceným tarifním plánem“ se rozumí tarifní plán, v rámci nějž jsou maloobchodní mobilní služby poskytovány oproti odečítání kreditu poskytnutého zákazníkem poskytovateli před spotřebou, přičemž k odečítání dochází po jednotkách, a zákazník může od tohoto tarifního plánu po vyčerpání nebo vypršení platnosti kreditu bez sankcí odstoupit;

e)

„navštíveným členským státem“ se rozumí členský stát jiný než členský stát domovského poskytovatele roamingového zákazníka;

f)

„marží za mobilní služby“ se rozumí zisky z prodeje mobilních služeb jiných než maloobchodních roamingových služeb poskytovaných v rámci Unie, tedy s vyloučením nákladů a příjmů z maloobchodních roamingových služeb, před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací;

g)

„skupinou“ se rozumí mateřský podnik a všechny jeho dceřiné podniky, nad nimiž má kontrolu ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (8).

ODDÍL II

POLITIKA PŘIMĚŘENÉHO VYUŽÍVÁNÍ

Článek 3

Hlavní zásada

1.   Poskytovatel roamingu poskytuje svým roamingovým zákazníkům, kteří mají obvyklé bydliště v členském státě tohoto poskytovatele roamingu nebo stálé vazby, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost v tomto členském státě, při jejich pravidelných cestách v rámci Unie regulované maloobchodní roamingové služby za vnitrostátní ceny.

2.   Jakákoli politika přiměřeného využívání, kterou poskytovatel roamingu uplatňuje k tomu, aby zabránil zneužívání či nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb, podléhá podmínkám stanoveným v článcích 4 a 5 a zajišťuje, aby všichni takoví roamingoví zákazníci měli při pravidelných cestách v rámci Unie přístup k regulovaným maloobchodním roamingovým službám za vnitrostátní ceny za stejných podmínek, jako kdyby takové služby spotřebovávali ve svém státě.

Článek 4

Přiměřené využívání

1.   Pro účely politiky přiměřeného využívání může poskytovatel roamingu od svých roamingových zákazníků vyžadovat doklady o obvyklém bydlišti v členském státě poskytovatele roamingu nebo o jiných stálých vazbách na tento členský stát, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na jeho území.

2.   Aniž je dotčen případný použitelný vnitrostátní objemový limit, v případě otevřeného datového balíčku musí mít roamingový zákazník při pravidelných cestách v rámci Unie možnost spotřebovat takový objem maloobchodních roamingových datových služeb za vnitrostátní maloobchodní ceny, který je ekvivalentní přinejmenším dvojnásobku objemu získaného jako podíl celkové vnitrostátní maloobchodní ceny tohoto otevřeného datového balíčku bez daně z přidané hodnoty a za celé zúčtovací období a regulované maximální velkoobchodní ceny za roaming uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 531/2012.

V případě prodeje maloobchodních mobilních služeb v balíčku s jinými službami nebo s koncovými zařízeními se celková vnitrostátní maloobchodní cena datového balíčku pro účely čl. 2 odst. 2 písm. c) a tohoto odstavce určí tak, že se zohlední cena bez daně z přidané hodnoty při samostatném prodeji té složky balíčku, která představuje maloobchodní mobilní služby, je-li k dispozici, nebo cena při samostatném prodeji služeb se stejnými vlastnostmi.

3.   V případě předplacených tarifních plánů může poskytovatel roamingu namísto požadavku na politiku přiměřeného využívání v odstavci 1 omezit spotřebu maloobchodních roamingových datových služeb v rámci Unie za vnitrostátní maloobchodní ceny na objem ekvivalentní přinejmenším objemu získanému jako podíl celkového dostupného zůstatku kreditu bez daně z přidané hodnoty, který zákazník poskytovateli již zaplatil, v okamžiku zahájení roamingu a regulované maximální velkoobchodní ceny za roaming uvedené v článku 12 nařízení (EU) č. 531/2012.

4.   Aby poskytovatel roamingu zabránil zneužívání či nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za platné vnitrostátní maloobchodní ceny, může v souvislosti se zpracováním provozních údajů podle článku 6 směrnice 2002/58/ES uplatňovat spravedlivé, racionální a přiměřené kontrolní mechanismy založené na objektivních ukazatelích souvisejících s rizikem zneužívání či nezvyklého využívání nad rámec pravidelného cestování v Unii.

Objektivní ukazatele mohou zahrnovat opatření ke zjištění, zda u zákazníků převládá domácí spotřeba nad spotřebou při roamingu nebo zda u nich převládá přítomnost v domovském státě nad přítomností v jiných členských státech Unie.

Aby bylo zajištěno, že roamingovým zákazníkům, kteří pravidelně cestují, nebudou upozornění podle čl. 5 odst. 4 zasílána zbytečně nebo v nadměrné míře, poskytovatelé roamingu, kteří taková opatření používají k určení rizika zneužívání či nezvyklého využívání roamingových služeb, sledují takové ukazatele přítomnosti a spotřeby kumulativně a po dobu nejméně čtyř měsíců.

Poskytovatel roamingu ve smlouvách s roamingovými zákazníky stanoví, kterých maloobchodních mobilních služeb se ukazatel spotřeby týká, a minimální délku sledovaného období.

Za důkaz, že nedochází ke zneužívání ani nezvyklému využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb, se u roamingového zákazníka považuje převládající domácí spotřeba nebo převládající přítomnost v domovském státě.

Pro účely druhého, třetího a pátého pododstavce se každý den, kdy se roamingový zákazník přihlásil k domovské síti, počítá jako den přítomnosti tohoto zákazníka v domovském státě.

Mezi ostatní objektivní ukazatele rizika zneužívání či nezvyklého využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za platné vnitrostátní maloobchodní ceny mohou patřit pouze:

a)

dlouhá doba nevyužívání určité SIM karty ve spojení s využíváním většinou nebo výhradně při roamingu;

b)

uzavření účastnických smluv a následné využívání více SIM karet týmž zákazníkem při roamingu.

5.   Jestliže poskytovatel roamingu na základě objektivních a podložených důkazů zjistí, že se určitý počet SIM karet stal předmětem organizovaného dalšího prodeje osobám, které ve skutečnosti nemají bydliště v členském státě tohoto maloobchodního poskytovatele roamingu ani stálé vazby, z nichž by vyplývala častá a podstatná přítomnost v tomto členském státě, s cílem umožnit využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných za platné vnitrostátní maloobchodní ceny k jiným účelům, než je pravidelné cestování, může poskytovatel roamingu přijmout okamžitá přiměřená opatření k zajištění souladu se všemi podmínkami příslušné smlouvy.

6.   Poskytovatel roamingu při jednání podle ustanovení tohoto oddílu dodržuje směrnice 2002/58/ES a 95/46/ES spolu s příslušnými vnitrostátními prováděcími předpisy a nařízení (EU) 2016/679.

7.   Toto nařízení se nevztahuje na politiky přiměřeného využívání vymezené ve smluvních podmínkách alternativních roamingových tarifů poskytovaných v souladu s čl. 6e odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012.

Článek 5

Transparentnost a dohled nad politikami přiměřeného využívání

1.   Jestliže poskytovatel roamingu uplatňuje politiku přiměřeného využívání, zahrne do smluv s roamingovými zákazníky veškeré podmínky spojené s touto politikou, včetně případného kontrolního mechanismu uplatňovaného v souladu s čl. 4 odst. 4. Jako součást politiky přiměřeného využívání poskytovatel roamingu zavede transparentní, jednoduché a účinné postupy pro vyřizování stížností zákazníků v souvislosti s uplatňováním politiky přiměřeného využívání. Tím nejsou dotčena práva roamingových zákazníků podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 na přístup k transparentnímu, jednoduchému, spravedlivému a rychlému postupu mimosoudního řešení sporů zřízenému v členském státě poskytovatele roamingu v souladu s článkem 34 směrnice 2002/22/ES. Uvedený mechanismus pro vyřizování stížností a postup řešení sporů musí roamingovému zákazníkovi umožnit v návaznosti na upozornění podle odst. 3 prvního pododstavce předložit důkazy, že regulované maloobchodní roamingové služby nevyužívá pro jiné účely, než je pravidelné cestování.

2.   Zásady přiměřeného využívání v souladu s tímto nařízením poskytovatel roamingu oznámí vnitrostátnímu regulačnímu orgánu.

3.   Existují-li objektivní a podložené důkazy, které vychází z objektivních ukazatelů uvedených v čl. 4 odst. 4 a ukazují na riziko zneužívání či nezvyklého využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytovaných v rámci Unie za vnitrostátní maloobchodní ceny určitým zákazníkem, poskytovatel roamingu před uplatněním jakéhokoli příplatku podle článku 6e nařízení (EU) č. 531/2012 upozorní zákazníka na zjištěný vzorec chování, jenž na takové riziko ukazuje.

V případech, kdy takové riziko vyplývá z neplnění kritéria převládající domácí spotřeby i kritéria převládající přítomnosti v domovském státě po definované sledované období, jak stanoví čl. 4 odst. 4 pátý pododstavec, zohlední se pro účely vyřízení případné následné stížnosti podle odstavce 1 nebo postupu řešení sporů podle čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 ve věci použitelnosti příplatku další ukazatele rizika vyplývající z celkové přítomnosti nebo využívání služeb mimo domovský stát roamingového zákazníka.

Tento odstavec se použije bez ohledu na to, zda roamingový zákazník poskytne písemné doklady podle čl. 4 odst. 1 o bydlišti v členském státě poskytovatele roamingu nebo o jiných stálých vazbách, z nichž vyplývá častá a podstatná přítomnost na území tohoto členského státu.

4.   Při upozornění roamingového zákazníka podle odstavce 3 poskytovatel roamingu informuje zákazníka, že pokud v období, které nesmí být kratší než dva týdny, nedojde k takové změně struktury využívání, která by prokazovala skutečnou domácí spotřebu nebo přítomnost v domovském státě, může být za veškeré další využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb s použitím dotčené SIM karty po datu upozornění účtován příplatek podle článku 6e nařízení (EU) č. 531/2012.

5.   Poskytovatel roamingu účtování příplatku ukončí, jakmile způsob využívání zákazníkem přestane na základě objektivních ukazatelů uvedených v čl. 4 odst. 4 ukazovat na riziko zneužívání či nezvyklého využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb.

6.   Jestliže poskytovatel roamingu zjistí, že se SIM karty staly předmětem organizovaného dalšího prodeje osobám, které nemají obvyklé bydliště v členském státě maloobchodního poskytovatele roamingu ani stálé vazby, z nichž by vyplývala častá a podstatná přítomnost v tomto členském státě, s cílem umožnit využívání regulovaných maloobchodních roamingových služeb k jiným účelům, než je pravidelné cestování mimo daný členský stát, jak stanoví čl. 4 odst. 3, operátor oznámí vnitrostátnímu regulačnímu orgánu důkazy charakterizující dotčené systematické zneužívání a opatření přijatá za účelem zajištění souladu se všemi podmínkami příslušné smlouvy, a to nejpozději v okamžiku přijetí těchto opatření.

ODDÍL III

ŽÁDOST A METODOLOGIE POSUZOVÁNÍ UDRŽITELNOSTI ZRUŠENÍ MALOOBCHODNÍCH POPLATKŮ ZA ROAMING

Článek 6

Údaje na podporu žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen

1.   Žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen (dále jen „žádost“) se posuzují na základě údajů o celkových předpokládaných objemech regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytnutých žádajícím poskytovatelem roamingu v období 12 měsíců, které začne nejdříve dnem 15. června 2017. U první žádosti se tyto předpokládané objemy odhadnou s použitím některé z následujících možností nebo jejich kombinace:

a)

skutečné objemy regulovaných maloobchodních roamingových služeb, které žadatel poskytl za platné regulované maloobchodní ceny za roaming před 15. červnem 2017;

b)

předpokládané objemy regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytnutých po 15. červnem 2017, přičemž předpokládané objemy regulovaných maloobchodních roamingových služeb za dotčené období se odhadují na základě skutečné domácí maloobchodní spotřeby mobilních služeb a času stráveného roamingovými zákazníky žadatele v zahraničí v rámci Unie;

c)

předpokládané objemy regulovaných maloobchodních roamingových služeb poskytnutých po 15. červnu 2017, přičemž objemy regulovaných maloobchodních roamingových služeb se odhadují na základě poměrné změny objemů regulovaných maloobchodních roamingových služeb zjištěné v tarifních plánech žadatele, které reprezentují významnou část zákaznické základny, pro niž byly žadatelem stanoveny ceny regulovaných maloobchodních roamingových služeb na vnitrostátní úrovni pro období nejméně 30 dnů, a to v souladu s metodikou stanovenou v příloze I.

In the event of updates to the application being submitted pursuant to Article 6c(2) of Regulation (EU) No 531/2012, the projected overall volumes of regulated roaming services shall be updated on the basis of the actual average pattern of consumption of domestic mobile services multiplied by the observed number of roaming customers and the time they have spent in visited Member States in the previous 12 months.

2.   Veškeré údaje o nákladech a příjmech žadatele vycházejí z finančních účtů, které se zpřístupní vnitrostátnímu regulačnímu orgánu, a mohou být opraveny o odhady objemu podle odstavce 1. V případě předpokládaných nákladů se odchylky od číselných údajů vyplývajících z minulých finančních účtů zohlední pouze tehdy, pokud jsou podpořeny dokladem o finančních závazcích na období zahrnuté v předpokladech.

3.   Žadatel poskytne všechny potřebné údaje, které byly použity ke stanovení marže za mobilní služby a celkových skutečných a předpokládaných nákladů a příjmů spojených s poskytováním regulovaných roamingových služeb za dané období.

Článek 7

Určení nákladů specifických pro roaming vynaložených na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.   Pro účely stanovení, že žadatel není schopen pokrýt svoje náklady, což by mělo za důsledek narušení udržitelnosti jeho systému pro stanovení vnitrostátních cen, se zohlední pouze následující náklady specifické pro roaming, jsou-li v žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming podloženy:

a)

náklady na nákup velkoobchodního roamingového přístupu;

b)

maloobchodní náklady specifické pro roaming.

2.   Pokud jde o náklady vynaložené na nákup regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, zohlední se pouze částka, o niž celkové platby žadatele protistranám poskytujícím tyto služby v Unii podle očekávání přesáhnou celkovou částku splatnou žadateli za poskytování týchž služeb ostatním poskytovatelům roamingu v Unii. Pokud jde o částky splatné poskytovateli roamingu za poskytování regulovaných velkoobchodních roamingových služeb, poskytovatel roamingu vychází z takových předpokládaných objemů těchto velkoobchodních roamingových služeb, které jsou v souladu s domněnkami, na nichž se zakládají jeho předpokládané objemy podle čl. 6 odst. 1.

3.   Pokud jde o maloobchodní náklady specifické pro roaming, zohlední se pouze následující náklady, jsou-li v žádosti doloženy:

a)

náklady na provoz a řízení roamingových činností, včetně systémů pro správu obchodních informací a softwaru určeného pro provoz a řízení roamingu;

b)

náklady na zúčtování dat a náklady na platby, včetně nákladů na zúčtování dat a finanční vyrovnání;

c)

náklady na sjednání a uzavření smluv, včetně externích poplatků a využívání interních zdrojů;

d)

náklady vzniklé kvůli plnění požadavků na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb stanovených v článcích 14 a 15 nařízení (EU) č. 531/2012, přičemž se zohlední politika přiměřeného využívání přijatá poskytovatelem roamingu.

4.   Náklady uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c) se zohlední pouze úměrně k poměru celkového objemu provozu v rámci regulovaných maloobchodních roamingových služeb žadatele vůči celkovému objemu maloobchodního provozu v zahraničí a velkoobchodního provozu v domovské síti v rámci jeho roamingových služeb v souladu s metodikou stanovenou v bodech 1 a 2 přílohy II a úměrně k poměru celkového objemu provozu v rámci jeho maloobchodních roamingových služeb v Unii vůči celkovému objemu provozu v rámci jeho maloobchodních roamingových služeb v Unii a mimo ni v souladu s metodikou stanovenou v bodech 1 a 3 přílohy II.

5.   Náklady uvedené v odst. 3 písm. d) se zohlední pouze úměrně k poměru celkového objemu provozu v rámci maloobchodních roamingových služeb žadatele v Unii vůči celkovému objemu provozu v rámci jeho maloobchodních roamingových služeb v Unii i mimo ni v souladu s metodikou stanovenou v bodech 1 a 3 přílohy II.

Článek 8

Přiřazení maloobchodních sdílených a společných nákladů k poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.   Kromě nákladů určených podle článku 7 může být do žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming zařazen i podíl sdílených a společných nákladů vynaložených na poskytování maloobchodních mobilních služeb obecně. Zohlední se pouze následující náklady, jsou-li v žádosti podloženy:

a)

náklady na fakturaci a výběr, včetně veškerých nákladů spojených se zpracováním, vypočtením, vystavením a oznámením vyúčtování pro zákazníka;

b)

náklady na prodej a distribuci, včetně nákladů na provoz obchodů a dalších distribučních kanálů pro prodej maloobchodních mobilních služeb;

c)

náklady na péči o zákazníky, včetně nákladů na provoz veškerých služeb péče o zákazníky dostupných koncovým uživatelům;

d)

náklady na řízení problematických pohledávek, včetně nákladů vzniklých odpisem nedobytných pohledávek vůči zákazníkům a vymáháním problematických pohledávek;

e)

marketingové náklady, včetně všech výdajů na propagaci mobilních služeb.

2.   Náklady uvedené v odstavci 1, jsou-li v žádosti podloženy, se zohlední pouze úměrně k poměru celkového objemu provozu v rámci maloobchodních roamingových služeb žadatele v Unii vůči celkovému objemu maloobchodního provozu v rámci veškerých maloobchodních mobilních služeb, který se získá jako vážený průměr tohoto poměru pro jednotlivé mobilní služby s váhami odrážejícími příslušné průměrné velkoobchodní ceny za roaming zaplacené žadatelem v souladu s metodikou stanovenou v bodech 1 a 4 přílohy II.

Článek 9

Určení příjmů z poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb

1.   Pro účely stanovení, že žadatel není schopen pokrýt svoje náklady, což by mělo za důsledek narušení udržitelnosti jeho systému pro stanovení vnitrostátních cen, se zohlední a do žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming zahrnou pouze následující příjmy:

a)

příjmy přímo plynoucí z provozu v rámci maloobchodních mobilních služeb s původem v navštíveném členském státě;

b)

podíl celkových příjmů z prodeje maloobchodních mobilních služeb na základě pevných pravidelných poplatků.

2.   Příjmy uvedené v odst. 1 písm. a) zahrnují:

a)

veškeré maloobchodní poplatky účtované podle článku 6e nařízení (EU) č. 531/2012 za provoz nad rámec případné politiky přiměřeného využívání uplatňované poskytovatelem roamingu;

b)

veškeré příjmy z alternativních regulovaných roamingových služeb podle čl. 6e odst. 3 nařízení (EU) č. 531/2012;

c)

veškeré vnitrostátní maloobchodní ceny účtované za jednotku nebo navíc k pevným pravidelným poplatkům za poskytování maloobchodních mobilních služeb v důsledku využívání maloobchodních mobilních služeb v navštíveném členském státě.

3.   Pro účely určení příjmů uvedených v odst. 1 písm. b) v případě prodeje maloobchodních mobilních služeb v balíčku s jinými službami nebo koncovými zařízeními se zohlední pouze příjmy spojené s prodejem maloobchodních mobilních služeb. Tyto příjmy se určí odkazem na cenu při samostatném prodeji jednotlivých složek balíčku, je-li k dispozici, nebo na cenu při samostatném prodeji služeb se stejnými vlastnostmi.

4.   K určení podílu celkových příjmů z prodeje maloobchodních mobilních služeb spojených s poskytováním regulovaných maloobchodních roamingových služeb se použije metodika stanovená v bodech 1 a 5 přílohy II.

Článek 10

Posuzování žádostí o povolení účtovat příplatek za roaming předkládaných poskytovateli roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jejich modelů pro stanovení vnitrostátních cen

1.   Při posuzování žádosti o povolení účtovat příplatek za roaming předložené poskytovatelem roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen může vnitrostátní regulační orgán dojít k závěru, že žadatel není schopen pokrýt svoje náklady na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb, což by mělo za důsledek narušení udržitelnosti jeho modelu pro stanovení vnitrostátních cen, pouze pokud záporná čistá maloobchodní roamingová marže žadatele odpovídá nejméně 3 % jeho marže za mobilní služby.

Čistá maloobchodní roamingová marže je částka zbývající poté, co se náklady na poskytování regulovaných maloobchodních roamingových služeb odečtou od příjmů z poskytování těchto služeb určených v souladu s tímto nařízením. S cílem určit tuto marži vnitrostátní regulační orgán přezkoumá údaje poskytnuté v žádosti, aby zajistil soulad s metodikou pro určování nákladů a příjmů stanovenou v článcích 7, 8 a 9.

2.   Pokud absolutní hodnota čisté maloobchodní roamingové marže odpovídá nejméně 3 % marže za mobilní služby, vnitrostátní regulační orgán příplatek i tak zamítne, může-li prokázat, že kvůli zvláštním okolnostem je narušení udržitelnosti vnitrostátního modelu pro stanovení vnitrostátních cen nepravděpodobné. Mezi takovéto okolnosti patří situace, kdy:

a)

žadatel je součástí skupiny a existují důkazy o stanovování vnitřních převodních cen ve prospěch jiných dceřiných podniků skupiny v rámci Unie, zejména s ohledem na významnou nerovnováhu velkoobchodních cen za roaming účtovaných uvnitř skupiny;

b)

míra hospodářské soutěže na vnitrostátních trzích znamená, že zde existuje kapacita absorbovat snížené marže;

c)

uplatňování restriktivnější politiky přiměřeného využívání, která by přesto byla v souladu s články 3 a 4, by snížilo čistou maloobchodní roamingovou marži na podíl menší než 3 %.

3.   Za výjimečných okolností, kdy má operátor zápornou marži za mobilní služby a zápornou čistou maloobchodní roamingovou marži, vnitrostátní regulační orgán povolí účtování příplatku za regulované roamingové služby.

4.   Vnitrostátní regulační orgán při udělení povolení účtovat příplatek za regulované roamingové služby ve svém konečném rozhodnutí určí částku zjištěné záporné maloobchodní roamingové marže, kterou lze získat uložením maloobchodního příplatku za roamingové služby poskytované v rámci Unie. Tento příplatek odpovídá předpokladům o objemu roamingového provozu, z nichž se vycházelo při posuzování žádosti, a stanoví se v souladu se zásadami stanovenými v článku 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (9).

ODDÍL IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Monitorování politik přiměřeného využívání a žádostí o povolení účtovat příplatek za roaming předkládaných poskytovateli roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jejich modelů pro stanovení vnitrostátních cen

Za účelem monitorování jednotného používání článků 6b a 6c nařízení (EU) č. 531/2012 a tohoto nařízení a s cílem každoročně informovat Komisi o žádostech podle čl. 6d odst. 5 nařízení (EU) č. 531/2012 vnitrostátní regulační orgány pravidelně shromažďují informace o:

a)

veškerých krocích, které přijaly za účelem výkonu dohledu nad používáním článku 6b nařízení (EU) č. 531/2012 a podrobných pravidel stanovených v tomto nařízení;

b)

počtu žádostí o povolení účtovat příplatek za roaming předložených, schválených a obnovených v průběhu roku v souladu s čl. 6c odst. 2 a 4 nařízení (EU) č. 531/2012;

c)

rozsahu záporných čistých maloobchodních roamingových marží, které uznaly ve svých rozhodnutích o povolení účtovat příplatek za roaming, a režimech týkajících se příplatků uvedených v žádostech o povolení účtovat příplatek za roaming předložených poskytovateli roamingu podle čl. 6c odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012 s cílem zajistit udržitelnost jejich modelů pro stanovení vnitrostátních cen.

Článek 12

Přezkum

Aniž je dotčena možnost provést dřívější přezkum s ohledem na zkušenosti s počátečním provedením a na případné významné změny faktorů uvedených v čl. 6d odst. 2 nařízení (EU) č. 531/2012, Komise přezkoumá tento prováděcí akt nejpozději do června 2019 po konzultaci se sdružením BEREC.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/24/ES ze dne 15. března 2006 o uchovávání údajů vytvářených nebo zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí a o změně směrnice 2002/58/ES (Úř. věst. L 105, 13.4.2006, s. 54).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).


PŘÍLOHA I

Poměrná změna skutečných objemů regulovaných roamingových služeb poskytovaných podle zásady „roaming za domácích podmínek“ ve srovnání se stejným obdobím v přechozím roce:

Formula

kde:

 

k = služba (1 = hlas, 2 = SMS, 3 = data),

 

n je počet dnů uplatňování zásady „roaming za domácích podmínek“ (n ≥ 30) a

 

t je rok prvního uplatnění zásady „roaming za domácích podmínek“.

Tento procentní podíl by se měl použít k odhadu změny objemů během 12měsíčního období, kterého se předpoklad týká, a to vynásobením tohoto podílu objemy v předchozím roce.


PŘÍLOHA II

1)

Váhy wi maloobchodních mobilních služeb:

Formula

kde:

 

k = služba (1 = hlas, 2 = SMS, 3 = data);

 

průměrnou velkoobchodní cenou za roaming placenou operátorem se rozumí průměrná jednotková cena za nevyrovnanou bilanci provozu placená operátorem za jednotlivé služby, přičemž jednotkou pro jednotlivé služby jsou eurocenty za i) minutu u hlasových služeb, ii) SMS u služeb SMS a iii) MB u datových služeb.

2)

Poměr celkového objemu provozu v rámci maloobchodních roamingových služeb žadatele vůči celkovému objemu maloobchodního provozu v zahraničí a velkoobchodního provozu v domovské síti v rámci jeho roamingových služeb:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlas, 2 = SMS, 3 = data).

3)

Poměr celkového objemu provozu v rámci maloobchodních roamingových služeb žadatele v Unii vůči celkovému provozu v rámci jeho maloobchodních roamingových služeb v Unii i mimo ni:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlas, 2 = SMS, 3 = data).

4)

Poměr celkového provozu v rámci maloobchodních roamingových služeb žadatele v Unii vůči celkovému maloobchodnímu provozu v rámci všech maloobchodních mobilních služeb:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlas, 2 = SMS, 3 = data).

5)

Příjmy z poskytování maloobchodních roamingových služeb v EU:

Formula

kde:

k

=

služba (1 = hlas, 2 = SMS, 3 = data).


Top