EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0641

A Tanács irányelve (1990. december 4.) az ellenőrzött területeken munkájuk során ionizáló sugárzás kockázatának kitett külső munkavállalók védelméről

HL L 349., 1990.12.13, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2018; hatályon kívül helyezte: 32013L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/641/oj

31990L0641Hivatalos Lap L 349 , 13/12/1990 o. 0021 - 0025
finn különkiadás fejezet 15 kötet 10 o. 0013
svéd különkiadás fejezet 15 kötet 10 o. 0013


A Tanács irányelve

(1990. december 4.)

az ellenőrzött területeken munkájuk során ionizáló sugárzás kockázatának kitett külső munkavállalók védelméről

(90/641/Euratom)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 31. és 32. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a Tudományos és Műszaki Bizottság által a tagállamok tudományos szakértői közül kijelölt személyek csoportjával folytatott konzultációt követően a Szerződés 31. cikkének értelmében benyújtott javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Szerződés 2. cikkének b) pontja előírja, hogy a Közösség egységes biztonsági szabványokat alakítson ki a munkavállalók és a népesség egészségének védelmére, és biztosítsa, hogy azokat a Szerződés II. címének III. fejezetében megállapított eljárással összhangban alkalmazzák;

mivel a Tanács 1959. február 2-án elfogadta a 80/836/Euratom [3] és a 84/467/Euratom [4] irányelvvel módosított, a munkavállalók és a népesség egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyek elleni védelmére vonatkozó alapvető szabványok megállapításáról szóló irányelveket [5];

mivel a 80/836/Euratom irányelv VI. címe alapvető elveket állapít meg a kockázatnak kitett munkavállalók védelmére;

mivel az említett irányelv 40. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy minden tagállam hozza meg a szükséges intézkedéseket a kockázatnak kitett munkavállalók hatékony védelmére;

mivel az említett irányelv 20. és 23. cikke megállapítja a munkaterületek besorolását és a kockázatnak kitett munkavállalók kategóriáit az expozíció szintjével összhangban;

mivel az említett 20. és 23. cikk szerinti ellenőrzött területen tevékenységet folytató munkavállalók az üzemeltető személyzetéhez tartoznak, vagy külső munkavállalók;

mivel a 80/836/Euratom irányelv 3. cikke, amely az irányelv 2. cikkében említett tevékenységeket érinti, előírja, hogy a tevékenységeket be kell jelenteni, vagy azok az egyes tagállamok által meghatározott esetekben előzetes engedélyezés körébe tartoznak;

mivel a külső munkavállalók ki lehetnek téve ionizáló sugárzásnak egymás után több ellenőrzött területen is egy és ugyanazon tagállamban vagy különböző tagállamokban; mivel ezek a sajátos munkakörülmények megfelelő sugárzás-ellenőrzési rendszert követelnek meg;

mivel a külső munkavállalókat védő sugárzás-ellenőrzési rendszernek közös rendelkezések útján ugyanolyan védelmet kell biztosítania, mint amilyenben az üzemeltető által tartósan foglalkoztatott munkavállalók részesülnek;

mivel, amíg nem alakítanak ki közösségi szinten egységes rendszert, figyelembe kell venni azokat a külső munkavállalókat védő sugárzás-ellenőrzési rendszereket is, amelyek a tagállamokban működnek;

mivel a külső munkavállalók védelmének optimalizálásához egyértelműen meg kell határozni a külső vállalkozások és az üzemeltető kötelezettségeit, azon hozzájárulás sérelme nélkül, amelyet a külső munkavállalóknak kell megadni saját védelmükhöz;

mivel a külső munkavállalókkal kapcsolatos sugárvédelmi rendszer, amennyire gyakorlatban megvalósítható, a külső vállalakozási státusban dolgozó, önálló vállalkozókra is vonatkozik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. CÍM

Cél és fogalommeghatározások

1. cikk

Az irányelv célja, hogy kiegészítse a 80/836/Euratom irányelvet, és ezáltal közösségi szinten javítsa az ellenőrzött területeken dolgozó, külső munkavállalókra vonatkozó védelmi rendelkezéseket.

2. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

- "ellenőrzött terület": a 80/836/Euratom irányelv 20. cikkének értelmében olyan terület, amelyre az ionizáló sugárzás elleni védelem miatt különös szabályok vonatkoznak, és ahova ellenőrzött a belépés,

- "üzemeltető": olyan természetes vagy jogi személy, aki a nemzeti jogszabályok értelmében felelős egy ellenőrzött területért, amelyen a 80/836/Euratom irányelv 3. cikke szerinti bejelentési kötelezettség alá eső tevékenységet folytatnak,

- "külső vállalkozás": olyan, az üzemeltetőtől különböző természetes vagy jogi személy, valamint annak tagjai és személyzete, akik ellenőrzött területen végeznek tevékenységet,

- "külső munkavállaló": a 80/836/Euratom irányelv 23. cikke szerint az A. kategóriába tartozó munkavállaló, aki egy ellenőrzött területen végez valamilyen tevékenységet, vagy a külső vállalkozás átmeneti vagy állandó alkalmazásában – beleértve az említett irányelv 10. cikke értelmében a gyakornokokat, a szakképző iskolai tanulmányokat folytatókat és a tanulókat –, vagy önálló vállalkozóként nyújtva szolgáltatást,

- "sugárzás-ellenőrzési rendszer": olyan eszközök, amelyek célja a 80/836/Euratom irányelvben és különösen annak VI. címében meghatározott rendelkezések alkalmazása a külső munkavállaló által végzett tevékenység során,

- "munkavállaló által végzett tevékenység": olyan szolgáltatás vagy szolgáltatások, amelyet a külső munkavállaló az üzemeltető felelőssége alá tartozó, ellenőrzött területen nyújt.

II. CÍM

A tagállamok illetékes hatóságainak kötelezettségei

3. cikk

A 80/836/Euratom irányelv 2. cikkében említett tevékenység külső vállalkozás általi végzését a tagállamok bejelentéshez vagy előzetes engedélyhez kötik a fent említett irányelv II. címe és különösen annak 3. cikke szerint.

4. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a sugárzás-ellenőrzési rendszer ugyanolyan védelmet nyújtson a külső munkavállalóknak, mint amilyet az az üzemeltető által tartósan foglalkoztatott munkavállalóknak nyújt.

(2) Amíg nem alakítanak ki közösségi szinten egységes rendszert a külső munkavállalók sugárvédelmére, például egy számítógépes hálózatot, a következőkhöz kell folyamodni:

a) átmenetileg, az I. mellékletben meghatározott közös rendelkezésekkel összhangban:

- központosított országos hálózat,

- egyéni sugárzás-ellenőrzési okmány kiállítása minden külső munkavállaló számára, amely esetben a II. melléklet közös rendelkezéseit kell alkalmazni;

b) a határ menti ingázó, külső munkavállalók esetében, és amíg a (2) bekezdés szerinti rendszert nem alakítják ki, az a) pontban említett egyéni okmány.

III. CÍM

A külső vállalkozások és az üzemeltetők kötelezettségei

5. cikk

A külső vállalkozások közvetlenül vagy az üzemeltetővel kötött szerződés alapján biztosítják a 80/836/Euratom irányelv III–VI. címének megfelelő rendelkezéseivel összhangban munkavállalóik sugárvédelmét, és különösen:

a) biztosítják, hogy betartják a fenti irányelv 6–11. cikkeiben említett általános elveket és dóziskorlátozásokat;

b) a fenti irányelv 24. cikkében említett sugárvédelem területén tájékoztatást és oktatást biztosítanak;

c) biztosítják, hogy a fenti irányelv 26. és 28–38. cikkében megállapított feltételek mellett felmérik munkavállalóik kitettségét, valamint őket egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá;

d) biztosítják, hogy naprakészen tárolják a hálózatokon és a 4. cikk (2) bekezdésében említett egyéni okmányban munkavállalóik egyéni kitettsége ellenőrzésének az ezen irányelv I. melléklete II. részének értelmében vett radiológiai adatait.

6. cikk

(1) Annak az ellenőrzött területnek az üzemeltetője, ahol külső munkavállalók végeznek tevékenységet, közvetlenül vagy szerződés alapján felelős a sugárvédelemnek azokért a működési vonatkozásaiért, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az ellenőrzött terület és a tevékenységek jellegéhez.

(2) Az ellenőrzött területen tevékenységet végző minden egyes külső munkavállalóval kapcsolatban az üzemeltetőnek elsősorban:

a) ellenőriznie kell, hogy az érintett munkavállaló orvosilag alkalmas-e a számára kijelölt tevékenység elvégzésére;

b) biztosítania kell azt, hogy az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett sugárvédelmi alapoktatás mellett a munkavállaló különleges oktatásban részesüljön az ellenőrzött terület és a tevékenységek jellemzőivel kapcsolatban;

c) biztosítania kell, hogy a munkavállalót ellássák a szükséges egyéni védőeszközzel;

d) biztosítania kell azt is, hogy az érintett munkavállalónál a tevékenység jellegének megfelelő egyéni sugárterhelés-ellenőrzést és, amennyiben szükséges, további dozimetriai ellenőrzést végezzenek;

e) biztosítania kell a 80/836/Euratom irányelv 6–11. cikkében említett általános elvek és dóziskorlátozások betartását;

f) biztosítania kell vagy meg kell tennie minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy minden egyes tevékenység után rögzítsék a külső munkavállalók egyéni sugárterhelés-ellenőrzésének az I. melléklet III. részének értelmében vett radiológiai adatait.

IV. CÍM

A külső munkavállalók kötelezettségei

7. cikk

Amennyire a gyakorlatban megvalósítható, minden külső munkavállaló köteles hozzájárulni ahhoz a védelemhez, amelyet a 4. cikkben említett sugárzás-ellenőrzési rendszer számára biztosítani tud.

V. CÍM

Záró rendelkezések

8. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1993. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1990. december 4-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. de Michelis

[1] A vélemény 1990. október 11-én hangzott el (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL C 56., 1990.3.7., 1. o.

[3] HL 11., 1959.2.20., 221/59. o.

[4] HL L 246., 1980.9.17., 1. o.

[5] HL L 265., 1984.10.5., 4. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT HÁLÓZATOKRA ÉS EGYÉNI OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

I. RÉSZ

1. A külső munkavállalók számára biztosított tagállami sugárzás-ellenőrzési rendszernek az alábbi három részből kell állnia:

- a külső munkavállaló személyazonosságára vonatkozó adatok,

- a tevékenység megkezdése előtt beszerzendő adatok,

- a tevékenység befejezését követően beszerzett adatok.

2. A tagállamok illetékes hatóságai meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy elkerülhető legyen a sugárzás-ellenőrzési rendszer hamisítása vagy az azzal történő visszaélés, illetve a rendszer befolyásolása.

3. A külső munkavállaló személyazonossági adatainak tartalmazniuk kell a munkavállaló nemét és születési idejét is.

II. RÉSZ

A tevékenység megkezdése előtt a külső vállalkozásnak, illetve az arra felhatalmazott hatóságnak a következő adatokat kell a sugárzás-ellenőrzési rendszeren keresztül eljuttatnia az üzemeltetőnek vagy az általa kijelölt orvosnak:

- a külső vállalkozás neve és címe,

- a külső munkavállaló orvosi besorolása a 80/836/Euratom irányelv 35. cikkének megfelelően,

- az utolsó időszakos egészségügyi vizsgálat időpontja,

- a külső munkavállaló egyéni sugárterhelés-ellenőrzésének eredményei.

III. RÉSZ

A tevékenység befejezését követően az üzemeltetőnek vagy az arra felhatalmazott hatóságnak a következő adatokat kell rögzítenie a sugárzás-ellenőrzési rendszerben:

- a tevékenység időtartama,

- a külső munkavállalóként kapott effektív dózis számítása,

- nem egyenletes expozíció esetén a test különböző részeiben a dózisegyenérték számítása,

- belső kontamináció esetén a bevitt aktivitás vagy a kapott dózis becslése.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKET

AZ I. MELLÉKLET RENDELKEZÉSEIT KIEGÉSZÍTŐ, A SZEMÉLYRE SZÓLÓ SUGÁRÁS-ELLENŐRZÉSI DOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A tagállamok illetékes hatóságai által a külső munkavállaló részére kibocsátott, személyre szóló sugárzás-ellenőrzési dokumentum át nem ruházható.

2. Az I. melléklet I. részének 2. pontja értelmében a személyre szóló dokumentumokat a tagállamok illetékes hatóságai bocsátják ki, amely hatóságok minden okmányt azonosító számmal látnak el.

--------------------------------------------------

Top