31990L0641

Rådets direktiv 90/641/Euratom af 4. december 1990 om strålebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, der udsættes for risici for ioniserende stråling under deres arbejde i et kontrolleret område

EF-Tidende nr. L 349 af 13/12/1990 s. 0021 - 0025
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0013
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 10 s. 0013


RAADETS DIREKTIV af 4. december 1990 om straalebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, der udsaettes for risici for ioniserende straaling under deres arbejde i et kontrolleret omraade (90/641/Euratom)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR - under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Atomenergifaellesskab, saerlig artikel 31 og 32,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, forelagt efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabelige eksperter i overensstemmelse med Traktatens artikel 31,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2), og ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 2, litra b), skal Faellesskabet indfoere ensartede sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed og overvaage deres anvendelse efter de regler, der er fastsat i Traktatens andet afsnit, kapitel III;

Raadet vedtog den 2. februar 1959 direktiver om fastsaettelse af de grundlaeggende normer for beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, der er forbundet med ioniserende straaling (3), aendret ved direktiv 80/836/Euratom (4) og direktiv 84/467/Euratom (5);

afsnit VI i direktiv 80/836/Euratom indeholder de grundlaeggende principper for beskyttelse af straaleudsatte arbejdstagere;

i henhold til artikel 40, stk. 1, i naevnte direktiv traeffer medlemsstaterne de noedvendige forholdsregler for at sikre en effektiv beskyttelse af straaleudsatte arbejdstagere;

i artikel 20 og 23 i samme direktiv opdeles arbejdsomraaderne og de straaleudsatte arbejdstagere i kategorier efter udsaettelsesgraden;

arbejdstagere, der udfoerer et arbejde i et kontrolleret omraade som defineret i naevnte artikel 20 og 23, kan hoere til den ansvarlige leders personale eller vaere eksterne arbejdstagere;

ifoelge artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom, som vedroerer de operationer, der er omhandlet i artikel 2 deri, skal saadanne operationer anmeldes og forudgaaende tilladelse indhentes i de tilfaelde, som hver medlemsstat fastsaetter;

eksterne arbejdstagere risikerer at blive udsat for ioniserende straaling gentagne gange i flere kontrollerede omraader i den samme medlemsstat eller i forskellige medlemsstater; som foelge af disse saerlige arbejdsvilkaar er det noedvendigt, at der er et passende straaleovervaagningssystem;

straaleovervaagningssystemer for eksterne arbejdstagere skal ved faelles bestemmelser sikre samme beskyttelse som for arbejdstagere, som er fastansat af den ansvarlige leder;

desuden skal der, indtil der er indfoert en ensartet faellesskabsordning, tages hensyn til de straaleovervaagningssystemer, der maatte findes i medlemsstaterne for disse arbejdstagere;

for at beskytte de eksterne arbejdstagere bedst muligt er det noedvendigt naermere at fastlaegge de eksterne virksomheders og de ansvarlige lederes forpligtelser, idet de eksterne arbejdstagere dog ogsaa selv skal bidrage til denne beskyttelse;

straalebeskyttelsessystemet for eksterne arbejdstagere anvendes saa vidt muligt ogsaa i det saerlige tilfaelde, hvor én fysisk person har status som ekstern virksomhed - UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

AFSNIT 1 Maal og definitioner

Artikel 1

Maalet med dette direktiv er at supplere direktiv 80/836/Euratom og saaledes paa faellesskabsplan beskytte eksterne arbejdstagere bedst muligt, naar de udfoerer arbejde i et kontrolleret omraade.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

- »kontrolleret omraade«: ethvert omraade, for hvilket der gaelder saerlige regler som led i beskyttelsen mod ioniserende straaling, og til hvilket adgangen er underkastet visse regler, jf. artikel 20 i direktiv 80/836/Euratom - »ansvarlig leder«: enhver fysisk eller juridisk person, som i henhold til den nationale lovgivning har ansvaret for et kontrolleret omraade, hvor der udoeves en aktivitet, som skal anmeldes i henhold til artikel 3 i direktiv 80/836/Euratom - »ekstern virksomhed«: enhver fysisk eller juridisk person, bortset fra den ansvarlige leder, inkl. medlemmerne af dennes personale, som skal udfoere en form for arbejde, uanset hvilken, i et kontrolleret omraade - »ekstern arbejdstager«: enhver arbejdstager i kategori A som defineret i artikel 23 i direktiv 80/836/Euratom, som udfoerer en form for arbejde, uanset hvilken, i et kontrolleret omraade, hvad enten han er midlertidigt eller fast ansat i en ekstern virksomhed, herunder praktikanter, laerlinge og studerende, som defineret i ovennaevnte direktivs artikel 10, eller han praesterer tjenesteydelser som selvstaendig arbejdstager - »straaleovervaagningssystem«: foranstaltninger, som i forbindelse med eksterne arbejdstageres arbejde har til formaal at lade de regler, der er naevnt i direktiv 80/836/Euratom og specielt i afsnit VI, finde anvendelse - »en arbejdstagers arbejdsopgave«: en ydelse eller en raekke ydelser, som en ekstern arbejdstager udfoerer i et kontrolleret omraade, som henhoerer under en ansvarlig leder.

AFSNIT II Forpligtelser for medlemsstaternes kompetente myndigheder

Artikel 3

Medlemsstaterne underkaster den i artikel 2 i direktiv 80/836/Euratom naevnte aktivitet, der udoeves af eksterne virksomheder, den ordning vedroerende anmeldelse eller forudgaaende tilladelse, der er indfoert i overensstemmelse med afsnit II i naevnte direktiv, saerlig artikel 3.

Artikel 4

1. Hver medlemsstat drager omsorg for, at straaleovervaagningssystemet giver eksterne arbejdstagere en beskyttelse svarende til den, der gives arbejdstagere, som er fastansat af den ansvarlige leder.

2. Indtil der er indfoert et ensartet system paa faellesskabsplan med hensyn til straalebeskyttelse af eksterne arbejdstagere, f.eks. et edb-system, anvendes:

a) som en overgangsforanstaltning og under iagttagelse af de faelles bestemmelser i bilag I - enten et centralt nationalt system - eller et personligt straaleovervaagningsdokument (straalepas) der udstedes til hver enkelt ekstern arbejdstager, i hvilket tilfaelde de faelles bestemmelser i bilag II endvidere finder anvendelse b) hvor der er tale om eksterne graensearbejdere, og indtil der er indfoert et system i henhold til stk. 2, det i litra a) omhandlede personlige dokument.

AFSNIT III Forpligtelser for eksterne virksomheder og ansvarlige ledere

Artikel 5

Den eksterne virksomhed soerger enten direkte eller gennem kontraktlige aftaler med den ansvarlige leder for straalebeskyttelse af sine arbejdstagere i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i afsnit III til VI i direktiv 80/836/Euratom, hvorved den isaer a) sikrer, at de generelle principper og de dosisbegraensninger, der er anfoert i artikel 6 til 11 i naevnte direktiv, overholdes b) giver den underretning om og uddannelse i straalebeskyttelse, der er omhandlet i artikel 24 i naevnte direktiv c) garanterer, at arbejdstagerne underkastes dosisovervaagning og laegelig kontrol paa de i artikel 26, 28 og 38 fastsatte vilkaar d) sikrer, at hver af dens arbejdstageres individuelle dosisovervaagningsoplysninger i henhold til bilag I, del II, ajourfoeres i de i artikel 4, stk. 2, i dette direktiv omhandlede systemer og personlige dokumenter.

Artikel 6

1. Den ansvarlige leder af et kontrolleret omraade, hvor eksterne arbejdstagere udfoerer et arbejde, er enten direkte eller i medfoer af kontraktlige aftaler ansvarlig for de straalebeskyttelsesaspekter, som har direkte forbindelse med arten af det kontrollerede omraade og det paagaeldende arbejde.

2. For hver enkelt ekstern arbejdstager, som udfoerer et arbejde i et kontrolleret omraade, skal den ansvarlige leder isaer:

a) kontrollere, at arbejdstageren er erklaeret helbredsmaessigt egnet til det arbejde, han vil faa paalagt b) sikre sig, at arbejdstageren foruden den i artikel 5, stk. 1, litra b), omhandlede grundlaeggende uddannelse i straalebeskyttelse har modtaget en specifik uddannelse i forbindelse med den saerlige art af det paagaeldende kontrollerede omraade og det paagaeldende arbejde c) sikre sig, at arbejdstageren raader over de noedvendige personlige vaernemidler d) ligeledes sikre sig, at arbejdstageren er omfattet af en individuel dosisovervaagning svarende til det arbejde, han udfoerer, og at der udfoeres de dosimetriske maalinger, der maatte vaere noedvendige e) sikre, at de generelle principper og de dosisbegraensninger, der er anfoert i artikel 6 til 11 i direktiv 80/836/Euratom, overholdes f) soerge for eller traeffe alle relevante foranstaltninger til, at de individuelle dosisovervaagningsoplysninger for hver ekstern arbejdstager i henhold til bilag I, del III, registreres efter hver arbejdsopgave.

AFSNIT IV De eksterne arbejdstageres forpligtelser

Artikel 7

Hver ekstern arbejdstager skal saa vidt muligt selv bidrage til den beskyttelse, som det i artikel 4 naevnte straaleovervaagningssystem skal give ham.

AFSNIT V Afsluttende bestemmelser

Artikel 8

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1993. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Naar en medlemsstat vedtager de i stk. 1 naevnte love og administrative bestemmelser, skal disse indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 4. december 1990. Paa Raadets vegne G. DE MICHELIS Formand

BILAG I

FAELLES BESTEMMELSER FOR DE I ARTIKEL 4, STK. 2, OMHANDLEDE SYSTEMER OG PERSONLIGE DOKUMENTER DEL I 1. Ethvert straaleovervaagningssystem i medlemsstaterne med henblik paa eksterne arbejdstagere skal indeholde foelgende tre dele:

- personoplysninger om den eksterne arbejdstager - oplysninger, som skal gives inden en arbejdsopgave - oplysninger, som skal gives efter hver arbejdsopgave.

2. Medlemsstaternes kompetente myndigheder traeffer de noedvendige foranstalninger for at undgaa forfalskning, misbrug eller ulovlig manipulation af straaleovervaagningssystemet.

3. Personoplysningerne om eksterne arbejdstagere skal omfatte den paagaeldendes koen og foedselsdato.

DEL II Inden et arbejde paabegyndes, skal den eksterne virksomhed eller den hertil befoejede myndighed give den ansvarlige leder eller dennes godkendte laege foelgende oplysninger fra straaleovervaagningssystemet:

- den eksterne virksomheds navn og adresse - den medicinske opdeling for den eksterne arbejdstager i henhold til artikel 35 i direktiv 80/836/Euratom - datoen for den seneste regelmaessige helbredsundersoegelse - resultaterne af den individuelle dosisovervaagning af den eksterne arbejdstager.

DEL III De oplysninger, som den ansvarlige leder efter hver arbejdsopgave skal registrere eller af den hertil befoejede myndighed lade registrere i straaleovervaagningssystemet, skal omfatte - det tidsrum, arbejdet har strakt sig over - vurdering af den effektive dosis, som den eksterne arbejdstager eventuelt har modtaget - i tilfaelde af uensartet bestraaling, vurdering af dosisaekvivalentet i de forskellige dele af kroppen - i tilfaelde af intern kontaminering, vurdering af den optagne aktivitet eller 50-aars-dosen.

BILAG II

TILLAEGSBESTEMMELSER TIL DE FAELLES BESTEMMELSER I BILAG I VEDROERENDE DET PERSONLIGE STRAALEOVERVAAGNINGSDOKUMENT 1. Det personlige straaleovervaagningsdokument, som medlemsstaternes kompetente myndigheder udfaerdiger til eksterne arbejdstagere, er et dokument, som ikke kan overdrages.

2. Under henvisning til bestemmelserne i bilag I, del I, nr. 2, paahviler det medlemsstaternes kompetente myndigheder at udstede de personlige dokumenter. Disse myndigheder tildeler hvert af de personlige dokumenter et identifikationsnummer.